UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

I Klesih

From BASAbaliWiki
Trenggiling.jpg
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Di panegara Sunantara, ada sang prabu kalintang kasub tur jagat idane kertha raharja. Ida madue asu asiki kawastanin I Blanguyang. Goban asune melah pesan tur andel nyarengin maboros. Asune kaandelang sawireh ngelah kotaman. Yening asune ngongkong kipek kaja, grubug sekancan burone kaja. Yening ngongkong kipek kauh grubug sekancan burone kauh. Keto masi kipek ane lenan. Ento makrana aluh antuk Ida ngejuk buron ane kaborosin. Sawireh sesai buka aketo dadi sangkep lantas burone makejang, pamucuk pasangkepane ento tusing ada len mula I Samong, rajan burone. Suba makelo burone sangkep, nanging tusing nyidang pragat sawireh tusing ada bani bakal ngematiang I Blanguyang. Ento makrana I Samong mesuang sayemwara. Kene pasewamarane ento, Nyen ja nyidaang ngematiang ia I Blanguyang bakal adegang wake ratu dini di alase Sawatek burone makejang tusing ada bani ngisinin buka pamunyin sayemwarane ento. Kacrita ada Kelesih intil-intil tur matur teken I Samong, Ratu Sang Prabu tititang misadia ngamiletin sayemwarane punika, sakewanten sida tan sida antuk titiang taler druweyang . Masaut I Samong, Nah yen keto ja raos ibane Kelesih yen tuara sida baan iba kai tusing bakal ngenkenang iba. Nah kema jani iba majalan. Gelisang satua teked I Kelesih sig purin Ida Sang Prabu sane nruweyang asu Blanguyang ento tur ngojog ka pawaregan. Ditu I Kelesih nyangkrut. Kacrita suba liwat sandikala Ida Sang Prabu jagi ngerayunang kairing antuk asune I Blanguyang. Ri sedek Ida ngrayunang, I Kelesih dengak-dengok uli di selagan raab nebe, ento makrana I Blanguyang kecas-kecos. Ida sang prabu nenten nyingakin napi-napi, Ida nglanturang ngrayunang. Buin kejepne buin I Kelesih dengak-dengok ane ngeranayang nyangetang gedegne I Blanguyang, nglaut ia makecog tegeh bakat tregaha rayunan Ida Sang Prabu kanti piring muah rayunane makacakan. Duka Ida Sang Prabu raris ngambil klewang lan sepega I Blanguyang, pegat baongne lantas mati. Disubane I Blanguyang mati wau Ida Sang Prabu eling ring raga kangen tekening I Blanguyang mati. Raris Ida makayun-kayun tur macingakan majeng menek. Wenten kaaksi I Kelesih di selagan nebe. Ngenggalang lantas I Kelesih malaib nuju sig I Samonge. Sapatinggal I Kelesih kacrita jani kasungsutan kayun Ida Sang Prabu, sawireh asune padem. Gelisan satua, nangkil I Kelesih teken I Samong, sawireh I Kelesih suba nyidaang ngematiang I Blanguyang jani pantes adegang ratu dini. Ento makrana kayang jani yen ada anak gutgut lelipi wiadin gencer tledu wiadin burone ane maupas raris kukun kelesih punika kanggen pangarad munahang upase ane masuk ka dewek manusane.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.