UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Engkebang Gamang

From BASAbaliWiki
Pan Meri 6.jpg
Authors
Illustrator
Where does this book take place
Related Ceremony or Holiday
Related Env. Initatives
ISBN
Original language
Link to Whole Story
Words to Learn for this Book


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Engkebang Gamang Olih: I Made Sugianto

  Murid-muride masuryak girang suud ibu kepala sekolahe ngedumang rapor semester I. Rapor muride jani gede tur lombeng. Pada girang nampi rapor yadiastun tusing maan ranking. Ane ngranayang murid-muride girang kerana maan libur 2 minggu. Wayan Sereg, Made Kunci, Komang Segel, lan Ketut Gili suba masemaya dinane jani lakar mancing. Masan ujan cara janine be lele, be jeleg, muang be nyalian pasti liu. Neked jumah tur suud medaar makejang cumpu matemu di yeh lali. Wayan Sereg neked jumah tumben nyagjagin paon yadiastun basangne tonden seduk. Buku raporne awaga ngejang di jinengne. Enu mapanganggo sekolah ia sepan-sepan madaar. Suud madaar mara masalin baju lan ngampilang raporne. Ngenggalang ia nyemak pales ane seletanga di jinenge. Satonden makaad, ia macelep ka paon nyemak dedalu ane suba makaput don biu. Ibi sanja ia ngejuk dedali anggona baneh mamancing. Tegeh sebengne ngisi pales muang negulang dungki di bangkiangne. Mara nindakang batisne, dadongne uling teba mageluran. Dadongne mulihan nyuwun papah keladi anggon dadgag, mamahan celeng. We Yan, kal kija to? Jeg rengas tindakanne. Ageme jeg cara bendega. Nu tengai tepet ne, kirigang mau luas mancing. Gamange kali jani sedeng bangun tur ngalih mamahan. Yen kali jani luas ka telabahe misi engkebang gamang keto dadongne nuturin. Arah dadongne ngae-ngae gen. Ne suba zaman now tawang? Sing ada gamang Icang mancing ajak timpal-timpale ka yeh lali pasaut Wayan Sereg. We, da kali jani mancing kema. Engkebang gamang nyen. Tongos tenget to. Apit setra muang panganyut-nganyutan. Ditu liu ada gamang, apabuin tengai buka kene, bisa nepukin tonya nginyah Atah dadongne kuno sajan. Nu sing ada keto-keto di zaman now. Icang luas jani, bangras Wayan Sereg nyautin. Ia lantas malaib apang tusing nyidang dadongne ngepungin. Neked di yeh lali, Made Kunci, Komang Segel, lan Ketut Gili suba ngantiang. Makejang paturu ngaba pales, dungki, lan baneh. Ngwalek timpalne ajak tatelu kerana Wayan Sereg makelo teka. Makejang ngalih tongos melah. Wayan Sereg, Made Kunci, Komang Segel, lan Ketut Gili masang baneh di pancingne. Lantas entunganga ka telabahe. Plangpunge ngenah makledutan. Sepanan Wayan Sereg ngantek palesne. Puyung. Banehne telah. Ping telu ping pat ia ngentungang baneh, ping monto masih pocol. Pancinge mamuyung. Made Kunci, Komang Segel, lan Ketut Gili masih patuh buka keto. Bengong ajaka patpat kerana tumben ebene tusing nyantel di pancinge. Ajaka patpat cumpu makisid, ngalih tongos ane lenan. Nganginang majalan ajaka patpat. Jani maan tongos melah di bukit buung. Wayan Sereg, Made Kunci, Komang Segel, lan Ketut Gili engsap teken tongose ento tenget. Engsap ulian liu maan ebe. Sabilang mulang baneh, ngantek pales jeg misi ebe. Maan be lele, be jeleg, nyalian, muang karper. Ebene pulanga ka dungkine. Saling paliunin maan ebe. Kewala Wayan Sereg tangkejut, mara toliha dungkine puyung tusing misi ebe. Ia nunden timpalne ningalin dungkine. Patuh tusing misi ebe. Dija kaden lakuna ebene ane pancinga. Marasa seliwah, Wayan Sereg, Komang Segel, lan Ketut Gili saling tolih. Maketelu ngancan tangkejut kerana Made Kunci tusing ngenah. Sajaba palesne matancebang di bibih telabahe. Dungkine masih tileh di samping palesne. Gelur-gelur ajaka telu ngelurin Made Kunci. Nanging ane gelurina tusing masaut. Saru sajan, apake ia tusing masaut kerana bongol, tusing ningeh apa kija. Sengap ajaka telu ngalih-ngalihin. Nanging ane aliha tusing tepukina. Keto masih gelurina tusing nyautin. Sujatine Made Kunci enu ada di tongose ento. Ia nepukin timpalne sengap ngalih-ngalihin. Ia masih ningeh timpal-timpalne mageluran. Nanging ia tusing nyidang nyautin. Yadiastun ia keras-keras ngaukin adan timpalne, nanging tusing ada ane ninggehang. Dot nundikin timpalne, nanging tusing nyidang. Sarasa kawatesin kaca. Made Kunci jejeh kerana ia tusing tepukina teken timpal-timpalne. Made Kunci ada di tongos melah. Umah ane ngejuk dewekne melah, luwungan tekening puri. Nanging tusing kapineh baana belog, kerana ane ngelahang purine seliwah. Jegeg bagus cara manusa, nanging tusing ngelah jlinjingan di beten cunguhne. Keto masih batisne tusing ngenjekin tanah. Gelur-gelur Made Kunci ngelurin adan timpal-timpalne. Yadiastun tongosne di arepne sesajan, nanging munyine tusing dingeha. Kaliwat jejeh, Made Kunci ngeling gelur-gelur. Wayan Sereg nadak inget munyin dadongne. Jani ia mara ngrasayang nyeh. Ia ngajakin timpal-timpalne mulih. Becat plaibne Wayan Sereg sambilanga ngelur, Ada gamaaang. Made Kunci engkebang gamang Marengang kramane nepukin Wayan Sereg, Komang Segel, lan Ketut Gili saling langkungin malaib. Kabenengan bapane Made Kunci ngliwat nedehang memeri. Ia lantas nakonin pianakne. Sengal-sengal Wayan Sereg nuturang. Jani ajaka telu ngateh bapane Made Kunci ka bukit buung. Gelur-gelur Pan Kunci ngelunin adan pianakne. Kanti sandikala, tusing masih tepukina pianakne majlawatan. Made Kunci ane nepukin bapane sedih tur paling ngancan tusing nyidang nanggehang elingne. Gelur-gelur ia ngelunin bapane, nanging tusing dingeha. Bapane jengis. Sujatine, bapane lan Made Kunci maarep-arepan. Tuah Made Kunci nyidang ningalin bapane. Nanging bapane tuah ningalin punyan bingin. Ditu suba Made Kunci engkebanga di punyan bingine totonan, nanging Made Kunci nepukin punyan bingine ento puri dumilah. Grimutan Pan Kunci mamedih kerana kanti sandikala pianakne tusing tepukina. Ada sok uwek di arepne lantas lanteg-lantega baan pangisih. Gamang luh muani ane ngisi Made Kunci prajana kraik-kraik sambilanga nekep kuping. Enyeh sajan gamang luh muani ento ningehang munyin sok katigtig. Ngancan makeloa kasaktianne punah. Pan Kunci tangkejut kerana pianakne ada di arepne tur mlekur awakne. Makejang ngeling sangkaning bagia. Uling sekat ento, Pan Kunci nuturang teken ida dane di desane, yen ada ane engkebang gamang, gedigin sok anggon panudan kesaktianne. Ia masih mabesen teken cerik-cerike apang tusing luas ri kala tengai tepet.

  Kukuh, Sukra Keliwon Tolu, Purnama Kapitu Galah 15.43 Wita.

  In Indonesian


  Reviews

  (change interface language in upper right corner to see reviews in other languages)

  No reviews added yet.

  Videos


  Nothing was added yet.

  Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Murid-muride masuryak girang suud ibu kepala sekolahe ngedumang rapor semester I. Rapor muride jani gede tur lombeng. Pada girang nampi rapor yadiastun tusing maan ranking. Ane ngranayang murid-muride girang kerana maan libur 2 minggu. Wayan Sereg, Made Kunci, Komang Segel, lan Ketut Gili suba masemaya dinane jani lakar mancing. Masan ujan cara janine be lele, be jeleg, muang be nyalian pasti liu. Neked jumah tur suud medaar makejang cumpu matemu di yeh lali." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.