What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Masepakbola

20230928T141558933Z267687.jpg
Location
Tabanan
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Putu Susila tusing nyak nyautin pangidih bapane apang nulungin ngulah kedis. Ia suba majanji ajak timpal-timpalne lakar mabalih sepakbola di lapangan. Klub sepakbola uli dura kota lakar macentok ajak klub uli kotane Putu Susila. Ia ajak timpalne uli itelun suba masemaya lakar mabalih bareng-bareng. Meled nawang kenken anake masepakbolaan. Ia masi demen teken bintang sepakbola uli dura nagara. Baan demene, kanti meli baju kaos misi adan idolane ento. Nyidaang apa tusing? Lamun tusing, depang padine telahang kedis perit buina magebog-gebogan tekane. Nyidaang Pa. Munyine baet. Ia inget teken timpalne ane ajaka masemaya. Tekaina ka umahne. Mang, mani tusing payu mabalih sepakbola. Orahina ngulah kedis teken I Bapa. Yen tusing nyakang, padalem I Bapa ngulah kedis padidiana. Beh, mara lakar maan briak-briuk saget buung. Nah, tusing kenapa. Kayang ene masi enu ada pacentokan sepakbola. Putu Susila mulihne. Kenehne tusing sanget melah. Tingalina bapane mara pesan teka uli carikne mapeluh-peluh. Enggal jagjagina teken Putu Susila. Pa, mani bareng-bareng ka carik, mumpung Redite. Man buung mabalih sepakbola? Buung Pa. Suba ituni morahan teken Komang Adnyana, buung bareng mabalih sepakbola. Mani semengane, Putu Susila suba sayaga teken sarana ngulah kedis. Ia ngaba koplok-koplokan lakar anggona ngulah kedis. Ia nganggo baju kaos ane misi gambar pamain sepakbola uli dura nagara. Baju kaos malima lantang apang tusing kebus gati ngrasaang panes. Mabekel masi yeh lan nasi awungkus, mabe pindang lan masambel palalah. Ngintilin bapane nuunin grembengan ane suba ada pangkedan dadi jalan. Limane matehenan apang tusing labuh. Ngliwatin tukad, kewala jani suba gaenanga titi baan tiing petung. Ipidan baan gede gentuhe titine anyudang gentuh. Buin bapane menangin melah buka jani. Yeh tukade enu ening, mirib nawang gegunan yeh sangkalanga bersih yehne. Melah-melah majalan Tu, Neked di carike, Putu Susila suba sayaga teken koplok-koplokanne. Ia ngoplokang sabilang ada kedis ane tuun di padine. Nyak makeber ajebos, buin jebosne buin teka ajaka liu. Kanti mrasa kenyel Putu Susila ngulahin kedis. Ia inget dauhe ento sedek rame sepakbolane. Ia kadadang-kediding di pundukanne sambilanga ngoplokin kedise, Tendaaaaaaaaaaaaaaaang. Opeeeeeeeeeeeeeeer. Seraaaaaaaaaaaang Goooooooooooollllllll Tu, suba sanja mai mulih. Bin jebos Pa, enu demen masepakbolaan di carike. Bapane kituk-kituk ningalin sentanane buka keto. Di Redite buin awuku dadi suba mabalih sepakbola buina padine suba nyandang ketig. Putu Susila kenyem-kenyem.

  Pangawi: IBW Widiasa Keniten

  In Indonesian

  Nothing was added yet.