Pasuwitran I Sampi lan I Lelasan

Sapi.jpg
Location
Bali
Event
Dictionary words


  You are not allowed to post comments.

  Summary  In English

  In Balinese

  Dugas pidan, jagat alase kawawa ban macan kabinawa madan Sangmong. Sangmong kawantu ban I Lutung ri kala ngadilin watek burone ane malaksana pelih, Kacerita ane jani, I Lutung lakar ngadilin I Tumisi, I Capung Bangkok, I Blatuk, I Kunang-kunang, I Beduda, muah I Sampi. Ane paling simalu lakar madilan tuah I Tumisi. Wih, iba Tumisi, makejang watek buron di alase makaengan sangkaning cai ileh-ileh setata ngaba umah. Ibi tusing demen jenek dini? keto I Lutung matakon. Masaut lantas I Tumisi, Aksamang icang Jero Lutung, ane makrana icang ileh-ileh ngaba umah, sawireh icang kaliwah jejeh napukin I Capung Bangkok ane setata mailehan ngaba tumbak poleng. Buin pidan jai ia suud ngaba tumbak poleng, kala ento icang lakar suud ngindeng ngaba umah. Sawir h keto sangkene I Tumisi, I Lutung nakonin I Capung Bangkok. Wih iba Capung Bangkok, kai mataken jani teken Iba, ngudiang ileh-ileh iba ngaba tumbak poleng? Apang cai nawang, ulian laksanakan caine ento, saisin alase dini dadi rug, I Tumisi kaliwat jejeh ngawinang ia ileh-ileh ngaba umahne. Nak kenken keneg caine mailehan ngaba tumbak? Aruh Jero Luting, tiang milehan ngaba tumbak sawireh tragia tekening awak. Jero Lutung ten mirengang, I Blatuk setata nepak kulkul bulus. Ento ciri jagare katiben pancabaya, wenang iraga tragia senjata, ten patut keto? Beneh dingeha pasaut I Capung bangkoke, yen ada kulkul bulus, patut pesu ngaba gegawan, pet ada pancabaya pang elah mapitulung. Sawireh buka keto ngencolang I Lutung ngalih tur nakonin I Blatuk. Wih iba Kedis Blatuk, nak ngudaing iba ngedig kulkul bulus? Kanti pesu I Capung Bangkok ngaba tumbak poleng. Nak kenken unduke? Naweg Jero Lutung, an makrana tiang nepak kulkul bulus, sawireh I Kunang-kunang ileh-ileh ngaba api. Icang jejeh yening umah tiange puun tan pagantulan kena api. Ento mawinan icang tragia apang nyama-nyamane dini milu masih waspada apang umahne tusing tunjela ban I Kunang-kunang. Pelih pelaksanan tiange keto? Ningeh pasaut I Blatuk buka keto, I Lutung lantas ngalih tur nakonin I Kunang-kunang. Ih iba Kunang-kunang, nak ngudiang iba indeng-indeng ngaba api? Iba ane makrana I Blatuk nepak kulkul . K n Jero Lutung. ane makrana Icang ileh-ileh ngaba api, sawireh I Beduda setata ngurek tanah di jalane. Yen sing icang ngaba api, ri kala majalan di petenge bisa-bisa beburonne nemu sengkala di rurunge. I Lutung lantas ngalih I Beduda. Wih iba Beduda, ngudiang cai nguwugang jalan kanti I Kunang-kunang ngaba sundih ngentasin jalane. Nak ngudiang cai milehan ngurek tanah? Naweg Jero Lutung, Yen amone gede-geden tain sampine, kal depang keto mauyag di jalane? Icang ngurek jalane sawireh nulungin brayane apang tusing kanti ngenjekin tain sampi. Icang masih ngaenang jalane bersih, tan sadia Ida Sang Prabu macecingak ring wewidangan idane, jalane bersih tan patai. To makrana icang nurugang tain sampine. Nyrengseng pajalanne I Lutung ngalih I Sampi. Wih Sampi, sajan iba tusing ngelah pangrasa, setata meju di jalan-jalane. To makrana I Beduda ngurek jalane ngurugang tain cain . Kaliwat kumel caine, tusing buwungan cai kena kapidanda. I Sampi tusing ngelah pasaut. Ditu lantas I Sampi kasisipang, sawireh ia lempas teken kasukertan jagat, tusing nguratiang karesikan palemahan. Ne jani I Sampi wenang dadi tetadahan Sang Raja Sangmong. Ngeling I Sampi sleguk-sleguk mangenang ibane lakar katadah ban I Sangmong. Jani tepukina ia ngeling ban I Lelasan. Matakon kone I Lelasan, Ih iba Sampi, nak ngudiang iba ngeling cara anak cerik? Baas amonto geden caine buina siteng, dadi bisa ngeling sleguk-sleguk? Nak kenken unduke? Kene Lelasan, awanan kai ngeling buka jani, sawireh kai pelih tur kena kadanda pati, sangkaning kai meju di jalan-jalane, kai lakar tadaha teken Sang Prabu Sangmong. Bah yen tuah ento ane makarana Iba ngeling, eda sanget sebetanga. Kai bakal nyadia mapitulung, depang kai lakar nandingin I Sangmong. Kema enggalang, orahang pang kai ane tadaha Majalan I Sampi lakar matemu ngajak I Sangmong. Suba matemu, ngraos I Sampi. Ratu Sang Prabu, titiang sayuwakti iwang, nyadia dados yunan i ratu. Sakewanten wenten pabesen ipun I Lelasan mangda titiang tangkil meriki riantukan ipun jagi nandingin linggih cokor idewa. Yening pastika ipun kaon, wawu ja kocap titiang dados yunan palungguh cokor id wa. Kenken to Sampi, I Lelasan dot matanding wiriag ngajak gelah? Beh dadi tusing bisa matilesang awak, ia tusing nawang gelah? Gelah siteng, sakti, gigin gelahe rangap-rangap, kukun gelahe lanying-lanying, dong tusing madaya ia buron nista, cenik, ngrepe lakar bani ngarepin gelah. Nah yen saja keto, kema sambatin I Lelasan, dija ia dot matanding? Buin pidan? Lemah yata peteng, di alase yata di gunung? Masaut I Sampi buka kene, Ipun I Lelasan jagi ngiring kayun cokor id wa drika ring bungkil tiyinge, dinane benjang . Nah yen suba keto gelah misadia pesan. Kema orahin ia I Lelasan, majalan iba jani keto I Sangmong nimbal. Gelisang satua, buin manine, masiat I Sangmong ajaka I Lelasan di bungkil tiinge. Sambilanga dengak-dengok I Lelasan nyandenin I Sangmong ane ngranang ia kaliwat gedeg. Lantas jag dengeka bungkil tiinge ban I Sangmong kanti ocel gigine engsut di bungkil tiinge. Ditu I Sangmong kalah tanding nglawan I Lelasan. Tur I Sampi luput tekening danda pati. To makrana kayang ka jani pasuwitran I Sampi leket pesan ngajak I Lelasan. Yen ada Lelasan masiat ajaka Lelipi, maan I Lelasan makipu di tain sampine, sinah ia tusing kalah baana teken I Lelipi.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.