Sang

 • title of respect for important or holy people
 • type of rice cake (jaja) made by dipping a piece of banana in a batter made of rice flour, salt, water, and a little lime, and boiling it briefly in water
 • outside is pale and somewhat doughy
Media
sang
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Okannyané sané mapesengan Mario, ngalanturang pidabdab bapannyané mungkah Museum tur ngalanturang seni ngambar sekadi selampah laku sang Maestro.

In English:   His son, Mario, fulfilled this dream by following his path to become a painter.

In Indonesian:   Museum Renaissance Blanco kini dibuka untuk umum, menampilkan karya-karya Sang Maestro dan Mario.

In Balinese:   Sang Raja taler nikaang mangda parajanane ngawi sentana sane akeh, ngicenin parajanane mukak alas dados carik utawi subak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lianan asapunika, Sang Raja taler ngapus pajeg majeng ring parajanane miwah mikukuhang wates-wates wewidangan Bangline.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Prasasti sane wenten ring Pura Kehen puniki nyuratang indik pangandikan sang raja mangda ngwehin parajanane mawali ka Desa Bangli mangdane pada-pada ngewangun miwah menain jerone soang-soang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tanggal 10 Mei 1453 kapilih dados tanggal pangeling embasnyane Kabupaten Bangli kadasarin antuk pikayun indik Prasasti Kehen C sampun ngawedarang kawentenan Bangli rikala punika sane sampun nunggal utawi dados asiki tur kasarengin olih pamikukuhan wates wewidangan Bangli oleih Sang Raja.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Selanturipun istanane punika kawastan Singaraja sane maartos "Genah sang raja masinggahan".

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Riwawu asapunika atur I Dagang nasi, premangkin ledang pisan pikayun Ida Sang Prabhu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngudiang beli tusing ka puri tangkil ring Ida Sang Prabhu.” Sasampune wenten ketel wacanan Ida Raden Dewi raris I Grantang nyawis tur matur dabdab alon, ngaturan parindikan pajalan sane sampun lintang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Sang Prabhu ledang kayune tan siti, digelis raris nyaup Raden Dewi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Raris Ida Sang Prabhu ngandika, ” Ih memen cening, yen mula saja buka atur men ceninge, lautang kema tunden ia tangkil ka puri apang tawang gelah!” Sesampune wenten renteh wacanan Ida Sang Prabhu,’I Dagang nasi jek ngenggalang ngalih I Cupak teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Putran Ida Sang Prabu kapandung olih I Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sang Prabhu maweweh meweh ledang kayun Idane nyingak putrane anut masanding ajaka I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Sang Prabhu raris matemuang Ida Raden Dewi teken I Cupak sawireh I Benaru suba mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I dagang nasi laut nekedang pangandikan Ida Sang Prabhu, apang tangkil ajaka dadua.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Sang Prabu ngamedalang wecana, sapasiraja sane mrasidayang ngrebut putran gelahe tur mademang I Benaru jagi kaadegang agung ring jagate puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Wantah putrin Ida sane kaparabiang ring sang sane prasida mademang I Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak matur ring Ida Sang Prabhu, I Grantang sampun padem, kapademang oleh I Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita sane mangkin I Cupak lan I Grantang sampun tangkil ring ajeng Ida Sang Prabhu raris Ida Sang Prabhu ngandika, “Eh cai ajak dadua cai uli dija, nyen adan caine?” I Grantang matur dabdab alon,”Nawegang titiang Ratu Sang Prabhu, titiang puniki wantah jadma nista saking jagat Gobangwesi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kalingke nampak ngadeg gumi, baanga ngidih nasi dogen beli nyak ngematiang I Benaru. “I Grantang nglanturang munyine teken jero dagang nasi. “Inggih jero dagang nasi durusang uningan marika ring Ida Sang Prabu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Grantang ngomong teken panyeroan I Cupake, “Jero tulung titiang, titiang jagi tangkil matur ring Ida Sang Prabhu. “Malaib panyroane ka puri nguningayang unduke punika teken Raden Cupak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Sang Prabhu mapaica cincin mas masoca mirah teken pajenengan puri Kediri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nganteg ring puri I Dagang nasi matur, “Inggih Ratu Sang Prabhu sasuhunan titiang, puniki wenten tamiu sareng kalih misadia jagi ngemademang I Benaru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bungkunge ento wantah druwen Ida Sang Prabhu lingsir, ane kapicayang teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kai teka mai mula nyadia lakar ngalahan iba, tur kai lakar mendak Raden Dewi putran Ida Sang Prabhu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lacurne, sang manggalaning agama daweg nika iwang nureksain malih pidan pantesnyane upacara puniki kalaksanayang.

In English:   Sadly, it seems that authorities at that time had misinterpretation of when the ceremony should be conducted.

In Indonesian:   Sedihnya, tampaknya otoritas waktu itu mengalami kekeliruan interpretasi kapan seharusnya upacara ini dilakukan.

In Balinese:   Sang Prabu Jayapangus ngamargiang pararem puniki duaning masan manyi ring Bali kalaksanayang ping kalih sabilang warsa.

In English:   King Jayapangus adopted this system because at that time the Balinese people harvested their crops twice a year.

In Indonesian:   Raja Jayapangus memberlakukan sistem ini karena pada masa itu masyarakat Bali melangsungkan panen padi dua kali setahun.

In Balinese:   Ia dot pesan nganten ajak putrin sang raja.

In English:   He dreamed of wanting to marry the king's daughter.

In Indonesian:   Ia bermimpi ingin menikahi putri raja.

In Balinese:   Nyidangke I Bujang Katak nganten ajak sang putri?

In English:   Will the Bujang Katak succeed in marrying the king's daughter?

In Indonesian:   Akankah Bujang Katak berhasil mempersunting putri raja?

In Balinese:   Ingetang satata ngaturang bakti ring Ida Sang Hyang Widhi, matrisandya tetepang.

In English:   Ingetang satata ngaturang bakti ring Ida Sang Hyang Widhi, matrisandya tetepang.

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah, amonto bapa mituturin cening, dumadak Ida Sang Hyang Widhi Wasa sweca mapica karahayuan tekening cening muah bapa”.

In English:   Nah, amonto bapa mituturin cening, dumadak Ida Sang Hyang Widhi Wasa sweca mapica karahayuan tekening cening muah bapa”.

In Indonesian:  

In Balinese:   Minab Ida Sang Hyang Widhi tuara wikan nyisipang.

In English:   Minab Ida Sang Hyang Widhi tuara wikan nyisipang.

In Indonesian:  

In Balinese:   Error: String exceeds 1,000 character limit.

In English:   In the field of Balinese literature he received the Satya Lencana Karya Satya award, first place in Bali-wide poetry writing, essays, and poetry recitation in 2000 and 2001.

In Indonesian:   Di bidang sastra Bali mendapatkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya, juara I menulis puisi; ésai; tembang macepat; se-Bali tahun 2000 dan 2001.

In Balinese:   Dané kasub antuk puisi modré, sané ngawinang sang sané nonton teleb jagi nyaksiang.

In English:   He earned the "CAKEPAN" award in 2001 from Majalah Sarad and released a book of collected poems entitled "Aab Jagat".

In Indonesian:   Ia memperoleh penghargaan “CAKEPAN” tahun 2001 dari Majalah Sarad dan mengeluarkan buku kumpulan puisi yang berjudul “Aab Jagat”, serta penghargaan Sastra Rancagé 2003.

In Balinese:   Men Ketimun Mas ngomong, “Nah, ne apa Sang Meong ajaka Sang Bikul.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Demen kenehne lakar ngamah biu nasak, laut ia masaut enggal, " Aguh Sang Lutung, yen keto apa kaden melahne, nanging kenken kema, sawireh pondoke ento joh, tukad cengcenge linggah, buina keweh pesan ngliwat".

In English:  

In Indonesian:   Begitu jawaban I Kakua, kemudian dijawab oleh I Lutung " Beh, bodoh sekali kamu Kakua!

In Balinese:   Sakewanten nenten surud manah ipunne ngulati Sang Hyang Aji majalaran antuk jalur prestasi.

In English:  

In Indonesian:   Sesungguhnya dia berasal dari SD 3 Wanagiri yang tidak terdapat dalam zonasi SMP Negeri 1 Selemadeg.

In Balinese:   Daweg punika gurunipunne nyingakin sasuratanne sampun sakadi sasuratan sang wikan.

In English:  

In Indonesian:   Hobinya itu otodidak dan didapatkan sejak masih bersekolah di Sekolah Dasar.

In Balinese:   Saget teka sang kidang, tur matakon, “Nyen ento krasak-krosok?” Masaut I Sugih sambilanga maakin sang kidang, “Tiang I Tiwas, uli puang tiang tuara nyakan.” I Sugih klebet-klebet bayune kendel pesan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mesaut sang kidang, “Ih Tiwas, mai dini seluk jit nirane!” Mara keto lantas seluka jit kidange ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget teka sang kidang tur ngomong, “Ih Tiwas, apa kaalih ditu?” Masaut I Tiwas tur nasarin pesan, “Tiang ngalih saang teken paku.” “Lakar anggon apa ngalih paku?” Masaut I Tiwas, “Lakar anggon tiang jukut.” “Ih Tiwas, lamun nyai nyak nyeluk jit nirane, ditu ada pabaang nira teken nyai!” Ditu lantas seluka jit kidange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suud keto sang kidang ilang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kakawian-kakawian dané sané sampun kacétak dados buku inggih punika:

Kidung I Lontar Rograg ( Prosa Liris Basa Bali, 1991,2001) I Balar (2006) Ngambar Bulan (Satua Cutet, 2006) Sang Lelana (Prosa Liris, 2010) Rasti (Novelet, 2010) Bégal (Satua Cutet, 2012) Ngantih Bulan (Puisi, 2013) Batan Moning (Puisi, 2014) Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”.

In English:  

In Indonesian:   Karangan-karangannya yang sudah dicetak menjadi buku adalah sebagai berikut: Kidung I Lontar Rograg ( Prosa Liris Bahasa Bali, 1991, 2001), I Balar (2006), Ngambar Bulan (Cerita Pendek, 2006), Sang Lelana (Prosa Liris, 2010), Rasti (Novelet, 2010), Bégal (Cerita Pendek, 2012), Ngantih Bulan (Puisi, 2013),

Batan Moning (Puisi, 2014).

In Balinese:   Sang sane nyeneng dados raja kapertama ring Puri Gede Jembrana inggih punika I Gusti Ngurah Jembrana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di tanduk kainé Ida Sang Hyang Siwa ané malinggih.

In English:  

In Indonesian:   Kamu mungkin tidak tau, dari tubuhku bisa keluar api.

In Balinese:   Ida Dewa Agung Jambe inggih punika sang sane ngewangun Kerajaan Klungkung duk warsa 1686, miwah pinaka sentana saking Dinasti Gelgel.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pinaka Oka saking “Blanco sané kasub kasumbung”, Mario ngamolihang tantangan saneé abot, molihang embahan seni saking sang Bapa, kawagedannyané nyansan limbak ring lanskap luas sané madué visi ngawerdiang saha ngalimbakang budaya Baliné.

In English:   Mario has developed this intensively through his paintings which expose a definite preference for a romantic impressionistic style.

In Indonesian:   Sebagai seorang anak dari "Blanco yang tersohor", Mario harus menghadapi tantangan berat, sejalan dengan meluruhnya pengaruh seni sang ayah, bakatnya mulai tampak pada lanskap luas dimana visi pribadinya mengenai kebudayaan Bali makin berkembang.

In Balinese:   Sang sane ngambel dresta taler pageh indike Ngerebeg matatujon micayang suraksa ring krama desane.

In English:   Streets are closed from vehicles and children run happily, sneaking in the crowds.

In Indonesian:   Para penjaga tradisi juga meyakini bahwa Ngerebeg bertujuan memberikan perlindungan kepada penduduk desa.

In Balinese:   Barong-barong punika wantah sang sane rumaksa desane, duaning krama Hindune pageh indike wenten akeh sarwa prani sane tegehan saking manusa, sane sreng miletin kasuraksan, karahajengan lan karahayuan i manusa.

In English:   The tradition keepers believe that Ngerebeg is meant to give protection to the villagers.

In Indonesian:   Barong-barong itu adalah sejenis penjaga desa, sebab masyarakat Hindu meyakini bahwa ada banyak makhluk yang lebih tinggi daripada manusia, yang berkontribusi pada keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan manusia.

In Balinese:   Cakepan dané sané sampun kawedar inggih punika:
      Gurit Pangawit (pupulan puisi, 2008)
      Sang Kinasih (pupulan puisi, 2015)

In English:  

In Indonesian:   Kumpulan karyanya yang telah diterbitkan yaitu:

“Gurit Pangawit” (Kumpulan Puisi, 2008).

Sang Kinasih” (Kumpulan Puisi, 2015).

In Balinese:   Warsa 2015 dané ngamolihang Widya Pataka saking Gubernur Bali antuk pupulan puisiné sané mamurda “Sang Kinasih”.

In English:  

In Indonesian:   Tahun 2015 Widiasih mendapatkan penghargaan Widya Pataka dari Gubernur Bali atas kumpulan Puisinya yang berjudul “Sang Kinasih”.

In Balinese:   NYEN KE GURU

Meme bapane, guru // Pemerentahe, guru // Bapak ibu pengajian, guru // Widhine, mase guru //

Pisagane, guru// Nyamane, guru// Anak sugih, guru// Anak tiwas, guru// Sang wiku, guru// Maling begal, mase guru//

Anak cenik, guru// Anak tua, guru// Mantune, guru// Matuane, guru// Kurenane, mase guru//

Segere, guru// Sakite, guru// Legane, guru// Sedihe, guru// Idupe, guru// Matine, mase guru//

Buron, guru// Entik entikan, guru// Tanah api yeh angin, guru// Suunge, mase guru//

Awake, guru// Laksanane, guru// Lawate, guru// Ipiane, guru// Kenehe, mase guru//

Makejang guru// Eda maboya, eda guyu// Makejang tongos ngeruruh pituhu//

Rahajeng rahina guru

In English:  

In Indonesian:   SIAPAKAH GURU?

In Balinese:   Kakawian marupa satua cutet

Togog (1977) Hilang (2001) Tali Rapiah (2002) I Kentung Uling Lodtungkang (2002) Memedi (2004) Helikopter (2004) Alikan Gumi (2004) Kenangan Indah di Toyabungkah (2004) Laraning Carita ring Kuta (2002) Pongah (2005) Sepeda Baru (2005) Sang Nandaka (2007)

d.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Angga wadag sane kaanggen sadurungnyane kagentosin antuk sarira sane anyaran manut jele-melah karman sang sane padem daweg kantun nyeneng.

In English:   The previous gross body will be substituted by a new one according to one’s past deeds and consciousness.

In Indonesian:   Badan kasar yang sebelumnya dipakai akan digantikan oleh badan baru sesuai dengan tingkat baik-buruk perbuatan seseorang.

In Balinese:   Ida setata rauh sinarengin antuk rabin Ida nityasa, Bhatara Narayana, utawi Madhusudana (Wisnu) ring jero, griya utawi umah sang alaki-rabi sane setata tegteg sutrepti sadina-dina.

In English:   Whenever people cannot maintain harmony and peace, and wherever there is quarrel between members of family, Goddess Lakmsi and Lord Narayana will abandon the house.

In Indonesian:   Apabila orang-orang tidak bisa menjaga keharmonisan dan kedamaian, dan di mana pun ada pertengkaran antaranggota keluarga, Dewi Laksmi dan Bhatara Narayana akan meninggalkan rumah itu.

In Balinese:   Kacerita jani ada kedis cerik ngindang ba duur, madan Sang Lanjana.

In English:  

In Indonesian:   Diceritakan sekarang ada burung kecil terbang di atas, bernama Sang Lanjana.

In Balinese:   Laut ia makaukan, “Sang Lanjana, Sang Lanjana!” “Uuuh,” keto pasautne Sang Lanjana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kasuen-suen Sang Muun mati baan naanang sakit.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sang Muun sahasa ngetut pakeberne Sang Lanjana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dening keto, ngomong jani Sang Muun, “Ih, Sang Lanjana, awake jani suba ngaku kalah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Amuncen geden tain ibane!”

Mare keto, Sang Lanjana laut kirig-kirig tumuli makecos di duur tain kebone, sambilange ngomong, “Ih, iba Sang Muun.

In English:  

In Indonesian:   seberapa besar kotoranmu!”

Baru segitu, lalu Sang Lanjana mundur sedikit- sedikit sambil berlompat di atas kotoran kerbau, sambil berkata, "Eh, kamu Sang Muun.

In Balinese:   Ditu Sang Lanjana age metakon, “Ih, ne te jerone uli dije?

In English:  

In Indonesian:   Di sana Sang Lanjana bertanya, “Ih, ini kamu darimana?

In Balinese:   Dingeha sawat pesan ba duur teken Sang Muun.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di subane paek, encol Sang Lanjana mencegan di tendas Sang Muune, sambilange nyohcoh tendasne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing sida baan kai nutug cai, jalan suba jani tuun!” Sang Muun laut ngencolang masliuk nuunang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ne dong iwasin tain kaine!” Sang Muun bengong ngiwasin tainne Sang Lanjana, tur merasa teken dewek kalahang kedis cenik.

In English:  

In Indonesian:   Ini coba perhatikan kotoranku!” Sang Muun terbengong melihat kotorannya Sang Lanjana, dan merasa terkalahkan oleh burung kecil.

In Balinese:   Buina jerone kaliwat sombong pesan.” Mare ningeh ada kedis cerik ane mamunyi keto, pedih Sang Muun tur mesaut banggras, “Ah, iba kedis cerik, mapi-mapi tuara nawang.

In English:  

In Indonesian:   Lagi pula kamu sangat sombong.” Baru mendengar ada burung kecil berbicara seperti itu, Sang Muun marah dan menjawab dengan suara besar dan keras, “Eh, Kamu burung kecil, pura- pura tidak tahu.

In Balinese:   Dening karasa Sang Lanjana nu ba duuran, laut Sang Muun ngietang makeber negehang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sang Muun tuara ajin teken solahne Sang Lanjana keto.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sang Lanjana ngincegang nyohcoh tendasne Sang Muun.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasubanne keto ngomong Sang Muun brangti, “Nah, saja kai kalah, dening gedenan tain ibane.

In English:  

In Indonesian:   Setelah itu Sang Muun berkata sambil marah, “iyaa, aku mengaku kalah, kotoranmu memang lebih besar, ayo sekarang siapa terbangnya lebih tinggi!” Begitulah Sang Muun berkata, lalu Sang Lanjana menjawab balik “Ayoo!

In Balinese:   Ne suba ane madan Sang Muun.

In English:  

In Indonesian:   Ini sudah yang bernama Sang Muun.

In Balinese:   Ditu buin ia makaukan, “Sang Lanjana, Sang Lanjana!” “Uuuh,” keto buin pasautne Sang Lanjana.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buina tuara merasa tendasne tinggahina baan Sang Lanjana, mapan Sang Lanjana madewek kedis cerik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di subane teked beten, Sang Lanjana laut ngenggalang makecog masangkliban di bête.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane jani jalan mategeh-tegehan makeber!” Keto abetne Sang Muun, laut nimbal Sang Lanjana, “Jalan!

In English:  

In Indonesian:   mari ikuti aku!”

In Balinese:   Sambilanga nyohcoh tendasne Sang Muun.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Degag tingkah ibane mesuang peta teken kai.”

Suba kone keto, masaut Sang Lanjana, “Tui iba dadi ratu, kai tuara megusti teken iba.

In English:  

In Indonesian:   Sangat tidak sopan kamu berbicara padaku.”

Setelah itu, Sang Lanjana menjawab “ Walaupun kamu jadi ratu, aku tidak menjadi bawahanmu.

In Balinese:   Bulunne samah, kampidne lumbang, matanne gede, tur galak pesan, madan Sang Muun.

In English:  

In Indonesian:   Bulunya lebat, sayapnya lebar, matanya besar, dan sangat buas, bernama Sang Muun.

In Balinese:   Gelisang satua, suba tegeh pakeberne Sang Muun.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sang Muun sakit nandang tatu di tendasne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mai tutug kai!” Laut ngamaluin Sang Lanjana makeber.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dening dingeha munyin Sang Lanjana nu masi ba duuran, dadi buin Sang Muun makeber negehang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen prade lakar mapetuk mategeh-tegehan makeber.”

Baan ningeh munyine Sang Lanjana keto, jengah gati Sang Muun lantas ia ngomong, “Beh degag pesan iba mesuang peta.

In English:  

In Indonesian:   Kalau mau berlomba mana yang paling tinggi terbangnya.”

Mendengar perkataan Sang Lanjana seperti itu, Sang Muun merasa jengkel lalu berkata, “kok sangat tidak sopan kamu berbicara.

In Balinese:   Kaguat Taman Nusa inggih punika ngawinang taman budaya pinaka genah palestarian, rekreasi miwah didaktika olih sang sapa sira sane kayun merika, wisatawan lokal utawi wisatawan saking dura negara mangdane uning indik budaya Indonesia nganggen tata cara sane nudut manah tur interaktif.

In English:  

In Indonesian: