What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

"Ngicen Gegendong Jinah langsung, ngawinang ipun malas makarya

20231130T100858420Z134678.jpg
Title
"Ngicen Gegendong Jinah langsung, ngawinang ipun malas makarya
Affiliation
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://images.app
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA NEGERI 1 SUSUT
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

OM SWASTIASTU,

Para angga panureksa sane wangiang titiang, Tim Bali Wiki sareng sami sane kusumayang titiang, punika taler para semeton sami sane tresna sihin titiang.

Angayu bagia aturang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, santukan mangkin titiang kaicen galah ngaturang sarin-sarin manah titiang ring lomba puniki. Ring galahe sane becik sekadi mangkin, lugrayang titiang ngaturang pikobet sane patut kauratiang olih ida dane sareng sami miwah sane pinih utama majeng ring para pamimpin Bali ring galahe sane jagi rauh puniki. Orasi sane kakaryanin tiang puniki mamurda Ngicen Gegendong Jinah Langsung, Ngawinang Ipun Malas Makarya .

Napike semeton sampun naenin manggihin anak lunga ka genah umum utawi ring margi-margi ageng tur langsung nunas jinah ring anake sane rauh mrika? Iraga dados nyambat ipun Gegendong, nanging punapi semeton uning? Ipun tan nyak makarya, duaning punika ipun ngidih pitih ring sakancan anake sane kapanggih. Napi malih, sami kaajahin nglaksanayang indike punika. Iraga dados anak sane wicaksana, iraga patut ngalimbakang indike puniki. Y ning kaic nin galah, ngemanggihin paripolah gegendong san n nten becik manados profesi. Tetujon tiange, anake sane kawastanin anak tiwas sane ngagendong, pamuputipun dados anak tiwas sane ngutang galah lan kuasannyane anggen numbas jinah, antuk ngagendong boya matumbasan.

Titiang ngambil kutipan berita sane majudul Pengemis Paksa Minta Uang Rp 5 Ribu Pernah Diamankan Tapi Kambuh Lagi ring berita puniki katlatarang indik anake puniki ngaenang warga resah krana nganampekin antuk nunas jinah langsung Rp 5 Ribu. Ipun boya wantah ngrereh genah sane pastika kewanten, nanging ipun taler ngrereh genah sane linggah buat ngrereh buron sane pacang pademang ipun. Parindikan sakadi puniki sane ngeranayang prasida ngerusak kauripan Balin .

Sane sering dados tatujon utama saking topik pikobet titiang puniki inggih punika sapunapi pamargi sane pinih becik mangda ipun polih jinah nenten majalaran antuk nunas nanging majalaran antuk ngalaksanayang pakaryan ipune. Punika mawinan, titiang ngaptiang para pamimpin Bali ring galah san jagi rauh prasida muputang pikobet puniki mangda Provinsi Bali dados genah san nyaman, becik, miwah n nten polih panamp n negatif saking krama dura negara mangda n nten malih anak tuna lan gegendong san ngumbara ring margi.

Inggih Asapunika sane prasida aturang titiang, mugi-mugi napi sane aturang titiang puniki prasida dados uratian tur dasar program kerja sane pacang kautamayang olih calon pemimpin sane jagi kapilih ring 2024. Yening wenten atur titiang ring arsa sane nenten manut titiang nunas pengampura. Puputan titiang antuk Parama Santih,

OM SANTIH, SANTIH, SANTIH OM

In Indonesian