Ampurayang

  • to pardon; to excuse
Media
Ampurayang; ampuraang
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Ampurayang; ampuraang
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Ampurayang tiang meme…

Petenge suba sayan dedet. Sunaran bulane kliab klieb tekepin ambun ane ngancan ngelancah ngawinang gumine kadi leplep japi sujatine mara sajan sandyakalane meampehang. Munyin katak, dongkang, toro-toro lan gumatat gumitite tinglas rumasat panglimuran keneh marep Made Diarta sane negak bengong memegeng di bataran bale delodne, nanging alih-alih kalipur, kenehne sayan buut. Tambis ngetel yeh paningalanne. Seksek tangkahne ulian mara merasa maselselan . Made Diarta ngunjal angkihan, ane kerasa baat ngebekang tangkahne. Ada ane makada sanget pesan ngadakang Made Diarta uyang buka jani. Ia tusing nyidang pules, tusing nyidang madaar lan tusing nyidang seleg mragatang reraksan di pegaenne. Ngudiang dadi tumben buka kene, keto ia ngrenggeng padidi. Sirahne baat kadi teteh batu bulitan di tukad yeh sungine. Yen ke dadi bencar mirip luungan asane. Inget teken bangrasne ngemaang memene munyi dugas anggarane suba liwat, ulian pesadun somahne. Dugase ento, mara sajan ia neked jumah – teka uli pegaen – Somahne Kadek Asih, mesadu yen memene mempleng ngemaang munyi daki ulian ia tusing taen matulung ngae banten lan ngerunguang pianak. “ Liu sajan munyin memen bline. Tiang kone anak luh ane tuah ngitungan branan bline dini sing pati rungu menyamabraya, sing bisa ngae banten. Tiang kone ane ngranayang penyaman bli ngajak tugelan bline sing luung turin tiang sing taen ngerunguang pianak. Peh nyajaang pesan memen bline anak mula sing suka teken tiang. Tiang nak sing taen angkenina dadi mantu jumah dini!!” Somahne sigsigan . “ Yen kal ada ngudiang jumah, nak pisagane ane maluan nawang. Pisagane ane maluan orahina sing ja tiang ane mula dadi mantu dini.” Made Diartha mendep. “ Tusing sida baan tiang naenang bli. Yen bli nu gen terus mabela teken memen bline, luungan ba tiang mulih, ngudiang tiang dini natakin munyi daki!!” Somahne ngelur tambis niwang. Made Diartha kememegan. Biasane somahne anak mula sesai nyaduang munyi sakewala ia tusing taen sanget ngarunguang mapan nak biasa matua ajaka mantu mula sesai saling ngalih kapelihan, apang ada anggona dadalan saling simbing. Yen manut pamineh Made Diartha, parisolah ane sanget soleh nanging sujatine keto ane ketah tingalina. Ne jani, masalahne suba kaliwat. Sing dadi nu tengilin lan impasin. Made Diartha magebras ngalih memene di bale dangin. “ Memee! Memeee!?!” munyinne sada ngejer. Memene ane sedeng iteh ngae segehan ka sisian. “ Kenken to De?!” Memene tengkejut nepukin Made Diartha buka masebeng pedih, ngejer di arepanne. “ Meme! Nak ngudiang meme sing suud-suud ngemaang somah tiange munyi daki. Anggenang ibane tua, da pati ngurusang pakurenan tiange. Lek tiang ken anake di jalane yen tawange meme ngajak somah tiange setata macongkrah!” “ Ye, nden te malu De. Nak ngudiang Made bangras buka kene. Nak apa ane orang meme teken somah Madene? Meme sing ada ke bale dauh uli ibi, kali kenken meme ngemaang ia munyi daki!?” memene sada alon metakon. “ Meme, ngae somah tiange salah tampi teken munyin memene?!!”

“ Adeng-adeng te malu. Meme  sing pesan taen ngorang apa teken somah Madene. Makelo  suba ya dadi mantu dini yadiastun ia sing taen patirungu teken keadaan jumah, meme tusing taen nyangetang.”

“ Mendep! yen meme mula nerima somah tiange dadi mantu dini sepatutnya meme tusing keto mamunyi. Somah tiange mula belog sing bisa ngae banten. Sing meme anake ngajahin apang ia bisa ngae banten!!” Made Diartha nuding memene saha matungked bangkyang. Mimih dewa ratu!! “ Kene nyen to De, yen unduk ento anak sesai suba meme ngajahin sakewala kayang jani ia tusing bisa ngae nang apa. Da ja bisa ngae canang, ngae tangkih clemik dogen sing petagwang. Ia kaden nak bali turin suba dadua ngelah pianak sepatutnya urati nake bedik. Jani meme metakon teken Made, taen somah Madene tingalin Made matulung teken meme di beneng ada rerahinanne?? Yen suba rerahinan pragat mearisan di Badung, mearisan di Tabanan, kaden keto !”. “ To gen anggon meme alasan nyelekang somah tiange. Uli jani suud pesan meme ngemaang ia munyi apa buin munyi daki. Yen buin dingeh tiang meme ngeraos ane boya-boya tiang lakar mekaaad uli jumah?!” Made Diartha sing mapineh mesuang munyi. “ Lautang kenken ja keneh madene yen to kal gugu kema ja mekaad!” munyin memene las. “ Suba sesai pesan ia mamunyi senglad – senglad kewala meme tusing taen ngerunguang. Yen sing ada pianak ane ngerunguang di tuuh tuan memene depang suba meme padidi, yen di pradene meme mati pastika banjare ane lakar nampedang bangken memene.” memene engsek laut macelep ke umah meten. Made Diartha merasa sayan pedih. “ Jeg lakar sajaan magedi, nyen ya ane lakar gerunguang. Tua bangka, sing bisa ngaba ketuane kene suba dadine.” keto pesu munyine laut magedi uli balen memene. Neked di bale dauh – ane tuah maselat sawetara limolas meter uli balen memene – dapetanga somahne sedeng madaaran. Yeh peningalane dugase ngeling sigsigan suba tusing melaad. Payasne lengkap pastika lakar magedi joh. “ Kal kija Dek?” “ Tiang lakar magedi uli dini yen bli kal milu kema manjus, meseh. I Putu ajak Kadek lakar ajak tiang bareng.” Made Diartha tusing mesaut. “ Kal magedi kija?” “ Kija men? Ke umah meme lan bapan tiange.” Made Diartha nu mendep. Toliha dogen somahne ane iteh nelahang dedaarane tanpa nanjenin utawi nyemakang nasi. Buin Ia mapineh, mara busan ia maguyang ngeling, jani suba nyidang ngengkebang gedeg lan sakit atine. Beh, somah ane duweg ngaba iba apa somah ane duweg mapi-mapi? “ Tiang suba nawang, bli sing lakar nyak milu mulih ke umah pelekadan tiange. Ngoyong ja bli jumah, sakewala tiang tusing lakar buin maenjekan mai!” kenjir somahne sada nigtig tangkah. Made Diartha sing mesaut tuah nolih somahne ane ngajang barang ke mobilne laut ngajak pianakne makadadua . “ Dek, pinehin anake malu, da jag emosi keto. Buin mani I Putu kan masekolah pedalem yen ia makelo libur!” “ Ngudiang keweh, kal pindahang sekolahne apang paek umah reraman tiange!” keto pesautne bawak laut magedi. Made Diartha ngunjal angkihan. Paling buin mani dogen ia lakar mulih, depang ia ngempehang gedeg basangne malu, keto kenehne padidi. Buin manine, kepuan, ketelun somahne sing guan mulih. Ping kuda-kuda kaden telpune nanging sing taen nyak sautina. Mapan gegaen di kantorne sada ied, Made Diartha sing maan galah nelokin pianak lan somahne ke umah matuane. Sedeng di pegaen, ipahne nelpon ngabarang yen pianakne nagih mulih. “ Bli, I Putu ngajak I Made nagih mulih. Yen ada waktu alih ia mai mapan tiang tusing maan libur.” keto adi ipahne di telpone. “ Nah, nyanan teka uli kantor beli lakar kema. Men mboke sing nyak mulih?” keto masih ia metakon. “ Tiang tusing maan metakon bli.” Sanjane Made Diartha ke umah matuane di Gianyar. Neked ditu dapetanga pianakne makadua suba sedia lakar mulih. “ Bapak, dadi makelo sajan bapak sing ngalih tiang mai?” keto I Putu sada engsek. “ Dija I buke?” I Putu tuah kitak kituk, yeh paningalanne ngembeng-ngembeng. Made Diartha ngelut pianakne makadadua sambilanga negak ngantosang somahne. Matuane ane luh teka gageson nanging sebengne masem. “ Nak saja, Made ngajak I Kadek lakar palas mekurenan?” keto meme matuane nyempleng. “ Palas?!” Made Diartha tengkejut. “ Tiang tusing taen ngomongin masalah lakar palas. I Kadek mulih ulian ya macongkrah ngajak I meme. Tiang ajak dadua sing taen ada masalah, yen meme sing percaya takonin ja teken I Kadek. Orahin ia pesu malu.” keto pesautne kememegan. “ I Kadek sing ada jumah!” “ Sing ada jumah, ia kija?!” “ Meme sing nawang, ia ngorang pesu ngajak timpalne.” meme matuane jani ane kememegan sada bingung. Ia sing bani ngorahang teken mantune yen pianakne magedi ngajak anak muani ane akuina timpalne. Meluab asane pedih basangne . Muane kebus bara, tangkahne sesek sirahne kebut – kebut. Merasa sing ada gunane makelo ngoyong ditu, Made Diartha ngajak pianakne I Putu lan I Kadek mulih. Kenehne meadukan, sing karuan apa. “ Tawang Tu, nyen ajaka ibuk magedi?” keto ia metakon alon teken I Putu ane suba masebeng egar mapan suba ketemu teken bapakne. I Putu meanggutan. “ Taen tepuk tu, mirib tawang adane?” “ Oh, to papa adane.” Pianakne ane mara limang tiban ento mesaut saha makenyir. Basang Made Diarthane gerimutan. Dong kene tingkah somahne di durinne? “ Sesai Putu ketemu ajak anake ento..?!” “ Sesai, tengaine yen suba mulih uli sekolah tiang jemputa teken ibuk ngajak papa.” “ Hmm, taen ia mulih keumah gelahe?” I Putu meanggutan. Mimih dewa ratu. ..!! Made Diartha sing percaya teken duweg somahne ngengkebang dayanne. Tusing pesan ia ada keneh curiga teken somahne ane mula sesai pesu, lakar melaksana jele, las ngalin pianak somah. Maimbuh misunain memene. Prejani masa kambang awakne, inget teken munyinne ane bangras teken memene. Gedeg basangne teken somahne sing kodag-kodag, prade ia ada aepanne mirib suba cakcaka.

Made Diartha nu memegeng di bataranne. Bulanne ane mengkeb di balik ambune suba sayan menggok kauh. Tingalina buin balen memene ane masunaran ngremeng. Mirib I meme suba mesare, keto kenehne padidi laut nuju ke bale dauh, nanging batisne merasa baet lan bayune uyang, osah. Buin ia mebalik nganginang nuju balen memene. “ Meme, suba mesare?” alon munyine di aepan jelanan pesarean memene. Saget memene ngampakang jelanan. “ Ngudiang peteng-peteng Made teka?” memene ngidupang lampu di ambene. “ Suba kal alih I kadek teken cucun memene mulih nganginang ?” Made Diarta tuah meanggutan, sing sida mesuang munyi. Disubane netegang bayune, ngengsehang ia mamunyi. “ Meme, tiang ngidih pelih…ampurayang mapan tiang suba bani teken meme” munyin Made Diarthane alon, ngejer tambis sing madingehang. Memene ane nu majujuk di aepan jelanane laut negak di bataran di samping Made Diarthane. “ Ampurayang tiang meme, uli dija kaden tekan sigug tiange mamunyi sing pantes marep meme!” Made Diartha nguntul sing bani matolihan marep memene. “ Nah, da ta sanget kenehanga. Meme sing ja taen lakar nyepel munyin Madene mapan meme nawang I raga di pakurenan pasti taen masih makrentengan. Meme suba tua, sesai masih pelih mamunyi lan matingkah mapan cara janine aab gumine nak suba melenan, meme tuah nunas ica ring Sang Hyang Embang apang Made ngajak I Kadek setata bagia kayang ke wekas.” Made Diartha sing nyidang mesaut, nguntul ngepes yeh matane ane pateltel.

Memene ngurut tundune asih, cara dugase ia nu cerik. Munyin memene ane abuku satmaka yeh ning ane nganyudin sekancan osah lan byiuta di kenehne. Saja buka anake wikan ngawedar sing ada sih ane paling sujati lenan teken tresna lan sih I meme. Ampurayang tiang meme…!
[example 1]
No translation exists for this example.

  1. Ida Ayu G.S Marheni