I Lutung Teken I Kancil

20220509T092926070Z211887.jpg
Location
Bali
Event
Dictionary words

  Summary  In English

  In Balinese

  Kacerita di tengah alase ada buron matimpal raket. Burone ento madan I Lutung tekening I Kancil. Dugase ento sedeng masan panes. Sekancan entik-entikane pada layu kerana makelo endang. Di tengah alase, I Kancil ngilag ngamah padang ane suba tuh. Sedek seleg I Kancil ngamah, nengok I Lutung ngelanting di punyan kayune. Ih Kancil, ngudiang cai ngamah padang tuh. Rerenang, sukak nyen kolongan caine. Kanggoang padang tuh amah bandingang makenta. Apang dawanan tuwuhe apa ja ada kanggoang to amah Ih Kancil, sajan cai beburon belog. Mai cang tugtug, ajak ngalih sotong. Di sisin alase ada punyan nyambu sedeng mabuah. Yen nyak cai ngandong icang kema, kal bang ngidih nyambu. Kacerita majalan I Kancil ngandong I Lutung nuju punyan nyambu di sisin alase. Neked di sisin alase tepukina punyan nyambune ento. I Lutung ngenggalang makecog ka duur punyan nyambune. Lantas ngamah nyambu baduur. Lutung ., idih sik nyambue. Da padidian cai ngamah di babuan, gelar gelur I Kancil di beten punyan nyambune sawireh ia tusing bisa menek. Sabar, basang icange tonden betek, saut I Lutung sambilanga ngilag nyambu. Eh Lutung, enggalin entungin nyambune tuun, gelek-gelek pues icange puk, bang ngidih nyambu sik Ping telu ping pat I Kancil gelar gelur nanging tuara sautina baan I Lutung. Kenyel suba I Kancil mangantiang. Puesne ngetel ngepah ngelel ngantiang tuara entungina nyambu baan I Lutung. Jengah pesan I Kancil, lantas ia magedi nuju sisin tukade. Ditu ia nginem yeh tukad. Saget tingalina ada umah tabuan amun sirahe. I Kancil negak bengong di beten punyan kayune ane misi umah tabuan. Tusing makelone, nengok I Lutung sambilanga tag taag kabetekan. Cil, nguding bengong di beten punyan kayune? Siepang bungut caine, Tung. Icang maan tugas penting uli Bhatara Siwa. Ento tolih di babuan. Ento suba kulkul Bhatara Siwa. Lamun ento gebug, sinah para dedarine pacang tedung uli kahyanga. Ento awinan icang tundena nongosin dini. Apang tusing ada ngebug kulkule ento keto tuturne I Kancil. Ngon pesan I Lutung ningeh tuturne I Kancil. Dot pesan I Lutung ngebug kulkul Bhatara Siwa apang taen nepuk dedari kahyangan. Cil, diolas, bang icang ngebug kulkule. Diolas, acepok kanggo ba, nah Cil, bang ngedig kulkule? Masaut I Kancil Beh, eda ngendah, Tung. Nyanan icang bisa mapecat. Oyongang iban caine I Lutung lantas makeneh. Suba keto ia buin ngomong. Lamun cai ngemang ngebug kulkule ento, icang nyadia ngupahin cai nyambu agencet Nah lamun keto keneh caine, kema alihang icang nyambu masaut I Kancil. Kacerita I Lutung teka ngaba nyambu lan kayu anggona ngebug kulkule. Tung, satonden icang mengkeb, da pesan cai ngebug kulkule. Icang mengkeb silib apang icang tusing tawanga teken Bhatara Siwa Suba mengkeb I Kancil, I Lutung lantas nguyeng kayu tur ngebug. Pruak Nguuuung . Ngung umah tabuane ulung ka tanahe gebuga teken I Lutung. I Lutung jerit-jerit rejeng tabuan. Awakne telah beseh kagancel. I Kancil kedek uli tongosne mengkeb sambilanga ngilag nyambu. Antiang suba dedarine ditu, Tung Ento upah anake daya, pasti lakar kene daya masih.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.