Babaung Teken Be Jagul

20220329T122056932Z729489.png
Location
Buleleng
Event
Dictionary words

  Summary  In English

  In Balinese

  Kacarita ada anak cerik muani di Den Bukit seleg malajahin lontar pakaryan anak wikan. Ulian seleg mamaca, dadina ia ririh di desane. Ento ngawinang ia kasudi dadi panua di desane. Disubane matuuh duang dasa tiban, ia suba bisa masiluman apang magoba len. Mapan duweg nyuti rupa, kanti tusing kingetan baan pianak somahne. Keto masih cicingne ane maadan I Jaga tusing kingetan bana ngadekin bone. Ia masih duweg unduk padewasan, ento keranane ia pepes pesan tekain tamiu luh muani, nakenang dewasa ayu mamula-mulaan, mapawarangan, muah lenan. Sawireh pagaen lan pituturne teken anak len melah-melah, mawinan ia sugih tur kasub maadan Balian Sandi. Ia tusing nyaratang sesari, pangaptine apang ia paling kasuba di Den Bukit. Balian Sandi ngelah pianak adiri, sai-sai ajahina sastra apang ada nulungin geginane. I Balian Sandi sing nyak kasor teken Balian Sadya musuhne uling cerik. Balian Sadya paling tuana di desane, nanging dayane riet. Sedek dina anu, I Tantra panak Balian Sandi katuturin baan pamangku Pura Dalem. Pamangkune nyambatang makatang peti misi ental let-let. Entale ento pesuanga di arepan krama desane. Nanging nyang adiri tuara nyidayang negesin kecap sane munggah di lontare ento. Kecap basa di lontare ento kuna pesan, mirip buka ne munggah di Raja Puranane. Balian Sadya, balian sane kaucap ririh dugase ento masih ada ditu, nanging masih tuara nyidayang negesin nyang abuku, saliun anake ditu tuara nyidayang negesin. Lantas teka I Tantra ajaka bapane, I Balian Sandi. I Balian Sandi malinin entale ento, sambil manggutan dugase maca. Kramane ane ngiter Balian Sandi pada jejeh, nanging nyanane kenyem sada ngrimik, Ambul apa ya karirihane Balian Sandi, padaang teken Balian Sadya, kasub uling malu, tau teken bongkol bongkol mantra muah usadha. Sapunapi jrone mrasidayang midartayang tegesne? pitaken prajuru desa. Jro sareng sami, tiang tan mrasidayang pisan negesin kecap entale puniki, saut Balian Sandi, Balian Sadya tunian jejeh pesan kadene Balian Sandi nyidang masanin entale ento, mara tingalina musuhne majujuk tur madekesan makesiab, lantas kenehne dadi kendel pesan. Lantas petine ento celepanga ka gook sisin jalanne. Disubane Balian Sandi teked jumah lantas ia ka sanggah negak di tongos ibi puane, lantas ia ngomong teken pianakne. Cening, kenken kakeneh baan cening unduk ento. Bapa, tiang suba nawang bapa mapi-mapi ngorahang sing nawang, nanging liat bapane nyiriang bapa nawang artin entale ento, tiang ngidih olas teken bapa, apa isin entale ento? Cening Tantra, ane munggah di entale ento mantra mauttama pesan tur tusing ada anak nawang di jagate. Mantrane ento kasuratang baan padanda ulian mireng pangandika bhatara. Keweh gati bapa maca sakane, krana tulisane suba saru. Nyanan ajak maling lontare ento tur plajahin apang sing ada anak ngelahang di jagate Nyanan petengne Balian Sandi miwah pianakne I Tantra ngamaling entale ento tur plajahina. Tan sue, Balian Sandi suba suud malajahin entale ento, lantas kulukne anggona conto palajahane. Kulukne punggela, tendasne pegat. Punggelane lantas atepanga tur mantraina, kulukne buin idup. Tantra ngon teken mantra sane munggah di entale ento. Tantra ngomong teken bapane, Bapa, tiang dot pesan mati, sakewala buin nyan idupang tiang. Cening, da ne anggone palalian cening, mantrane ene sing dadi anggo palalian Mara keto bapane nyautin, I Tantra ngomong bangras. Buih bapa, yen keto sing ja jati jati bapa sakti, bantes mapaidihan keto sing kaisinin Lantas bapane nyemak prabot tur ajaka dua majalan ka sisin tukade, ditu lantas Tantra sepega teken bapane, sakewala punggelan I Tantra ulung ka tukade, ditu I Balian Sandi jejeh, tur sambil ningalin punggelan I Tantra ane ulung joh di tukade. Mapan bas kaliwat makelo sing tepuka punggelan I Tantra, lantas Balian Sandi munggel kulukne, punggelan kulukne pejanga di awakne I Tantra, tur mantraina. Disubane atep I Tantra mapunggelan kuluk tur dadi babaung lantas malaib ka tengah alase, ditu Balian Sandi maseselan. Punggelan I Tantra ane ulung ka tukade, kaamah teken be julite, mara amaha punggelane Tantra, lantas neket di tendas be julite tur sing dadi kelesa. Keto kadadin babaung sane maawak jelema matendas kuluk, miwah bejagul sane mawak be julit matendas jelema.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.