How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Bojog Mogbogin Raksasa

Monkey-4036088 340.jpg
Location
Tabanan
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Sang Prabu Jenggalasila ngelah rasa jejeh, yening panjak-panjak idane nemu sengkala. Ento mawinan Sang Prabu nyeritin panjak-panjak idane. He wanara ajak makejang. Dong paekang iban cai nyaine, dini mapunduh di bancingah baos sang prabu. Inggih, masadewek titiang Gusti Prabu Disubane makejang mapunduh, Gusti Prabu micayang pawarah-warah tekening panjak-panjak idane. Makejang bojoge katitahang tragia, mapan liu ada punyan kayu misi wisia. Keto masih ada danu linggah ane kajaga raksasa galak. Da pesan nginem yeh danune ento. I raksasa pasti pedih tur ngamah cai makejang. Yatnain ajak makejang, apang selamet rahayu keto pabesen Gusti Prabu sumeken sajan. Para bojoge ngenah jejeh. Makejang masemaya tusing tempal tekening pituduh raja. Suud ningehang pawarah-pawarah, watek bojoge sambrag ngungsi pondok soang-soang. Sedek dina anu, watek bojoge ngalih mamahan ka alase. Di sisin alase tusing ada woh-wohan, ento mawinan bojog-bojoge nelusup ka tengah alase. Suba joh majalan, nanging mamocol. Matan aine nyenter ngebusin kulit, makejang nanggehang bedak layah. Bojog cenik nepukin ada bebengan kelod kauh. We, tingalin ditu, ada danu. Lan kema. Bedak sajan kolonganne. Mai kema nginem yeh Da kema. Ada raksasa ditu keto bojog ane lenan nyautin. Cang bedak layah, sing nyidang nanggehang. Ngudiang sing dadi kema Bojog cenik ane nanggehang bedak lan basang layah ento parek ring Sang Prabu. Ampurayang Gusti Prabu. Titiang ten nyidang nanggegang bedak lan basang layah. Dados tiang ka danune nginem yeh? Da kema. Kaden manira suba nyambatang dugas ibi. Ada raksasa galak di danune. Bang malu manira minehang naya upaya apang nyidang nginem yeh danune, pajar Sang Prabu. Rikala Sang Prabu mapineh-pineh, raksasane pesu uling tengah danune. Matane barak ngendih, munyinne gede tur gara. We boset kita, apa kal alih mai? He raksasa sakti Icang bedak sajan. Bang ja ngidih yehe aklegekan Ha ha ha . Nyen ja bani mai nginem yehe kal matiang Icang kaliwat bedak, ada yeh ngudiang tusing dadi inem? Sang Prabu nyautin. Ingong tusing rungu, bani ka tengah danune, kal tadah idup-idup Nah, lamun buka keto munyin caine, icang tusing lakar ka tengah danune ngalih yeh. Kewala cai apang masamaya tur tusing dadi linyok tekening janji Kenken keneh caine to. Ingong sing ngerti, nyen ja bani macelep ka danune kal tadah idup-idup Nyak marupa apa ja, ingong tusing ngrunguang bangken dongkang. Bani mai, mati Nah, da sumandangsaya, icang tusing lakar ka tengah danune ngalih yeh. Kewala ingetang munyin caine mara. Yen sing ka tengah danune, sing dadi matiang Suud ngomong keto, Gusti Prabu ngajakin panjak-panjakne mekaad uling sisin danune. Gusti Prabu lan watek bojoge buin masusupan ka tengah alase. Panjak-panjak idane mulisah kerana ngancan joh tekening danune, bedake ngancan-ngancan ngetuhang kakolongan. Jagi lunga kija niki Gusti Prabu? Mendep gen, dumadak ada ane aptiang Disubane joh majalan, Gusti Prabu lan panjak-panjak idane mareren di beten punyan tiinge. Watek bojoge katitahang nyepeg tiing lan ngalih bukun-bukunne. Anggen napi bukun-bukun tiinge Gusti Prabu? Watek bojoge munduhang bukun-bukun tiinge. Gusti Prabu milihin bukun tiinge ane tumus. Bukun tiinge ane suba kapilihin kaaba ka sisin danune. Bukun-bukun tiinge lantas kasambungang kanti dawa. Muncuk bukun tiinge kacelebang ka tengah danune. Gusti Prabu ngisi muncuk bukun tiinge paling tanggu lantas nyedot yeh danune. Sing makelone yeh danune ngecir ka muncuk bukun tiinge paling tanggu. Watek bojoge kecag kecog girang, seleganti ngoyot yeh salega keneh. Iraga tusing perlu macelep ka danune kewala nyidang nginem yeh baos Gusti Prabu. Tan pasangkan, raksasane pesu uling tengah danune. Ipun nyaksiang watek wanarane nginem yeh danune. Pedihne ngabar-abar ningalin tingkah wanarene ngewerin. Matane nelik barak. Ipun ngenggangang bungutne ngenahang calingne gede tur rangap. Nanging watek wanarane tusing jejeh, maimbuh ngewerin i raksasa. Da runguanga. Itehang iban cai nyaine nginem yeh. Raksasane tusing lakaran nglempasin samayane baos Gusti Prabu. Yakti i raksasa tusing lakar nadah iraga? Saja. Ipun raksasa nangun tapa. Sang nangun tapa tusing dadi linyok tekening samaya I raksasa marasa eran tur grimutan ningaliin watek bojoge kenyar kenyir tan parasa takut. We, apa cai ajak makejang tusing jejeh tekening ingong? Icang takut tekening cai, nanging icang precaya cai tusing nglempasin janji I Raksasa mautsaha ngerasang geluranne. Nanging watek bojoge kedek ngerikik ningehang. Disubane makejang bojoge nginem yeh sakita keneh, Gusti Prabu ngandika tekening raksasane. Hai raksasa. Icang makejang suba nginem yeh danune sakita keneh. Yeh danune tusing ja lakar nyat ulian kai nginem yehne. Sing sandang cai pedih, apang tusing pocol cai nangun tapa. Selegang dogen cai matapa apang Ida Bhatara Asung Kerta Wara Nugraha tekening pangaptin caine. Kai mulih malu, dada I raksasa tuah bengong, tusing nyidang ngomong apa.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.