UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Bulan Kuning

From BASAbaliWiki
Bulan-kuning-gambar.jpg
Location
Tabanan
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Dugas pidan, ada satua anak luh balu mapungkusan Men Balu. Ia ngubu di sisin alase. Gegaenne sai-sai ngalih paku lan sang, adepa ka peken. Kacerita sedek purnama, kanti sanja Men Balu ngalih paku lan sang, lantas ningeh eling anak cerik. Ia ngalih-ngalihin tongos anak cerik ngeling ento, tanglus dingeha kaja kangin. Saja, dapetanga ada anak cerik ngeling gerong-gerong di batan punyan taepe. Anak cerik ento luh, mayusa sawatara pitung tiban. Men Balu lantas nakonang adan anak cerike ento. Sautina tusing nawang. Keto masih dugas takonina uling dija, anak luh cerik ento nyambatang tusing nawang. Men Balu ane madalem lantas ngajakin anak luh cerik ento ka kubune. Anak cerik ento lantas anggona panak adanina Bulan Kuning. Kacerita buin manine Men Balu lakar ka desa ngadep paku. Satonden mekaad, ia masambatan tekening pianakne. Pabesenne, Bulan Kuning tusing banga malali. Yening jejeh padidian jumah apang nengil tur ngancing jelanan. Sawatara dauh telu, Men Balu luas uling peken. Ia lantas nunden pianakne ka sisi tur upahina gagapan jaja laklak. Nyanan lingsirne, Bulan Kuning buin kalahina teken memene ka alase ngalih sang lan jukut paku. Keto dogen gegaenne Men Balu sai-sai, kanti Bulan Kuning bajang. Sedek dina anu, Bulan Kuning kadaut nugtug memene luas ka alase ngalih jukut paku. Suba tembahanga nanging anak bajang ento kedeh milu nugtug. Men Balu lantas nyak ngajakin Bulan Kuning ngalih jukut paku, mabekel sok pada mabesik. Katungkul itep ngalih paku, Men Balu tusing rungu tekening pianakne. Ngancan majoh-johan tongosne ngalih jukut paku. Bulan Kuning ngengsehang majalan ka tengah alase kanti engsap tekening tongos memene. Disubane sok Men Balu bek misi paku, mara ia makita mulih. Ditu mara makebih nyetne inget tekening pianak. Men Balu kauk-kauk ngelurin pianakne, nanging tuara ada saut. Seret kanti kolonganne Men Balu jerit-jerit ngelurin adan pianakne. Bet-bete siksika nanging pianakne tuara tepuk. Men Balu ngeling sigsigan sambilanga ngalih-ngalihin pianakne. Keto masih Bulan Kuning paling tekening pajalanne. Ia kalapu-kalapu di tengah alase padidian, nepukin lantas ia gook linggah tur dalem. Di bungut gooke ia mareren, sengi-sengi ngeling nyambat adan memene. Gooke ento umah raksasa, I raksasa bangun kapupungan saswireh ngadek bon jlema. Manusa bona, nyen bani clapat-clapat mai? Bakal kretek tulange nguda-nguda. Mara keto raksasane, ngejer lantas Bulan Kuning. Ukuna malaib, nanging 1 raksasa enggalan bangun. Raksasa lantas pesu uling gooke tur nakep Bulan Kuning. Makiayangan Bulan Kuning nyametang raga, ia ngeling gerong-gerong. I raksasa nunden Bulan Kuning suud ngeling. Suud ngeling Bulan Kuning ajaka ka tengah gooke. Tangkejut Bulan Kuning neked di tengah gooke sawireh ia nepukin tulang jlema mabrarakan. Ngancan jejeh Bulan Kuning kerana takut lakar tadaha teken I raksasa. Kaki, kaki bakal kenkenang tiang jani? Sing, kaki sing ngengkenang cucu, dini cucu nongos ajak kaki. Ajaka lantas Bulan Kuning ka paon. Mara tingalina amah-amahanne I Raksasa, seneb basangne Bulan Kuning. Sawireh celeng muang kidang amah-amahan raksasane tileh maukudan. Bulan Kuning sing nyak milu madaar tur nyambatang basangne tusing seduk. Kacrita mani semenganne, mara bangun Bulan Kuning suba ngeling karena inget teken kalacuranne dadi jlema. I Raksasa nunden nengil tur masamaya ngalihang Bulan Kuning ajeng-ajengan. Sing makelone, I Raksasa teka ngaba kidang. Bulan Kuning tundena ngolah apang nyidang ngajeng. Bulan Kuning lantas ngidih tekening I Raksasa apang alihanga baas. I Raksasa kaliwat sayang, apa ja tagiha tekening Bulan Kuning setata kaisinin. I Raksasa ngelah manik telung soroh, manik api, manik yeh, muah manik angin. Makejang magantung di luanne medem. Ento kone takonanga tekening Bulan Kuning. I Raksasa nyambatang yening ngentungang manik yeh dadi blabar, ngentungang manik api, saluir entungina dadi puun, manik angine dadi angina baret. Kacrita jani nuju I Raksasa luas ngalih amah, maketelu manike jemake tekening Bulan Kuning. Ia lantas mlaib ngaba manike. I Raksasa ane nepukin manikne plaibanga lantas ngepungin. Sawireh I Raksasa tungkanganne dawa-dawa, becat sajan ia ngepung Bulan Kuning. Jejeh bakat saupa, Bulan Kuning ngentungang manik api, I Raksasa puun dadi abu. Suba keto entungina lantas manik yeh, abun I raksasa anyudang blabar. Maimbuh entungina manik angin, ngeberang abune I Raksasa ane enu magantulan di punyan kayune kanti kedas. I Raksasa lantas dadi dewa tur ngandika tekening Bulan Kuning tur mapica kasaktian.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.