UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Cupak Pahlawan Gobangwesi

From BASAbaliWiki
5i.jpeg
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  I Cupak suba joh ninggal Puri Kediri. Ia tusing enu ngrangsuk busana raja. Jani ia buin dadi sudra. Plajani nylibsib ka carik-carike. Mautsaha apang tusing katemu anak rame. Kimud kenehne nepukin panjak Puri Kediri. Sinah ia lakar waleke, sambatanga raja buduh. Sedih pesan pajalanne I Cupak ngurang-ngurang lampah. Makrebetan kenehne mapan ia lekad sanget mabinaan ajak I Gerantang. Sakancan bagus lan melah kodaganga tekening I Gerantang. Nanging I Cupak lekad ngodagang makejang ane jele. Uling cerik ia suba jejehina tekening timpal-timpalne, apabuin timpalne luh. Nanging malenan ajak I Cupak, ia asihina tekening timpal-timpalne tur kasayangang teken luh-luhe. Edot pesan ia nakonang unduke ento tekening Ida Bhatara. Ia dot nuntut keadilan tekening Ida Bhatara. Ane jani, I Cupak suba ngliwatin jagad Puri Kediri. Ia neked di desa ane sepi. Sepi jampi desane. Tusing ada jatma makrisikan. Sekadi desa mati. Pedas pesan ia nepukin kramane mengkeb di pondokne soang-soang. Tusing ada bani pesu uling pondokne. I Cupak eran nepukin unduke buka keto. Apabuin pedas tepukina, ada krama ngintipin dewekne uling selagan song bedeg muang jendelane. Ia dot matakon teken kramane apa ane ngranayang gumine sepi jampi. Kramane tusing ada bani pesu bantas teked di telajakan umahne. Makejang mengkeb ulian kabatek rasa jejeh. I Cupak ngwanenang dewek maekin sinalih tunggil pondok kramane. Ia dot matakon teken krama ane ngintipin dewekne uling jendelane. We ane ngelahang pondok, pesuang iban caine, kola dot matakon tekening cai Sang nuenang pondok kaliwat jejeh, sawireh munyin I Cupake gede turin kasar. Ipun ngaden I Cupak ekan-ekan bromocorah ane ngadug-ngadug di desa. Ping telu ping pang I Cupak gelur gelur nanging sang nuenang pondok tusing masaut. I Cupak berpikir keras. Peh, sing ada bani jatmane dini tekening kola. Ene suba ulian Ida Bhatara pilih kasih tekening kola. Coba I Gerantang matakon pasti jatmane dini bani nyautin turin ka sisi, keto I Cupak ngemigmig di kenehne. Ia lantas mautsaha nempa I Gerantang ri kala matakon tekening krama ane tonden tawang. Jero jero sang nuwenang pondok, kola niki manusa boya raksasa, Kola dot matakon tekening jerone, apa makada gumine dini sepi jampi? Ningeh patakon alus buka keto, sang nuenang pondok ngwanenang dewek ka sisi maekin I Gerantang. Nanging ipun tusing bani paek mapan bone I Cupak ngas pesan. Nepukin sang nuenang pondok bani ka sisi, I Cupak lantas ngmaekin. Ditu lantas sang nuenang pondok nyritayang jagat Gobangwesi kena grubug. Ada kedis garuda ane ngadug-ngadug. Kramane liu mati dadi tetadan geruda. Kramane kakeberang lantas kateda tekening I Geruda. Balawadwa Puri Gobangwesine suba mautsaha ngalahang I Geruda, nanging liu baladwane ngemasin kasor. Ida Sang Prabu raris ngelar sayemwara, nyen ja nyidang ngmatiang kedis gerudane, yening wong lanang lakar kasandingang tekening Raden Putri samaliha kaadegang agung dadi raja. Yening wong istri nyidang ngasorang I Geruda lakar kaperas kadadosang semeton sareng Raden Putri. Ningeh satuane sang nuenang pondok, I Cupak kedek ngrikik di kenehne. Beh, di Puri Kediri masih keto, ane nyidang ngalahang I Benaru kajodohang ajak Raden Galuh tur kaadegang agung. Dini masi keto, sing ada hadiah ane lenan. Sing kreatif ngae sayemwara. Mustine hadiah ane kapica ajeng-ajengan ane jaen. Be guling, be betutu, capcay, da fuyung hai gen Ah, sing kreatif rajae dini ngae sayemwara. I Cupak lantas makeneh ngmlinunin sayemwarane. Ia tusing ja ngedotang dadi raja apabuin kajatukarmaang sareng raden putri. Pangaptine tuah mapitulung yadiastun ngemasin mati. Yadiastun kola mati sing kenken, bandingang idup nandang lara, setata kawalek tur kaejohin olih kramane mara rupan kolone bocok. Nah, jani suba kola ngetohang urip apang idup kolane maguna keto krebeten kenehne. Pa, kola lakar milu sayemwara, keto I Cupak masambatan tekening sang nuenang pondok. I Cupak lantas nyilih pangrupak tekening sang nuenang pondok. Ia lantas ngalih tiing. Disubane man perabot lan tiing, I Cupak lantas ngae guok. Ia ngrincikang winaya lakar nyebak geruda sakti di guoke ento. Yadiastun basangne layah, I Cupak seleg mongpong tanah. Ditu lantas I Cupak nanceb-nancebang tiing lanying. Di subane pragat, I Cupak majujuk di malun guoke turin gelar gelur nangtangin I Kedis Geruda. We kedis geruda, yen basang caine layah, ne kola tadah. Kola suba las mati bandingang idup nyakit ati. Neh pilihin, encen keneh caine nadah. Pilihin. Yen sing nyidang cai nadah kola, kola ane lakar ngamah cai keto I Cupak gelur-gelur nangtangin. Kramane kesiab ningehang ada wong mrekak nangtangin Geruda Sakti. Liu masih kramane demen sawireh I Geruda Sakti tusing lakar nadah panjak Gobangwesi sawireh jani ada wong selem denges nyadia dadi caru. Sabilang wai kramane kaliput rasa jejeh sawireh nyapnyap tekening pianak somah wiadin dewekne lakar dadi tetadahan Geruda corah. Ane jani suba ada wong selem denges nyadia dadi caru. We kedis geruda corah, pesuang iban caine. Kola nangtang cain masiat dini Gelurane I Cupak keras sajan lantas dingeha teken I Geruda Sakti. I Geruda lantas makeber nyagjagin jatma ane majujuk nangtangin. Kendel pesan kenehne I Geruda mapan lakar maan tetadahan. Kuwosan angine baret pesan. Kramane maketketan di tengah pondokne mapan ningeh kuwosan angina uling kampidne I Geruda Sakti. Kuwosan angine sekadi angina nglinus. Teked di tongose linggah, I Geruda Sakti nyander I Cupak. I Cupak becat makelid tur nyidang nebek I Geruda nganggon tiing lanying. Suud nebekin I Geruda, I Cupak malaib ka tengah guoke. I Geruda kaliwat pedih kerana awakne matatu. Ia lantas nambung tegeh, mulpulang bayune di ambara lantas makeber nyagjagin I Cupak ane malaib ka tengah guoke. I Kedis Geruda makeber becat mesuang kuwosan angin tarik. Ipun pacang magutin I Cupak. Mih, becat sajan I Geruda Sakti ngeberang ragane. I Cupak suba sayaga di tengah guoke. Aaaaahhhhhhhhhhh, I Geruda kena tiing lanying. Tiinge tumus ngenen I Geruda Sakti. Ulian tatune rahat, membah getihne I Geruda Sakti sekadi kecoran yeh pancoran. I Geruda sakti ngemasin mati. Panjake girang nepukin I Geruda corah mati. Kramane lantas nguningayang tekening Gusti Prabu. Ida Sang Prabu kairing Raden Putri lantas tedun, garjita ida nyuryanin I Geruda mati. Tan pakarasa Ida Sang Prabu sareng jibrag-jibrag sangkaning garjita. Nanging Raden Putri sedih rikala nyingakin Pahlawan Gobangwesine.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.