Selat Bali

From BASAbaliWiki
Dongeng kita.jpg
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Dugas pidan di Blambangan ada Begawan mapuspita Sidi Mantra. Ida wantah Begawan sane sugih artha brana tur mabudi luhur. Weruh ring aji sastra, kasub ring jagate. Ida maduwe rabi listuayu tur maduwe putra adiri mapesengan Manik Angkeran. Ida Begawan mautsaha ngajahin Manik Angkeran mangda weruh ring agama, parilaksana, papineh, lan bebawosanne nganutin Tri Kaya Parisudha. Ring ajeng Ida Begawan, Manik Angkeran wantah putra sane satinut. Nanging ring jaba pasraman, Manik Angkeran seneng matajen tur majudi. Santukan yayahrenane sugih, nika mawinan nyabran dina Manik Angkeran akeh makta jinah. Sawai-wai, Manik Angkeran setata mamotoh. Kasuen-suen kasugihan Ida Begawan Sidi Mantra nganca telas. Nika mawinan rabin Ida Begawan kalintang sedih. Yadiastun arta brana yayah renane sampun telas, nanging Manik Angkeran nenten wusan mamotoh. Ida nyelang jinah ring bebotoh sane tiosan. Ngancan makelo ngancan ngliunang utang idane. Nika mawinan wenten bebotoh ka pasraman nangkil ring Ida Begawan. Bebotoh punika nangkil nunas ring Ida Begawan mangda naur utang Manik Angkeran. Titiang rawuh tangkil santukan wenten jagi tunas titiang ring Ida Begawan, ampurayang ida i anak akeh nyelang jinah ring sikian titiang, sane mangkin titiang nunas ledangang Ida Begawan naur utang i anak, asapunika atur bebotoh sane tangkil ka pasraman. Mirengang bawos sakadi punika, Ida Begawan kalintang elek. Ida Begawan ledang naur utang Manik Angkeran ring bebotohe punika. Inggih, bapa ngidih tempo tekening nanak, buin mani bapa lakar mayahin utangne Manik Angkeran, sapunika panyawis Ida Begawan. Begawan Sidi Mantra eling ring kantin ida sane jenek ring bongkol Gunung Agung. Kantin idane maduwe arta brana sane akeh. Begawan Sidi Mantra raris lunga ka Gunung Agung sinambi makta genta, pusakan idane. Risampun rawuh ring Gunung Agung, Begawan Sidi Mantra nguncarang japamantra tur nyuarang gentan idane. Naga Besukih raris tedun ring ajeng Ida Begawan. Hai Begawan Sidi Mantra, nadaksara i dewa ngelurin manira, ada apa? Naga Besukih, gelah ngelurin i dewa sawireh ada ane saratang. Kasugihan gelahe suba telah ulian parisolah pianak gelahe demen majudi. Maimbuh jani liu ngelah utang. Tulungin ja suwitran dewane apang nyidang mayah utang Nah yen buka keto, manira nyadia mapitulung, nanging I dewa apang nuturin pianak apang suud mamotoh. Sawireh mamotoh ento parilaksana nista, tusing nganutin ajah-ajah agama Naga Besukih raris ngejerang anggan idane, emas, mirah, metu saking sisik idane. Naga Besukih nitahang Begawan Sidi Mantra ngambil emas mirahe punika anggen nawur utang. Risampun ngambil emas tur mirahe, Begawan Sidi Mantra raris matulak ka Jawi Dwipa. Makasami utang Manik Angkeran sampun katawur. Ida Begawan taler nuturin okane mangda wusan majudi napimalih mautang ring bebotoh. Nanging piteket ajin idane nenten karunguang. Manik Angkeran tetep mamotoh samaliha utang idane ngancan ngebekang. Ida ten purun budal ka pasraman. Kasuen-suen malih babotoh rawuh tangkil tur nunas ring Ida Begawan Sidi Mantra mangda naur utangne Manik Angkeran. Ida Begawan kalintang bendu, tur masemaya naur utang i anak rahina benjang. Yadiastun kalintang duka, Ida Begawan malih lunga ka Gunung Agung pacang nunas tulung ring Naga Besukih. Risampun rawuh ring Gunung Agung, Ida Begawan nguncarang japamantra tur nyuarayang genta. Naga Besukih raris medal. Mirengang pinunas Ida Begawan, Naga Besukih malih ngwetuang emas lan mirah saking sisik idane. Ida Begawan raris mupulang emas lan mirahe punika. Sadurung sang wiku matulak ka tanah Jawi, Naga Besukih mapinunas ring sang maraga putus mangda nglemekin okane apang wusan mamotoh. Risampun rawuh ring pasraman, Begawan Sidi Mantra raris nglunasang utang-utang okane. Manik Angkeran marasa eran, santukan ajin idane setata prasida naurin utangne ring para bebotohe. Nika mawinan Manik Angkeran nakenang ring biang, saking dija ajine polih jinah sane akeh. Ibiang nenten kayun nguningang saking dija rabin idane ngamolihang emas lan mirah. Nanging Manik Angkeran setata ngrayu, nika mawinan i biang raris nguningayang wit kasugihan rabin idane. Diolas biang, titiang pacang wusan majudi yening biang kayun nguningayang saking dija i aji polih arta brana. Titiang masemaya pacang suud mamotoh yening biang ledang ngungingayang. Ri sampun utang-utang tiange lunas, tiang masemaya suud mamotoh. Diolas, tulungin tiang biang keto pinunas Manik Angkeran ring biang idane. I biang raris ngungingayang ring okan idane, Ida Begawan ngamolihang arta brana ring Gunung Agung masarana genta sakti. Ri kala Ida Begawan lunga micayang dharma wacana, Manik Angkeran raris ngmaling genta sakti Ida Begawan. Manik Angkeran raris mamargi ka Gunung Agung. Ri sampun tiba ring Gunung Agung, genta punika kauarayang. Naga Besukih raris medal. Nanging ida kagiat santukan sane nyuarayang genta punika boya Begawan Sidi Mantra. Naga Besukih kalintang brangti. He, Naga Besukih, icang mai ngidih tulung tekening cai. Bang icang mirah lan emas anggon mayah utang Yih cai anak cerik tusing nawang tata krama, ngawag cai mapeta. Apa dasar kaine nulungin iba? Sawireh icang okan Ida Begawan Sidi Mantra. Yening cai sing nulungin icang, ento artine cai tusing seken masuwitra tekening ajin gelahe Icang tusing nulungin cai sawireh cai piwal tekening rerama Titiang masemaya pacang suud mamotoh, diolas tulungin ja tiang, banban Manik Angkeran masuara. Janji bebotoh sing sandang gugu Titiang masumpah, suwud mamotoh Icang sangsi tekening sumpah caine Yening buka keto, tusing seken cai masuwitra ajak ajin gelahe Nyingakin Manik Angkeran sane sedih, Naga Besukih kapiolasan. Ida raris nulungin Manik Angkeran. Naga Besukih taler micayang piteket mangda Manik Angkeran subhakti ring aji lan biang tur suwud mamotoh. Wusan micayang piteket, Manik Angkeran raris matulak ka genah idane. Rikala nyingakin ikuh Naga Besukih madaging emas tur intan ageng, Manik Angkeran ngunus keris tur munggel ikuh Naga Besukih. Naga Besukih brangti raris ngepung Manik Angkeran tur kasimbuh. Manik Angkeran mati mageseng. Ring Blambangan, Manik Angkeran mulisah santukan okan idane sampun suwe tan budal ka pasraman. Genta Ida Begawan taler ical. Rabin ida raris nyritayang yening Manik Angkeran lunga ka Gunung Agung. Ida Begawan ngetut uri pamargin i anak. Ri sampun tiba ring Gunung Agung, Ida Begawan nguncarang japa mantra ngelurin suwitran idane. Naga Besukih raris medal. Naga Besukih, adake pianak gelahe mai? Ada, ia mai ngidih tulung. Nanging disubane tulungin, ia nyepeg ikuh manirane. Ia suba mati mageseng. Ngudiang matiang pianak gelahe? Mapan ia piwal tekening rerama, tusing ngelah tata krama Begawan Sidi Mantra mapinunas ring Naga Besukih apang ngwaliang urip Manik Angkeran. Ida Begawan taler masemaya ngwaliang ikuh Naga Besukih. Nah, yen buka keto pangidih idewane, manira nyadia ngurip Manik Angkeran Manik Angkeran mawali maurip, keto masih ikuh Naga Besukih mawali kajati mula. Begawan Sidi Mantra raris micayang piteket ring Manik Angkeran tur mapangidih ring okane mangda ngayah ring Gunung Agung. Da buin cening matulak ka Blambangan. Dini cening nunas ajah-ajah lan ngayah di Gunung Agung Inggih aji, titiang nyadia ngayah ring Gunung Agung. Begawan Sidi Mantra raris matulak ka Blambangan. Ri sampun rawuh ring Tanah Genting, Ida Begawan raris makarya guwet masarana tungked idane. Ring lad guwet punika raris medal toya sane ageng. Genahe punika raris kawastanin Selat Bali.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.