Beh

beh

eb;
  • (exclamation)
Andap
beh
Kasar
beh
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Yening keto, pateh sareng tiang. Beh, sing tawang. Sujatinne iraga ‘nak kari manyama.
[example 1]
In that case, it's the same as mine.Wow, I never knew. Apparently we are related.

Beh, ngudiang keto?
[example 2]
Oh my, why is it like that?

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Ngrengkeng kone I Marakarma,

Beh, dija sih tongosné I Kedis Nuri?” Mara keto abetne I Marakarma, I Kedis Nuri lantas masaut. “Ih nyen ento nakonang kai?” “Iba lakar ajak ka umah kainé.”

“O, lamun keto, jalan malu singgah ka umah kaine,” kéto munyine I Kedis Nuri.

In English:  

In Indonesian:   Mau katanya I Marakarma mampir.

In Balinese:   Diolas, tulungin ja icang apang nyidang seger!”

Beh, pantes cai mamerag.

In English:  

In Indonesian:   Tolonglah, Kolibri!”

“Pantas badanmu tambah kurus.

In Balinese:   I Cicing Gudig lantas kanikaang dadi Patih, ditu ia ngiring di puri.

Beh keweh pesan dadi pepatih, tusing maan ngudiang bene.

In English:  

In Indonesian:   Pekerjaan patih sungguh berat!”

“Pekerjaan patih sungguh gampang, paduka.

In Balinese:   Ningeh satuane sang nuenang pondok, I Cupak kedek ngrikik di kenehne. “Beh, di Puri Kediri masih keto, ane nyidang ngalahang I Benaru kajodohang ajak Raden Galuh tur kaadegang agung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh ...bisa kanti makelo macet ekonomine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh asanne tusing.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh saget suba petang bulan gumine uyak korona, musim pandemi kone adanne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang, kulawarga, miwah semeton sareng sami pastika sampun ngrasayang Pakébeh saking covid-19 puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Belog lantas ngomong, “Luh, iluh, nyak makurenan ajak icang?”

Anake ento mendep dogen. “Beh ia nyak tekening iraga, jeg gandong jani ajak mulih.”

Bangkene ento lantas abana ka umahne tur celepanga ka meten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Beh…adi makejang tidong.

In English:  

In Indonesian:   Ya.......

In Balinese:   “Beh…adi makejang tidong.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita mamunyi I Bikul, “Beh… aeng san corah dayan I Semale.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas Ida Raden Galuh nangkil teken ajine muah rakane makakalih, ngaturin ida mangda numbasang bojoge ane ubuha teken wang praune ento, lakar anggen ida palalian, lantas Ida Sang Prabu ngandika, “Beh nanak Galuh, dadi buka anake alit papak raosang Cening, raga suba duur, dadi nagih mapalalianan keketo.

In English:  

In Indonesian:   Pada suatu malam beliau duduk di sebuah balai yang diletakkan di tengah telaga di taman.

In Balinese:   Sedek dina anu ia matekap di umane, saget ada anak tua madan dadong Greget makaukan. “Kecut, Kecut,” keto munyine.

“Cang.” “Dija ada dagdag candung, Kecut?” “Peh, eda ja mai dadong, sampin icange rengas!” “Ah, dija ada dagdag, Kecut?”

Beh suba tuara baanga masi kauk-kauk, Kecut, Kecut.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh, jejeh pesan keneh tiange.

In English:  

In Indonesian:   Kalau ada yang mememanggil- manggil selain ibu, jangan dibukakan pintu!"

In Balinese:   Beh, jerit-jerit I Ketimun Mas ngeling.

In English:  

In Indonesian:   Ketimun Mas menangis sambil menjerit- jerit

In Balinese:   Beh, prejani ilang sedukne I Kekua, mara ningeh orta keto.

In English:  

In Indonesian:   Dipinggir kebun ada banyak pohon pisang.

In Balinese:   I Lutung sedek masayuban di beten kayune, saget dingeha I Kekua nyesel iba, kene munyine, " Beh, kene lacure, masan ujan-ujan keweh pesan ngalih amah, yen makelo kene, sing buungan deweke lakar mati".

In English:  

In Indonesian:   I Kakua diberikan hanya kulitnya.

In Balinese:   Diolas, acepok kanggo ba, nah Cil, bang ngedig kulkule?” Masaut I Kancil “Beh, eda ngendah, Tung.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sangkaning gedeg, Ni Ubuh payu mamisuh. “Beh, jeg bebeki Ida Bhatara Surya teken kai ane lacur.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sangkaning gedeg, Ni Ubuh payu mamisuh. “Beh, jeg bebeki Ida Bhatara Surya teken kai ane lacur.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Erang keneh ipune tur sahasa nyander-nyander sakancan ane tepukina. “Beh, wanen cai di jumah icange,” keto Pan Cangklung ngrenggeng maimbuh nyemak sampat lidi tur nglanteg I Tabuan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh demen kenehne I Kidang, kerana suba liu beburone ane kalahanga.

In English:  

In Indonesian:   Kau tidak tahu, aku adalah hewan berbisa.

In Balinese:   ”beh, yen beli kema tusing buungan beli mati.

In English:  

In Indonesian:   Cerita ada Kambing bernama Ni Mesaba dan Ni Wingsali.

In Balinese:   ”Beh, i dewek bayahange utang teken i Bojog, ” keto kenehne.

In English:  

In Indonesian:   Cerita ada Kambing bernama Ni Mesaba dan Ni Wingsali.

In Balinese:   Kaden suba bangka?” “Beh pelih sajan tebakan caine.

In English:  

In Indonesian:   Mereka sangat menyayangiku.

In Balinese:   Beh payu makejengan I Naga Basukih, krana tusing naen-naen gati dadi jog nyeleg Ajine di sampingne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah jani disubane neked di Bali, buina suba kacaplok Gunung Sinunggale, beh kaling ke lakar nguluh, ajin bantas mara muncukne dogen suba sing nyidaang I Naga Basukih ngepet-ngepetang muncuk gununge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I wau Aji mamaosang jagat Baline selat pasih raris mialang pajalan titiange ka Bali, beh elah antuk titiang ngentap pasihe wantah aclekidek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Payu ngrengkeng I Naga Basukih, kene kone krengkenganne I Naga Basukih, “Beh bes sanget baana I Aji melog-melog deweke, suba seken gumi Baline amul taluhe dadi mahanga lakar keweh kone deweke ngalih sameton di gumi Bali.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sakewala pamuput ngandika Ida Betara Guru teken I Naga Basukih, “Nanak Bagus Naga Basukih, Aji sing ja buin lakar mialang pajalan I Nanak ka jagat Bali, nah majalan I Nanak apang melah!” Mara keto kone pangandikan Ajine, beh ngrigik kone I Naga Basukih, jog menggal-enggalan nunas mapamit ring Ida Betara Guru.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh ngencorong paningalan I Naga Basukih neeng Gunung Sinunggale, yan rasa-rasaang tulen ja buka kedis sikepe di benengan nyander pitike kagangsaranne I Naga Basukih ngepet-ngepetang muncuk gununge.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh, mara keto kone aturne I naga Basukih, dadi di gelis Ida Betara Guru ngandika, “Uduh nanak Bagus, nah yan dadi baan Aji sampunang ja I Nanak lunga ka Bali buate lakar ngalih pasemetonan I Dewane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara jemaka puyung buina banehne telah. “Beh bantug sajan makena bubu, sepalanan tektek bubune.” Mara ukana tekteka bubune, saget ada Kedis Selem teka uli kaja kangin, jeg macelep ka tengah bubunne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suba jani semengan, beh saling pamaluin ane luh ajaka ane muani ngampakang jelanan dot lakar mulihan ka umah meten kanti saling kedeng, “Icang baang maluan cang baang maluan,” keto abetne ajaka dadua.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked jumah, buin kone ia ngrengkeng. “Beh, Widine mabaat-baatan gati mapaica.

In English:   The merchant, as a woman, sells things and gets so much money.

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane saking dumun polih terus ipun polih, sane ten, ten pisan ipun polih kadi titiang, padahal titiang pateh terdampak Covid 19.titiang nunas mangde pemerintah bersikap adil tur mengevaluasi bantuan pinika ring masyarakat. Sane mangkin malih wenten PPKM darurat sane kaambil olih pemerintah saantukan ngakehang penglalah Covid 19 puniki, beh nyangetang pakeweh titiang dados rakyat kecil.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh dadi tusing bisa matilesang awak, ia tusing nawang gelah?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Yuyu ngancan cenidra kerana jani I Kedis Cangak ane tua, uling semune masem cara buin egar binar sasukat ngeberang ebene ngalih tongos telaga ane lenan. “Beh, mirib I kedis cangak nyalanang daya corah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh jani jeg sakadi payuk prumpunge ane puyung tuara ada misi apa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh yen keto pamargine, lega dadi kenehe yening positif santukan nenten kirang dadaaran.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Baan ningeh munyine Sang Lanjana keto, jengah gati Sang Muun lantas ia ngomong, “Beh degag pesan iba mesuang peta.

In English:  

In Indonesian:   Di sana Sang Lanjana bertanya, “Ih, ini kamu darimana?

In Balinese:   Nganistayang musuh lan ngagungang dewek padidi.

Beh, cai makejang beburon belog!

In English:  

In Indonesian:   Merendahkan lawan dan mengunggulkan kelompok sendiri.

“Duh, kalian semua binatang bodoh!

In Balinese:   Kar antosang tiang masi, ane ngedek-ngedekang jani, buin pidan lakar ngorahang dot berag cara tiang, ulian ia mokohne overdosis.” Beh, dong saja buka ane kenehang tiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh da pesu-pesu men jani ngudiyang adané né?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Beh apa kaden lega kenehne ningalin ombake ane kasunarin baan i bulan.

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali software
  2. I Gusti Made Sutjaja, Concise Balinese Dictionary, Tuttle (2009)