Baan

bhn/
  • a board or plank
  • get, obtain, is gotten, was obtained, by
  • As a preposition, baan can also mean "because of", "as a result of", "through" or "by means of" (an agent or an instrument).
Media
baan
Kasar
baan; teken
Halus
antuk; olih
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Surat en baan I Kambang.
This letter is for Kambang.

Ne jani, isinin ngiune baan padi. Eda bes bek, nyanan telah ulung padine.
[example 1]
Now, fill the bamboo tray with rice, but don’t put too much, or a lot off rice will fall off late.

Baan takutne ia tusing teka.
[example 2]
He didn't come because he was afraid.

Sampine baan tiang meti.
[example 3]
I got the cow by buying it.

Sing baan tiang mangkihan.
[example 4]
Breathing is not by me = I can't breathe = I have lost my breath (because of strenuous exercise).

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Dictionary


In Balinese:   Baan liu anaké magaé, buina tanah nu gebuh, dadiannya tuara makelo séméré ento suba kedas buka ibiné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sayan makelo sayan liu anaké pada kema tur pada ngenehang, anaké ané ngaé séméré kaurugan baan tanah ditu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan kacaritayang kawentenang Ida kairing baan I Cupak ring margi, kancit sampun rauh Ida ring Puri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pejalane I Cupak ngetor kabatek baan jejehne, jani suba neked kone ia di jaba puri Kedirine, ditu I Cupak nepukin peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makejang bungane Men Bekung belina baan wong jerone ento.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bantes Benaru aukud elah baan kola ngitungang”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang laut ngomong. “Nawegang jero dagang belin tiange iwang ngambil ajengan, mangda ledang jero ngampurayang santukan titiang nenten makta jinah. “I Cupak masaut, “Saja kola nyemak nasi, ampura kola, tusing sida baan kola naanang basang layah. “I Dagang nasi anggen kenehne ningeh munyine I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak makraik baan takutne. “Aduh mati jani beli adi, yan mone geden taine, lamun apa ja gedene I Benaru, adi?.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang majalan jlempah jlempoh kabatek baan kenyelne kaliwat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane I Grantang lan Raden Dewi nengok uli ungas goane, gegeson pesan I Cupak nyaup Raden Dewi tur sahasa megat tali ane glantingine baan I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lampah laku pajalane I Grantang tur jlempah-jlempoh pejalane kabatek baan naanang basang seduk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento jani kapiara baan Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:   Anak bebek itulah sekarang dipelihara Pan Meri.

In Balinese:   Ento jani kapiara baan Pan Meri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sabilang peteng kaurukang masastra baan jero Dukuh.

In English:   Sabilang peteng kaurukang masastra baan jero Dukuh.

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan selene mlajah mamaca, dadi liu ia nawang satwa, tutur muah agama.

In English:   Baan selene mlajah mamaca, dadi liu ia nawang satwa, tutur muah agama.

In Indonesian:  

In Balinese:   Enu cerik cening suba katinggalin baan meme.

In English:   Enu cerik cening suba katinggalin baan meme.

In Indonesian:  

In Balinese:   Ateha mulihne baan I Meong teken I Bikul.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kenkenang jani baan madaya?” Lantas ada kone meong teken bikul, kema maekin memenne I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia plaibanga baan I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget teka I Raksasa kauk-kauk, munyinne gede tur garo, “Cening , cening Ketimun Mas, meme teka, ampakin meme jlanan!” Pedasange baan I Ketimun Mas. “Ne, nyen ya ngelah munyinne?

In English:  

In Indonesian:   Kenapa besar dan tidak jelas?

In Balinese:   Yen teka baan iba I Ketimun Mas, upahina be bajo asok teken padi abodag.” Nyak lantas I Meong teken I Bikul, majalan ajaka dadua kumahne I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Paekina pangangon ento, awakne ngetor pesu peluh baan jejehne.

In English:  

In Indonesian:   Didadpati rumah Ketimun Mas sepi.

In Balinese:   Tongosina baan I Buta teken I Bongol.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget saupa I Ketimun Mas, plaibanga baan I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kanti linggah song grobage, pongponga baan I Bikul.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngeling lantas memenne I Ketimun Mas, tur mapineh. “Pedas I Ketimun Mas plaibanga baan I Raksasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedeng iteha I Lutung ngamah biu lantas katumbak baan I Kaki Perodong beneng lambungne.

In English:  

In Indonesian:   I lutung jatuh ke tanah dan mati.

In Balinese:   Nah, apang tawang nyai, kai mula terehan bojog mawisésa, nyidayang ngabut gunung, Leluhur kaine kakaula baan Betara Rama.

In English:   Just started talking to the bird, the monkey spontaneously was angry and embarrassed, then the monkey responded fiercely. "Hei, you bird, how did you say that?

In Indonesian:   Ya, agar kamu tahu, aku memang turunan kera yang mempunyai kesaktian, mampu mencabut gunung, Leluhurku dijadikan abdi oleh Rama.

In Balinese:   Kayang kuskusane abana baan I Sugih.

In English:   I Sugih replied, "Yes, bring me that cooked rice as the substitute!"

In Indonesian:   I Sugih menjawab, “Iya, itu bawa ke sini sebagai pengganti!”

In Balinese:   Jani mai aba panak apine teken saang icange ento!” Ditu lantas apin I Tiwase juanga baan I Sugih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Maninne I Tiwas tundene nebuk padi baan I Sugih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kayang payukne masih juanga baan I Sugih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lan kajumunin baan patakon sadarana: kenken yen?

In English:   And it begins with a simple question: What if…?

In Indonesian:   Dan dimulai dengan pertanyaan sederhana: Bagaimana jika...?

In Balinese:   Tan panaen saget teka I Lutung nelokin I Kakua sambilanga kedek ingkel-ingkel, sambilana ngraos, “ Kaden wake iba suba bangka?” I Kakua masut, “ Uduh iba Lutung pelih pisan tetenger ibane, wireh dinane mani wake lakar keantenang ngajak Luh Ayu Kantrungan, tur wake dini maura baan amah-amahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Lutung matolihan sambilanga ngetel paosne nepukin buka apa ane orahanga baan I Kakua, sarwi ngraos, “ Duh Kakua tutugang legan ibane tekening wake, wake ja nyilurin iba nongos di krangkenge”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Napi munyi patut pinehin malu, eda iju malaksana satonden melah baan ngaresepang, apang tusing gangsaran tindak kuangan daya.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan isenge teken sameton, mimbuh baan dote nawang gumi Bali sing ya keto jenenga, dadi buin ngawawanin I Naga Basukih matur ring Betara Guru, “Nunas lugra Aji Agung, yening kenten antuk Aji mabaos, minab Aji ngandapang saha nandruhin kawisesan titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sing baan geden lipine ngranaang sing keto jenega?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangkin kenak Aji ngenenin upadarwa padewekan titiange baan titiang bregah!” Keto kone aturne I Naga Basukih, jegan pragat tinut teken sapatitah Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dening sampun lami pisan Aji, titiang tan pisan naanin mapanggih sareng sameton, nika mawinan titiang nunasang mangda sueca ugi maicain titiang lunga ka tanah Bali jaga ngrereh sameton titiange sami.” Beh, mara keto kone aturne I naga Basukih, dadi di gelis Ida Betara Guru ngandika, “Uduh nanak Bagus, nah yan dadi baan Aji sampunang ja I Nanak lunga ka Bali buate lakar ngalih pasemetonan I Dewane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kaparna baan Aji, minab lakar sengka baan I Nanak indike jaga mamanggih sameton.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan isenge teken sameton, mimbuh baan dote nawang gumi Bali sing ya keto jenenga, dadi buin ngawawanin I Naga Basukih matur ring Betara Guru, “Nunas lugra Aji Agung, yening kenten antuk Aji mabaos, minab Aji ngandapang saha nandruhin kawisesan titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan tumben buka semengane I Naga Basukih Tangkil, dadi matakon Ida Betara Guru ring putrane, “Uduh nanak Bagus, dadi tumben buka semengan I Nanak nangkilin Aji, men apa jenenga ada kabuatan I Nanak ring Aji, nah lautan I Nanak mabaos!” Keto kone pataken Ida Betara guru ring putrane I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Telah punyan-punyanane balbal sabilang ane kentasin baan I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nang Cubling lantas katunden marurub baan kasa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mapalalianan sambilang nulungin ngajang tai amun dadi baan ngaba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kabarengin baan adinne, cicinge, lan kunang-kunang, ia mapajalanan ka ruang angkasa.

In English:   But next morning they wonder… Was it all a dream?

In Indonesian:   Ditemani oleh anak anjing dan kunang-kunang, mereka bertualang dengan pesawat ruang angkasa.

In Balinese:   Buina tuara merasa tendasne tinggahina baan Sang Lanjana, mapan Sang Lanjana madewek kedis cerik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing sida baan kai nutug cai, jalan suba jani tuun!” Sang Muun laut ngencolang masliuk nuunang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen prade lakar mapetuk mategeh-tegehan makeber.”

Baan ningeh munyine Sang Lanjana keto, jengah gati Sang Muun lantas ia ngomong, “Beh degag pesan iba mesuang peta.

In English:  

In Indonesian:   Kalau mau berlomba mana yang paling tinggi terbangnya.”

Mendengar perkataan Sang Lanjana seperti itu, Sang Muun merasa jengkel lalu berkata, “kok sangat tidak sopan kamu berbicara.

In Balinese:   Kasuen-suen Sang Muun mati baan naanang sakit.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ada ane bani paek baan takutne.

In English:  

In Indonesian:   Tidak ada yang berani mendekat karena takutnya.

In Balinese:   Taman Nusa madue gegambaran asapunapi pamargin bangsa Indonesia sane kakawitin saking masa prasejarah nganggen alam sane sampun lingsir tur primitif, jaman perunggu miwah masa kerajaan sane kairingin baan silih sinunggil pekaryan ageng ring masa punika inggih punika Candi Borobudur.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh apa kaden lega kenehne ningalin ombake ane kasunarin baan i bulan.

In English:   Wow, how glad he was to see the waves illuminated by the moon.

In Indonesian:   Wah, betapa senangnya ia melihat ombak disinari bulan.
  1. BASAbali Software
  2. Fred Eiseman
  3. I Gusti Made Sutjaja, Concise Balinese Dictionary, Tuttle (2009)
  4. Fred Eiseman "How Balinese People Express Ideas" 2010