Teken

  • with, by, will, and, by means of, than, together with, toewards, to
Andap
teken
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Tiang mabasa Bali teken meme lan bapa ring jumah.
I speak Balinese with my mother and father at home.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Prajani Luh Ayu Manik inget teken solah I Wayan ajak I Made ane ngentungang luu sisan ngae ogoh-ogoh ke tlabahe tuni semengan

In English:   Instantly Luh Ayu Manik remembered I Wayan's behavior with and I Made who liked to throw away the trash when making ogoh-ogoh into the river this morning.

In Indonesian:   Seketika Luh Ayu Manik ingat dengan perbuatan I Wayan dan I Made yang membuang sampah sisa saat membuat ogoh-ogoh ke sungai tadi pagi.

In Balinese:   Inget teken ketelan damuh

In English:  

In Indonesian:   Kabanda magantung tresna

In Balinese:   Tan critanane manine semeng semer lakar katampiang teken ane mupahang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas ia ngomong teken pianakne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Bunty tusing demen teken sabun, ento makada ia tusing nyak mandus.

In English:   Bunty does not like soaps.

In Indonesian:   Bunty tidak suka sabun, maka dia pun menolak mandi.

In Balinese:   Lantas I Cicing Gudig kaurukang melajah nyastra teken gurune.

In English:  

In Indonesian:   Tak boleh berlebih makan nasi agar tidak kena sakit diabetes.

In Balinese:   Kenken ben ngitungang gumine apang kerta raharja, ngenehang apang panjake satinut teken raja.

In English:  

In Indonesian:   Dewi Durga muncul dan bertanya kepada si anjing. “Wahai kau anjing kudisan, kenapa kau datang lagi.

In Balinese:   Dening patuh goban I Cicing Gudige teken Ida Sang Prabu, dadi kasengguh Ida Sang Prabu teken panjake.

In English:  

In Indonesian:   Tak bisa berbuat apa.

In Balinese:   Kanikayang lantas nira tulak ka puri, to juru borose makejang nugtugang maboros sawireh nepukin kidang di tengah alase.” Jeg guguna munyin I Cicing Gudig teken Patih muah panjake ane lenan.

In English:  

In Indonesian:   Kalau jadi raja, betapa nikmat hidup ini,” pikirnya.

In Balinese:   Kene ban jani madaya, nyanan petenge lakar mabakti ka Pura Dalem, mapinunas teken Batari Durga apang nyidang dadi manusa.

In English:  

In Indonesian:   Makan daging ayam, ikan kocing, babi guling, sayur ares, sayur plecing capcay, fuyunghai.

In Balinese:   Buina tusing ngitungang apa-apa sajaba ngamah teken malali.”

Nyanan petenge buin I Cicing Gudig mabakti di Pura Dalem, mapinunas apang dadi okan Anak Agung. “Kaden cai aluh dadi pianak raja?”

“Aluh nika paduka betari.

In English:  

In Indonesian:   Beliau memerintahkan agar aku kembali ke istana.

In Balinese:   Medal raris Ida Betari Durga tur ngandika teken I Cicing Gudig. “Ih iba Cicing Gudig ngengken buin iba mai.

In English:  

In Indonesian:   Dia dikepung dan dipukuli warga.

In Balinese:   Mara monto pesadune I Cupak bapane suba brangti teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala yan bah kelod tumbake, ento pinaka cihna tiang kalah. “Suud matinget, teken beline, I Grantang laut tuun ka goane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Sang Prabhu mapaica cincin mas masoca mirah teken pajenengan puri Kediri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bungkunge ento wantah druwen Ida Sang Prabhu lingsir, ane kapicayang teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nepukin unduke ento lantas I Cupak dundune teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked dipondokne pretenina teken Men Bekung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suud keto laut bapane ngrumrum I Cupak. “Nah, mendep dewa mendep, buin ajahan lamun teka I Grantang lakar tigtig bapa, lakar tundung bapa uli jumah. “Lega pesan kenehne I Cupak ningeh bapane pedih teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Cupak inget teken patingetne I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Cupak morahang teken adine. “Adi…adi Grantang mareren malu, kola kenyel tur bedak pesan, kola lakar ngalih yeh ditu di telagane. “Kasautin laut pamunyin Beline teken I Grantang, “Eda beli ditu ngalih yeh, ento anak yeh encehne I Benaru tusing dadi inem, beli, “Ningeh munyin adine keto I Cupak makesiab ngatabtab muane putih lemlem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngaksi kawentenane punika, raris Raden Dewi ngandika teken Men Bekung. “Uduh Meme, titiang matakon, dija umah memene?’ Ajak gelah melali kema ka umah Memene apang gelah nawang. ” Gelisang carita Ida Raden Dewi sampun neked di pondok Men Bekung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngatonang unduke buka keto, ditu laut I Grantang metakon teken dagange ento, “Nawegang jero dagang nasi, titiang matur pitaken, napi wastan jagate puniki, napi sane mawinan jagat druwene sepi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane bungane pada kembang, I Grantang ngalap bungane ento tur adepa teken Men Bekung ka peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dija cai maan ajah-ajahan keto? ” I Grantang ngeling sigsigan merasa teken dewek kena pisuna.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan kola tusing maan metanding ngajak I Benaru jengah kola, Adi. ” I Grantang laut ngomong uli tengah goane teken I Cupak. “Beli tegarang entungan tali bune ka goane! “Disubane ada raos adine buka keto laut I Cupak ngentungan taline ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu buin I Cupak matakon teken adine, “Nyen ane ngae gunung gunungan dini adi?” sambilange maklemir I Grantang nyaurin petakon beline. “Ene tusing ja gunung-gunungan beli, ene mula tuah taine I Benaru beli.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Grantang matemu teken Raden Dewi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Eh dagang, kema orahang teken rajabe dini.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Eling lantas Ida teken I Grantang anak bagus ane ngamatiang I Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Amonto I Grantang ngomong teken bapane laut majalan makaad uli jumah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Sang Prabhu raris matemuang Ida Raden Dewi teken I Cupak sawireh I Benaru suba mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewala ngidih olas kola teken adi, tegul kola dini adi! ” Bincuh I Grantang ngalih tali anggona negul I Cupak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kalingke nampak ngadeg gumi, baanga ngidih nasi dogen beli nyak ngematiang I Benaru. “I Grantang nglanturang munyine teken jero dagang nasi. “Inggih jero dagang nasi durusang uningan marika ring Ida Sang Prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Raden Dewi raris metaken teken wong jerone. “Eh Bibi bibi Sari dija nyai meli bungane ene?”buin mani ka pasar apang kacunduk teken dagang bungane ene.” Manine kairing Ida Raden Dewi lunga, matumbasan ka pasar.Gelisang carita raris kapanggih Men Bekung nyuun kranjang misi bunga mewarna warni.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi tundung bapa adin kolane, dija jani alih kola adin kolane …anak kola …anak … anak kola ane mayus magae, ngudiang adin kolane tundung bapa?” Ningeh munyin I Cupake keto dadi engsek memen bapane, merasa teken dewek pelih. “Jani kola lakar ngalih adin kolane, lakar abang kola takilan!” Masepan-sepan memene ngaenang I Cupak takilan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Grantang ngomong teken panyeroan I Cupake, “Jero tulung titiang, titiang jagi tangkil matur ring Ida Sang Prabhu. “Malaib panyroane ka puri nguningayang unduke punika teken Raden Cupak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada katuturang satua, I Cupak teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane suud I Grantang negul beline, I Grantang laut matinget teken beline, “Ene tingalin tumbake buin ajahan beli, yan bah kangin tumbake ento pinaka cirin tiange menang di pasiatan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Raris Ida Sang Prabhu ngandika, ” Ih memen cening, yen mula saja buka atur men ceninge, lautang kema tunden ia tangkil ka puri apang tawang gelah!” Sesampune wenten renteh wacanan Ida Sang Prabhu,’I Dagang nasi jek ngenggalang ngalih I Cupak teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kagiat Raden Dewi nyingak bungkung mas masoca mirah ane anggone teken Men Bekung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Cupak ngidih pelih teken adine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak inget teken adine ane enu digoane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia matakon teken memenne lan timpal-timpalne.

In English:   He asked his mother and friends.

In Indonesian:   Ia bertanya dengan ibu dan teman-temannya.

In Balinese:   I Raju tusing percaya teken apa ane tepukina.

In English:   Raju cannot believe his eyes.

In Indonesian:   Raju tidak percaya dengan penglihatannya.

In Balinese:   Ia patut maang tatenger teken makejangne ane lakar ngamunyiang gongseng ento.

In English:   He must post a warning to anyone who wants to ring the big bell.

In Indonesian:   Ia harus memberikan peringatan ke semuanya yang ingin membunyikan lonceng besar tersebut.

In Balinese:   Ingetang pesan pabesen beline, eda pesan cai nyai linyok teken pangarah beline.

In English:  

In Indonesian:   Anjing betina bernama Ni Angsing, dan anjing jantan I Angsang.

In Balinese:   Empas Teken Angsa Kacerita ada telaga luih madan Kumudawati.

In English:  

In Indonesian:   Mendengar permintaan kura-kura seperti itu, angsa pun menjawab. “Baiklah kalau begitu keinginan kalian berdua.

In Balinese:   Ni Angsing tangkejut lantas morahan teken muanin ipune.

In English:  

In Indonesian:   Anjing betina bernama Ni Angsing, dan anjing jantan I Angsang.

In Balinese:   Wayan Sereg, Made Kunci, Komang Segel, lan Ketut Gili engsap teken tongose ento tenget.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uling sekat ento, Pan Kunci nuturang teken ida dane di desane, yen ada ane engkebang gamang, gedigin sok anggon panudan kesaktianne.

In English:  

In Indonesian:   Kukuh, Jumat Keliwon Tolu, Purnama Kapitu Pukul 15.43 Wita.

In Balinese:   Made Kunci jejeh kerana ia tusing tepukina teken timpal-timpalne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia masih mabesen teken cerik-cerike apang tusing luas ri kala tengai tepet.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uling sekat ento, Pan Kunci nuturang teken ida dane di desane, yen ada ane engkebang gamang, gedigin sok anggon panudan kesaktianne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia masih mabesen teken cerik-cerike apang tusing luas ri kala tengai tepet.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wayan Sereg, Made Kunci, Komang Segel, lan Ketut Gili engsap teken tongose ento tenget.

In English:  

In Indonesian:   Setiap melempar umpan, begitu kail ditarik dapat ikan.

In Balinese:   Made Kunci jejeh kerana ia tusing tepukina teken timpal-timpalne.

In English:  

In Indonesian:   Manusia normal di bawah hidungnya terlihat ada cekungan bak jalan air.

In Balinese:   I Pengangon ngidih tulung teken I Bulan ulian kauber olih Hala Na Godang ane taluhne sube kadaar.

In English:   The Shepherd asked for I Bulan's help because he was chased by Hala Na Godang whose eggs were eaten.

In Indonesian:   Si Pengembala meminta bantuan I Bulan karna dikejar oleh Hala Na Godang yang telurnya sudah termakan.

In Balinese:   Merine bengil ento masih jemet pesan teken Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:   Anak bebek itu juga sangat rajin dengan Pan Meri.

In Balinese:   Merine bengil ento masih jemet pesan teken Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging yen ada anak ngawe jele wiadin ngawe jengah teken ukudan ceninge, sadida-sidaan eda Walesa.

In English:   Nanging yen ada anak ngawe jele wiadin ngawe jengah teken ukudan ceninge, sadida-sidaan eda Walesa.

In Indonesian:  

In Balinese:   Para punggawa, tandamantri pada uning, tur sayang teken I Durma.

In English:   Para punggawa, tandamantri pada uning, tur sayang teken I Durma.

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiapin keto tusing taen ia engsap manyama braya, satata inet teken pitutur bapane muah ajah-ajahan Jero Dukuh.

In English:   Yadiapin keto tusing taen ia engsap manyama braya, satata inet teken pitutur bapane muah ajah-ajahan Jero Dukuh.

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara I Durma matuuh pitung oton, kalahina teken memene mawali ka swargan.

In English:   Mara I Durma matuuh pitung oton, kalahina teken memene mawali ka swargan.

In Indonesian:  

In Balinese:   Prade ada anak kuma tresna, suka olas teken cening, ento eda pesan engsapanga.

In English:   Prade ada anak kuma tresna, suka olas teken cening, ento eda pesan engsapanga.

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh umah tur amah-amahan iragane suba telah kauwug tur kematiang teken I Gajah.

In English:  

In Indonesian:   Burung Siung berkata, “Saudaraku sekalian, jika setiap hari peringai gajah seperti ini, kita semua bisa binasa.

In Balinese:   Ningeh munyine I kedis belibis, I kedis Siung lantas ngidih paitungan teken I Goak, I Kedis Corek, lam I Kedis Gadangan.

In English:  

In Indonesian:   Jika dia sudah tak bisa melihat, kita arahkan langkahnya agar terjatuh ke sungai.” Mendengar usul burung Belibis, burung Siung lantas minta pendapat burung Gagak, burung Jalak, dan burung Gadangan.

In Balinese:   Nanging lacur, I Gajah tusing nawang teken ada pangkung dalem.

In English:  

In Indonesian:   Benar saja, begitu mendengar burung Gadangan bersiul, Gajah bangun dan berlari menuju sumber suara.

In Balinese:   Ngomong I Raksasa teken i pangangon, “Nah, kema kaukin I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Dikira ibunya yang datang.

In Balinese:   Mara teka, aget pesan Meme!” I Meong teken I Bikul lantas upahina be bajo asok teken padi abodag.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenkenang jani baan madaya?” Lantas ada kone meong teken bikul, kema maekin memenne I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen teka baan iba I Ketimun Mas, upahina be bajo asok teken padi abodag.” Nyak lantas I Meong teken I Bikul, majalan ajaka dadua kumahne I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tongosina baan I Buta teken I Bongol.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia mumah di tanggun desane, desa Dauh Yeh, paek teken alas.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan sekarang saat pagi hari, Ibunya akan pergi ke pasar.

In Balinese:   Dingeha kriet-kriet teken I Buta, “Apa sih krepet-krepet ditu?” “Ngeong!” keto munyin meonge. “Sep, apa sih gesgesa meonge ditu?” Keto I Buta.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mabesen ia teken panakne, kene, “Cening, cening Ketimun Mas, meme bakal luas ka peken.

In English:  

In Indonesian:   Kamu diam di rumah, nanti diberi dioleh-oleh jajan.

In Balinese:   Ateha mulihne baan I Meong teken I Bikul.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makelo-kelo I Kekua gedeg sawireh I Lutung tusing satunit teken janji.

In English:  

In Indonesian:   Ia hanya mendapat kulit pisang.

In Balinese:   I Lutung kaliwat demen kenehne ngamah biu nasak, tusing tau teken ketekan baya, iteh ngamah biu nasak di punya.

In English:  

In Indonesian:   Sedang asyiknya iya makan pisang, kemudian dia ditombak oleh I Kakek Perodong tepat di lambungnya.

In Balinese:   Ada tuturan satua I Lutung teken I Kekua.

In English:  

In Indonesian:   Ada Cerita tentang I Lutung (Si Monyet) dan I Kakua (Si kura-kura).

In Balinese:   Titiang saking SD Negeri 2 Petiga jagi ngaturang satua sane mamurda “I Sangsiah teken I Bojog”.

In English:   I am from SD 2 Petiga, I will present a story entitled "I Sangsiah teken I Bojog".

In Indonesian:   Saya dari SD 2 Petiga akan mempersembahkan cerita yang berjudul “I Sangsiah teken I Bojog”.

In Balinese:   Ane malu dialase ada kedis madan kedis Sangsiah teken Bojog.

In English:   Once upon a time in the forest there was a bird named weaverbird, and a monkey.

In Indonesian:   Dahulu kala di hutan ada burung bernama burung manyar, dan kera.

In Balinese:   I Sangsiah teken I Bojog masawitra.

In English:   The bird was very friendly to the monkey.

In Indonesian:   Si burung manyar bersahabat karib dengan si kera.

In Balinese:   Api teken saang icange ento patut manakan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada tuturan satua I Sugih teken I Tiwas.

In English:   There is a story “I Sugih Teken I Tiwas”.

In Indonesian:   Ada sebuah cerita I Sugih Teken I Tiwas.

In Balinese:   Lantas seluk tiang, ditu maan mas teken slake.” Mara keto I Sugih ngencolang mulih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani mai aba panak apine teken saang icange ento!” Ditu lantas apin I Tiwase juanga baan I Sugih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tur ia iri ati, jail teken anak lacur.

In English:   Also jealousy, nosy with the poor.

In Indonesian:   Juga iri hati, usil dengan orang miskin.

In Balinese:   Ditu ia krasak-krosok ngalih saang teken paku.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget teka sang kidang tur ngomong, “Ih Tiwas, apa kaalih ditu?” Masaut I Tiwas tur nasarin pesan, “Tiang ngalih saang teken paku.” “Lakar anggon apa ngalih paku?” Masaut I Tiwas, “Lakar anggon tiang jukut.” “Ih Tiwas, lamun nyai nyak nyeluk jit nirane, ditu ada pabaang nira teken nyai!” Ditu lantas seluka jit kidange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Liu anake tusing demen teken I Sugih.

In English:   Many people didn't like I Sugih.

In Indonesian:   Banyak orang tidak menyukainya.

In Balinese:   Mara kedenga, bek limane misi mas teken selaka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Tiwas buka adane tiwas pesan, nanging melah solahne, tusing taen jail teken timpal.

In English:   I Tiwas, as the name, was very poor, well behaved, never nosy with others.

In Indonesian:   I Tiwas, seperti namanya, sangat miskin, baik kelakuannya, tidak pernah usil dengan orang lain.

In Balinese:   Nunden ngae gelang, bungkung teken kalung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyananne buin teka I Sugih laut ngomong, “Ih Tiwas, I tuni bena nyilih api teken saang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu tepukina I Tiwas teken I Sugih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inguh kenehne Ling ulian ngenehang lan nebag hadiah apa ane lakar baanga teken reramane.

In English:   Confused Ling's thoughts for thinking and guessing what gifts his father would give.

In Indonesian:   Bingung pikirannya Ling karena memikirkan dan menebak hadiah apa yang akan diberikan oleh ayahnya.

In Balinese:   Ningehang munyin I Kidang buka keto, I Kakul ngejer kerana marasa teken awak cenik tur sintrig.

In English:  

In Indonesian:   Dikisahkan, pada tengah malam warga Siput sawah berkumpul membahas tantangan si Kijang. “Kamu cari gara-gara saja, kenapa kau ladeni tantangan si Kijang.

In Balinese:   Kaki Lingsir lantas ngedumang tugas teken krama kakule.

In English:  

In Indonesian:   Semuanya terdiam, tidak ada yang berani bersuara.

In Balinese:   Munyin i Bojoge lantas guguna teken I Macan.

In English:  

In Indonesian:   Sejak kamu kalah taruhan”

Kamu berjanji menyerahkan macan empat, sekarang hanya membawa satu ekor”

Iya, terima saja kak.