Prabu Singa lan Sang Nandaka Kapisuna

From BASAbaliWiki
Cover Sang Prabu Singa.jpg
Location
Bali
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Kacrita di alas Malawa ada lembu jagiran madan Sang Nandaka. Ane dadi raja alase tuah Sang Prabu Singa. Panjak Sang Prabu Singa watek asu alase. Pepatihnyane madan Patih Sambada, I Krebek, lan I Tatit. Sang Nandaka muah prabu Singa masawitra melah sajan. Sang Nandaka ngelarang kapanditan. Sang Prabu Singa nyabran dina mlajahin tutur kadarman nginutin solah Sang Nandaka. Ento mawinan Prabu Singa sadina-dina mamukti padang, suud mamati-mati, lan suud mamangsa daging. Sasukat sang prabu singa vegetarian, para asune uyang paling sawireh tusing bisa neda padang, tusing bisa ngilag ambengan, muh don-donan. Mapan keweh nyalanang idup, ento mawinan watek asune paum di beten punyan kayune ngrembun. I Tatit matur teken Patih Sambada, nyambatang panjake pada kasengsaran, berag aking. Patih Sambada masaut sada kenyem. Saja to, yen kapineh ban dewek sing keto, pasawitran Ida Prabu Singa teken Sang Nandaka tusing adung. Ada sulur Singa vegetarian? Singa tusing mamangsa buron ento singa bancih adane. Nah, jani suba gantine iraga ngusakang pasawitran idane. Jani icang suba ngelang naya upaya anggon malasang pasawitran Sang Prabu Singa tekening Sang Nandaka. Ningeh munyin Patih Sambada buka keto, pih dewa ratu agung, sing amat-amat liang kenehne watek asune. Makejang pada cumpu nyalanang naya pingit. Pangaptine Sang Prabu Singa lan Sang Nandaka mati masiat. Nemonin dewasa melah, I Krebek nyilib nangkil ring Sang Nandaka ane sedek masayuban di beten kayu bingine. I Krebek ngenggalang nyumbah lantas matur. Inggih Ratu Pranda, mungguing kabecekin pasawitran i ratu ring Sang Prabu Singa nenten nyandang baosang. Sakewenten ampurayang pisan, sane mangkin tiang nguningayang yening Sang Prabu Singa nyesel raga antuk kadropon makanti ring i ratu. Ida wantah eling ring raga nilar sesanan ratun buron. Samaliha ida maosang I Lembu mabikas corah mapi-mapi sadu. Yadiastun awakne jagiran, elah antuk ida ngmatiang ratu pranda. Ida Sang Prabu Singa kuciwa masuwitra sareng ratu. Ampura, tiang ngungiyangang sane sujati. Suud matur keto, I Krebek lantas ia mapamit. Tan kacritayang di jalan, Patih Sambada masih tangkil teken Sang Prabu Singa. Inggih, Ratu Sri Mregapati, titiang nunas ampura I Krebek polih tangkil ring Sang Nandaka. Dane maosang pamargin cokor i dewa dahat singsal. Sang Nandaka maosang Gusti Prabu raja loba. Tusing ngelah idep kapiwelasan tekening beburon di alase. Setata ngaba basang layah. Meneng palungguh I ratu ring purian, banggiang titiang jagi mademang Sang Nandaka sane dursila, keto atur Patih Sambada. Ngoyong saur Sang Prabu Singa. Ida brangti, makecos ngalih Sang Nandaka. Patih Sambada, I Krebek, lan I Tatit kedek ngerikik sawireh winayane ngenen. We cai Sang Nandaka lembu corah cai. Abedik kae tusing madaya, dong keto parilaksanan caine tekening kai. Sing buwungan cai ngemasin mati Sang Prabu Singa nyagrep baong Sang Nandakane, getihne muncrat. Sang Nandakane ngawales nyenggot beten lambung Sang Prabu Singane. Pamuputne makadadua ngemasin mati.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.

  Property "SummaryTopic id" (as page type) with input value "Singa menjadi raja di hutan Melawa. Rakyatnya adalah kawanan anjing hutan. Punya tiga patih yakni Sambda, Krebek, dan Tatit. Semenjak Prabu Singa berkawan dengan Nandaka, peringai sang raja berubah. Singa mengikuti jejak Lembu yang makan rumput dan dedaunan, tidak lagi memangsa hewan. Perkawanan Prabu Singa dan Lembu Nandaka membuat para anjing merana dan kelaparan. Patih Sambada, Krebek, dan Tatik mengadu domba sehingga Singa dan Lembu Nandaka bertarung hingga mati." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.