What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Menek Dokar

20230412T134645093Z290966.jpg
Location
Klungkung
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Komang Sujani tumben pesan ajaka ka peken Klungkung. Uli pidan meled nawang peken Klungkung. Kendel gati Putu Sujani, apabuin janjianga meliang sandal teken Mbokne. Mbok ngujang ada jaran misi tumpangan kaketo? Mbokne kedek, Ento dokar adana. Ane ngetakang ento kusir. Ane nyalanang ento madan jaran, panak jaran madan bebedag. Ipidan liu ada dokar dini. Jani suba tambis tusing ada, ipidan yen ka Klungkung tusing madokaran tusing melah rasane. Jani suba kalahang sepeda motor. Komang Sujani nlektekang jarane. Matan jarane misi nganggo kaca. Mirib sero matan jarane sangkan kacaina, Mbok? Tusing sero. Apang beneng majalan, apang tusing tolah-tolih. Pedalem keto jarane, Mbok. Tusing maan ningalin ane di sampingne. Yen suba suud anggona ngalih pangupajiwa, bukaka apang dadi ningalin ane di samping. Oooo keto, kaden terus-terusan makaca jarane. Luh Sudi ngajak adine ka tengah pekene. Apang bedikan matakon, belianga sandal anyar. Peh kendel gati sebengne. Uli pidan meled ngelah sandal melah mara kisinan. Bin jebosne belianga srombotan ajak daluman. Cliem-cliem ngajeng katipat srombotan, kanti mataag. Mbokne demen ningalin adine buka keto. Sajan anak cerik, tumben ajak pesu. Pedalem masi ia, pepes bakat janjiang dogen ka peken Klungkung. Jani ajak madokaran. Pabaliha dokare teken Komang Sujani. Krincing-krincing gongseng dokare. Mbokne nawang Komang Sujani meled menek dokar. Mang jani ajaka menek dokar nglilingin Kerta Gosane. Uli dini menang kauh lantas mawali mai buin. Tusing bani Mbok. Nyanan labuh. Tusing ja labuh. Pajalan jarane adeng-adeng. Nyanan orahin kusirne apang adeng-adeng sambilang nglilingin Kerta Gosane. Ento madan Kerta Gosa, jani dadi tongos wisata. Liu turise kema. Di duurne, ada gambaran wayang. Kone Komang meled malajah ngambar wayang? Meled, sakewala tusing bisa. Manian alihanga guru ane bisa ngajahin. Ditu di Kamasan menang kelod uli dini. Liu ada guru-guru ane dueg ngajahin ngambar wayang. Komang Sujani menek dokar. Ia takut bani mara magenjotan negak di samping kusire. Kusire masi dueg. Depdepanga jarane apang tusing enggal majalan. Kusire nawang, anak cerik jejeh labuh. Kendetina talin jarane apang nyak degdeg pajalane. Kelilingina taman Kerta Gosane. Liu takonanga teken Mbokne. Ento apa Mbok? Ento Monumen Puputan Klungkung adana. Ipidan para satriane nindihin gumi mabela pati teken gumi Baline. Ento pinaka pangeling-eling ada puputan di Klungkung. Belandane ngebug gumi Klungkunge. Beh galak gati Belandane. Adane dogen pajajah makejang galak-galak. Sangkalanga jani selegang malajah apang tusing buin jajaha. Mbokne mayah ongkos teken kusir dokare. Mara lakar majebur, saget ngengsut sandalne ane mara anggona, talinne pegat. Komang Sujani ngepes ngeling. Lek teken anak rame.

  Pangawi: IBW Widiasa Keniten

  In Indonesian

  Nothing was added yet.