UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

I Dempu Awang

From BASAbaliWiki
WhatsApp Image 2018-01-20 at 19.23.19.jpeg
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Kacrita ada tuturan satua Ida Sang Prabu Daha madue putra tetiga, lanang kekalih istri adiri. Kari alit-alit putrane makatetiga, raris ida kalimburan. Ulihan pituduh Ni Limbur, Ida Sri Prameswari kategul di batan pedeman siape tan kaicen ajengan muah putrane makatetiga kakutang di tengah alase masi sing kicen mekelin apan-apa. Dening Ida Raden Galuh sedeng telesa masusu, dadiannya ngengkek dogen kone ida nangis kemban antuk rakane makakalih. Kacrita I Dukuh Sakti sedek nglindeng, ningeh anak cerik ngeling, lantas jagjagina. Teked ditu lantas I Dukuh matakon, Cening, Cening nyen ngelah panake, nyen kajak mai dadi paturu cerik dini? Ditu lantas Ida Raden Mantri ane paling duura nuturang indik ragane kakutang antuk Sang Prabu. Mara keto kangen pesan I Dukuh teken anake alit, lantas duduka ajaka ka pondokne, lantas aturina ajengan. Ida Raden Galuh reh ida kantun masusu, alihanga empehan kidang. I Dukuh kaliwat sayang teken anake alit, reh dane tusing madue oka muah rabi. Raden Mantri ane duuran parabina Raden Smarajaya, ane alitan Raden Jayasmara, muah ane istri Raden Galuh Argamanik. Gelisang satua, di subane pada duur, nuju peteng lantas I Dukuh matur teken Raden Mantri makakalih muah Raden Galuh, Dewa-dewa Raden Mantri kalih muah Raden Galuh, mangkin I Dewa sampun sami duur, titiang mangkin mapamit ring I Dewa sami, titiang pacang moktah ka suniatan. Sampunang I Dewa sami angen-angen ring titiang. Yening titiang sampun makaon, sampunang I Dewa kari malinggih iriki, merika rereh biang I Dewana. Biang I Dewana sampun kiris pisan, malih prabun biang I Dewane mabejug tain siape sakadi kuskusane. Irika ring pasisin alase puniki sampun cawisang titiang I Dewa prau mas madaging sarwa mule, miwah kaula katah, punika praune linggihin ngrereh ida i biang. Maliha titiang ngaturin I Dewa lalang akatih miwah gadung apaksi, gunanipun, yening I Dewa mayuda, yen makayun negul musuh, punika gadunge anggen, yen makayun mademang, lalange anggen. Suud matur keto, lantas I Dukuh moktah. Sapaninggal I Dukuhe, buin maninne palimunan kone Ida Raden Mantri sareng arine makekalih suba mamargi ngungsi pasisi. Rauh ida ditu, lantas pendaka teken isin praune, tur iring munggah ka praune. Anake ento makejang pada bakti ngaula ring ida. Di subanne keto, lantas ida malayar mailehan naken-nakenang biangne. Sabilang palabuhan ida mararian nagih numbas anak luh berag ane nyuun tain siap ambul kuskusane, nanging tusing masi ada ngadepin. Kacrita jani ida malabuh di pesisin Dahae. Makejang anake bengong mabalih prau mas macangcang di pesisi. Ditu Raden Mantri makakalih ngarsaang numbas anak luh berag nyuun tain siap ambul kuskusane. Ortane keto dingeha teken Ni Limbur. Lantas ia matur teken Ida Sang Prabu, Sang Prabu, Sang Prabu, di pasisi ada anak prau nagih meli anak luh berag ane nyuun tain siap ambul kuskusane, jalan Prameswari adep. Dening sayang idane Sang Prabu teken Ni Limbur linggihina kone atur Ni Limbure, lantas nikaanga parekane ngadep Ida Prameswari ka pesisi, aji kuda ja nyak anake meli. Dening tibanan Ida Prameswari tusing majengan, dadiannya kiris gatia, tur eling teken raga gosonga abana ka pesisi. Teked di pesisi tumbasa teken Ida Raden Mantri lantas unggahanga ka praune. Ditu lantas Ida Prameswari siramanga salinina wastra, lantas gosonga teken putrane makatetiga sambil nangis. Di subanne ida eling, patiptipa kone ida aturina bubuh, lantas ida ngandika, Eh, Jero, Jero olas tani olase Jerone ngidupang tiang, sukayan tiang mati teken idup, kene nemu sengsara. Mara keto pangandikan idane, lantas Ida Raden Mantri makakalih matur, nguningayang indik idane uling pangawit nganti kayang jani. Ditu lantas ida prameswari sareng putrane makatetiga saling gelut sating tangisin, reh eling ring kasangsaran ragan idane. Bah ledang kayun idane Prameswari klintang, reh suba mapanggih teken putrane sami, dadi len-len awai kone ida sayan kenak, tur ragani dane enggal pulih waluya jati buka ane suba-suba. Di subanne keto, lantas Ida Raden Mantri makakalih maputusan ngaturang surat ka puri nangtangin Ida Sang Prabu mayuda. Ida Sang Prabu menggah gati nerima suratre, lantas ida ngandikaang I Patih nauhin kaula lakar ngrejek Ida Raden Mantri. Disubane kumpul pada teka kaulane lantas rejeka Ida Raden Mantri di pasisi. Ida Raden Mantri sareng kalih lantas manahang gadunge aturan I Dukuhe, lantas makejang wang Dahae miwah Ida Sang Prabu mategul. Lantas Ida Raden Mantri makakalih ka purian dapetang Ni Limbur sedek negak di ambene. Ditu lantas Ni Limbur katebek aji don lalange, tur sampel-sampelne kaentungang di pangkunge. Cicing teka ngamah bangken Ni Limbure kanti telah. Disubanne Ni Limbur mati, Ida Raden Mantri makakalih medal, ditu lantas Ida Sang Prabu ngidih urip teken Raden Mantri, lantas Ida Sang Prabu muah kaulane makejang kakelesin. Disubanne keles lantas Ida Sang Prabu ajaka menek ka praune teken Raden Mantri makakalih. Teked ditu, dapetanga Ida Sri Prameswari sedek malinggih sareng Raden Galuh, ditu lantas Ida Sang Prabu nyaup rabine, lantas Ida Prameswari bendu tur matbat Ida Sang Prabu. Mara keto, lantas Ida Raden Mantri sane duuran matur ring Ida Sang Prabu, Inggih Ratu Sang Prabu, dados Cokor I Dewa jeg nyaup anake punika, kaden punika anake nyuun tain siap ambul kuskusane sane tumbas titiang ring Cokor I Dewa. Mara keto atur Ida Raden Mantri, lantas Ida Sang Prabu nangis sambil ida nuturang indik idane sakadi-kadi, tur nyelsel raga, dening klonjok kayune nglinggihin atur Ni Limbure. Ditu lantas Ida Raden Mantri makakalih kangen ring ajine, lantas ida masi nguningayang indik idane duk mara kakutang kanti kayang jani. Mara keto, lantas saupa tangisin putrane makatetiga, sambil ida ngaksamaang ragan idane ring putrane miwah prameswari, tur prajani ajak ida ka purian. Ditu lantas Ida Sang Prabu maicaang kagungan idane ring putrane makakalih. Kacrita jani Ida Raden Mantri ring Daha, nuju peteng ida malinggih di bale kambange di taman, lantas ida mireng raos ngambara. Cening, Cening Mantri Daha, jani suba teka karman Ceninge, kema jani Cening luas ngaba prau takon-takonang karman Ceninge. Nanging da Cening nakonang adan muah gobanne, bunga anggon ngumpamaang matakon. Buina lamun ada anak ngupamaang gustine bungan cempaka, gustin anake ento suba lakar rabin Ceninge, tur Cening lakar masalin goba dadi bojog madan I Dempu Awang. Nanging da Cening jejeh, reh mula keto pakardin Ida Sang Hyang Widhi lakar matemuang Cening marabi. Yen suba mobot rabin Ceninge, sinah Cening lakar buin magoba manusa. Amonto kone raose ane pirenga teken Ida Mantri Daha, lantas ida mantuk. Buin manine Ida Raden Mantri Daha tangkil teken ajine, nguningayang raose ane pireng ida di taman, tur lantas ida mapamit lakar ngumbara nglinggihin prau ngrereh lakar karmanidane. Keto aturne Raden Mantri. Ida Sang Prabu ledang, tur lantas ngandikaang I Punta, Jrudeh muah parekan liu ngiring Ida Raden Mantri, tur apang ngaba bekel lebeng matah. Gelisang satua, Ida Raden Mantri lantas malayar nuut pasisi. Rauh di pasisin Pajarakane, manggihin anak mamancing, lantas matakon ida, Maman, maman mancing, desa apane adane? Desa Pajarakan, punika wastanipune. Yen kadikan sekar, sekar apa gustin mamane? Sekar kacubung, kudu putih bone ngab. Buin Ida Raden Mantri malayar. Rauh di pasisin Singasarine, ida manggihin anak mamancing, lantas ida buin mataken, Maman, maman mamancing, desa apane adane? Desa Singasari, puniki wastanipun. Yen kadi sekar, sekar apa gustin mamane? Sekar Bakung, kudu putih grempiangan. Buin ida malayar. Rauh ida di pasisin Gegelange, ida mataken teken anake mamancing, Maman, maman mamancing desa apane adane? Desa Gegelang, puniki wastanipune. Yen kadikan sekar, sekar apa gustin mamane. Sekar jepun, putih montok sarine ilang. Buin ida malayar, lantas rauh ida di pesisin Dahane, ditu ida mataken teken anake mamancing, Maman, maman mamancing desa apane adane? Desa Daha, punika wastanipune. Yen kadikan sekar, sekar apa gustin mamane? Sekar cempaka, sari ilid miik ngalub . Mara keto pasaut anake ane katakenin, prajani ida dadi bojog putih tur mungil. Makejang kaulane mangelingin Ida Raden Mantri. Raden Mantri lantas mangandika, Maman Punta, Jrudeh, muah ne pada ajak makejang da maman ngeling reh jani gantin gustin Mamane sadia lakar maan anak luh jegeg. Yadin nira magoba bojog, buin pidan yen nira makurenan, ditu nira lakar buin magoba jalema, tur lakar mulih ka Daha. Buina jani kaukin nira I Dempu Awang, adep men nira dini, lantas kalahin men nira ajak makejang mulih ka Daha. Yen tonden ada anak meli, da pesan nira kalahina mulih, dini malu nongos ajak makejang Mara keto pangandikan Ida Raden Mantri, lantas makejang pada suud ngeling. Kacrita jani Ida Raden Galuh Daha nyumpena matemu marabi teken anak bagus gati, nanging anake ento, jani magoba bojog putih, bisa ngomong jlema, kaubuh ban wang prau tur lakar bisa kone dadi anak bagus. Ditu lantas Ida Raden Galuh nangkil teken ajine muah rakane makakalih, ngaturin ida mangda numbasang bojoge ane ubuha teken wang praune ento, lakar anggen ida palalian, lantas Ida Sang Prabu ngandika, Beh nanak Galuh, dadi buka anake alit papak raosang Cening, raga suba duur, dadi nagih mapalalianan keketo. Dening Cening suba duur, keneh bapane majangkepang teken rakan Ceninge I Mantri Daha. Rakan Ceninge dini makadadua pajangkepang bapa teken I Cening Galuh Gegelang muah Singasari. Dening mula Cening mamisan teken ento makejang. Yadin keto pangandikan Ida Sang Praou, Ida Raden Galuh tusing ngiring, masi kedeh pinunas idane, apang tumbasang ja bojoge putih ento. Dening keto lantas Ida Sang Prabu ngandikaang parekan ka pasisi meli bojoge putih ento teken wang praune. Di subanne bojoge ento katur ka puri, angob gati Ida Sang Prabu miwah Raden Mantri makakalih, reh bojoge ento bisa ngomong muah masolah cara jlema, tur nguningang dewekne madan I Dempu Awang, lantas nikang ida ngaturang bojoge ento teken Ida Raden Galuh di pagaluhan. Suba keto, Ida Raden Galuh peteng lemah sing taen palas teken I Dempu Awang tur pada kone manyingne cara anak marabian. Gelisang satua, dening suba pada caluh, dadi sayan gudip I Dempu Awang, ngangsan bani niman Ida Raden Galuh muah malali susun idane, sambilanga mareraosan. Dening bas sai-saine keto, nuju peteng Ida Raden Galuh merem ngajak I Dempu Awang, lantas jamaha kone Ida Raden Galuh teken I Dempu Awang. Buin maninne, dadinya lesu gati kone Ida Raden Galuh, lantas ida lunga ka taman ngetis kairing ban I Dempu Awang. Rauh ida ditu, lantas ida malinggih di bale kambange sambilang ida mareraosan ngajak I Dempu Awang. Dempu Awang to kenapa bungut ibane bujuh? Inggih Ratu Ayu, titiang dados pragina suling ring purian. Dempu Awang to kenapa awak ibane mabulu? Inggih Ratu Ayu, titiang mabaju sengkelat nenten malapis. Dempu Awang to kenapa liman ibane dempet? Inggih Ratu Ayu titiang nunas jaja kuskus dereng mawajik. Dempu Awang to kenapa jit ibane madugal? Inggih Ratu Ayu, titiang negakin lungka-lungka dereng membusan. Dempu Awang, dong ulihang daan awake Meneng Ratu Ayu meneng, payuke bolong kudiang matri. Keto kone reraosan Ida Raden Galuh ajak I Dempu Awang. Suba sanja mantuk lantas ida ka puri pagaluhan. Kasuen-suen, Ida Raden Galuh mobot. I Dempu Awang suud magoba bojog. Buin waluya jati dadi Mantri Daha, tur ditu lantas Ida Raden Mantri nuturang saindik-indik ragan idane ring Ida Raden Galuh, ditu lantas nyumingkinang pada ledang kayun idane, wireh ida mamingsiki. Kacrita Ida Sang Prabu miwah Ida Raden Mantri Daha mireng Ida Raden Galuh mobot pagaen I Dempu Awang, lantas ida bendu tur erang pakayunanne dening putrane marabi ring bojog. Lantas ida sareng tetiga lunga ka pagaluhan lakar ngamatiang I Dempu Awang. Mara ida rauh ditu, cingak Ida Raden Mantri Daha malinggih sareng Ida Raden Galuh, lantas Ida Sang Prabu ngandika ring Raden Galuh, nakenang anake sareng ajak ida ditu, lantas Raden Galuh nguningang indike sakadi-kadi. Prajani Ida Sang Prabu maputusan makta surat ka Daha, ngaturin Ida Sang Prabu Daha mangda rauh ka Daha, lakar mabuncingang Ida Raden Galuh ring Raden Mantri Daha. Buin ida maputusan ka Gegelang muah ka Singasari nglamar Ida Raden Galuh makakalih, masi lakar sibarengan kapabuncingang di Daha ring Ida Raden Mantri Daha makakalih. Tan critanan satua suba pada adung pangraose, lantas Ida Raden Mantri makatetiga apisanan kapabuncingang ring Raden Galuh makatetiga, tur kaajengin antuk Ida Sang Prabu Daha, Gegelang muah Singasari.

  Kaketus saking: Dongeng Panji dalam Kesusastraan Bali antuk I Gusti Ngurah Bagus, I Ketut Lama, lan Ida Bagus Udara Naryana

  In Indonesian

  Tersebutlah cerita raja di negeri Daha mempunyai dua orang putra dan seorang putri. Ketika ketiga putra-putrinya masih kecil, baginda kena guna-guna Ni Limbur. Atas perintah Ni Limbur, permaisuri diikat di bawah kandang ayam dan tidak diberi makan. Ketiga putranya dibuang di tengah hutan dan tidak diberi bekal sedikit pun. Putrinya, Raden Galuh, yang sedang kuat menyusu terus menangis dan diasuh oleh kedua kakaknya. Pada waktu Dukuh Sakti sedang berjalan-jalan, terdengar olehnya anak kecil menangis, anak kecil itu segera didekatinya. Setiba di sana Dukuh Sakti bertanya, “Nak, kamu ini anak siapa? Dengan siapa kamu tinggal di sini?”

  Putra raja yang tertua, Ida Raden Mantri, menceritakan dirinya telah dibuang oleh baginda raja. Setelah mendengar cerita anak tersebut, I Dukuh Sakti terharu melihat anak-anak itu, lalu diajaknya pulang. Setiba di rumah mereka diberi makan. Karena Ida Raden Galuh masih menyusu, dia dicarikan susu kijang. Air susu kijang itu diberikan kepada beliau. I Dukuh Sakti amat sayang kepada anak-anak kecil ini. Ketiga anak ini dianggap putranya sendiri, lebih-lebih dia tidak mempunyai putra dan istri. Putra raja yang tertua dinamai Raden Smarajaya, adiknya dinamai Raden Jayasmara, dan yang terkecil dinamai Raden Galuh Argamanik. Setelah anak-anak itu dewasa pada suatu malam Dukuh Sakti berkata kepada mereka, “Tuanku Raden Mantri dan Tuanku Raden Galuh, sekarang Tuanku telah dewasa. Sekarang hamba mohon diri karena hamba akan moksa, janganlah Tuanku memikirkan hamba. Bilamana hamba telah pergi, janganlah Tuanku tinggal di sini, tetapi carilah ibu Tuanku. Ibu Tuanku amat kurus dan di atas kepalanya terdapat seonggok kotoran ayam seperti kukusan. Di sana di pantai dekat tepi hutan, telah hamba siapkan sebuah perahu emas lengkap dengan segala peralatan dan awak perahu untuk mencari ibu Tuanku, naiklah perahu itu! Dan lagi hamba akan memberi sehelai daun alang-alang dan setangkai bunga gadung. Adapun guna daun alang-alang dan bunga gadung itu adalah bila Tuanku hendak mengikat musuh dalam peperangan, gunakanlah bunga gadung itu dan bila Tuanku hendak membunuh musuh, pakailah daun alang-alang itu.” Setelah berkata demikian I Dukuh Sakti moksa. Setelah I Dukuh pergi, keesokan harinya pagi-pagi buta, Raden Mantri beserta adik-adiknya pergi menuju pantai. Setiba di sana beliau dijemput oleh awak perahu, lalu dinaikkan ke atas perahu. Semua awak perahu hormat terhadap beliau. Beliau pun mulai berlayar dan di mana-mana menanyakan ibunya. Di tiap pelabuhan beliau berhenti hendak membeli seorang wanita kurus yang di kepalanya terdapat tumpukan tahi ayam sebesar kukusan, tetapi tidak ada orang menjualnya. Pada suatu hari berlabuhlah beliau di pelabuhan negeri Daha. Orang-orang yang kebetulan ada di sana heran menyaksikan perahu emas yang sedang ditambatkan di pantai. Di sana Raden Mantri menyatakan maksudnya hendak membeli seorang wanita kurus yang di atas kepalanya terdapat tahi ayam sebesar kukusan. Berita itu didengar oleh Ni Limbur. Ni Limbur lalu berkata kepada raja, “Kakanda raja! Katanya, di pantai ada orang yang hendak membeli perempuan kurus yang menjunjung tahi ayam sebesar kukusan, jual saja permaisuri, untuk apa membiarkan perempuan macam itu!” Karena sayang kepada Ni Limbur, baginda menuruti kehendaknya. Raja menyuruh hambanya menjual permaisuri ke pantai, dengan harga berapa pun akan diberikan. Telah bertahun-tahun permaisuri tidak pernah makan, sehingga badannya kurus kering dan tidak sadarkan diri, lalu diusung ke pantai. Setiba di pantai permaisuri dibeli oleh Raden Mantri dan dinaikkan ke perahu. Di sana permaisuri dimandikan, diganti kainnya, dipeluk oleh ketiga putranya sambil menangis. Berdikit-dikit diberi makan bubur oleh putranya, akhirnya beliau sadar dan bersabda, “Tuan, Tuan rela menyelamatkan saya. Sebenarnya lebih baik saya mati daripada hidup sengsara.” Setelah mendengar sabda ibunya, Raden Smarajaya dan Raden Jayasmara menerangkan riwayat mereka dari awal sampai akhir. Setelah tahu bahwa yang bercerita itu putranya, maka permaisuri dengan putra-putrinya berpeluk-pelukan dan bertangis-tangisan karena ingat akan kesengsaraan mereka. Permaisuri amat gembira karena berada di tengah-tengah putra-putrinya dan karena kesehatan badannya pulih kembali sebagai sediakala. Raden Smarajaya dan Raden Jayasmara mufakat akan mengirim surat yang isinya menantang raja supaya mau berperang. Setelah mendapat tantangan itu raja menjadi marah, lalu menyuruh I Patih memanggil rakyatnya untuk menggempur Raden Mantri. Setelah semua berkumpul, mereka segera menyerang Raden Mantri di pantai. Raden Mantri memanah musuhnya dengan gadung pemberian Dukuh Sakti, sehingga terikatlah semua musuh dan raja sendiri. Sesudah itu Raden Mantri bersama adiknya masuk ke istana, dijumpailah Ni Limbur sedang duduk di serambi. Kemudian Ni Limbur ditikam dengan daun alang-alang dan dipotong-potong mayatnya, lalu dilemparkan ke dalam jurang. Datang segerombolan anjing memakan mayat Ni Limbur sampai habis. Setelah mati Ni Limbur, Raden Mantri keluar. Ketika itu raja minta ampun dan minta supaya jiwanya diselamatkan. Oleh karena itu, Raden Mantri melepas tali pengikat raja beserta rakyatnya. Setelah dilepas tali pengikatnya, raja diajak naik ke perahu oleh Raden Mantri. Setibanya di atas perahu, permaisuri dijumpai sedang duduk dengan Raden Galuh. Raja segera memeluk permaisuri, tetapi permaisuri marah dan membentak raja. Raden Mantri berkata kepada raja, “Daulat Tuanku! Mengapa Tuanku dengan tiba-tiba memeluk wanita ini, siapakah sebenarnya orang itu? Inilah wanita yang menjunjung tahi ayam sebesar kukusan, yang hamba beli dari Tuan sendiri.” Setelah mendengar ucapan Raden Mantri, raja menangis sambil menceritakan semua hal yang dialami sebelumnya. Beliau menyesal karena telanjur memenuhi keinginan Ni Limbur. Sebaliknya, Raden Mantri dan adiknya terharu melihat ayah mereka. Raden Mantri juga menceritakan semua yang dialami sebelumnya sejak dibuang sampai saat terakhir. Setelah itu raja segera memeluk dan menangisi ketiga putranya. Beliau minta maaf kepada putra-putri dan permaisurinya. Permaisuri dan putra-putrinya diajaknya ke istana. Sesudah itu raja menyerahkan tahtanya kepada kedua putranya. Sekarang kita ceritakan Mantri di negeri Daha. Pada suatu malam beliau duduk di sebuah balai yang diletakkan di tengah telaga di taman. Ketika itu beliau mendengar sabda, “Anakku Mantri Daha! Sekarang sudah saatnya kamu akan bertemu dengan jodohmu. Bawalah perahumu sambil menanyakan bakal jodohmu. Akan tetapi, janganlah kamu menanyakan nama serta wajah bakal jodohmu itu, untuk menanyakannya pakailah perumpamaan bunga! Bila ada orang mengumpamakan tuannya bunga cempaka, tuannya itulah bakal jodohmu dan pada waktu itu kamu akan menjelma menjadi kera yang bernama I Dempu Awang. Akan tetapi, tidak usah kamu takut karena memang begitulah jalan yang harus kamu tempuh, menuruti kehendak takdir. Jika nanti istrimu hamil, kamu akan menjelma kembali menjadi manusia. Sabda itulah yang didengar oleh Raden Mantri dan setelah itu beliau pulang. Keesokan harinya Raden Mantri menghadap ayahnya. Kepada ayahnya beliau menyampaikan berita tentang sabda yang didengar di taman. Kemudian Raden Mantri mohon diri akan mengembara naik perahu untuk mencari bakal istrinya. Demikian kata-kata yang disampaikan kepada ayahnya. Raja menanggapinya dengan gembira dan minta I Punta, I Jrudeh, dan para hamba supaya mengiringkan Raden Mantri dengan membawa segala perbekalan. Raden Mantri berlayar menyusuri pantai. Setibanya di pantai Pajarakan, beliau bertemu dengan orang yang sedang mengail, “Paman! Desa apa ini?” tanya Raden Mantri. “Desa ini bernama Pajarakan.” “Bila diumpamakan bunga, bunga apakah majikan Paman?” “Bunga kecubung, warnanya putih, tetapi baunya tidak enak” Raden Mantri melanjutkan pelayaran dan setibanya di pantai Singasari beliau berjumpa pula dengan orang yang sedang mengail. Orang itu ditanya, “Paman! Paman! Paman yang sedang mengail, desa apa ini?” “Desa ini Singasari namanya”. “Bila diandaikan bunga, bunga apakah majikan Paman?” “Bunga bakung, berwama putih, cepat layu”. Raden Mantri melanjutkan pelayarannya. Setibanya di pantai Gegelang beliau bertanya kepada orang yang sedang mengail, “Paman, Paman yang sedang mengail, desa apa ini?” “Desa ini bernama Gegelang”. “Jika diibaratkan bunga, bunga apakah majikan Paman?” “Bunga kamboja, putih montok, sarinya hilang”. Raden Mantri melanjutkan pelayaran. Setibanya di pantai Daha beliau bertanya kepada orang yang sedang mengail, “Paman ! Paman ! Paman yang sedang mengail, desa apakah ini?” “Desa Daha.” “Bila diandaikan bunga, bunga apakah majikan Paman?” “Bunga cempaka, sarinya tersembunyi, dan baunya harum semerbak”. Setelah mendengar jawaban orang itu, seketika Raden Mantri menjelma menjadi kera putih mungil. Melihat kejadian itu semua pengiringnya menangisi Raden Mantri. Beliau berkata, “Paman Punta dan Jrudeh demikian pula semua hambaku, janganlah menangis! Sekarang sudah saatnya aku akan mendapatkan seorang gadis cantik. Walaupun sekarang aku berwujud kera, nanti kalau telah beristri, aku akan menjelma menjadi manusia kembali dan akan pulang ke Daha. Panggillah aku I Dempu Awang, juallah aku di sini, dan tinggalkan pulang ke Daha! Sebelum ada orang membeliku, jangan aku ditinggalkan pulang, tunggulah aku di sini bersama-sama!” Setelah mendengar perkataan Raden Mantri, semua pengiringnya berhenti menangis. Sekarang tersebut Raden Galuh Daha. Beliau mimpi bersuami pemuda yang sangat tampan, tetapi berwujud kera putih. Konon kera itu dipelihara oleh awak perahu dan dapat bercakap-cakap seperti manusia. Katanya kera itu akan menjelma menjadi pemuda tampan. Raden Galuh menghadap ayah dan kedua kakaknya. Beliau minta supaya dibelikan seekor kera yang dipelihara oleh awak perahu. Kera itu akan dijadikan permainan. Kemudian raja bersabda, “Anakku ! Mengapa kamu seperti anak kecil berbicara yang bukan-bukan? Kamu menghendaki permainan semacam itu! Karena kamu telah dewasa, maksudku kamu akan segera kukawinkan dengan Mantri Daha. Kedua kakakmu akan kukawinkan dengan Galuh Gegelang dan Galuh Singasari karena mereka saudara sepupumu.” Walaupun demikian sabda raja, Raden Galuh menolak permintaan ayahnya dan tetap ingin memiliki kera putih. Oleh karena itu, raja terpaksa mengutus para abdi ke pantai untuk membeli kera putih pada juragan perahu. Setelah kera itu dibawa ke istana, raja dan kedua putranya heran menyaksikan kera itu dapat berbicara dan bertingkah sebagai manusia. Kera memperkenalkan dirinya dengan nama I Dempu Awang. Kemudian baginda menyuruh membawa kera itu kepada Raden Galuh di keputrian. Sejak itu Ida Raden Galuh tidak pernah berpisah dengan I Dempu Awang saling memanjakan seperti sepasang suami istri. Dalam pergaulan yang amat rapat itu I Dempu Awang makin berani menggoda Raden Galuh. Dia mulai berani mencium dan memegang buah dada Raden Galuh sambil bercakap-cakap. Pada suatu malam Raden Galuh tidur dengan I Dempu awang dan ketika itu dia disetubuhi oleh I Dempu Awang. Keesokan barinya Raden Galuh merasa sangat lesu, lalu beliau pergi ke taman mencari angin bersama I Dempu Awang. Setibanya di sana beliau duduk di balai kambang bercakap-cakap dengan I Dempu Awang. “Dempu Awang! Mengapa mulutmu berbentuk moncong?” “Tuan Putri! Hamba menjadi juru seruling di istana”. “Dempu Awang! Mengapa badanmu berbulu?” “Hamba berbaju laken tanpa lapis.” “Dempu Awang! Mengapa jarimu melekat jadi satu?” “Tuan Putri! Hamba belum mencuci tangan setelah makan kue pulut”. “Dempu Awang! Mengapa pantatmu kotor dan tebal?” “Tuan Putri, hamba menduduki kasur tempat duduk pendeta, tetapi belum hamba lepas”. “Dempu Awang! Kembalikan keperawananku!” “Diam, Tuan Putri! Periuk yang sudah berlubang sulit dipatri”. Demikian percakapan Raden Galuh dengan Dempu Awang. Setelah senja, beliau pulang ke istana keputrian. Lama-kelamaan Raden Galuh mengandung. I Dempu Awang menjelma kembali menjadi Mantri Daha. Beliau menceritakan riwayatnya kepada Raden Galuh dan dengan demikian Raden Galuh makin senang, lebih-lebih setelah diketahuinya bahwa beliau bersepupu dengan Raden Mantri. Tersebut raja Daha dan kedua putranya mendengar berita bahwa yang menyebabkan Raden Galuh hamil adalah I Dempu Awang. Oleh karena itu, beliau marah dan malu setelah mengetahui putrinya dikawini oleh I Dempu Awang. Beliau bertiga segera datang ke tempat Raden Galuh untuk membunuh I Dempu Awang. Setibanya di sana terlihatlah Mantri Daha duduk bersama Raden Galuh. Raja menanyakan orang yang diajak duduk oleh Raden Galuh kepada Raden Galuh sendiri, lalu Raden Galuh memberitahukan nama orang itu kepada ayahnya. Setelah itu, raja segera mengirim utusan untuk membawa surat ke Daha. Raja Daha diundang hadir untuk ikut menyaksikan pernikahan putranya dengan Raden Galuh yang akan diselenggarakan di Daha. Selain itu raja mengirim utusan ke Gegelang melamar Raden Galuh Gegelang dan ke Singasari melamar Raden Galuh Singasari. Raden Galuh Gegelang dan Raden Galuh Singasari akan dikawinkan dengan kedua putranya. Setelah mendapat persetujuan, ketiga Raden Mantri sekaligus dikawinkan dengan ketiga Raden Galuh disaksikan oleh raja Daha, raja Gegelang, dan raja Singasari.

  Sumber: Dongeng Panji dalam Kesusastraan Bali oleh I Gusti Ngurah Bagus, I Ketut Lama, dan Ida Bagus Udara Naryana
  Nothing was added yet.