UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Matekap

From BASAbaliWiki
20231030T105519945Z295531.jpg
Location
Karangasem
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Putu Sucita liang kenehne. Di Reditene, ia lakar marengin bapane matekap. Sabilang lakar matekap, kendel kenehne krana maan negakin gau. Gaune kedenga teken sampine. Baong sampine tegenina ayuga. Bungut sampine macamok. Sakewala, maan masi ngempos padang di pundukane. Sambilanga ngilag padang, ngedeng gaune. Bapane masi demen krana sentanane nyak jemet nulungin. Nawang rasane magae di carike. Ditu, bapane nuturin apang tetep tulenga teken carik. Carik ento linggih Bhathari Sri. Ida nuenang amerthane. Patut subakti ring Ida. Putu Sucita kenyem-kenyem sinambi ngasyuhin sampine apang enggal majalan. Syuh Syuh Syuh Limane ngisi cemeti anggona mecutin awak sampine apang enggal majalan. Eda keras-keras pecutina sampine, Tu bapane ngorahin. Tusing, Pa. Apang kena dogen. Padalem, suba nulungin misi pecutin keras-keras. Matan aine sayan ngamenekang. Panese nekain. Pesu nristis peluhne Putu Sucita. Memene teka ngabaang nasi. Beh, demen atine ngajeng di carike, Putu Sucita ngrieng padidina. Angine ngasirsir alon buka dungkulang kenehne Putu Sucita. Me, tiang malu ngajeng. Adeng-adeng, Tu. Bareng-bareng ajak I Bapa. Yen ngajeng ingetang masi ngaturang bagia ring Ida Sanghyang Widhi. Ida sweca ngicenin amertha. Cliem-cliem Putu Sucita ngajeng matimpal pindang magoreng misi jukut paku masanten. Tingalina nyarangane asah mara kalikub baan yeh. Degdeg ngenahne. Pa, jani liu ane nganggon traktor. Dong tusing buin matekap adane, Pa? Bapane kenyem teken patakon sentanane. Saja masi Tu. Nraktor jani adane. Aget enu ngelah sampi. Sampine masi patut urukang apang luung pajalane. Yen sing keto, makelo maan matekap. Yen nganggo traktor, tusing misi ngurukang sampi. Bisa ngidupang ajak mitehang stangne dogen, apang luung pajalane. Tusing ngamah padang. Lengis amah-amahane. Pipise pesu. Makelo-kelo, bisa tusing ada anak matekap, Pa. Makejang nganggo traktor. Bisa dogen, Tu. Yen nganggo traktor. Semengan, tengai kanti sanja dadi magae. Tusing ngelak buka sampine. Ento luungne. Sakewala, Putu tusing maan menekin katik gau buka ituni. Beneh masi, Pa. Suud ngajeng, Putu Sucita nyagnyagin sampine. Padanganga malu apang seger awakne. Aget ngelah sampi dadua I Bapa. Ada anggon matekap buka jani. Mani lakar tuturang ajak timpale, maan matekap di carike. Apabuin timpale demen ngulik HP sinah nagih fotona iraga kala matekap. Lakar ajakin matekap apang nawang melahne matekap. Tu, ngujang bengong buka keto. Mai manjus malu. Keto bajune bek misi endut, Bapane Putu Sucita ngetakang sampine lakar panjusina. Ene aba ane lua, apang bisa manian manjusang sampi. Tusing dadi adep sampine Pa? Dadi, sakewala yen anggon prabia masekolah. Putu Sucita kenyem-kenyem. Ia nyemak talin sampine sambilanga suir-suir.

  Pangawi: IBW Widiasa Keniten

  In Indonesian

  Nothing was added yet.