Anak Agung Mesir

Image6.jpg
Location
Bali
Event
Dictionary words

  Summary  In English

  In Balinese

  Dugas pidan, ada tuturan satua, Ida Anak Agung di Negara Mesir maduwe rabi tetiga, nanging makasami nenten ngembasang oka. Mapan Ida Anak Agung meled maduwe oka, nika mawinan Ida ngambil rabi maling tiga. Pateh, makasami rabin Ida sane anyar taler nenten dadi dadi maduwe oka. Kacrita kanti satus Ida madu rabi, masi tusing wenten pratisentana. Ida Anake Agung raris nauhin pepatih idan , kandikayang nunas muyin baas sig Ki Dukuh Mas di Gili Mas. Tan kacerita di jalan, Ki Patih sampun rauh ring jeron Ki Dukuh. Ki Patih raris nguningayang tatujone tangkil. Ki Dukuh raris matenunang Ida Anake Agung di Mesir. Raos baas mangda Ida Anake Agung ngambil istri malih kalih. Pastika sinalih tunggil rabin ida sane anyar pacang dados maduwe oka. Nanging di ngidame pacang ngidamang ulam mas. Ki Patih matulak saking jerone Ki Dukuh. Raris Ki Patih nguningayang pikolih patenungan ring Ida Anake Agung. Tan suwe, Ida Anake Agung malih ngambil istri kakalih. Rabin Ida sane satus kakutang. Sayuwakti madaging patenungan Ki Dukuh Mas, rabin Ida Anake Agung sane alitan ngidamang be mas. Sangkaning kedeh manah Ida maduwe oka, Ida Anake Agung raris ngrerehang be mas. Satiba Ida Anake Agung ring genah be mase, tan pasangkan rauh panyatusan raksasa. Ida karebut antuk raksasane. Raksasane prasida kakalahang. Be mase prasida kaambil tur kabakta ka puri. Mangkin kacerita rabin ida ngembasang oka lanang istri. Risampun anak alit embas, biangne nyele ati, tan eling-eling teken raga. Dugase ento Ida Anake Agung durung rauh uli ngrereh be mas. Rabin ida sane duuran iri santukan menyane dogen dadi maduww putra. Lantas putran idane makakalih kasilurin aji panak bikul dadua. Anake alit makadadua kawadahin peti tur kakutang ka pasihe. Gelising satua, rauh Ida Anake Agung di pura. Ida manggihin rabine ane alitan sedek sedih ban Ida maduwe putra bikul. Ngandika Ida Anake Agung nakenang paindikan. Kasaurin raris olih rabin idane sane duuran. Samaliha rabi sane duuran maosang menyane jatma nista santukan ngelakadang pianak bikul. Samaliha Ida Anake Agung katunasang mademang istri sane alitan apang ten ngeletehin jagat. Jeg sahasa Ida Anake Agung ngaros rabine alitan tur kaclempungang di semer . Rabine lantas seda. Kacrita Pan Bekung ajaka Men Bekung sedek ngalih saang, nepukin peti di pasisi. Mara gagaha petin ento, saget misi anak cenik dadua luh muani enu idup. Kendel pesan kenehne Pan Bekung ajaka Men Bekung. Anake cerik lantas ajaka mulih. Anak kembar buncing ento adanina I Marakarma lan Siti Patimah. Gelisang satua kacerita jani I Marakarma teken Siti Patimah suba pada kelih, dadi kauningin baan rabin Anake Agung unduk Pan Bekunge maan nuduk anak cenik dadua di pasisi. Ento mawinan Ida meweh, wireh sinah antuk Ida I Marakarma muah Siti Patimah okan menyanidane. Jejeh winayane ketara, lantas Ida ngeka daya mangdene anake cerik makadadua sida mati. Ditu lantas Ida ngandikain jlema Pamating. Ih iba Pamating, kema iba ka umah Men Bekunge, takonin panakne luh, kene abet , Cening, Cening, demen teken buah delima? Yan Cening demen, Beline tunden ngalihang Keto pangandikan Ida kairing baan I Pamating, tur lantas ia majalan ngungsi umah Men Bekunge. Di subann neked ditu, lantas takonina Siti Patimah teken I Pamating, keto patakonne buka pangandikan Anake Agung Istri, disubanne suud matakon keto, lantas ia magedi. To awanan Siti Patimah lantas nunden belinne ngalihang buah delima. I Marakarma ngisinin pangidih adine. Kacrita suba teked di tongos delimane, saget punyan delimane ngenah mabuah abesik. Lantas alapa teken I marakarma abana mulih baanga adine. Kacrita Anake Agung Istri suba mireng orta I Marakarma nyidaang ngalih buah delimane. Lantas Ida buin ngandikain I Pamating apang nakonang Siti Patimah unduk kedis nuri. Lamun demen beline tunden ngalihang I Pamating lantas ka umah Men Bekunge, matakon teken Siti Patimah. Siti Patimah lantas mapangidih teken beline apang alihanga kedis nuri. Yadiastun nyambatang abot tur kagebag macan lan lelepi kabinawa, sangkaning sayang, I Marakarma tetep ngisinin pangidih adine. Kacrita pajalanne I Marakarma nepukin tukad, ditu ia mareren di batune lempeh ngagah bekelne. Suud madaar lantas buin ia majalan, nepukin lantas tegal. Ditu ada punyan kayu mabunga mas, madan kayu kastuban. Kayune ento tongos i kedis nurine malali-lali. Ngrengkeng kone I Marakarma, Beh, dija sih tongosn I Kedis Nuri? Mara keto abetne I Marakarma, I Kedis Nuri lantas masaut. Ih nyen ento nakonang kai? Iba lakar ajak ka umah kain . O, lamun keto, jalan malu singgah ka umah kaine, k to munyine I Kedis Nuri. Nyak kone I Marakarma singgah. Kacrita di subanne I Marakarma teked jumahan lawangan umahne I Kedis Nuri, lantas mubetan jlanane, tur I Marakarma rebuta teken buron gebagan I Kedis Nurine tur pukang-pukanga amaha ajaka makejang. Jani kacrita Siti Patimah inget teken piteket beline, delokina lantas don kelore ane macelekan di dingdinge layu tuh. Ditu lantas ia ngenggalang ngetut pajalan beline. Kacrita pajalanne Siti Patimah teked di tukade di jalan beline mareren naar ketipat. Ada sisan ketipat tepukina ditu, ento lantas daara teken Siti Patimah. Suud ia naar sisa ketipate ento, lantas ia majalan. Tusing ngelah sumangsaya teken apa, dening ia anak sakti, ento naar buah delimane ngranayang. Kacrita pajalanne Siti Patimah teked di tegale beten punyan kayu kastubane, mara teked ditu ngrengkeng Siti Patimah, Beh, kija ya pajalan Beline? Keto abetne Siti Patimah, dingeha teken I Kedis Nuri, tur ia masaut, Ih iba manusa, ngengken nakonang Beline? Mara keto munyine I kedis Nuri, ken lantas abetne Siti Patimah, Beh ne ko I Kedis Nuri? O, kranan kai nakonang belin kaine, dening ia tunden kai ngalih kedis nuri, makelo tusing teka. O, belin ibane I Marakarma? Anak ia suba mati amah buron. Yadiapin ja belin kaine suba mati, kai makeneh ngalih, apang bangkene dogen apa tepuk. Nah, lamun keto, mai kai nulungin Patujuina ja tongos belin ibane mati, keto abetne I Kedis Nuri, tutuga lantas I Kedis Nuri teken Siti Patimah. Di subanne ia teked ditu lawangane sing nyak mubetan, muah buron gebagane makejang manuh. Ditu lantas Siti Patimah macelep mulihan sig tongos I Kedis Nurine. Ditu tepukina tetamanan bunga sarwa luung. Matakon Siti Patimah teken I Kedis Nuri, Ih Kedis Nuri, bungane barak tenenan anggo gena melah? Ih Siti Patimah, lamun iba tuara nawang ne suba bungane ane dadi anggon ngurip sarwa mati. Mara keto abetne I Kedis Nuri, lantas alapa bungane teken Siti Patimah, lantas nakonang tongos bangken beline. Orahina lantas teke I Kedis Nuri, Ditu di samping lawangane ia matianga, nanging bangkene minab telah suba amaha teken gebagane. Keto abetne I Kedis Nuri, kema lantas ia ka tongos beline mati. Saget tepukina kancingne dogen akatih di obag-obagan lawangane nylekak, ento lantas bebehina bunga barak ane alapa. I Marakarma, tur kayang para ratune ane seda-seda ditu uli malu-malu bareng nyeneng. Di subanne idup I Marakarma, lantas aliha I Kedis Nuri teken Siti Patimah, ajakina mulih ka umah Men Bekung, I Kedis Nuri tan tulak. Di subann nyak I Kedis Nuri, lantas majalan I Marakarma ajaka Siti Patimah, kairing baan para ratune ane kaurip i tuni. Critayang Men Bekung ajaka Pan Bekung sedih kerana I Marakarma lan Siti Patimah makelo magedi uling pondok. Sangkaning kasengsasaran minehang pianak, Pan Bekung lan Men Bekung gelem kanti ngemasin lacur. Kacrita jani I Marakarma ajaka Siti Patimah, mara teked jumah dapetanga umahne suba eep. Pekarangan bet muah Pan Bekung, Men Bekung tusing ada. Ada sig laad tegak umahne punyan kutuh apuun, mabuah tuah abesik marupa galeng. Ento batun kapuk galengne Pan Bekung, Men Bekung kone mentik. Dening keto laad umahne kone lantas bebehina bungane barak teken Siti Patimah, idup lantas Pan Bekung, Men Bekung, tur umahne buin melah buka jati mula. Ngon pesan Pan Bekung ajaka Men Bekung. Ditu lantas I Marakarma maekin tur nututurang unduk pajalane ngalih kedis nuri. Lega pesen kenehne Pan Bekung lan Men Bekunge ningehang tutur I Marakarmane. Ceritayang I Kedis Nuri bareng nongos jumah Pan Bekunge. Sedek Ida Anak Agung Mesir mabakti di pura tur Ida madikir, I Kedis Nuri lantas kema matinggah di neb purane tur cadcada suaran Anake Agung madikir. Beh, aeng garon suaran Anake Agung buka munyin sampin ngembo. Keto munyinne I Kedis Nuri, lantas ia makeber. Buin manin buin Anake Agung mabakti ka pura, buin masi cadcada suaran idan teken I Kedis Nuri. Juari ja Anake Agung madikir, suaranne jelekan tek n munyin sampi. Yan gustin gelahe kayun madikir, mara ja jangih pesan suaranne. Asing madingehang pedas ngon. Dening keto munyinne I Kedis Nuri, bendu pesan Ida Anake Agung teken I Kedis Nuri. I Kedis Nuri ngenggalang makeber mulih matur teken gustinne. Inggih Ratu Anak Agung Oka, indayang ja Cokor Ratu madikir. Kayun kone I Marakarma tur lantas madikir. Jangih pisan suarane. Dadi liu wang Mesire kema mabalih I Marakarma madikir. Ida Anake Agung masih kema. Makelo Ida ditu, kabatek baan angob Idane mirengang suaran I Marakarmane, buin angob nyingakin rupan anake alit jegeg bagus. Suba suud I Marakarma madikir, saget karsaning Ida anake alit makadadua, nanging tusing aturina teken Men Bekung. Matur lantas I Kedis Nuri, Inggih Ratu Anak Agung ngiring mangkin mabade-baden. Yening titiang kaon rarisang ambil puniki gustin titiange makekalih Keto abetne I Kedis Nuri. Inggih Ratu Anak Agung, puniki sumangka kekalih durusang tarka, akuda batun ipun asiki? Ngandika Ida Anak Agung, n ane cerikan mabatu satus, ane gedean mabatu satak. Matur I Kedis Nuri, Tan wenten Ratu Anak Agung, puniki sumangkane sane alitan batun ipune kekalih, miwah sane agengan tan pabatu. Yan Cokor Ratu tan ngega, durusang mangkin empug Lantas empuga sumangkane makadadua, sajaan ane cerikan mabatu dadua, ane gedean tusing mabatu. Matur lantas I Kedis Nuri, Sumangkane puniki umpamiang tiang anak istri, batun ipun punika okan anake istri punika. Mara amonto atur I Kedis Nurine ngandika Anake Agung, Nah terusang jani lantas tuturang Wenten Anak Agung madue rabi dadua. Rabine alitan madue putra kekalih, sane duuran tan wenten madue putra. Yan Cokor Ratu tan wenten uning, puniki I Marakarma miwah Siti Patimah, Cokor Ratu madue putrane ka oka antuk rabin Cokor Ratu sane alitan. Sadaweg anake alit embas, Cokor Ratu tan wenten di puri. Dening rabin Cokor Ratu sane duuran iri ati, daweg punika biang anake alit kari pepetengan, raris kasilurin anake alit antuk bikul kekalih, tur anake alit raris kakutang ka segara, raris kaduduk antuk puniki Pan Bekung. Mara keto aturne I Kedis Nuri, lantas geluta I Marakarma muah Siti Patimah teken Ida Anake Agung, tur kandikayang mantuk ka puri, nanging okan idane tan ngiring. Dening keto atur okane, lantas Ida ngandikayang parekan idane ngalih galih rabin idane di sembere. Kacrita suba kakeniang galih rabine, nanging Ida tusing uning ngurip, lantas kaaturin Ida bungane barak baan Siti Patimah, ento anggon Ida mebehin galihe, lantas nyeneng rabin idane. Suba Ida nyeneng, karereh okanne ajaka mantuk nanging masi tan kayun. I Marakarma mapinunas mangda biang kuolomne kasedayang, wawu ngiringang ka puri. Ida Anake Agung nagingin pinunas okane.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.