What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Aksi Kriminalitas ring Kalangan Sisya

In English

In Balinese

Om Swastyastu Dharma dyaksa panureksa sane kusumayang titiang, Para atiti sane wangiang titiang, Punika taler para yowana sane tresnasihin titiang.

Rasa astiti bakti katur ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning wantah sangkaning asung kerta wara nugrahan Ida, titiang miwah ida dane sareng sami prasida mapupul sekadi mangkin. Ida dane sane wangiang titiang, ring galah sane becik puniki purun titiang jagi ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Aksi Kriminalitas ring Kalangan Sisya.

Semeton sami sampun pada uning indik bullying punika wantah marupa laksana sane setata kamargiang olih anak utawi sekaa anak. Ring masane mangkin, akeh pisan wenten anak sane nganistayang anak sane dados sisia. San ngawinang para kraman punika malaksana sakadi punika, sujatinnyan w nten makudang-kudang faktor, minakadi kirangnyan kawigunan anak ring angga miwah kawigunan lingkungan. Nanging indik puniki n nten ja wantah indik kekerasan biasa, sak wanten sampun nglintangin wates-watesnyan tur ngranjing ring tindak kriminal, santukan sang san ngamargiang kekerasan punika n nten wantah kasar ngangg n raos k manten, sak wanten taler ngangg n kekerasan fisik majeng ring sang san katibenin kekerasan punika. Raris, napi sane prasida iraga laksanayang anggen nanganin pikobet punika? Yening iraga mamanah ngeret indria, iraga patut ngeret indria punika saking iraga sareng sami. Tegenja ayah-ayahan ceninge buat ngwangun kapracayane teken dewek ceninge, buina sehinja pepineh ceninge, apanga cening nyidayang ngresep teken paundukan-paundukan ane lakar teka. Indike punika pacang ngawinang iraga sayan degdeg ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, langkungan ring kawentenan anake sane nganistayang iraga. Santukan yening iraga madue rasa percaya ring dewek, iraga pacang uning ring paindikan sane patut miwah sane tan patut. Puniki prasida kakukuhang, antuk ngic nin sosialisasi indik bullying ring para sisia, miwah ngic nin sanksi san patut majeng ring pelaku miwah perlindungan majeng ring korban.

Ida dane sane wangiang titiang, kadi asapunika presida atur uningayang titiang inggian Aksi Kriminalitas ring Kalangan Sisya. Santuke asapunika, sampunang lenga, ngiring sareng sareng ngaonang Bullying ring Tengahing para Yowana utawi Sisya, STOP BULLYING

Inggih, wantah asapunika atur titiang, tan lali titiang nunas geng rena pegnampura yening wenten kaiwangan miwah kakirangan titiang ring sajeroning daging pidarta puniki. Inggih, pinaka pamuput atur titiang antuk parama shanti.

Om Santhi Santhi Santhi Om

In Indonesian