UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

I Wingsata lan I Sigara

From BASAbaliWiki
20230630T144018130Z752478.jpg
Location
Bali
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Kacerita ada anak ubuh menyama ajaka dadua, ane kelihan madan I Wingsata, adinne madan I Sigara. Sabilang wai geginane tuah nyalanang demen ngalih be di tukade, sambilanga masang bubu ngalih udang. Disubane liu maan udang muah sarwa be isin tukade lantas adepa ka peken apang ada belianga dedaaran. Kacerita setata kone lais ia madagang be muah udang, enggal telah laku baana ngadep. Kone, ane setata tuyuh magae tuah I Segara. I Wingsata lengit pesan magarapan, sakewala pipis pikolih ngadep be muah udange sabilang sanja belianga tuak muah arak angona nginem mapunyah-unyahan. Sawireh I Sigara madewek cerikan, tusing kone bani nyapatin solah blinne ento. Diastun keto, I Sigara kumuh ia jemet magarapan tur setata inget nunas ica ring Ida Sang Hyang Parama Kawi. Sabilang ia luas ka tukade nuju masang bubun udang, setata I Sigara ngaturang canang raka di arepan palinggih di tukade. Kene abetne nunas ica, Inggih Ratu Betara sane melinggih driki. Titiang wantah jadma nista, malarapan canang raka, titiang nunas pasuecan Iratu mangda ledang ngicenin titiang ulam miwah udang, anggen titiang pangupa jiwa. Kacerita, nuju yeh tukade puek suud ujan bales, buin ngaliunan ia makena bubu, dadi liu pesan kone ia maan be gede-gede, ada nyalian, ada be jeleg, ada jair muah tawes anyudan uli hulun tukade, ada masi udang muah lele. Liang pesan atinne I Sigara ngamulihan kanti pang telu ia ngajang bubu tur magrendotan ngaba soroh be muah udang isin tukad. Bin mani semengane, pradang ia bangun lakar luas ka peken ngadep be pikolihne makena bubu. Jeg sueca kone Ida Hyang Widhi, selidan suba telah dagangane, laut ia mulih uli peken. Disubane neked jumah, jeg sahasa kone nyagjag I Wingsata tur mamunyi kene, Ih Cai Sigara, cen pipis pamelin ben ane maan di peken busan? Mai aba, ne suba tengai icang tonden nginem tuak. Suba uli ibi icang ngati-ati pis pamelin tuak. Yen sing maan tuak sing nyak jaen daar nasine. Masaut I Sigara tur nyeluk kantong nyinahang pipisne, Ne Bli, maan amone. Mara keto, jeg ambisa kone pipise, laut mlaib I Wingsata lakar meli tuak. Sebet pesan kone kenehne I Sigara, marasa katuyuhane tusing maguna, sabilang maan pipis pragat dadi pamelin enum-inuman tuak muah arak. Sakewala tusing ia bani nglawan I Wingsata, sawireh awakne joh cenikan. Ngeling kone ia sigsigan di bale daja. Ngangsehang buin nyemak bubu tur majalan ka tukade. Sambilanga nahanang sakit ati, nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi, dumadak ja buin jani lakar maan udang liunan teken ane ibi. Kacerita jani nuju ia negtegang bayu di sisin tukade, masemu sebet tur jengis inget teken ngelah beli tusing rugu teken geginane, tuah bisa nelahang pipis dogen. Tan pasangkan, ada anak tua matengkuluk clapat-clapat maekin I Sigara, ngaba sokasi tur matungked. Makesiab I Sigara ningalin anake lingsir ento nyeleg di arepne, lantas ia matakon kene, Ampurayang tiang jero anak lingsir. Sapasira Jerone? Dados wenten driki ring sisin tukade? Samaliha wantah ngaraga pamargine nenten wenten sane ngiringang? Masaur anake lingsir, Nah Cening, Cening ane madan I Sigara? Mara keto baose, buin ia makesiab I Sigara, sawireh ia tawanga madan I Sigara. Enggal ia masaut, Inggih patut pisan. Titiang sampun I Sigara. Dados Jero anak lingsir uning ring wastan titiange, sapasira sujatine Jerone puniki? Buin mabaos anake lingsir, Uduh Cening, bapa sing ja ada len tuah I Kaki Buyut ane nongos di niskala, ngawawa tongose di tukade ene. Bapa suba nawang Cening sewai-wai makena bubu dini, tur Cening mula tuah setata jemet magarapan. Buina Cening tusing taen engsap nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi. To ane makrana, kadaut idep bapane buka nekain dewek Ceninge. Sawireh Cening mula madasar jemet, tresna tur bakti, sinah sing ja bakal makelo Cening mondong sengsara sawireh bapa ngelah pusaka sakti ane bakal serahang teken dewek Ceninge. Buka katibenin bulan marasa masriak galang kenehne I Sigara ningeh baos buka keto. Saja ia kapica pusaka merupa keris cenik maluk pitu, kone madan Pusaka Ki Buyut Luwah. Disubane Ki Buyut nyerahang pusakane ento, jeg prajani kone I Kaki Buyut ilang. Kacerita ne jani, sasubane I Sigara munut pusakane ento, marasa ia sayan tenang suud makaengan, sakewala tusing pesan ia nawang kawigunan pusakane ento. Pesu raosne kene, Beh kene suba icena pusaka, sakewala tusing tawang caranne nganggo, anggon apa kaden kerise ene? Nah paling melah jani idewek lakar ngalih be tur masang bubu, nyen nawang maan udang gede-gede. Keto kone munyin I Sigarane, lantas nuju tukade, disubane keto jeg sahasa liu kone be tur udange makecos ka sisin tukade. Makesiab bayun I Sigarane, dadi tumben jani nepukin ada be muah udang buka keto. Sinah ia buung ngenang bubu sawireh suba liu maan udang gede-gede. Udange muah be-bene ento lantas duduka wadahina kampil. Lega pesan atine I Sigara. Mara ia tatas nawang, pusakane ento tuah pusaka ane nyidaang ngaenang para bendega tur anake ngelah pangupajiwa ngalih soroh be tur udang, sinah bakal maan udang gede-gede tur mokoh-mokoh. Sabilang wai keto dogen kone geginane I Sigara. Dadi liu jani ia ngelah pipis ulian ngadep udang di peken tur makejang udangne telah di peken. Jeg bengong kone belinne madan I Wingsata nepukin unduk adinne buka keto. Dija kone I Sigara maan pipis liu, dadi ajanian jeg liu-liu teka uli tukade ngaba udang tur be gede-gede. Dot kone kenehne I Wingsata bakal ngetutin pajalan adine ka tukade. Kacerita jani, I Sigara buin luas ka tukade, ditu ia ngaba pusaka ane picaanga teken I Kaki Buyut, seleta di bangkiangne aji senteng. I Sigara tusing nawang, belinne I Wingsata milu ngetutin pajalane ka tukade. Kacerita jani, sasubane ia neked di sisin tukade, jeg tudinga kone yeh tukade aji pusaka Ki Buyut Luwahe ento, saha mekecos udang gede-gede uli di tukade. Bengong tur tangkejut I Wingsata nepukin unduke ento. Kene munyinne, Beh, dong kene caranne I Sigara ngalih udang, beneh jeg liu gen ia maan udang gede-gede bakatanga. Nah jani bakal kalahin malu mulih, nyanan di subane I Sigara luas ka peken, ditu lakar jemak pusakane ento. Gegesonan kone I Wingsata malaib mulih tur mapi-mapi masare di bale daja. Sing makelone suba teka I Sigara uli tukade ngaba udang liu. Punduhanga lantas udange tur umbaha, laut wadahanga emblong, abana ka peken lakar adepa. Pusakane pejanga di bale dangin. Tepukina kone teken I Wingsata, bangun ngenggalang ia nyemak pusakane ento, sambilanga mamunyi kene, Nah jani suba lakar jemak pusakane ento. Idewek lakar ngalih udang liu pang ada adep ka peken, yen I Sigara suba mulih, kal orang dogen pusakane plaibang cicing gudig. Kacerita ne jani, ngencolang I Wingsata ka tukade, kaderopon kenehne bakal ngalih udang muah soroh be. Disubane teked di tukade, lantas auda pusakane tur tudinganga ka yeh tukade. Sakewala jeg makesiab I Wingsata, sawireh ane makecos tusing ja udang, ane makecos ka sisi tuah lelipi gede-gede tur sahasa nyegut laut ngilit batis I Wingsatane. Aduh aduh aduh keto I Wingsata mageluran nahanang sakit batisne. Pusakane jeg malesat buka roket, nambung ngalahin I Wingsata. Makeber ngindang, uli muncuk kerise pesu sinar galang tur ngenenin awak I Wingsatane. Jeg prajani kone awakne I Wingsata dadi cicing gudig. Kacerita di subane dadi cicing gudig, luas ia ngumbara kema mai ngalih tongos ane melah, sakewala tusing taen tepukina. I Sigara ane madagang di peken laut duduka ban mekel pekene anggona panak sayang. To makrana jani suud kone I Sigara mondong idup sengsara.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.