How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Dukuh Janggaran

20231230T134228066Z922575.jpeg
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Kacrita I Macan nglelana masusupan di tengah alase. Saget tepukina I Sampi mategul di punyan kayune. I Macan matakon, Ih iba Sampi, dadi iba dini mategul? Nyen ane negul iba? Sing pesan iba ngelah jengah, yan amonto awak ibane gede siteng, tanduk ibane lanying nyapnyap. I Sampi masaut alon, Ih Macan, eda iba bani langah masuang munyi. Wake mula padreben dane Dukuh Jangaran. Dane kasub sakti luih dini di gumine. Tusing ada anak nyamanin buat kawisesan danene. I Macan banggras nyautin, Kenken orahang iba, I Janggaran sakti luih mawisesa, keto? Nah wake pang tandingina. Amongken kawisesane? Ane jani dija ia nongos, I Janggaran? Orahin wake Lakar uluh wake ukud-ukudan. Kenken Macan, bas kaliwat jumbuh ibane ngraos. Yen pradane dane mireng petan ibane sing buungan dane duka. Pedas iba lakar kabasmi dadi abu. Dane jani sedekan ngirisin, makarya tuak. Mara keto, jeg magebras I Macan magedi tusing matolihan, nyujur punyan jakane. Neked ditu lantas ia ngoyong beten jakane ngantiyang. Matannyane barak, giginnyane rangap tur lanying nyapnyap, sarwi ngelur, Ih iba, ane madan Dukuh Janggaran, ane kasub sakti mawisesa? Yen saja iba luih sakti ene wake ratun alase papagin Sing buungan iba lakar mati sarap wake. Amah-amahan wakene mula manusa sakti. Sedeng melahe iba ada dini. Nah, dong enggalang tuunang ibane. Dane Dukuh nolih laut nyaurin, Uduh iba Macan, saja pesan buka munyin ibane. Wake mula sentana Dukuh sakti. Tusing ada anak bani lakar nandingin kawisesan gelahe dini di gumine. Saling ke iba marupa buron siangan iba lakar basmi dadi abu. Yan saja iba purusa, antos gelah beten. Eda iba tuna yatna. Kukuhang idep ibane, eda iba malaib yan suba pesu kawisesan wakene Ih Dukuh, eda liu iba mapeta. Wake tusing ja lakar magingsir. Enggalang edengang kawisesan ibane, apang janten tepuk wake Kenken goban kawisesan ibane? keto munyine I Macan banggras. Dane Dukuh Janggaran nyaurin, Uduh Macan, gelah tonden andel teken iba satia, nah jani tegul awak ibane tekekang di punyan kayune, apang eda iba malaib pradene kawisesan wakene pesu. Ento ane ngawinang keneh gelahe sumangsaya. I Macan masaut, Eda Dukuh sumangsaya Jani wake negul awak wakene dini. I Macan lantas negul dewekne di punyan kayune. Tegulane suba tekek pesan. Dane Dukuh nyingak I Macan suba mategul mabrigu, lantas dane tedun ngaba pangiris mara suud masangih. Gobane ngredep mangan pesan. Dane Dukuh lantas maekin I Macan saha ngomong, Nah ene suba pajenengan gelahe ane lakar nyabut urip ibane. Pangiris wakene mula paican ida batara. Ene iwasin tejane dumilah. Jani dengengang matan ibane, sing buungan iba lakar gorok wake. I Macan jejeh tan sipi, awakne ngetor, gobane kembang lemlem, lantas nyumbah-nyumbah nunas urip, Titiang kapok, titiang tan purun ring Jerone. Satereh titiange kawekas neneten purun mencanen Jero Dukuh. Ampurayang atur titiange katelanjok. Ledang Jerone ngurip titiang Dane Dukuh kapariangen aturne I Macan lantas ngelesin talinnyane. I Macan macepol saha ngaturang bakti, Jero Dukuh, titiang ngelungsur mapamit, jaga ngrereh bebuktian, keto aturnyane lantas masusupan di alase. Critayang di jalan tepukina I Jaran sedek ngamah padang. I Macan maekin lantas mamunyi, Aduh sedeng melaha I Jaran katepuk. Apa ane anggon wake ngilangang basang layah sajaba iba amah wake? I Jaran nyaurin, Wake tusing liu raos, yan suba dane Dukuh Janggaran ngelugrain, wake ngisinin pangadih ibane. Mara keto raos I Jarane, I Macan nyujur linggih dane Dukuh Janggaran. Tan carityang di jalan, enggal I Macan teked di Jeron dane Dukuh. Dane Dukuh sedekan malinggih di amben jerone. I Macan ngaad, sarwi ngaturang bakti, Inggih jero Dukuh, titiang rauh wantah nglungsur swecan jerone. Buron sane encen dados baksa titiang? Dane Dukuh ngandika, Uduh iba Macan ane dadi baksan iba burone ane malaksana corah, ane kena upadrawa. Yan ada anak malaksana sadu, tusing pesan dadi baksan iba. I Macan ngeka daya laut matur, Inggih jero Dukuh rauh titiange ngaturang ipian. Titiang ngipi ngamah ipun I Jaran. Dados punika laksanayang? Jero Dukuh nyawis, Nah yan keto ipian ibane, dadi ya I Jaran tadah iba, ento suba nemu karma. Mara keto pangandikan dane jero Dukuh masepan-sepan I Macan mapamit ngalih I Jaran. Sing mekelo di jalan tepukina I Jaran ngamah padang di sisin jalane. Sedeng melahe iba Jaran ada dini. Wake suba maan tangkil ring dane Dukuh sakti. Ane jani payu amah wake, sawireh suba kalugrayang olih dane Dukuh, keto abetne I Macan. I Jaran tengkejut ningeh munyine I Macan keto. Peluhne matah-matah pesu membah, lantas ngomong, Baang wake galah lakar nunasang ring dane Dukuh Nah kema enggalang iba tangkil I Jaran nyerucut majalan tangkil ring dane Dukuh Janggaran. Gelisang cerita, enggal I Jaran teked di purin dane Dukuh. Dane Dukuh kenyem sarwi ngandika, Uduh Jaran apa alih iba teka mai? Jero Dukuh napi iwang titiange dados titiang kapicayang dados tetadahan ipun I Macan? Dane Dukuh ngandika, Kene ento Jaran, iba suba kaipiang ban I Macan dadi tedahannyane. Ento seba nemu karma adane, mawinan iba paicayang gelah teken I Macan, I Jaran gobane celong, laut ipun mapamit. Di jalan ia kacunduk teken I Lutung. Uduh iba Jaran dadi iba ngeling, Kenken unduke? keto I Lutung matakon. I Jaran nyaurin sambilanga ngeling, Aake lakar kabaksa baan I Macan. Dane Dukuh Janggaran suba ngelugrahang. Wake suba kaipiang dadi tetandahan I Macan. I Lutung nyautin, Eda iba sebet jani wake tangkil dane jero Dukuh. Nah yan iba sadia idip apa upahne? I Jaran masaut, Wake lakar mondong iba, tur apang tuara belas masawitra. I Lutung nyerucut ka jeroan dane Dukuh Janggaran, lantas negak samping sakane. Dane Dukuh sedekan sirep malingkuh. Suba dane Dukuh matangi, I Lutung magelebug nungkruk di ajeng dane jero Dukuh. Jero Dukuh ngandika, Kenken iba Lutung dadi ulung? I Lutung matur manis, Inggih jero Dukuh titiang pules sane wau ngipi seken pesan. Titiang ngipi mabuncing ring Jero Ayu, okan jero Dukuhe. Sane mangkin titiang nunas mangda jerone ledang micayang i anak ring titiang, duaning wantah sampun nemu karma Dane Dukuh Janggaran engsek lantas ngandika, Ih Lutung, sing perah anake ngugu ipian. Dija cai nepukin tutur buka keto? I Lutung makenyir sarwi matur, Titiang manggihin conto, ipun I Macan pacang nadah I Jaran malarapan saking ngega daging ipian. Punika sane tulad titiang. Yan durus I Jaran padem titiang durus mabuncing ring Jero Ayu. Dane Dukuh gelis ngandika, Ih Lutung, alih enggalang I Macan apang tangkil mai. I Lutung mapamit laut ngalih I Jaran. Tusing makelo ia masusupan tepukina I Jaran. Ih Jaran kema alih I Macan ajak tangkil ring dane Jero Dukuh I Jaran ngencolang ngalih I Macan. Tepukina I Macan batan kayune ngetis. Uduh iba Macan jalan tangkil ka puri dane Jero Dukuh, ditu pragatang prakarane keto abetne I Jaran. Ajak dadua lantas tangkil ring dane Jero Dukuh. Dane Dukuh ngandika, Uduh iba Macan, buungan nadah ia I Jaran wireh tusing ada sastra ane mungguh di tuture, ane lakar nyalanang ipian. Ajaka dadua mapamit lantas buin masusupan ka alase.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.