I Lutung Ngencak Taluh

From BASAbaliWiki
20231126T145300938Z329279.jpg
Location
Tabanan
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Kacarita I Lutung bengil betek ngamah nyambu lantas ia malali ka alas warsa Mandalane. Ditu ada telaga linggah pisan, yehne ening tur liu misi be. I Lutung nyongkok di sisin telagane mabalih be pasliwer. Saget I Godongan makecos ka sampingne I Lutung. Mih, tangkejut I Lutung teken unduke ento. He Lutung, apa kal alih mai? keto I Godogan matakon. I Lutung kabilbil lantas adeng-adeng ia masaut. Icang mai ngalih sawitra apang liu ngelah nyama braya. Ceritayang buin mani semenganne, I Lutung teken I Godogan matuturan. I Lutung dot ngajakin I Godogan maabian biu. Yen biune suba mabuah tur pada tasak, ajak puponin bareng-bareng, keto I Lutung masemaya. Beh, melah pesan keneh caine, Tung. Icang cumpu maabian biu. Liang pesan kenehne I Lutung sawireh I Godogan cumpu maabian biu. Ipun ajak dua masemaya saling tulungin. Kewala kene, Tung. Cai tusing dadi linyok ken janji nah. Yen cai linyok, tusing buungan lakar nepukin papa neraka. Nah, icang sing bani linyok teken janji. I Lutung makecos lakar ngalih entik biu ane sandang tandur. Buin kejepne ia teka ngaba entik biu apuun. Jerit-jerit ia ngaukin I Godogan. Disubane macepuk, I Lutung nakonang dija tongos mamula biu. Ditu lantas pesu corahne I Godogan. Panak biune katugel dadi dadua. Enggal I Lutung nyemak muncukne. Yen mumcukne pula pedas enggal pesu buah, keto I Lutung ngrenggeng. I Godogan nyemak bongkolne lantas tandura di sisi tukade. Tetanduran I Lutung lan I Godogang jani suba telung bulan. Muncuk biune I Lutung matu. Donne tuh, aas maklupas. Ia nyesel pesan mapan punyan biune tusing mabuah. Lantas ia malali ka tongosne I Godogan. I Godogan gargita pesan kenehne mapan punyan biune mabuah nged. Saget teka I Lutung, kewala tusing runguanga teken I Godogan. I Lutung milu nyongkok di sampingne I Godogan. He godogan, dadi cai tusing nyapa icang teka? Suba engsap cai masawitra? Aksamang Lutung, icang kadung kalangen ningalin biune. Buahne gede-gede tur suba makire tasak. I Lutung kenyir kenyir masaut, Icang teka mai tuah ngidih tetimbang. Ane cen biune dadi alap, apang sida mapikolih, buka janjine? He Lutung, eda gagesonan nagih ngalap biu Alihang dewasa melah, apang tusing dadi rebat Ih Godogan eda sengsaya Icang sing ja linyok teken janji. Icang lakar satia teken sawitra. Critayang buah biune suba tasak, kuning kuning. I Lutung buin teka ka tongos I Godogan. Paes ipun ngetel ngantenang buah biune. Ih Godogan icang lakar ngalap buah biune ento. Basang icange layah sajan. Jeg tan pasangkan ia makecos, mamongkod. Kejat-kejit ia baduur ciplak-ciplak ngamah buah biune gede-gede tur tasak. I Godogan kalintang jengah, Wih Lutung eda telahanga buah biune, tumanang icang abulih keto ia ngomong, I Lutung mapi-mapi bongol. Itep ia ngamah buah biu kanti basangne nyantung. I Godogan kaliwat gedeg lantas ipun ngambul tur magedi ngalahin I Lutung. Teked di sisin telagane. I Godogan nepukin clebongkak malingeb. Ia macelep mengkeb ka beten clebongkake. I Lutung egah-egah, taag-taag. Basangne bengkak makita nginem yeh. Suud nginem yeh, ia negak di duur clebingkake. Ia gending-gending, cruat-cruet, masambilang nolih be, pasliwer rerad-rerod. Ipun inget teken padewekan, tusing satia masawitra teken I Godogan. Lantas ia ngomong padidi. Ih Godogan dija sujatine iba nongos, madak iba dini. Jani rasaang lara ibane Godogan masaut beten tengkulake tongos ia mengkeb. Munyinne gede. Cai buron merekak, corah Setata demen nguluk-nguluk timpal I Lutung tengkejut ningeh munyi tusing ada jlemane. Ia marengang, kaliwat jejeh. Wih nyen to mamunyi edengang iban caine Sing buungan iba mati, keplokin kai. Ih cai Lutung Bikas caine kaliwat jele. Demen nyuang gelah timpal I Lutung nolih tuun. Gedegne ngancan ngabar-abar. Ia ngaden butuhne ngomong. Oo, ne ke cai butuh Degag cai. Wanen teken icang. Jani rasaang nah keto ia ngomong tur nyemak batu anggona ngencak butuhne kanti maketcrot getihne. I Lutung ngemasin mati.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.