UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Tusing Dadi Mula Timbul

From BASAbaliWiki
20220823T005708323Z104436.jpg
Location
Bali
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Kacarita Sang Aji Dharma suba dadi kedis belibis putih tur kaduduk ban I Jaka Gedug tur kapiara kaangken beli. Makelo-kelo I Jaka Gedug makantian ajaka I Blibis, ningeh orta di Puri Bojonegara ada brahmana maprakara, makadadua nganikang madue rabi ane sedekan ngidam. Undukne maprakara sareng dadua sawireh pada-pada ngangken madue rabine ento. Ada brahmana mara marabian, kabenangan jani brahmana istri ngidamang madun nyawan, lantas ngidih olas teken ane lanang, Beli, beli bagus, niki tiang ngidam, tiang dot pesan teken madun nyawan. Yening wantah dados, gelisang, rerehang tiang madun nyawan, Beli Baos brahmanane dingeha ban tonyan timbule ane tumbuh di panyengker griane, tur punyan timbule ento gede tegeh, yan kudang tiban kaden tuuhne, sang brahmana suba napetang ada. Tonyan timbule ento lantas masiluman dadi brahmana, marupa patuh cara brahmana ane lanang. Gelisin satua, mamargi jani brahmana lanang bakal ngrereh madun nyawan. Kanti ejoh pesan pajalane, tusing masi maan madun nyawan. Ri tatkala ane istri ngati-ati di gria, rauh lantas Brahmana siluman makta madun nyawan tur kapica ring brahmana istri ane sedekan ngidam. Beh, sing kodag baan ledang kayune brahmana istri tur ngedengin ngajakin masuka-rena di paturuan. Suba kanti pangedil pesan ida nglaksanang samara dudu, sawireh suba kanti makapuan brahmana lanang tusing rauh uli ngrereh madun nyawan. Di subane makatelun, mara rauh ida brahmana lanang makta madun nyawan. Teked di gria, kapanggihin rabine sedek maseneng-seneng ngajak brahmana siluman. Tan makadi-kadi krodan ida brahmana, matemahan majaljal magarangin rabinne. Makadadua pada ngangkenin madue rabine. Ngandika brahmana siluman, Wih, Iba brahmana, dadi degag pesan, mara teka jag ngakenin somah kaine? Kai suba uli telun pada rena, muponin kama samara dini. Somah kaine ngidamang madun nyawan, tuah apakpakan base, kai suba teka ngabang madun nyawan. Ento macaciri tresnan kaine jatinulus teken rabi. Masaut brahmana sujati, Dong iba jlema apa nenenan? Dadi pongah juari ngangkenin somah kaine, dadi Iba ngaku ngaba madun nyawan, ngaku matresna suba makatelun, men kai sing tresna adane? Kanti makatelun kai ngindeng ngalih madun nyawan idam-idaman somah kaine. Kacerita, brahmana istri tekek pesan ngisiang Brahmana siluman kapikayun ento tuah rabinne ane sujati. Kacarita jani suba neked ka puri Bojonegara unduk prakarane. Di puri, Ida Sang Prabu meweh masi mikayunnin, nepasin prakarane ento, sawireh rupan ida brahmana lanang patuh, tusing ada malenan nyang abedik. Jani Ida ngwentenang paswayambara, Nyen ja nyidang nepasin prakarane ento, bakal kadegang pinaka pepatih di puri. Orta paswayambarane dingeha teken I Jaka Gedug, tuturanga teken I Blibis, Beli blibis, kone di puri ada paswayambara, buka kene: Nyen ja nyidayang nepasin prakaran brahmanane ento bakal adeganga dadi patih agung di puri Bojenegara. Dugese ento, dane Demang Klungsur, ditu masi bareng ngajak I Jaka Gedug teken I Blibis. Ngomong kone I Blibis Wih Bapa Demang, jani Bapa ane pantes nepasin prakaran brahmanane ento di puri. Masaur Dane Demang, Beh Cening, bes baas pesan, men kengkenang bapa nepasin prakarane ento? Ida baudanda ane suba kasub ngelarang aji, makejang tusing nyidang, apabuin bapa? Mamunyi I Blibis, Nah, majalan bapa ka puri, yen nepasin prakarane ento kene abete Brahmana makakalih, indayang ja mangkin nyelepin caratan Sira ja nyidang nyelepin song caratane, nika mula brahmana sejati rabin brahmana istri. Yen ada saget ane nyidang nyelepin song caratane, anak ento tuah brahmana siluman, jag tampet song caratane makejang, pang kanti ia mati, anak ento brahmana jejaden, tonyan timbule ane dadi brahmana siluman. Gelisin satua, majalan Demang Klungsur ka puri, disubane neked di puri, saja kanikayang nepasin prakaran Brahmana makadadua, Inggih Jero Sang Brahmana sareng kalih, mangkin sira ja mrasidayang macelep ka song caratane, punika wantah brahmana sejati, sane nruenang rabi brahmana istri. Sawireh brahmana siluman malakar tonya, dadi sumanggup nyelepin song caratane. Brahmana sejati ngejer angganida, len bakal pocol, somah maduluran bakal mati kabanda antuk Ida Sang Prabu. Jani suba makire ngasukin song caratane, brahmana siluman ane macelep malunan. Disubane brahmana siluman di tengah caratane, jag panteta song caratane teken dane Demang kanti mati ia di tengah caratane. Brahmana istri raris kaserahang ring Brahmana sejati ane enu ngetor, lantas sareng kalih budal jagi ngebah punyan timbule sane gede di panyengker griane. Keto kawitne anake tusing dadi mamula timbul sajeroning panyengker sawireh doyan nepukin baya. Pamragat caritanne dane Demang Klungsur kaadegang patih agung di Puri Bojonegora.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.