UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Nang Bangsing Teken I Belog

From BASAbaliWiki
WhatsApp Image 2020-12-22 at 11.14.10.jpeg
Location
Bali
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Nang Bangsing teken I Belog masawitra raket pesan. Saling silih, saling tulungin ento mawinan Nang Bangsing ajaka I Belog setata ngenah anut. Sedek dina anu I Belog ajakina makena bubu teken Nang Bangsing. Apa anggon baneh bubune, dija makena bubu, bli? keto patakan Belog. Jail pesan Nang Bangsing nyautin mapan I Belog buka adane anak olog-olog pong. Jaja kukus angon baneh. Jajane ento pasang di pagehan keto Nang Bangsing nyautin sada guyu. Buin manine, I Belog meli ketan aceeng, nyuh abungkul muah gula duang tebih. Suba genep makejang lakar jajanne, lantas lebengina. Disubanne lebeng lantas banehina bubunne. Di subann suud manehin, bubune kenaanga di pagehane. Kacrita Nang Bangsing makena bubu di tukad . Suba pada suud makena bubu lantas Nang Bangsing ajaka I Belog mapitungan. Belog, wireh suba suud makena bubu, jalan sirep selidan, tusing dadi magadang. Buin mani semengan pesan ngangkid bubune, keto munyinne Nang Bangsing. Sajaan enu selidan I Belog suba pules. Sawatara tengah lemeng, Nang Bangsing bangun uli pasarean nyemak bubunne I Belog tur telahanga naar jajanne. Di subanne telah, lantas bubunn I Belog pejunina, laut buin melahanga ngejang di tongosne i tunian. Suba keto Nang Bangsing buin mulih masare. Gelisang satua, suba makruyuk siape mara acepok, I Belog enten tur bangun nglejat. Ia lantas ngalih Nang Bangsing. Nang Bangsing, Nang Bangsing, suba semengan jalan angkid bubune Enden malu, keto pasautne Nang Bangsing uli di pasarean, lantas antianga teken I Belog di tebenan. Buin kejepne makruyuk siape buin acepok, ditu buin dunduna Nang Bangsing baan I Belog, Nang Bangsing, suba lemah mai angkid bubune. Antosang buin kejep, nu kiap keto pasautne Nang Bangsing. I Belog ane ngantiang Nang Bangsing pules jani garang legu. Kulitne bintul tur genit. Wireh tusing tahen garang legu, buin gubega Nang Bangsing teken I Belog. Jalan enggalang angkid bubune nyanan maluina teken pisagane keto abetne I Belog. Nang Bangsing bangun mapi-mapi kapupungan, kijap-kijap lantas masaut, Ja lan, jalan, keto abetne. Caritayang mara angkida bubunne I Belog saget bek misi tai, nanging banehne telah. Pedih tur ngrengkeng ya I Belog, Kenapa bubun icange bek misi tai, keto munyinne I Belog sambilanga ngekadang taine. I Belog mulih ngaba bubu puyung. Buin akejepne teka Nang Bangsing magrendotan ngaba bubu tur liu misi be. Ada lindung, deleg, lele, kulen, muah ane lenan. Ditu lantas I Belog matakon teken Nang Bangsing, Nang Bangsing, bubun icange telah banehne kewala bek misi tai. Pocol sing man be. Adah, yen keto buin mani da ditu makena bubu. Ditu laku di punyan nyuhe. Salinin banehne. Nangka nasak abungkul anggon banehne keto pasaut Nang Bangsing. Sajaan I Belog ngalih nangka nasak anggona baneh bubunn , laut pejanga ba duur di punyan nyuhe. Gelisang satua, Nang Bangsing masi makena bubu, nanging beten nyuhe ane kenaina bubu baan I Belog. Ditu ada telabah ane liu misi be. Disubanne pada suud makena bubu, lantas mulih ajaka dadua. Nganteg jumah, selidan gati I Belog pules jejeh kenehne tengai bangun. Suba tengah lemeng buin lantas aliha bubunne I Belog teken Nang Bangsing. Banehne dogen juanga abana mulih tur buin ia masare. Suba lemah, bangun lantas I Belog tur ngangkid bubunne. Mara jemaka puyung buina banehne telah. Beh bantug sajan makena bubu, sepalanan tektek bubune. Mara ukana tekteka bubune, saget ada Kedis Selem teka uli kaja kangin, jeg macelep ka tengah bubunne. Ngon tur kendel kenehne I Belog. Jani payu maan be, payu naar be kedis selem, keto munyinne I Belog. I Kedis Selem masaut, Y h cai Belog, da cai nampah kai. Yan cai tusing nampah kai, apa ja idih cai kal baang. Mara k to munyinne i kedis masaut lantas I Belog, Sing sandang gugu, kedis sing ngelah lud. Ih Belog, yan cai tusing ngugu munyin icange, ne bulun icange abut akatih lantas keberang men, kija ja pajalan bulun icange ene nyanan tututin keto munyinne i kedis. I Belog lantas ngabut bulun kedise akatih. Suba keto i kedis selem lebanga tur makeber ngaja kanginang. Di subanne keto, lantas keberanga bulun kedise ane abuta teken I Belog. Ngapirpir pajalan bulune ngaja kanginang. Ento lantas tutuga baan I Belog. Mara adeng pajalanne I Belog, bulun kedise masih adeng pakeberne. Mara I Belog ngangsarang, bulun kedise bareng gangsar. Kacrita suba joh pajalanne I Belog nututin pakeberne i bulun Kedis Selem, saget ia nepukin puri melah pesan. Neked di jaban kori agunge kancit ilang bulun kedise totonan. Ditu lantas ibuk kenehne I Belog tur ngrengkeng, Mih belog-beloga baan i kedis, mara neked dini ilang polonne. Basang seduk maimbuh sing mabekel, kudiang jani dini di gumin anake. keto abetne I Belog. Kabenengan dugase ento ada parekan Anake Agung ane nuenang purine ningeh munyin I Beloge. Ditu lantas takonina I Belog teken I Parekan. Sampunang jerone ngraos kenten, nyen uningina teken Anake Agung driki, janten jerone ngemasin sisip. Jerone jadma saking dija? Ngandang-nganjuh pasautne I Belog. Sisip kenken, anak saja kedis beler melog-melog. Mara keto pasautne I Belog, ngenggalang I Parekan ngapuriang matur teken Ida Anake Agung kauningang saindik-indikne I Belog. Ida Anake Agung lantas ngandikain I Belog parek ka puri. Sasubann I Belog tangkil, ditu Ida Anake Agung ngandika, Ih Belog, cai nyak nunas nasi dini? Inggih, tiang nyak basang tiange seduk gati, uling ibi tiang tusing kena nasi. Kacrita jani I Belog suba ngarepin sagi, mara tingalina nasine tuah abedik pesan, rasa asopan kuangan. Ditu ia ngrengkeng, Beh, tuah amone baanga ngidih nasi, acepok dog n sop telah, saking ja Anak Agung demit makilit, keto kenehne I Belog, nanging tunasa masi nasine ento. Sabilang sopa nasine ento, nu dogen buin asopan, keto masi bene sing ja bisa telah. Disubann I Belog marasa wareg, mara nasine telah. Suud nunas, I Belog lantas malali-lali di jabaan. Sedekan ia klicak-klicak, ditu ia kaukina baan I Panunggun Lawang. Ih Belog, mai ja malu Srapat I Belog nyagjag tur matakon nyekedang, Ngengken jero? Yen saget cai icena barang-barang teken Anake Agung da nyakina. Ento ada jaran berag, to tunas Nah, keto pasautne I Belog. Suba keto lantas takonina I Belog teken Anake Agung. Ih Belog, jani apa lakar tunas cai teken nira? Cai demen teken kamben, pipis, mas, muah ane len-lenan? Inggih Ratu Anak Agung, yening I Ratu ledang, kudane sane berag punika pamitang titiang, lianan ring punika titiang nenten demen. Ih Belog, dadi jaran demenin cai? Cai awak tuara, sing ngelah apa-apa. Men, ne jaran niran anak nagih pedeman ane melah. Kenken ja pedeman caine, apang keto masi pedeman jaranne, tur amah-amahanne keto masi, yan cai naar nasi misi be, jaranne ngamah nasi misi be masi. Cendekne apa ja dedaaran caine, jaranne ane keto baang keto pangandikan Anake Agung. Inggih Ratu Anak Agung, yening ratu sueca ring titiang, sasidan-sidan antuk titiang ngubuhin. Nah yen keto, juang jaran nirane ento, nira sing ja lakar mucingin. Disubane kapica jaran berag, I Belog mapamit tur negakin jaranne. Wireh jaran berag, tusing nyidaang malaib. Mara kedenga talin padangalane, makipekan kori jaranne tan mari ia majalan bejag-bejug dasdasan I Belog labuhanga. Dening keto pajalanne I Belog, dadi liu anake ngiwasin undukne negakin jaran, saha pada ngomong kene. Beh, I Belog, adi juari negakin jaran berag, yan i dewek ngelah adaan tanem. Ningeh pakrimik brayane buka keto, I Belog pedih tur masaut, Demenan ngomong, tumbrag jaran mara tawanga asanne, keto pasautne I Belog sada bangras sambilanga nigtig jarann . Salantang jalan ane liwatina baan I Belog, makejang anake ane nepukin kedek tur nyailin. I Belog pedih kedekina tur jailina. Tan crita di jalan, I Belog neked jumahne. Sasubanne neked jumah, saget jaranne mejuang pipis mabrarakan. I Belog ngenggalang ngampilang pipise apang tusing ada anak nepukin jaranne bisa mejuang pipis. Suba maan mategtegan, ditu lantas I Belog ngaukin memenne tur kabaang ngidih pipis. Memenne tangkejut tur matakon, Dija cai maan pipis liu buka kene? Meme siep dogen, kema bayah utange. Kema ka peken beliang icang be celeng, lakar basa, baas liunang, sambilang masi ngaukin brayane ajak mulih apang ada nulungin malebengan Memenne tusing liu raos laut majalan mayah anggehan tur mameken meli magenepan lakar anggona mebat-ebatan. Suba pada jangkep beblanjane, Men Belog lantas mulih sambilanga masi ngaukin brayane apanga nulungin dewekne mebat. Kacrita jani pisaga miwah panyamanne I Belog suba makejang pada teka, ada ngaba blakas, pangrupak, talenan, miwah gegawan mebat ane lenan. I Belog ngatikang brayane nglawar. Gelisang tuturan satua, suba suud malebengan, I Belog laut iju nyagiang jaranne sagi agenepan. Suba pragat maang jarane ngamah, lantas tamiune kedenga madaar baan I Belog. Suud madaar, dimulihe makejang tamiunne baanga kaputan nasi misi be, tum, lawar, miwah jukut ares baan memenne I Belog. Seed tamiunne ngaba aba-abaan uli jumah I Belog. Dimulihe, tamiune tepukina teken Nang Bangsing, lantas ia matakon, Ih bapa, beli, mbok, lan luh-luh ajak makejang teka uli dija ne, mirib teka uli kundangan aa? Aa, bapa uli kundangan sig umahne I Belog. Keto abetne makejang masaut buka briukan panggule, patuh pasautn . Makesiab Nang Bangsing ningeh pangakuan anake ane tepukina di jalan totonan, wir h tusing perah lakar I Belog nyidaang ngingu anak liu buka ane tepukina. Kadi rasa ane daara padidi dogenan suba kuangan. Nang Bangsing dot matakon teken I Belog buat laksanane ngundang-undang maebuh-ebuhan buka keto. Nang Bangsing ngojog umahne I Belog. Mara macelep di kubunne I Belog, saget tepukina Nang Bangsing teka kapining I Belog. Teka uling dija, nang? Jeg makedengasan tindakan nanange mulih ka pondok icange? Nanangg mula uli jumah, lakar nyadia matakon tekening Cai. Apa buat sarat takonang nanang kapining icang? Nanang ningeh cai nekaang braya liu ajak cai m bat, dija cai maan pipis anggon ngingu brayane? I Belog, anak mula belog tur polos, tusing bisa nyidra patakon anak, jeg mamolos masaut. Katuturang urah-arih dewekne uli makena bubu ngajak Nang Bangsing nganti bisa ngelah jaran. Nang Bangsing mula anak iri ati, ditu lantas nagih siliha jaranne I Belog. I Belog jeg lega masi nyilihang jaranne teken Nang Bangsing, wireh ia tusing bisa demit. Yen nanang nyilih jaran icange, kenken ja dedaaran nanange ajak makejang jumah, jaranne musti ane keto baang, tur pamedemanne masih k to, kenken ja pasarean nanange apang keto masi pedeman jaranne Keto pabesenI Belog teken Nang Bangsing. Nanang tusing kaberatan, nah kal isinin I Belog buin nyekenang, Yan pet mati jaran icange, da tanema jumah ditu, mai aba ka umah icange Nah, keto abetne Nang Bangsing, lantas jaran I Beloge jemaka abana mulih. Sasubanne neked jumah, Nang Bangsing ngorahin kurenanne, tund na ngolah ane jaen-jaen tur apanga ngundang brayane makejang ajaka mapesta jumahne. Srapat lantas somahne ngundang krama banjarane. Nang Bangsing kamulan sugih, Para tamiune suba makejang pada teka, keto masi lakar olah-olahane suba masi pada jangkep. Pakrubuk nyamanne ngolah tur kacrita enggal suba pada lebeng. Makedus bon olah-olahane jaen pesan, suba pada pragat masagi, ditu lantas krama banjarne ajaka madaaran. Suba pada suud madaar, makejang braya, krama banjare mulih. Gelisang crita, suba pada mulih brayane, ditu lantas Nang Bangsing buin nunden kurenanne apanga meli kasur, galeng, muah tikeh ane melah-melah. Nang Bangsing bincuh ngayahin jaranne, empek-empeka maang nasi, be, lawar, gegorengan muah ane len-lenan. Acepane apanga jaranne liu mesuang pipis. Kacrita suba sanja, lantas celepanga jaranne ka umah meten, tur dampingina pedeman makasur lan matikeh anyar. Sawetara tengah lemeng, meju jaranne, mejuang tai mising wireh bes lebihan ngamah lawar. Di bale gedene, kacrita Nang Bangsing ajaka kurenanne pakisi, Nanangne, turah icang jaranne lakar mejuang pipis akroso, i tunian dingeh icang jaranne suba meju pakrecek ulungan tainne, sinah suba ento mas, perak, slaka mabrarakan, dong enggalang jemak kaumah met n keto munyinne ane luh nundung somahne. Eda uyut, nu peteng guminne mani semengan duduk alihang kisa batu apang melah baan ngaba, keto pasautne Nang Bangsing laut madingin tundun somahne. Suba jani semengan, beh saling pamaluin ane luh ajaka ane muani ngampakang jelanan dot lakar mulihan ka umah meten kanti saling kedeng, Icang baang maluan cang baang maluan, keto abetne ajaka dadua. Pamragat sibarengan lantas mulihan, dredesanga jelanane ngampakang. Mara madelokan kau mah meten, ditu tepukina tain jaranne mabrarakan ngebekin rongan tur bone malekag. Men Bangsing kanti ngutah-utah ngadek bon tain jaranne buka keto. Ditu lantas Nang Bangsing brangti tek n I Belog tur ngrengkeng, Tendas bedag I Belog, belog-beloga deweke, kalud pipise telah anggon namiu, ludin jumahan meten bek misi tai. Ah da keto baana, cendek baan jani makeneh, bakal matiang dogen suba jaranne tenenan, keto munyinne Nang Bangsing sambilanga nyemak madik, lantas sepegina makapatpat batis jaranne lan baongne goroka. Sawireh suba makelo jaranne siliha baan Nang Bangsing konden ulihanga, ditu pesu kenehne I Belog lakar ngalih jaranne ka umah Nang Bangsing. Di subanne neked ditu lantas takonina Nang Bangsing, Nang, jaran icange dija? Masaut Nang Bangsing masebeng sada sredah, Beh, jaranne makelo suba kamatiang wir h ia meju di jumahan meten tur tainne mising, bek pamelangan metenne misi tai. Suba seken pabesen icange teken nanang, dadi nanang tuara ngingetang. Men, jani dija bangken jaranne? Ditu kal tanem badangin, keto pasautne Nang Bangsing nlegdeg. I Belog tusing mapalawanan, tusing liu raos, ia anak mula belog polos. Nyrutcut ia nganginang ngojog tongos ane patujuina baan Nang Bangsing, alih-alihina laad gegumuk nanem jaranne. Suba tepukina, ditu bete bangken jaranne laut abana mulih pratekana baan ia tur lantas tanema di sanggah kamulanne. Makelo-kelo di tongos I Beloge nanem jaranne mentik tiing petung duang katih tur tegeh ngalik. Nuju ada ujan bales, bah lantas tiinge totonan, ane akatih bah ngerobin peken Sangsite, ane buin katihne bah ngerobin peken Badunge. Caritayang punyan tiinge ane ebah ka peken Badunge, liu anake mameken ngejangin kamben, baju, senteng, kancrik, ada masi ane ngengsutang saput, sarung, jaler, muah ane len-lenan kanti bek misi magenepan. Keto masi ane ebah ka peken Sangsite ada anak ngantungin urutan, dengdeng, lindung, muah ane lenan sarwa dedaarane ane jaen-jaen. Disubanne bek pada tiinge misi maendahan, ditu buin lantas majujuk. Beh, bek umahne I Belog misi sarwa panganggo muah dedaaran ane sarwa luih-luih. Mara keto, prajani I Belog dadi anak sugih, liu ngelah arta brana, buina yan nuju ia pesu ka jalanne, panganggone setata makreneb ngawinang ngon anake ane nepukin, keto masi memenne len pesan bawane ngajak ipidan tusing nu setset pasuranting panganggone, suba nuutin cara pianakne kedas gading. Paundukan I Belog buka kaketo buin kone dingeha baan Nang Bangsing. Patuh cara ane maluan, buin masi siliha tiingne I Belog baan Nang Bangsing. Keto masi I Belog tusing nemitang, buin masi baanga nyilih. Kacrita jani Nang Bangsing ngidih tulungan teke krama banjarne lakar ngabut tiing uli jumahne I Belog abana ka umahne. Tiinge lantas tanema di sanggahne. Di subanne majujuk, lantas tiinge buin bah ka peken Sangsite muah ka peken Badunge. Mara nepukin ada tiing buin bah ngungkul di peken Badunge, ditu para dagange pakrimik, sawireh i pidin dugase kagantungin baju, kamben, muah ane len-lenan bisa ilang, jani lantas pesu jail para dagange. Tiinge kagantungin sarwa ane pengit, makadi bangken celeng, sera, leluu, mis ane bengu, muah ane lenan. Ane bah ka peken Sangsite masi keto ada ane ngantungin bangken cicing, bangken bikul, setsetan kamben uwek, sandal pegat, muah sarwa leledane. Crita jani tiinge makadadua totonan buin majujuk. Mimih dewa ratu, paclebugbug ulung bangke lan sarwa ane bengu jumah Nang Bangsing, turin bone tusing sida baana ngadek teken Nang Bangsing baan bengune. Nang Bangsing pencad tindakane ngalih tulungan ajaka ngisidang sakancan bangke muah beberekane. Wireh tawanga ia liu ngelah brana, nyamane tusing nyak nulungin, sakewala yan mupahang mara lakar jagjagina baan pisagane. Kanti telah kasugihane anggona mupahang mresihin umahne mara nyidaang kedas. Nang Bangsing lantas dadi lacur, I Belog nyalinin dadi sugih.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.

  Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Nang Bangsing anak sugih nanging pritpit maimbuh demen ngiriang gelah anak. I Belog saja belog, kewala jujur lan polos. I Belog man pica jaran berag ane bisa mejuang pipis. Nang Bangsing ane iri dot nyilih jaranne tur baanga teken I Belog. Sakewala Nang Bangsing kena sengsara ulian nyilih jaranne ento." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.