UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

"Wiki Animation and Wiki Complete Dictionary as Forms of Maximizing BASABali Wiki in Dealing Education, Economic, and Cultural Issues"

From BASAbaliWiki
20221113T035926356Z717366.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMA Negeri 4 Denpasar
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pemaksimalan


  Rediiawan

  19 months ago
  Votes 1++

  Artikel puniki melah pesan. Ide-ide utawi penampen sane kawedarang becik pisan sareng panglimbak ring jamane mangkin. Ring sekolah, sing liu timpal-timpal tiange ane nawang BASAbali Wiki. Sangkaning ento, BASAbali Wiki patut sai nglaksanayang sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nyaan sekolah-sekolah ngidaang nganggen BASAbali Wiki ritatkala melajah. Panglimbak teknologi digital sayan canggih. Puniki ngidaang iraga anggen anggen ngelestariang basa Bali. Sekadi sane sampun katlatarang ring artikel puniki. Iraga anak bajang milenial pasti sube sai-sai nganggen teknologi digital. Wenten masi ane sube dueg nganggen teknologi puniki. Nah, BBW ngidaang makarya video-video animasi indik satua-satua mabasa Bali malarapan antuk ngawigunayang kawikanan para mileniale. Puniki pasti sareng cerik-cerike lan generasi milenial. Tiang masi dot gati yen BASAbali Wiki ngelah fitur care Google Translate. Ditu iraga ngidaang nerjemahang basa Indonesia ke basa Bali. Liu pesan kramane ane dot ajak fitur care kene.

  Suksma
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  How can the BASAbali Wiki platform encourage you to participate with civic issues?

  Description


  In English

  Balinese language is the mother language in Bali. The existence of the Balinese language is increasingly fading. There are many efforts to preservation the Balinese language, for example is BASAbali Wiki. BASAbali Wiki is very good because it can help preserve the Balinese language, such as creating dictionaries, community spaces, and social media like Instagram with easily accessible. However, there are features that haven’t been able to attract the attention of millennials because there are still many millennials who don't know about the existence of the BASAbali Wiki website, it’s necessary to socialize it to schools as a form of introducing the BASAbali Wiki website to make it easier for millennials to learn Balinese.

  When I get the new Wikithon information, I was very happy because I can convey things that I think need to be added to the BASAbali Wiki website. Based on a survey conducted by the Program for International Student Assessment (PISA) in 2019, Indonesia is ranked 62nd out of 70th countries based on the level of interest in literacy. We know that Indonesian citizens have a low literacy level. In order the existence of the Balinese language to be sustainable in this era, harmony between Balinese language and technology is needed. To follow up this problem, I hope that BASAbali Wiki can be a place multimedia artists to change Balinese stories in BASAbali Wiki into animation. We usually see newborns being given an animated YouTube show in English, why don't make an animated show in Balinese? If there are many animated shows in Balinese language, this is one way to make children happy and know a lot of vocabulary from their mother language. This will certainly be good progress if it’s broadcast on YouTube, television, and other social media. Parents who give shows to their children unknowingly teach Balinese to their children and as a form of participation in cultural issues that are often heard and discussed. If this Balinese animation video is successfully made, the video could be bought by television station. Through this, BASAbali Wiki will generate funds and be able to improve the economy of talented young multimedia artists.

  Nowadays, many young people expect dictionaries that can translate Indonesian into Balinese as a whole, such as Google Translate, but not yet. My friends are less enthusiastic about participating in Balinese language competitions because they are afraid with sor singgih in Balinese, they quicker to say it's complicated. This happens because the family and community environment are rarely use Balinese. Based on this, I hope that BASAbali Wiki can become a solution one day, such as providing features such as google translate not only for words but also for complete sentences so that can attract the attention of millennials in learning Balinese.

  Based on the opinion that I have conveyed, I have also unknowingly participated in dealing with public issues in Bali including education, economy, and culture. Through this opinion, I hope that BASAbali Wiki will continue to develop in a sustainable manner.

  In Balinese

  Bahasa Bali inggih punika basa ibu sane wenten ring pulo Bali. Manut antuk panglimbakan jaman, kahanan basa Bali sayan rered. Sampun akeh wenten upaya mangda Basa Bali prasida lestari, imbanyane website BASAbali Wiki. Yening kauratiang, kawentenan BASAbali Wiki puniki becik pisan duaning prasida ngwantu palestarian Basa Bali, minakadi ngaryanin kamus, ngaryanin genah pasamuhan, lan ngaryanin media sosial Instagram sane dangan kaakses. Nanging wenten makudang-kudang fitur punika sane durung prasida nudut pikayun kaum milenial antuk kawentenan BASAbali Wiki sawireh kari akeh kaum milenial sane nenten uning kawentenan BASAbali Wiki. Apang kaum milenial uning napi nika BASAbali Wiki, patut kalaksanayang sosialisasi ring sekolah-sekolah apang kaum milenial prasida aluh melajahang Basa Bali.

  Daweg titiang mirengin wimbakara Wikithon sane pinih anyar, tityang marasa liang sawireh prasida maosang napi manten sane patut katambahin ring website BASAbali Wiki. Manut ring survey sane kalaksanayang olih Program for International Student Asessment PISA duk warsa 2019, Indonesia wenten ring runtutan nomor 62 saking 70 negara manut ring klebet literasi. Manut ring data punika, iraga pacang uning yening warga panegara Indonesia madue akidik klebet literasi. Mangda kahanan Basa Bali stata ajeg lan lestari ring jaman sekadi mangkin, Basa Bali stata anut sareng panglimbakan teknologi. Laksana sane prasida kaambil ring parindikan puniki, sane kaptiang dumogi BASAbali Wiki prasida kadadosang genah seniman multimedia ngubah satua-satua mabasa Bali sane wenten ring BASAbali Wiki baan animasi. Iraga sami sampun biasa nyingak anak alit wawu lekad mabalih YouTube animasi sane nganggen Basa Inggris, punapi nenten ngaryanin YouTube animasi sane nganggen Basa Bali? Yening akeh wenten animasi sane nganggen Basa Bali lumbrah, punika silih sinunggil cara mangda anak alit sayan senang lan akeh uning ring kosa basa ibu sane kagelahang. Animasi punika prasida dados kemajuan sane becik pisan tur kasobyahan YouTube, televisi, muah sosial media sane lianan. Rerama sane ngicenin YouTube animasi punika nenten krasa sampun ngajahin okannyane malajah Basa Bali pinaka bentuk partisipasi ring isu budaya sane sering kadingehang taler kacingak. Yening animasi Basa Bali puniki prasida kakaryanin, animasi punika prasida katumbas olih stasiun televisi apang prasida katayangin ring televisi. BASAbali Wiki prasida polih dana lan prasida meningkatkan perekonomian seniman multimedia anyar sane berbakat.

  Ring jaman sekadi mangkin sampun akeh pisan para yowana melenial ngaptiang kamus sane kaanggen nerjemahin saking basa Indonesia ke Basa Bali sekadi mangkini ngerereh sane prasida nerjemahin ring Basa Bali mangda sepisanan sekadi google translate nangin durung wenten. Sakadi tiang uratiang, sawitran tiang kirang semangat nyarengin lomba-lomba sane mapaiketan indik Basa Bali duaning jejeh malunan indik basa utamane ring sor singgih, enggalan orahange ruet kawentenan punika taler nenten lempas ring lingkungan keluarga lan masyarakat sane arang nganggen Basa Bali. Manut kawentenan punika, banget kaaptiang ring BASAbali Wiki punika prasida kadadosang solusi kapungkur wekas minakadi nyiagayang fitur sekadi google translate lianan ring kruna taler lengkara sane jangkep manda nudut pikayunan para yoana melenial sida dangan melajahang basa ibunyane.

  Manut panampen sane sampun katlatarang, tiang nenten krasa sampun nyarengin isu-isu sipil sane wenten ring Bali minakadi pendidikan, perekonomian, lan budaya. Saking panampen puniki dumogi BASAbali Wiki prasida stata nglimbak ngancan becik.

  In Indonesian

  Bahasa Bali adalah bahasa ibu yang terdapat di Pulau Bali. Seiring dengan perkembangan zaman, eksistensi Bahasa Bali kian memudar. Sudah banyak ada upaya agar Bahasa Bali lestari, contohnya adalah website BASAbali Wiki. Apabila diperhatikan, keberadaan BASAbali Wiki sangat baik karena bisa membantu pelestarian Bahasa Bali, seperti membuat kamus, membuat ruang komunitas, dan membuat media sosial seperti instagram yang mudah diakses. Akan tetapi, terdapat beberapa fitur yang belum mampu menarik perhatian kaum milenial akan keberadaan BASAbali Wiki karena masih banyak kaum milenial yang belum mengetahui apa itu BASAbali Wiki, diperlukannya sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai bentuk pengenalan website BASAbali Wiki agar memudahkan generasi muda dalam mempelajari Bahasa Bali.

  Ketika mendapat informasi Wikithon terbaru, saya sangat senang karena bisa menyampaikan hal yang menurut saya perlu ditambahkan pada website BASAbali Wiki. Berdasarkan survey yang dilakukan Program for International Student Asessment (PISA) pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara berdasarkan tingkat minat literasi. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa warga Indonesia memiliki tingkat literasi yang rendah. Agar eksistensi Bahasa Bali tetap bertahan dan lestari pada zaman ini, diperlukan keselarasan antara Bahasa Bali dan teknologi. Tindakan yang bisa diambil terkait masalah tersebut, saya berharap BASAbali Wiki bisa menjadi wadah seniman multimedia mengubah cerita-cerita berbahasa Bali yang terdapat pada BASAbali Wiki menjadi bentuk animasi. Kita semua sudah biasa melihat anak baru lahir diberikan tontonan YouTube animasi yang berbahasa Inggris, mengapa tidak membuat tontonan animasi yang berbahasa Bali? Apabila terdapat banyak tontonan animasi berbahasa Bali, hal tersebut adalah salah satu cara agar anak-anak senang dan banyak mengetahui kosa kata dari bahasa ibu yang dimiliki. Hal ini tentu akan menjadi kemajuan yang baik apabila disiarkan di YouTube, televisi, dan media sosial lainnya. Para orang tua yang memberi tontonan pada anak mereka tanpa sadar telah mengajarkan Bahasa Bali pada anak mereka dan sebagai bentuk partisipasi dalam isu budaya yang sering didengar dan diperbincangkan. Apabila video animasi berbahasa Bali ini berhasil dibuat, video tersebut bisa saja dibeli oleh stasiun televisi agar bias ditayangkan di televisi. Melalui hal ini, BASAbali Wiki akan mendaptakan dana dan bisa meningkatkan perekonomian seniman multimedia muda yang berbakat.

  Pada zaman sekarang sudah banyak anak muda mengharapkan kamus yang bisa menerjamahkan Bahasa Indonesia ke Basa Bali secara keseluruhan seperti google translate tapi belum ada. Menurut perhatian saya, teman-teman saya kurang semangat mengikuti lomba-lomba berbahasa Bali karena takut lebih dulu terhadap sor singgih basa Bali, lebih cepat dikatakan ribet. Hal tersebut terjadi karena tidak lepas dari lingkungan keluarga dan masyarakat yang jarang menggunakan Bahasa Bali. Berdasarkan hal tersebut, sangat diharapkan BASAbali Wiki bisa menjadi solusi suatu hari nanti seperti menyediakan fitur seperti google translate selain pada kata tapi juga pada kalimat yang lengkap agar bias menarik perhatian kaum milenial dalam mempelajari bahasa ibu yang dimiliki.

  Berdasarkan pendapat yang telah saya sampaikan, tanpa sadar saya juga telah berpartisipasi dalam menghadapi isu-isu publik yang ada di Bali meliputi pendidikan, perekonomian, dan budaya. Melalui pendapat ini, saya harap BASAbali Wiki kian berkembang secara berkelanjutan.