Ngomong

ngomong

e\oem*o.
  • talking; said; talk; speak (Andap) (Verb)
Andap
Ngomong
Kasar
Mapeta
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect

Usage Examples

Uling ija kaden tekan anginne, jeg nglinus di tengah Kamar 21. Jejeh lantas ia ajaka makejang. Buku ane bacana saget magejeran lan makeber. Uli bukune ento pesu raksasa-raksasa ane gobane serem. Makesiab lan kabilbil timpal-timpalne Luh Ayu Manik sada makita malaib. Nanging, makejang mamegeng cara togog tusing bisa nindakang batis. Keto masih I Wayan ajak I Made makita mageluran ka sisi. Nanging bibihne macaket sing nyidaang ngomong. “Eda ngomong liu, tongosang ibane dini, ne ajak timpal nyaine!” Keto raksasane mamunyi bangras.
[example 1]
Who knows where it came from, but suddenly there was a strong wind which swirled around 'Room 21' and they were gripped with fear. The book they were reading shook and flew about the room. Horrid demons appeared from the pages of the book. Luh Ayu Manik’s friends were shocked and confused and wanted to run away. But they couldn’t move. They were like statues and couldn’t move their feet. Also I Wayan and I Made wanted to call out but their lips were sealed and they couldn’t speak. “Don't say anything – you will remain here … with your friends,” bellowed the demon.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Nanging, bibihne macaket sing nyidaang ngomong.

In English:   I Wayan and I Made wanted to scream ...

In Indonesian:   Namun, bibir mereka terkatup tidak mampu bicara.

In Balinese:   Ditu Pan Karta Malaib-laib tur ngomong, “inggih jeroné sareng sami, tiang nunas pisan ring pitulung jeroné sane paicaang ring tiang.”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lantas ia ngomong tekén pianakné. “ih cening, de cai keweh, buin akejep dong ilang tanahé ané ngurugin séméré né.”Ditu lantas Pan Karsa ngantungan baju muah capilné ditongosé ngantungan buka ané suba-suba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane Balian Sandi teked jumah lantas ia ka sanggah negak di tongos ibi puane, lantas ia ngomong teken pianakne.

“Cening, kenken kakeneh baan cening unduk ento.” “Bapa, tiang suba nawang bapa mapi-mapi ngorahang sing nawang, nanging liat bapane nyiriang bapa nawang artin entale ento, tiang ngidih olas teken bapa, apa isin entale ento?” “Cening Tantra, ane munggah di entale ento mantra mauttama pesan tur tusing ada anak nawang di jagate.

In English:   After Balian Sandi arrived home, he went to the family temple to sit in the usual place like yesterday, then he said to his son. "My son, have you thought about it?" "Father, I already know that you are pretending to say you don't know, but your gaze indicates that you know about the meaning of the lontar library, I beg your father, what is the content of the lontar library?" “My son Tantra, what is written in the papyrus is a very secret spell and no one in this world knows.

In Indonesian:   Setelah Balian Sandi sampai di rumah kemudian ia ke pura keluarga duduk di tempat biasa seperti kemarin-kemarin, kemudian ia berkata kepada anaknya. “Anakku, Apakah kamu sudah kepikiran tentang hal itu.” “Ayah, saya sudah tahu ayah berpura-pura mengatakan tidak tahu, namun pandangan ayah menandakan ayah tahu tentang arti pustaka lontar itu, saya memohon kebada ayah, apa isi pustaka lontar itu?”

“Anakku Tantra, yang tersurat dalam pustaka lontar itu adalah mantra yang sangat rahasia dan tidak ada yang tahu di dunia ini.

In Balinese:   Titiang kapisunayang tekening I Pondal, nyelekang dagangan lan kulawargan tiange.” Suud ngomong keto, uling dija kaden tekane, I Pondal teka nyautin. “Bogbog da guguna.

In English:  

In Indonesian:   Dagangan saya berbahan daging babi.

In Balinese:   Ka paon I Blenjo, makejang payuke balinina, tur makejang rasanga tusing bakal ada ane sedeng anggon nglablab be banone, lantas ia ngomong kene, “Meme Wayan, icang buung nyilih payuk memenne, makejang sing ada sedeng.”

Buin I Blenjo ka umah pisaganne badauhne. “Meme Nengah, meme ngelah payuk lantang, baang ja icang nyilih!” keto abetne I Blenjo.

“Aduh… dadi soleh asanne, dija meme ngalih payuk lantang?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngomong lantas Luh Sari, “Bapa yen keto bas sesai suba bapa uluk-uluka teken I Belog yan upamiang Lutunge kauluk-uluk teken I Kakua.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane nganteg di alase, ngomong Pan sari, “Nah Cai ngoyong beten, bapa ja menek ngalap eduk, Cai nyen nuduk munduhang beten!”

“Nah, lautang Bapa menek, disubane ada eduk ulung icang ja nuduk tur munduhang.”

Menek Pan Sari ngalap eduk, lantas ulung-ulunganga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen sing ka tengah danune, sing dadi matiang!” Suud ngomong keto, Gusti Prabu ngajakin panjak-panjakne mekaad uling sisin danune.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bapane ngomong bangras. "Makaad cai makaad Grantang, nirguna bapa ngelah panak buka cai.

In English:  

In Indonesian:   Dikisahkan sekarang I Cupak diusir dari istana.

In Balinese:   I Grantang laut ngomong. “Nawegang jero dagang belin tiange iwang ngambil ajengan, mangda ledang jero ngampurayang santukan titiang nenten makta jinah. “I Cupak masaut, “Saja kola nyemak nasi, ampura kola, tusing sida baan kola naanang basang layah. “I Dagang nasi anggen kenehne ningeh munyine I Grantang.

In English:  

In Indonesian:   Paras tampan, prilaku buruk, dan tidak suka melakukan pekerjaan, apakah mau sepadan paras dan prilakumu?

In Balinese:   I Cupak laut ngomong ” Adi ….

In English:  

In Indonesian:   Dikisahkan sekarang I Cupak diusir dari istana.

In Balinese:   I Cupak laut ngomong, ” Adi…adi Grantang antos kola Adi.

In English:  

In Indonesian:   Semua para pelayan istana merasa susah, dikarenakan semenjak I Cupak menjadi Raja setiap hari para pelayan istana membuah daging guling.

In Balinese:   Konden suud aturne I Grantang saget sampun kasampuak olih I Cupak, tur ngomong kene, “Kola seduk, kola lakar ngidih nasi abetekan.

In English:  

In Indonesian:   Aku akan mengantar beliau ke istan".

In Balinese:   Ditu lantas I Grantang ngomong teken panyeroan I Cupake, “Jero tulung titiang, titiang jagi tangkil matur ring Ida Sang Prabhu. “Malaib panyroane ka puri nguningayang unduke punika teken Raden Cupak.

In English:  

In Indonesian:   Semua para pelayan istana merasa susah, dikarenakan semenjak I Cupak menjadi Raja setiap hari para pelayan istana membuah daging guling.

In Balinese:   I Grantang megat munyin beline, “Eda Beli baas sumbar ngomong, awak tusing nawang matan Benaru.

In English:  

In Indonesian:   I Grantang memutus perkataan kakaknya, "Janganlah kakak terlalu sesumbar, dirimu tidak pernah tau wujud Benaru.

In Balinese:   Ngomong laut I Grantang, sakewala raosne pegat-pegat duaning sambilange ngeling. “Nah, Bapa yan suba keto keneh bapane, nundung anake buka tiang uli jumah, tiang nerima pesan tresnan bapane ento.

In English:  

In Indonesian:   Aku akan mengantar beliau ke istan".

In Balinese:   I Grantang ngomong munyine alus tur nyunyur manis. “Kemu beli malunan mulih tiang lakar manjus abedik. “I cupak masaut gangsar,”Lamun keto kola lakar malunan mulih, adi.

In English:  

In Indonesian:   Dikisahkan sekarang I Cupak diusir dari istana.

In Balinese:   Pelih ban ngomong, pelih ban malaksana sinah lakar tungkasina tekening panjake.

“Ampurayang, kola nenten nunas paican palungguh ratu, kola mapamit.” I Cupak bangun tur mekaad uling bale paseban.

In English:  

In Indonesian:   Sang Raja terkejut sebab pahlawan Gobangwesi itu menolak hadiah sayembara. “Jero Gede Cupak,” sang raja memanggil pahlawan Gobangwesi.

“Kerajaan ini kuserahkan kepadamu.

In Balinese:   Ane tusing demen nglantangang wicara pepesan ngomong, “Raos anak luh kone bakat sangetang”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bes lebian dagang jukut jani di pekene.” Keto anake ngomong dugas tiang ngorahan lakar madagang baju utawi jukut di peken.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang tusing nakonang lakar ajaka kija, tiang suba pasrah, ane pentiang pianake maan tongos masare, tiang sing peduli buin yen ada pisagane ngomong ane tidong-tidong teken kulawargan tiange.

In English:   It's really sad when told about the impact of this corona virus.

In Indonesian:   Kemudian saya diberikan aturan-aturan tentang penanggulangan COVID-19 itu.

In Balinese:   I Belog lantas ngomong, “Luh, iluh, nyak makurenan ajak icang?”

Anake ento mendep dogen. “Beh ia nyak tekening iraga, jeg gandong jani ajak mulih.”

Bangkene ento lantas abana ka umahne tur celepanga ka meten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba keto I gede selem buin ngomong.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba keto I gede selem buin ngomong.

In English:  

In Indonesian:   setelah itu sosok besar hitam itu berkata lagi

In Balinese:   Ditu lantas ia maekin I Bikul tur ngomong, “He Bikul, tumben jani icang nepukin cai ada dini.”

I Bikul tusing nawang nyen ane madan I Semal, jeg saget baanga orta keketo, tandruh I Bikul, tur masaut, “Nyen sujatine cai, dadi mara tepukin jeg saha ngaku dadi panyamaan icange dini?”

“Engsap cai teken pasubayan leluhure pidan?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sedek dina anu ngomong I Rumpuh, “beli jalan ja luas ka umah-umah anake ngidih-idih, tusing duga baan icang naanang basange seduk.” Masaut beline, “kenkenang beli ngalih ambah-ambahang, beli tuara ngenot apa-apa.

In English:  

In Indonesian:   Suatu hari si Lumpuh menyampaikan ide kepada kakaknya, “Kak, ayo kita meminta-minta ke rumah-rumah penduduk.

In Balinese:   Ngomong jani I Jaran, “Kene totonan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita jani Ida Raden Galuh Daha nyumpena matemu marabi teken anak bagus gati, nanging anake ento, jani magoba bojog putih, bisa ngomong jlema, kaubuh ban wang prau tur lakar bisa kone dadi anak bagus.

In English:  

In Indonesian:   Sekarang kita ceritakan Mantri di negeri Daha.

In Balinese:   I Rajapala ngusap-ngusap duur I Durmane sarwi ngomong, “duh cening Durma pianak bapa, tumbuh cening kaasih-asih pesan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Kedis Siung ngomong kene, “Nyama-nyama ajak makejang, yen sawai-wai buka kakene solahne I Gajah, sinah iraga ajak makejang lakar mati.

In English:  

In Indonesian:   Dia amat baik, membantu mematuk kutu dan kuman lainnya agar gajah tak merasa gatal.

In Balinese:   Ditu lantas I Macan ngomong tekening I Jaran. “Ih nyai jaran, pianak nyaine makadadua pangenehne seger, nanging sujatine ia gelem sanget.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bas melide suba orahang sampi rengas, masi kauk-kauk nakonang dagdag candung.”

Timpal-timpalne ane nuju magae ditu lantas nyagjag tur ngomong. “Pih, ne dadi mati i dadong, kenkenang sih” “Ne bakat pecutin jeg mati i dadong.” “Bah, cai ngmatiang i dadong Geget.” “Kenken jani ban madaya apang tusing salahanga?” “Tegarang balinin, nyen nawang ia enu idup!” “Dadong, Dadong,” kauk-kaukina teken I Kecut.

“Pecute nenenan ngranaang I Dadong mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngomong I Bongol, “Ada meong duur grobage.” “Ulahang meonge, Bongol!” Mendep I Bongol, wireh ia mula tusing ningeh.

In English:  

In Indonesian:   Kalau ada yang mememanggil- manggil selain ibu, jangan dibukakan pintu!"

In Balinese:   Ngomong I Raksasa teken i pangangon, “Nah, kema kaukin I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Saat akan berangkat, ibunya berpesan lagi, "Nak, nak, ibu mau ke pasar.

In Balinese:   Tur lantas ngomong, “Katawang ento ane kauk-kauk i tunian?

In English:  

In Indonesian:   Itu Raksasa.

In Balinese:   Ngomong I Raksasa, “ Buta, Bongol!

In English:  

In Indonesian:   Kalau ada yang mememanggil- manggil selain ibu, jangan dibukakan pintu!"

In Balinese:   Ngomong I Raksasa, “Ih, jero pengangon bebek, jalan kema kumahne I Ketimun Mas.

In English:  

In Indonesian:   Beh, Saya sangat takut.

In Balinese:   Men Ketimun Mas ngomong, “Nah, ne apa Sang Meong ajaka Sang Bikul.

In English:  

In Indonesian:   Saat akan berangkat, ibunya berpesan lagi, "Nak, nak, ibu mau ke pasar.

In Balinese:   Lantas I Lutung ngomong nimbal, "Ih Kekua, suud monto maselselan.

In English:  

In Indonesian:   I Lutung terlanjur senang memakan pisang enak, tidak tahu datangnya bahaya, asyiknya memakan pisang di pohonnya.

In Balinese:   Sedeng iteha I Lutung ngamah biu, lantas teka I Kaki Perodong ngaba tumbak lanying tur ngomong, " Bah, ne I Lutung ngamah biune, jani lakar matiang!".

In English:  

In Indonesian:   Sedang asyiknya iya makan pisang, kemudian datang I Kaki Peroding membawa tombak runcing dan berkata, "Bah, ini dia I Lutung makan pisangnya, sekarang akan dibunuh!".

In Balinese:   Suba keto ia buin ngomong. “Lamun cai ngemang ngebug kulkule ento, icang nyadia ngupahin cai nyambu agencet!” “Nah lamun keto keneh caine, kema alihang icang nyambu!” masaut I Kancil.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Meng lantas ngomong, “Bah cai Macan, kene pamales caine teken icang.”

Mara keto munyin I Meng, ngenggalang I Macan masaut sambilanga nyumbah-nyumbah, “Ihh adi Meng, icang tusing ja makeneh mencanen cai, nanging icang makeneh negarang kabisan icange.” “Icang tusing ja ngugu omong cai ne ento, nah melah-melah suba cai nongos dini, icang cendekne suud matimpal ajak cai.” “Cendekne icang ngidih sinampura teken cai, icang enu dot malajah ajak cai.”

“Icang tusing ja lakar nyak buin ngajahin cai.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ne jani suba reko ia kelihan, ngrsep munyi, nawang matujuhang, kangin kauh, kaja kelod, ngomong I Sigir teken memene, “Meme, Meme engken bapan icange nguda icang sing nawang?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ne jani suba reko ia kelihan, ngrsep munyi, nawang matujuhang, kangin kauh, kaja kelod, ngomong I Sigir teken memene, “Meme, Meme engken bapan icange nguda icang sing nawang?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget teka sang kidang tur ngomong, “Ih Tiwas, apa kaalih ditu?” Masaut I Tiwas tur nasarin pesan, “Tiang ngalih saang teken paku.” “Lakar anggon apa ngalih paku?” Masaut I Tiwas, “Lakar anggon tiang jukut.” “Ih Tiwas, lamun nyai nyak nyeluk jit nirane, ditu ada pabaang nira teken nyai!”

In English:   I Sugih said, "Eh Tiwas, find me louse!

In Indonesian:   I Sugih segera menuju ke rumah I Tiwas, lalu berkata seperti ini, “Eh Tiwas, ini aku mendapatkan kutu satu.

In Balinese:   Ngenggalang ia kumah I Tiwase, laut ngomong kene, “Ih Tiwas, ene icang maan kutu aukud.

In English:   I Sugih said, "Eh Tiwas, find me louse!

In Indonesian:   I Sugih segera menuju ke rumah I Tiwas, lalu berkata seperti ini, “Eh Tiwas, ini aku mendapatkan kutu satu.

In Balinese:   Ditu ngomong I Sugih, “Ih Tiwas, alihin ja icang kutu!

In English:   I Sugih said, "Eh Tiwas, find me louse!

In Indonesian:   I Sugih segera menuju ke rumah I Tiwas, lalu berkata seperti ini, “Eh Tiwas, ini aku mendapatkan kutu satu.

In Balinese:   Suba teked laut ngomong, “Ih Tiwas, ene baase enu misi latah dadua.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyananne buin teka I Sugih laut ngomong, “Ih Tiwas, I tuni bena nyilih api teken saang.

In English:   If you finish this, I'll give you rice." I Tiwas looked for I Sugih’s louse, and this was finished in the afternoon.

In Indonesian:   Juga iri hati, usil dengan orang miskin.

In Balinese:   Umah icange gede agung tusing ada nyamen pada.” Suud ngomong keto I Tabuan makeber ngindang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Inget lantas teken pabesen tonyane ane malu laut ia ngomong, “Gede Urub tulung tiang!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suud ngomong keto I Lelipi lantas magedi.

In English:  

In Indonesian:   Dikisahkan, pada tengah malam warga Siput sawah berkumpul membahas tantangan si Kijang. “Kamu cari gara-gara saja, kenapa kau ladeni tantangan si Kijang.

In Balinese:   Grimutan I Kidang ningeh pasaut I Lelipi buka keto. “Campah cai ngomong ngajah kai.

In English:  

In Indonesian:   Dikisahkan, pada tengah malam warga Siput sawah berkumpul membahas tantangan si Kijang. “Kamu cari gara-gara saja, kenapa kau ladeni tantangan si Kijang.

In Balinese:   Suud ngomong keto I Sampi magedi ngalih tongos lenan. “Cai buron gilik, kajet cepok pastika ulung ka jurange.

In English:  

In Indonesian:   Kaki Lingsir bagikan tugas kepada warga Siput sawah.

In Balinese:   I Bojog buin ngomong, ”yen beli sangsaya, jalan tegul bangkiange.

In English:  

In Indonesian:   Cerita ada Kambing bernama Ni Mesaba dan Ni Wingsali.

In Balinese:   I Macan ngomong,

In English:  

In Indonesian:   Kemudian ia berlari tunggang langgang.

In Balinese:   Lan beberapa wisatawan Wenten sane ngomong ring Twitter utawi Instragram Wenten sane beberapa media sosial sane lianan indik hal ini.Diolas dibenahin petaken punika Wenten sane beberapa wisatawan jejeh antuk berwisata ring iriki lan menggangap ring mekejang genah tongos wisata akan Wenten sane meadolan sekadi puniki.

In English:   and some tourists have spoken up on twitter/instagram and some other social media about this.

In Indonesian:   dan beberapa wisatawan ada yg speak up di twitter/instagram dan beberapa sosmed lainnya tentang hal ini.

In Balinese:   Suwud ngomong keto, prajani ngutah mising kanti ngemasin mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento ngawinang tiang mulih selidan tur daganganne tusing telah, me!” Ningeh pasadun pianakne, Ni Biang Putu lan pianakne ane lenan tusing nyidang ngomong apa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Paling siduri, ia nyaplok rajan godoganne sambilanga ngomong, “Ane belog mula tetadan ane ririh.”

In English:  

In Indonesian:   Terakhir ia mencaplok Raja Kodok, seraya berkata, “Yang bodoh pasti menjadi korban kecerdikan.”

In Balinese:   Niki krana wenten nyane zaman sane ngancan modern sane ngranayang generasi milenial akeh kacingak nganggen basa Bali sane nenten patut utawi basa kasar sakadi conto ngomong cang, ci, iba, kae sane kaanggen mareraos sadina-dina.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen Basa Bali tusing perlu buin palajahin, ulian coronane jumah suba sabilang wai ngomong Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngomong jumah ten ngude-ngode.

In English:  

In Indonesian:   Diam dirumah tidak melakukan apa-apa.

In Balinese:   Dening keto pajalanne I Belog, dadi liu anake ngiwasin undukne negakin jaran, saha pada ngomong kene. “Beh, I Belog, adi juari negakin jaran berag, yan i dewek ngelah adaan tanem.” Ningeh pakrimik brayane buka keto, I Belog pedih tur masaut, “Demenan ngomong, tumbrag jaran mara tawanga asanne,” keto pasautne I Belog sada bangras sambilanga nigtig jaranné.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Men Cubling lantas ngomong, “Ih Bojog makejang, tulungin ja icang ngae bangbang ane gede tur dalem, lakar tongos nanem bangkene Nang Cubling!” lantas bojoge makejang ngae bangbang gede tur dalem.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin kone teka anake odah i pidan, lantas ngomong, “I pidan nyai suba tuturin, sing bang ngrengkeng, gorahang Widine mabaat-baatan mapaica, jani masi buin nyai ngrengkeng keto.

In English:   Well, if you wish to be a merchant, then your wish shall be granted.” Said the old woman, then she vanished again.

In Indonesian:  

In Balinese:   Nangging ulian pandemi covid 19 niki tiang arus majohan ajak timpal, ngomong selat masker tusing tawang timpal makenyem ajak gedeg, tusing bani saling gelut, maselfi bareng, tur ngrembung kene keto.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba kone suud ngomong, lantas Pan Brengkak pules ngerok.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita di tengah wengi, ada suaran cekcek luh ngomong teken muanine ngorahang tumben jani nepukin anak lanang makadi Sang Prabhu, wikan pesan ngrumrum rabi, turin i cekcek luh meled nulad buka keto.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sasubanne keto ngomong Sang Muun brangti, “Nah, saja kai kalah, dening gedenan tain ibane.

In English:  

In Indonesian:   Di sana Sang Lanjana bertanya, “Ih, ini kamu darimana?

In Balinese:   Baan ningeh munyine Sang Lanjana keto, jengah gati Sang Muun lantas ia ngomong, “Beh degag pesan iba mesuang peta.

In English:  

In Indonesian:   Di sana Sang Lanjana bertanya, “Ih, ini kamu darimana?

In Balinese:   Mare keto, Sang Lanjana laut kirig-kirig tumuli makecos di duur tain kebone, sambilange ngomong, “Ih, iba Sang Muun.

In English:  

In Indonesian:   Di sana Sang Lanjana bertanya, “Ih, ini kamu darimana?

In Balinese:   Dening keto, ngomong jani Sang Muun, “Ih, Sang Lanjana, awake jani suba ngaku kalah.

In English:  

In Indonesian:   Di sana Sang Lanjana bertanya, “Ih, ini kamu darimana?

In Balinese:   Ipun mautsaha tusing jejeh, lantas ngomong kene tekening sang mong.

In English:  

In Indonesian:   Lelaki tua itu berkaki dua, bertangan dua, jalannya tegak. “Pastilah manusia,” pikir harimau.

In Balinese:   Ri sampun macepuk, malih ipun ngomong ‘Icang sing suka masiat ngajak cai, joh tanding kawisesan caine.

In English:  

In Indonesian:   Hamba marah dan berusaha mengejarnya lagi.

In Balinese:   Ngomong kone I Blibis “Wih… Bapa Demang, jani Bapa ane pantes nepasin prakaran brahmanane ento di puri.” Masaur Dane Demang, “Beh Cening, bes baas pesan, men kengkenang bapa nepasin prakarane ento?

In English:  

In Indonesian: