What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Pan Brengkak

20221231T091841282Z736738.jpg
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Ada kacerita anak makurenan, Pan Brengkak ajak Men Brengkak, ngelah pianak nem diri. Ane muani-muani madan I Bedil, I Tumbak, I Pedang, muah I Amuk. Ane luh-luh madan Ni Tai teken Ni Enceh. Pan Brengkak jlema kiul, lengit, mrekak tur tusing demen magarapan. Makejang bebanjaranne tusing demen tekening solahne. Gagaen Pan Brengkake pasemengan mara ninjak saput suba magedi nganggur ka banjar-banjar matuakan, sambilanga nutur ane mokak-mokak. Tuturne adasa makejang puyung, tur tusing ngeneang dewek lacur. Ento krana ia kadanin Pan Brengkak teken pada bebanjaranne di desane ento. Yan tonden peteng tur tonden punyah, tusing pesan ia bisa mulih. Yen ia ngatuju ngelah pipis bane ngamokak, sing pesan ia nyak maang somahne, geret jeg tingsega amaha padidiana. Yen ane luh tuara maan ngalih gagaen, tulusan makejang makenta. Yen buat ane luh muah pianakne, makejang pada anteng-anteng ngalih gagaen, tau pesan ia teken dewek lacur. Pianakne makejang, katiman ia enu pada cerik, suba paturu seleg ngalih gae. Yan ngatuju masan padi kuning, ia nanggap upah mapuah di carike. Di masan manyinne, ia ajaka makejang pada maderep muah mamunuh. Yen ngatuju tusing masan padi kuning, makejang pada ngalih gae nanggap upah ulihan majalan. Cendek makejang pianakne anteng-anteng pesan, sing milihin gagaen, tur madaar pada dacin, ento krana makelo-kelo ia sayan bisa munduhang pagae tur tusing sanget keweh teken pangupajiwa, padaang teken ane suba-suba. Kacerita sedek dina anu nuju peteng, nuju pada teka uli ngalih gae, mara pada mategtegan, kaget teka Pan Brengkak uli matuakan tur madulurin punyah, granyah-gronyoh nglantas medem di ampike. Ditu lantas ane luh sebet pesan teken ane muani tur lantas nguel, Dong, Pan Brengkak, angob pesan ja icang teken solah caine, begbeg magedi semengan teka peteng. Sing kenyel-kenyel cai nongkak di desan anake, sing betek-betek cai ngamah tuah sambilang nutur mokak-mokak. Sing pesan cai ngasen dewek lacur, bikase buka anake sugih tiara kuang apa-apa. Sing madalem, saking sing kiwasin sebeng timpale ane tuturin cai? Icang katiman lua, kimud icang ngenot semitan timpal-timpal caine ane nuturin cai, makejang pakedesem madingehang tutur caine makejang mokak, lasiaan icang apang tusing ngenot. Buiana cai sing pesan bisa ngedalem teken pianak. Pianak caine cerik-cerik, salahan enu kebet-kebet pabaanne, makejang nyakitin dewek ngalih gae, magedi semengan teka peteng, ngalihang kakecer apang ada pantet cai, apang ada anggon cai matuakan di rurunge. Dong perirang cai dadi anak muani, aidupan ngamah dakin liman pianak somah dogenan. Salinin ja bikase ane keto, gobane sing dadi baan nyalinin. Saking ja cai tumitisan pitara ane di entip kawahe jenenga. Cendek liu pesan munyinne ane luh ngwelang ane muani, lantas masaut Pan Brengkak. Beh, aeng liun munyin nyaine ngwelang awake, kanti bekbekan kuping awake madingehang munyin nyaine. Nanging awake tusing ja pedih. Krana awake mapetengin dogen mulih, apang dapetang awake nyai sanget nyangetang buat solah awake kene, masa nyai tuara tau, gobane malenan, kayang kenehe masi malenan. Nyai demen ngalih gae, awake demen matuakan. Yen ajak makejang ngalih gae, nyen katunden matuakan? Yen ajak onyang madagang, nyen katunden melanin? Suba ya nyai ngalih gae ajak cening, buin nyen awake tunden apang bareng ngalih gae, sing menggah Ida Sanghyang Widhi, kabaos i dewek bes loba. Mara kone keto munyin ane muani, lantas purna baana kone kenehne ane luh, tur kedek pakrikik ajaka pianakne makejang. Suba kone suud ngomong, lantas Pan Brengkak pules ngerok. Ane luh ajaka pianakne makejang masi pules ngerok. Ane luh ajaka pianakne masi pules baan kenyelne kaliwat. Buin manine, nu ruput suba pada bangun nyakan. Suud nyakan muah madaar, lantas pada luas ngalih gae. Gelisang satua, kacrita Pan Brengkak ngajakin timpal-timpalne makumpul matuakan jumah gelahne, tur kenaina paturunan pada nyamas, lakar anggona meli celeng muah tuak. Suba pada ingkup, tur suba pada mayah paturunan, lantas ia mulih morahan teken ane lua. Men ceninge, buin mani lakar dini matuakan ajak timpal-timpale, nyai ajak i cening pada makejang, da nyen luas madagang, jumah magarapan, nyakan muah nglebengin ba celeng. Masaut ane luh, Ah, icang sing nyak apa nyen lakar mareren madagang. Ngenken nyen icang buung ngalih gagaen lakar ngayahin anak matuakan. Masaut ane muani, Beh, da ja nyai keto, awake sing ja buat matuakan dogen, awak makeneh negarang karirihan awake ngalih amah ulihan daya, apang sing mesuang peluh. Buin mani pedasin karirihan awake, sinah lakar mapikolih gede. Keto munyinne Pan Brengkak ngalelemuh kurenanne. Dening ane luh gumugut teken pikolih gede, lantas nyak kone ia mareren madagang. Kacrita buin maninne, nu ruput suba makejang pada bangun, ada nyakan, ada ngracik basa, ada nyuang yeh, ada ngebat. Pan Brengkak teka ngaba tuak agoci, suba keto, suba ngantiang lebeng ebatan be celenge, lantas teka timpal-timpalne pada makejang, ada ajaka adasa. Suba pada negak di ampike, lantas makaukan Pan Brengkak. Memenne, memenne, ne tamiune suba makejang teka, kenken suba lebeng pada makejang? Suba, keto pasautne ane luh. Pan Brengkak buin makaukan, Cening, cening Tai sagiang tamiune, enceh isin cekele. Wireh tamiune makejang tusing nawang adan panak Pan Brengkake keto, kadena dewekne lakar baanga naar tai muah nginem enceh, awanan makejang bangun kirig-kirig lakar mulih tan pasamodana. Lantas ngomong Pan Brengkak, Ne kenken pada sagianga. Masaut tamiune makejang, Ah, icang buwung matuakan. Lantas pesuan kone tamiune makejang. Mara neked di kori patengahanne, lantas buin Pan Brengkak makaukan. Cening, Cening, Bedil, Tumbak, Pedang, Amuk, tutug tamiune enggalang Mara dingeha teken tamiune munyin Pan Brengkake keto, lantas makejang pada ngangsarang malaib pati antep, kadena dewekne lakar bedila, tumbaka, pedanga muah amuka. Suba joh tamiune makejang, lantas masuk Pan Brengkak, Mbuh jani gantina i dewek betek ngamah be nginem tuak. Lantas Pan Brengkak ngomong teken ane luh lan pianakne, Memenne, cening ajak makejang, jani waregang ibane naar be. Lamun ada sisan daar, kema adep diwang di tenten. Jani tumben awake matresna teken nyai muah teken i cening makejang. Pan Brengkak ajaka pianak somahne kanti betekan tur punyah nginem tuak. Sisanne lantas adepa di tentena, maan madagang aji telung tali. Timpal-timpalne maan ayaban dogen, teken tuyuh malaib pati antep.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.