How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

I Ubuh Dadi Ratu

I Ubuh.jpg
Location
Tabanan, Bali
Main characters
Event
Dictionary words


  Anonymous user #1

  one month ago
  Votes 0 You
  The message of the story
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  I Ubuh, nu cerik suba kalahina mati baan meme bapanne. Ento krana ia adanina I Ubuh. I Ubuh ajaka teken pekakne. Geginan pekakne sai-sai makena bubu ka tukade. I Ubuh demen pesan nutug makena bubu. Sawai ia maan udang. Jani, I Ubuh suba matuuh sawatara nem tiban. Ia ajahina ngulat bubu teken pekakne. Cacep pesen ia ngulat bubu, jani liu ngelah bubu udang. Nuju lingsir lan sanja ia luas makena bubu ka tukade. Meken sirep, ia ajahina masastra lan satua Bali teken pekakne. Ngancan makelo, ngancan resep ia masastra. Sedek dina anu ia luas ka tukade padidiana. Semengan ia ngangkidang bubune. Mih demen atine sawireh bek misi udang gede-gede. Udangne abana mulih baanga pekakne. Disubane katanding, udangne lantas adepa ka peken. Pipisne wadahina celengan. Sayan demen kenehne makena bubu, pipisne mapunduh. Pekakne demen pesan sawireh cucunne dueg tur seleg. Ane jani, I Ubuh ngeling teka uli makena bubu. Pajalane enduk. Pekakne makesiab, nyagjagin lan nakonin cucune. I Ubuh sedih nuturang, ia narka ada ane ngemaling udangne. Mamocol mulih tan pangaba udang. Sangkaning jengah, ia masemaya teken pekakne pacang nongosin bubune di tukade. Ia lantas nyangih madik kanti mangan anggona gegawan. Suba sanja, ia negen bubu tur natad madik ka tukade. Bubunne makejang kenaanga di tongose melah. I Ubuh ngintip di batan abinge nganggar madik mangan. Mara liwat tengah lemeng, ada tonya pesu uli tibune. Gobanne aeng, awakne mabulu, kumisne tebel, kalesne brenges, lan jenggotne lambih. Tonyane eno ngungsi bubu, lantas ketoganga isine. Udang matah-matah amaha. Nepukin ane ngemaling bubune, I Ubuh magaang maakin tonyane. Sedeng iteha tonyane ngamah udang matah, I Ubuh ngisi tur ngedeng jenggotne. I Ubuh ngwalek nganggar madik. I Tonya takut tan kadi-kadi ngenot madik malelam. Ngetor baan jejehne. Ia ngidih olas apang tusing matianga. Kai ngidih olas teken iba. Do kai matianga. Kai tusing ja lakar engsap teken piolas ibane. Kai madan I Gede Urub. Umah kai dini di tibune. Yen iba lega, ne baanga pipis bolong aketeng, anggon panyilur angkihan awake. Pipise ene ciri cai maan nulungin awake. Mani puan yen cai nepukin keweh, kaukin adan wakene ping telu. Ditu kai ngwales olas ibane. Ilang pedihne I Ubuh ningeh pangidihne I Tonya. I Ubuh manggutan, ngemel pipis bolong laut majalan mulih. Mara majalan telung tindakan, toliha I Gede Urub, saget suba ilang di benengan tibune. Neked jumah, I Ubuh nuturang maan panyilur pis bolong aketeng di tukade. Pekakne mabesen apang I Ubuh tusing ngawag ngaba pipise ento kerana marupa jimat. Nyen ja ngelah jimat buka keto, lakar nepukin rahayu. Lega pesan I Ubuh ningeh munyin pekakne. Sekat ngaba jimat ento, ia tusing taen kelangan isin bubu. Sai ia maan udang gede-gede. Bubune setata bek misi udang.

  Gelisang satua, kacerita jani ada Sang Prabu ane demen nyakitin panjak. Ida ngae balih-balihan ane nakutin. Macan aduanga nglawan jlema. Yen sing macan, singa ane layah makenta lebina. Makejang anake jejeh tuara bani nglawan. Ane sengkala, nglantas mati amah singa. Anake agung tuah ngadu prakosa, marasa teken kuasa. Jani ida sedek makarya pacentokan. Ada bangbang linggah di tengahne bek kapacekin tumbak, taji, kadutan ane lanying tur mangan. Nyen ja nyidang ngecogin bangbange ento, tur ngalahang anake agung, ento lakar nyeneng ratu ditu. Liu pesan anake mebalih, rasa bek meres bencingahe. Kacerita suba ngawit pacentokanne. Liu suba ulung ka bangbange laut mati nepen tumbak. Anake agung seneng kayunne macingak. I Ubuh milu masih paek mabalih ditu. Wireh tuara ada ane bani buin makecog, I Ubuh paksana ajaka liu. Anake agung ica wireh I Ubuh ngetor baan takutne. Inget lantas teken pabesen tonyane ane malu laut ia ngomong, Gede Urub tulung tiang Gede Urub tulung Gede Urub tul . Cog. Liwat I Ubuh uli bangbange. Anake bengong mabalih baan kuatne I Ubuh. I Ubuh serunga ajaka liu tur sunggina. Anake agung jengah tuara karunguang, lantas sahasa makecog. Ulung nepen tumbak laut seda. I Ubuh lantas dadi ratu ditu.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.