I Belog Nganten Ajak Bangke

I Belog.jpg
Location
Event
Dictionary words

  Summary  In English

  In Balinese

  Sedek dina anu, I Belog malali-lali ka dajan desa. Di mulihne ia ngentasin setra ane linggah sajan. Mara ia neked di tengah semane, ia nepukin bangken anak luh jegeg. I Belog lantas ngomong, Luh, iluh, nyak makurenan ajak icang? Anake ento mendep dogen. Beh ia nyak tekening iraga, jeg gandong jani ajak mulih. Bangkene ento lantas abana ka umahne tur celepanga ka meten. I Belog lantas morahan teken memenne, Meme, meme, icang ngarorod ajak anak luh jegeg pesan. Icang suba ngalihang meme mantu. Memen nyautin, Anak luh uling dija ento, menak apa jaba? Di semana bakat saup mara. Meme ba kal alihang mantu jegeg Men dija ia jani? Ento apa jumah meten, ma da delokin malu calun mantune, kewala ia nu lek . Suud ngomong keto, lantas ia nyinduk nasi lakar baanga kurenanne. Mara neked jumahan meten, nasine ento pejanga di samping anake luh ento. Luh, iluh, bangun malu, da bubuk gen. Ne icang ngaba nasi, ngajeng malu Makelo I Belog ngantosang ditu, nanging anake ento tusing nyak bangun. I Belog lantas makeneh-keneh, Mih, kimud mirib ia tongosin medaar, melahne kalahin malu pesu. I Belog lantas pesu tur jelanane ubetanga. Krana benne jaen-jaen, teka lanats mengne kumahan meten tur ngamah benne ento. Pagereng menge jumahan meten ngamah benne ento. Ada ane ngamah jukutne, ada masih ane ngekeh nasinne. Sesubanne benne telah, menge pada magedi. Nyananne I Belog teka nelokin kurenanne, dapetanga nasinne maura tur benne suba telah. I Belog ngenggalang pesu, morahan teken memenne. Meme, meme, kurenan icange sube madaar, buina ia tusing demen teken nasi, be dogen demenina . I Belog lantas nyemak be apinggan baanga kurenanne. Nyananne mara delokina, dapetanga bene sube telah. I Belog kendel pesan kenehne, kadena kurenanne ane nelahang. Sai-sai I Belog ngejang be, di samping anake luh ento, disubanne I Belog magedi, teka menge ngamah benne ento. Keto sai-sai kanti bangken anake luh ento berek tur bonne bengu pesan. Makelo-kelo memene I Belog makeneh-keneh, Nguda mantune tusing pesu-pesu, paling melah delokin malu. Memenne lantas macelep mulihan, saget dapetanga ada bangke suba berek. Lantas ia pesu ngalih I Belog. Ih Belog nguda cai ngejang anak mati jumahan meten? Nguda meme ngorahang kurenan icange mati? I Belog lantas ajaka kumahan meten teken memenne. Ih Belog, ento apa suba berek, buina bengu pesan bonne. Meme, yen anake mati, bengu bonne? Aa, yen anak mati bengu bonne, buina nyem awakne Kenkenang ia jani? Pulang ke semere sambilanga memenne ngomong keto, lantas bangkene ento jemaka tur pulanga ka semere. I Belog nengil dogen, tusing nyak nulungin memenne. Sasubanne memenne suud ngentungang bangkene ento, lantas ia mulih. Memenne tunden manjus, ento ane ntranayang ebone bengu. I Belog lantas ngomong, Meme, meme, nguda bengu bon memene, meme pasti matine We apa petang cai to, meme anak nu idup. Mauk, meme suba mati, bon memene bengu, jani meme lakar pulang ka semere I Belog lantas ngejuk memenne tur kapaid ka semere. Memenne kraik-kraik katulung-tulung, nanging tusing runguanga, lantas kacelempungang ka semere. Kacarita jani I Belog padidiana jumah, tusing ada ane nyakanang, ban layah basangne lantas ia ka peken meli ubi, kasela, gatep, muah ane len-lenan ane sarwa mudah-mudah. Sasubanne betek basangne, lantas ia mulih. I Belog jani ubuh, ento makada padidian nongos jumahne, tusing ada ajaka ngomong. Kala malengok, parus entutne pesu. Bonne bengu sajan. I Belog lantas mekeneh, Beh i dewek suba mati, akejep sajan maan idup. Sambilanga ngomong keto, ia lantas malaib ka semer tur ngentungang iba. I Belog ngemasin mati.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.