I Bikul lan I Semal

20220529T224111917Z789933.jpg
Location
Bali
Event
Dictionary words

  Summary  In English

  In Balinese

  Kacerita di bencingah Jagat Daha, ada pondok ane misi jeding liu pesan maka wadah susu. Di sisi kenawan jedinge ane gede, ada bikul cenik ngoyong ditu. Sadina-dina ia maan kripisan baas ane abana teken anake ditu. Ulian tegeh jedinge, I Bikul tusing taen nawang ane madan susu yadin ia nongos di sisin jedinge ane bek misi susu. Kacerita jani, ada masi Semal ane sesai klincak-klincak di duur raab pondoke ento. I Semal buron ane ngelah daya liu, sakewala solahne jele, setata melog-melog timpal. Ento makrana I Semal ulaha teken sarwa burone ane ada di alase, jani ngungsi ia ka pondok tongos nyimpen jedinge ento. Kacerita, sebilang wai, I Semal ngintipin anake ane mempen susu di jedinge. Kanti ngetel paesne nepukin susu liu, mabudi lakar nyicipin, sakewala keweh baana, sawireh susune ento mawadah jeding. Matekep baan kayu bedeg ane mategul di adegan pondoke. Kacerita I Semal nepukin I Bikul slasah-slisih di beten jedinge. Ditu lantas ia maekin I Bikul tur ngomong, He Bikul, tumben jani icang nepukin cai ada dini. I Bikul tusing nawang nyen ane madan I Semal, jeg saget baanga orta keketo, tandruh I Bikul, tur masaut, Nyen sujatine cai, dadi mara tepukin jeg saha ngaku dadi panyamaan icange dini? Engsap cai teken pasubayan leluhure pidan? Bikul ngajak Semal ento tuah manyama tugelan. Jani tepukin icang cai dini, sedeng melaha. Iraga nak manyama ne. I Bikul ngugu omongane I Semal. To makrana ia nyautin, Yen saja buka keto, kenken jani? Apa ane dadi tulungin icang jani buat cai dini? Kene to Bikul. Cai nongos dini, suba taen cai ngecapin kenken rasan susune ane ada di jedinge ento? Masaut I Bikul, Nah yen ento takonang cai, cang tusing taen ngecapin, sawireh susune ada di jedinge tegeh sajan. Tusing icang nyidang nyujuh kema. Buin ngomong I Semal, Nah jani ada carane, icang ajak cai jani ngekadaya, pang nyidang nginum susune ento. Men kenken carane? keto I Bikul matakon. Masaut buin I Semal, Kene Bikul. Cai tegul icang aji tali jani, suba lantas keto, makecos cai uli dini, penekin sakan balene ento. Disubane di baduur, sogok tekep balok jedinge. Yen susune suba ngenah, mara clempungang tiing buluhe nenenan. Tekep terus tiing buluhe, entungang tuun, icang nakep dini. Suba lantas keto, kerek icang cai buin, pang nyidang tuun. Disubane beten, mara susune dum ajak dadua. Kenken yen keto? Nah icang nyak, sakewala cai da pesan linyok teken janji, keto pasautne I Bikul. Nah yan buat ento da cai sangsaya teken icang. Magae bareng-bareng, muponin masih bareng-bareng. Jani suba tegula awak I Bikule di taline. Kereka jani teken I Semal, I Bikul makecos menek, balok peneteh jedinge sogoka kanti ulung meketampwang. Lantas cempulanganga tiing buluhe. Suba bek misi susu, sabatanga tuun. I Semal girang sajan nepukin susu a tiing buluhe liune, tur ngenggalang malaib ngaba susu atiing buluh. I Bikul depina ditu di jedinge padidiana. Taline lebanga, sinah I Bikul ulung patigrepe di jedinge ane maliah misi susu. Kacerita mamunyi I Bikul, Beh aeng san corah dayan I Semale. Icang lebanga dini, sinah icang lakar ngemasin mati, klebu dini di tengah susune. Jani kenkenang madaya, keto pamineh I Bikule meselselan. I Semal lega pesan atine jani lakar ngamah susu maliah atiing buluh didiana. Menek lantas jani I Semal di raab pondoke ento, sakewala sengkala, saget ada meong gede tur mokoh nyagrep I Semal di sedekan ia linyok teken janji. Payu besbesa awakne I Semal ban I Meong kanti ngemasin mati. I Bikul nu kambang di jedinge ane misi susu, sawireh batisne terus kejang-kejing. I Bikul ngelangi ngiterin jedinge ane misi susu ento, kanti susune kentel. Ditu lantas ia makecos, selamet jani I Bikul, buung ia keleb di jedinge. Lega pesan I Bikul maan susu padidiana. Ngawehin jani pepek baan pakan, payu I Bikul lantas mokoh.

  Kaketus saking buku sane kawedarang olih Pelawa Sari

  In Indonesian

  Nothing was added yet.