Dadi

ddi
  • be able (Verb)
  • then; thus (Verb)
  • why? (Verb)
  • to become; to have a profession (Verb)
Media
dadi, nidàng, prasida, nyidayang
Kasar
dadi
Halus
dados, prasida, prasidayang,
Northern Form
dadi

Usage Examples

Sing dadi orain apang nganggon lokika.
[example 1]
No translation exists for this example.

Dados mael sajaan?
Why is this so expensive?

Yoga: Adi, nak ngudiang dadi dini? Adi: Tiang jagi mabakti ring purane driki.
[example 2]
Yoga: Hey Adi, what are you doing here? Adi: I am going to pray at the temple here

Dadine, makejang soroh pepineh lan laksanan i ragane ane jele lakar kalukat apang dadi nirmala. Keto, Mbok?
[example 3]
Does that mean, all of the bad thoughts and deeds will be purified so that we become pure. Is that right, Sister?

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Dictionary


In Balinese:   Mara kearasan oleh Raden Dewi dadi merawat rawat anak bagus dibungane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi tundung bapa adin kolane, dija jani alih kola adin kolane …anak kola …anak … anak kola ane mayus magae, ngudiang adin kolane tundung bapa?” Ningeh munyin I Cupake keto dadi engsek memen bapane, merasa teken dewek pelih. “Jani kola lakar ngalih adin kolane, lakar abang kola takilan!” Masepan-sepan memene ngaenang I Cupak takilan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi tundung bapa adin kolane, dija jani alih kola adin kolane …anak kola …anak … anak kola ane mayus magae, ngudiang adin kolane tundung bapa?” Ningeh munyin I Cupake keto dadi engsek memen bapane, merasa teken dewek pelih. “Jani kola lakar ngalih adin kolane, lakar abang kola takilan!” Masepan-sepan memene ngaenang I Cupak takilan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi kendel Pan Bekung ajak Men Bekung iaan unduk panak truna tur bangus.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I Cupak morahang teken adine. “Adi…adi Grantang mareren malu, kola kenyel tur bedak pesan, kola lakar ngalih yeh ditu di telagane. “Kasautin laut pamunyin Beline teken I Grantang, “Eda beli ditu ngalih yeh, ento anak yeh encehne I Benaru tusing dadi inem, beli, “Ningeh munyin adine keto I Cupak makesiab ngatabtab muane putih lemlem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Raosne I meme, tiang dadi nyicipin?

In English:   Mother said, I can taste it.

In Indonesian:   Kata ibu, aku boleh mencicipinya.

In Balinese:   Sakewala lacur tusing dadi kelidin, panyatakan merine mati kena gering.

In English:  

In Indonesian:   Namun nasib buruk tidak dapat dihindari, sekitar duaratusan anak bebeknya mati terserang penyakit.

In Balinese:   Ia jani dadi sugih ulian madagang memeri.

In English:  

In Indonesian:   Begitulah kalau menjadi orang berprilaku baik dan jujur, tidak serakah seperti Pan Meri, pasti akan mendapakan kebahagiaan dan berkah dari Tuhan.

In Balinese:   Sakewala lacur tusing dadi kelidin, panyatakan merine mati kena gering.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi bisa tusing ada, kija lakuna malali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi bisa tusing ada, kija lakuna malali.

In English:  

In Indonesian:   kenapa bisa tidak ada, kemana perginya.

In Balinese:   Keto yening dadi jadma maparisolah utawi malaksana patut, tusing loba cara Pan Meri, sinah kapaica wara nugrah sane nekaang bagia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia jani dadi sugih ulian madagang memeri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto yening dadi jadma maparisolah utawi malaksana patut, tusing loba cara Pan Meri, sinah kapaica wara nugrah sane nekaang bagia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasubane I Durma menek truna, pepes ia kabencingah, dadi tama ia nangkil ring anake agung di Wanakeling.

In English:   Sasubane I Durma menek truna, pepes ia kabencingah, dadi tama ia nangkil ring anake agung di Wanakeling.

In Indonesian:  

In Balinese:   Sabilang gae patut plajahin,nyastra tusing dadi engsapang.

In English:   Sabilang gae patut plajahin,nyastra tusing dadi engsapang.

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan selene mlajah mamaca, dadi liu ia nawang satwa, tutur muah agama.

In English:   Baan selene mlajah mamaca, dadi liu ia nawang satwa, tutur muah agama.

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi tusing pesan koné ia taén maan kedis, wiréh tusing ada kedis ngalih amah krana padiné mara ngandeg beling, tondén pesu buah.

In English:   So he did not get any birds at all, considering that there were no birds looking for food because his paddy just had the ovary, the fruit had not come out yet.

In Indonesian:   Jadi ia katanya sama sekali tidak mendapatkan burung, mengingat tidak ada burung yang mencari makan karena padinya baru membentuk bakal buah, belum keluar buah.

In Balinese:   Sakéwala Ida Pranda tusing dadi niwakang danda.

In English:   After the nest was destroyed, he then stopped talking.

In Indonesian:   Namun, sang pendeta tidak bisa mengenakan denda.

In Balinese:   Ada katuturan satua, anak luh ane dadi lelipi.

In English:  

In Indonesian:   Alkisah, seorang putri dikutuk menjadi ular sawah.

In Balinese:   Sujatinè irage dadi nak Bali, setata idupe misi " Yèh "

...........Yèh sagèt lekad ..............Yèh be gedè jani .........Yèh mare ibi ajak ngorta jani sube ngalain ....Yèh telah carikè dadi ruko,

Iraga tusing dadi campah jak Yèh, mun nu me-Agama Tirtha, Yèh utawi Toya setata keperluang aidupan iraganè sampunang gaè ne cemer...

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi buka anake sing nyager I Aji teken kesaktian deweke.” Nah keto ja kone pakrengkenganne I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dening sampun lami pisan Aji, titiang tan pisan naanin mapanggih sareng sameton, nika mawinan titiang nunasang mangda sueca ugi maicain titiang lunga ka tanah Bali jaga ngrereh sameton titiange sami.” Beh, mara keto kone aturne I naga Basukih, dadi di gelis Ida Betara Guru ngandika, “Uduh nanak Bagus, nah yan dadi baan Aji sampunang ja I Nanak lunga ka Bali buate lakar ngalih pasemetonan I Dewane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mapan kagedean lelipi sadah sambilanga maplengsagan mesuang bayu, dadi embid Gunung Sinunggale ane paek bena kelodne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi tusing pesan kone ia rungu wiadin anen pakrengkengane di ati tatonan kapireng olih Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah apa lantas ngawinang dadi buka Aji mialang pamargan I Nanak, mapan gumi Baline totonan joh pesan uli dini.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi dugas I Naga Basukih ngrengkene masambilan ninjo gumi Baline uli muncuk gununge Ida Batara suba ditu, sakewala sing tingalina teken I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan isenge teken sameton, mimbuh baan dote nawang gumi Bali sing ya keto jenenga, dadi buin ngawawanin I Naga Basukih matur ring Betara Guru, “Nunas lugra Aji Agung, yening kenten antuk Aji mabaos, minab Aji ngandapang saha nandruhin kawisesan titiange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi mapan aketo bebaos Ida Betara Guru, dadi matur I Naga Basukih, “Inggih Aji Agung, yang wantah Aji nitah mangda nguluh Sinunggale, maliha yan bantas amonika pakantenan jagat Baline, yening Aji maicayang jagat Baline jaga uluh titiang.” Keto kone aturne I Naga Basukih kaliwat bergah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Payu ngrengkeng I Naga Basukih, kene kone krengkenganne I Naga Basukih, “Beh bes sanget baana I Aji melog-melog deweke, suba seken gumi Baline amul taluhe dadi mahanga lakar keweh kone deweke ngalih sameton di gumi Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buina yan pade I Nanak lunga, men nyen kone ajak Aji ngawaspadain utawi nureksain dini di Gunung Semeru.” Dadi keto kone pangandikan Ida Betara Guru buka anake mialang pajalane I Naga Basukih unduke lakar luas ka tanah Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi sambilanga masemu kabilbil matur I Naga Basukih ring Ida Betara Guru. “Nawegang Aji Agung, kenak Aji ngampurayang indik titiange bregah saha ngandapang jagat Baline.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh payu makejengan I Naga Basukih, krana tusing naen-naen gati dadi jog nyeleg Ajine di sampingne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening Aji maicayang, punika Aji.” Dadi jeg keto kone aturne I Naga Basukih, jeg nyampahang gumi Baline di ajeng Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan tumben buka semengane I Naga Basukih Tangkil, dadi matakon Ida Betara Guru ring putrane, “Uduh nanak Bagus, dadi tumben buka semengan I Nanak nangkilin Aji, men apa jenenga ada kabuatan I Nanak ring Aji, nah lautan I Nanak mabaos!” Keto kone pataken Ida Betara guru ring putrane I Naga Basukih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi mapan aketo bebaos Ida Betara Guru, dadi matur I Naga Basukih, “Inggih Aji Agung, yang wantah Aji nitah mangda nguluh Sinunggale, maliha yan bantas amonika pakantenan jagat Baline, yening Aji maicayang jagat Baline jaga uluh titiang.” Keto kone aturne I Naga Basukih kaliwat bergah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dadi bojoge makejang mati, lantas bangbange kaurugin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apang énggalan dadi nuduk bobor.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krupuk ané biasa dadi gapgapan di katujuné i mémé teka uli peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mapalalianan sambilang nulungin ngajang tai amun dadi baan ngaba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tuah dadi alih di katujuné ngajang tai.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bapak guru masemu tandruh tur buin nyekénang: dadi anggo apa boboré?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tondén dadi duduk satondéné telah makajangan tain sampi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Nyoman Manda wantah oka saking I Wayan Dadi lan Ni Ketut Puri (makekalih sampun seda).

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kakawian marupa drama

Brantakan (1978) Masan Cengkehe Nedeng Mabunga (1978) Kuuk (1978) Lelakut (1999) Dukana Pujangga (2002) Saat Terakhir (2002) Demo (2003) Sepasrah Kisah di Goa Gajah (2004) Kirana (2005) Dewi Sakuntala Nembang Girang di Bukit Gersang (2008) Mabela Pati (2013) Kuuk (2013) Jepun Putih Akatih (2013) Mulih (2013) Dukana Pujangga (2013) Penggak(2013) Dadi Ati (2013) Jayaprana Layonsari (2013)

c.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bapannyane, I Wayan Dadi dugas kantun nyeneng dados polisi Belanda lan memennyane Ni Ketut Puri maasal saking Cemenggaon, Gianyar.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pupulan ambu luu magantung di duur sirahne Cheekoo, ngaenang Cheekoo dadi anak luh ane paling sebet di gumine.

In English:   A cloud of trash is hanging over Cheekoo’s head, making her the unhappiest girl in the world.

In Indonesian:   Sekumpulan awan sampah menggantung di atas kepala Cheekoo, membuatnya menjadi gadis paling tidak bahagia di dunia.

In Balinese:   Degag tingkah ibane mesuang peta teken kai.”

Suba kone keto, masaut Sang Lanjana, “Tui iba dadi ratu, kai tuara megusti teken iba.

In English:  

In Indonesian:   Sangat tidak sopan kamu berbicara padaku.”

Setelah itu, Sang Lanjana menjawab “ Walaupun kamu jadi ratu, aku tidak menjadi bawahanmu.

In Balinese:   Dening dingeha munyin Sang Lanjana nu masi ba duuran, dadi buin Sang Muun makeber negehang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento tuah wit pajalan idupne dadi Prima Ballerina Afrika Selatan

In English:   That was just the beginning of her journey towards becoming one of South Africa’s Prima Ballerinas.

In Indonesian:   Itu adalah awal dari perjalanan hidupnya menjadi salah satu Prima Ballerina Afrika Selatan
  1. Bebungklingan Guas Jelantik; Kaki Dengkil. 2013. Hal 4, alinea 4
  2. BASAbali software
  3. BASAbali Software