Tiang

tiy*
  • mast of boat (to which tiing pengiling is attached), pole, post
  • my, I
  • we
Media
tiang
Kasar
icang
Halus
titiang
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Mare tiang nawang.
I understand now.

Adi, nak ngudiang dadi dini? Tyang jagi mebakti ring purane deriki.
[example 1]
Hey Di, what are you doing here? I am going to pray at the temple here.

No translation exists for this example.

Cang masih inget keturunan nak Majapahit.
[example 3]
I remembered that I am also Majapahit descendant.

Yen tiang dados supir pariwisata, asik.
[example 4]
If I become a tourist driver it would be great!

Tiang dot nawang adake dewek tiange ane lenan di gumine ene.
[example 5]
I wonder if there’s another me somewhere in the world.

⚙ Automatically collected usage examples


In Balinese:   Ditu Pan Karta Malaib-laib tur ngomong, “inggih jeroné sareng sami, tiang nunas pisan ring pitulung jeroné sane paicaang ring tiang.”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu Pan Karta Malaib-laib tur ngomong, “inggih jeroné sareng sami, tiang nunas pisan ring pitulung jeroné sane paicaang ring tiang.”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening tiang sebet, tiang setata ngambar bianglalah.

In English:   Do you know the reason?

In Indonesian:   Tahukah kamu alasannya?

In Balinese:   Yening tiang sebet, tiang setata ngambar bianglalah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala yan bah kelod tumbake, ento pinaka cihna tiang kalah. “Suud matinget, teken beline, I Grantang laut tuun ka goane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngomong laut I Grantang, sakewala raosne pegat-pegat duaning sambilange ngeling. “Nah, Bapa yan suba keto keneh bapane, nundung anake buka tiang….uli jumah, tiang nerima pesan tresnan bapane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rikanjekan pinika Ida Raden Dewi nyagjag tur mlekur I Grantang sinambi nangis masasambatan, “Aduh Beli mgudal las beli ngutiang tiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dumadak-dumadik sepatilar tiang uli jumah bagia idup bapa miwah belin tiange I Cupak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Adi jalan mulih adi, ampurayang Beli adi, jalan adi mulih!” I Grantang mesaut alot, “kema suba Beli mulih padidi, depang tiang dini naenang sakit ati, diastun tampin tiang mati.Apa puaran tiange idup tusing demenin rerama. “Disubane buka keto pasaut adine laut nyawis nimbal natakin panes tis, suka duka ajak dadua.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Adi jalan mulih adi, ampurayang Beli adi, jalan adi mulih!” I Grantang mesaut alot, “kema suba Beli mulih padidi, depang tiang dini naenang sakit ati, diastun tampin tiang mati.Apa puaran tiange idup tusing demenin rerama. “Disubane buka keto pasaut adine laut nyawis nimbal natakin panes tis, suka duka ajak dadua.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang ngomong munyine alus tur nyunyur manis. “Kemu beli malunan mulih tiang lakar manjus abedik. “I cupak masaut gangsar,”Lamun keto kola lakar malunan mulih, adi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah ne enu lad-ladne jalan gagah ajak dadua.”Disubane ada raosne I Cupak buka keto laut masaut I Grantang, “Nah daar suba beh, tiang tusing merasa seduk” I Cupak medaar padidiana, ngesop nasi nginem yeh, celekutang nitig tangkah, suud madaar I Cupak taagtaag nyiriang basang betek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngomong laut I Grantang, sakewala raosne pegat-pegat duaning sambilange ngeling. “Nah, Bapa yan suba keto keneh bapane, nundung anake buka tiang….uli jumah, tiang nerima pesan tresnan bapane ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dapetang tiang I meme ngae jaja lakar baang tamu.

In English:   There is a delicious smell from the kitchen.

In Indonesian:   Ada bau sedap dari dapur.

In Balinese:   Raosne I meme, tiang dadi nyicipin?

In English:   Mother said, I can taste it.

In Indonesian:   Kata ibu, aku boleh mencicipinya.

In Balinese:   Tusing bani tiang ngampakin jlanan.” Memenne kendel kenehne.

In English:  

In Indonesian:   Didekatilah pengembala itu, badannya gemetaran keluar keringat karena takutnya.

In Balinese:   Saget teka sang kidang tur ngomong, “Ih Tiwas, apa kaalih ditu?” Masaut I Tiwas tur nasarin pesan, “Tiang ngalih saang teken paku.” “Lakar anggon apa ngalih paku?” Masaut I Tiwas, “Lakar anggon tiang jukut.” “Ih Tiwas, lamun nyai nyak nyeluk jit nirane, ditu ada pabaang nira teken nyai!”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Sugih ngeling aduh-aduh katulung-tulung. “Nunas ica, nunas ica, lebang tiang!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jani mai ulihang baas icange I tuni.” Mesaut I Tiwas, “ Yeh, baase I tuni suba jakan tiang.” Masaut I Sugih, “Nah, ento suba aba mai anggon pasilih!”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget teka sang kidang, tur matakon, “Nyen ento krasak-krosok?” Masaut I Sugih sambilanga maakin sang kidang, “Tiang I Tiwas, uli puang tiang tuara nyakan.” I Sugih klebet-klebet bayune kendel pesan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang kapok, tiang kapok!”

In English:   Also jealousy, nosy with the poor.

In Indonesian:   Juga iri hati, usil dengan orang miskin.

In Balinese:   Saget teka sang kidang tur ngomong, “Ih Tiwas, apa kaalih ditu?” Masaut I Tiwas tur nasarin pesan, “Tiang ngalih saang teken paku.” “Lakar anggon apa ngalih paku?” Masaut I Tiwas, “Lakar anggon tiang jukut.” “Ih Tiwas, lamun nyai nyak nyeluk jit nirane, ditu ada pabaang nira teken nyai!”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang kapok, tiang kapok!”

In English:   There is a story “I Sugih Teken I Tiwas”.

In Indonesian:   Ada sebuah cerita I Sugih Teken I Tiwas.

In Balinese:   Maninne I Sugih ka umahne I Tiwas matakon, “Ih Tiwas, dije nyai maan slake liu?” Masaut I Tiwas, “Kene mbok, ibi tiang ka alase ngalih lakar jukut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas seluk tiang, ditu maan mas teken slake.” Mara keto I Sugih ngencolang mulih.

In English:   I Sugih was very rich, but stingy.

In Indonesian:   I Sugih sangat kaya, namun pelit.

In Balinese:   Saget teka sang kidang, tur matakon, “Nyen ento krasak-krosok?” Masaut I Sugih sambilanga maakin sang kidang, “Tiang I Tiwas, uli puang tiang tuara nyakan.” I Sugih klebet-klebet bayune kendel pesan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang mamusuh tekén ia.

In English:  

In Indonesian:   Cerita ada Kambing bernama Ni Mesaba dan Ni Wingsali.

In Balinese:   Apa dogen ane tolih tiang di peken?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging satonden ragane nyumuin mamaca buku ane nglilayang ene anggon ngalih pasautne, tegarang orahang teken tiang: Apa ngranayang ragane makeneh langite mawarna pelung?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mai tutug tiang ajak adin tiange milih buku di toko buku.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apa buin bapak guru ngorahin tiang nyemak buku punduhan nilainé.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Uli itelun, i mémé ngajak tiang ngajang tain sampi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bapak guru matakén kéto sedek tiang ngundap.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing

masi ulian ngajakang ngajang tain sampi i mémé utawi mémén timpal-timpal tiangé ngorahin pianakné tusing masuk. �

Ané makrana demen liu pesan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara tiang ukan masaut,

timpal-timpal tiangé malunan nyautin: yén deriki, asal ampun nyambatang

ngajang tai artinné ngajang tain sampi, Pak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mémé ngajang tai tusing ja ngajak tiang dogén.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Takonina kéto makesiab tiang masaut: ngajang tai.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ané

ada di keneh cerik-cerik iaban tiang, da ja ngajang tai, ngajakang ngaé apa ja

pasti maan dadaar luung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara tiang ukan masaut,

timpal-timpal tiangé malunan nyautin: yén deriki, asal ampun nyambatang

ngajang tai artinné ngajang tain sampi, Pak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pisagan tiangé ané milu ajaka patpat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mirib apang ilang kiap tiange, bapak guru ngorahin tiang ka malu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin lanturang tiang ceritané.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bapak guru anggut-anggut mireng pasaut timpal-timpal tiangé.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kéto tiang ngawitin critan tiangé.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sambilang ngusap-ngusapin paningalané, tiang nyrogjog ka malu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bapak guru makenyem suudé tiang nyrita.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Miribang ulian mara-mara matugas di désan tiangé, bapak guru cucud buin matakén: apa melahné yén milu ngajang tai?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kéto tiang ngawitin critan tiangé.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di malu tiang nyrita.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Jag ilang suba kiap tiangé.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Timpalé mabriag kedék ningeh ané orahang tiang dugas bapak guru nakénang unduk apa gaé dugas liburan sekolahé.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Maan patakon kéto buin tiang nyritayang unduk ngajang tain sampiné totonan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Satondéné suud tiang nyrita, bapak guru matakén: tusing ngajang tain sampi adanné, ngudiang kasambatang ngajang tai dogén.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Punika taler dane polih penghargaan dados guru teladan warsa 1984, penghargaan Wijaya Kusuma warsa 1994 saking Pemerintah Tingkat II Kabupaten Gianyar sangkaning pengabdiannyane membina lan mengembangkan sastra daerah, warsa 1999 polih kalih penghargaan inggih punika Sastra Rancage lan penghargaan saking Yayasan Saba sastra Bali, warsa 2003 dane malih polih penghargaan sastra Rancage antuk novelne sane mamurda “Bungan Gadung Ulung Abancang” , lan warsa 2008 dane malih ngemolihang penghargaan sastra Rancage antuk novelne “Depang Tiang Bajang Kayang-Kayang”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Depang Tiang Bajang Kayang-Kayang (2007)

Ngabih Kasih ring Pasisi Lebih (2008) Sawang-sawang Gamang (2008) Tresnane Leket-Leket ring Danu Batur (2015) Biyar Biyur ring Pesisi Sanur (2010) Kulkul Bulus (2010) Tyaga Wani Mati (2010) Gending Pengalu (2010) Suara Saking Batukaru (2010) Gusti Ayu Kedangan (2010)

Dr.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pajalan idup pangawi I Nyoman Manda Puniki ambil titiang saking blog nyane DRS Nyoman Manda lan Pondok Tebawutu lan sumber lianan sane terjemahang tiang nganggen basa Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kakawian marupa puisi

Ganda Sari (1973, sareng Made Sanggra) Joged Bumbung (1975) Pantai (1978) Mara-mara (1994) Tiang (1995) Kalangen ring Batur SAB (Singgah di Bencingah Wayah) (2000) Puputan Badung (2000) Niti Titi Puttaparthi (2000) Suung Luung (2003) Tiang (2004) Yen (2004) Nyongkok di Bucu (2006) Kuuk (2006) Kabar-kabar Surat Kabar (2006) Swara Cakra Kurushetra (2006) Puisi ring majalah Canang Sari No. 24 minakadi Topeng Keras, Ada Sinar Galang, Setata Megonjakan ring Angin, Ampurayang Titiang dan Manahe Mabesikan (2006) Gerip Maurip Gridip Makedip

Ngintip

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Niki wantah silih sinunggil satua cutet kakawian dane sane mamurda “Saksi” sane ambil tiang saking blog-nyane Pondok Tebawutu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kakawian marupa puisi

Ganda Sari (1973, sareng Made Sanggra) Joged Bumbung (1975) Pantai (1978) Mara-mara (1994) Tiang (1995) Kalangen ring Batur SAB (Singgah di Bencingah Wayah) (2000) Puputan Badung (2000) Niti Titi Puttaparthi (2000) Suung Luung (2003) Tiang (2004) Yen (2004) Nyongkok di Bucu (2006) Kuuk (2006) Kabar-kabar Surat Kabar (2006) Swara Cakra Kurushetra (2006) Puisi ring majalah Canang Sari No. 24 minakadi Topeng Keras, Ada Sinar Galang, Setata Megonjakan ring Angin, Ampurayang Titiang dan Manahe Mabesikan (2006) Gerip Maurip Gridip Makedip

Ngintip

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring dija tiang dados numbas lawar, nggih?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane malu tiang tusing demen ritatkala ujanne tuun.

In English:   Maybe rain isn't such a bad thing, though...

In Indonesian:   Ane jani tiang demen yen tuun ujanne.

In Balinese:   Sakewala, dugas nepukin belin tiange liang sajan maplalianan tiang dot masih milu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane jani tiang demen yen tuun ujanne

In English:   Maybe rain isn't such a bad thing, though...

In Indonesian:   Ane jani tiang demen yen tuun ujanne.

In Balinese:   Tumben tepukin tiang dini, bareng ngalih amah.

In English:  

In Indonesian:   Ukuran badanmu hanya seukuran kotoranku saja.

In Balinese:   Dinane jani tiang musti luas ka sekolah padidian.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apake tiang inget jalane nuju ka sekolah?

In English:   Ride with me through town!

In Indonesian:   Ingatkah aku jalan menuju sekolah?

In Balinese:   nolih keasrian desan tiang lan napi ke sane wenten ring desan titiang kadi asapunika akeh jadma sane kagun teken desan titiang.

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali software
  2. Barry Marshall
  3. Rucina Ballinger
  4. BaliCab Driver
  5. https://letsreadasia.org/admin/#/books/detail/8603ce66-ddb1-4808-b427-20360d65095b