Kedis Kenari Layahne Capleng

From BASAbaliWiki
20230530T234129406Z331584.jpg
Location
Tabanan
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  I Pekak nadaksara nepukin kedis Kenari ulung di malun pondokne. Kedis cenik ento mara sajan keles uling gamelan kedis kekelik. I Pekak nuduk kedis kenarine ento. Ia ngubadin tatune tur kacelepang ka guwungan. Buin abulane kedis kenari ento suba nyidang ngucaci. Tatune suba uwas lan bulune buin samah. Sabilang semeng, satonden luas ngalih saang ka alas gunung, I Pekak setata ningehang kedisne ngucaci. Tulalit tulalit . Nglangenin tur suarane ngae bagia. Ngancan makelo kedise ento ngancan eboh. Kapah-kapah ia lebanga uling guwunganne. Yen suba galah, kedise ento buin macelep ka guwunganne. Len I Pekek, len I Dadong. Sasukat I Pekak ngubuh kedis, I Dadong ane seleg nerik lan manting panganggo, gedeg sajan teken kedise. Kedise ento ane ngranayang I Pekak mayus ngalih saang. Kedise ento ane ngaenang I Dadong kupingne empeng. Manut I Dadong, munyi tulalit ento nyakitin kuping. Pepes pesan I Dadong nunden I Pekak ngulah kedise ento, nanging tusing kaisinin. I Dadong sawai nanggehang kenehne gedeg. Sedek dina anu, I Pekak nglebang kedisne. Semeng ruput ia suba luas ka alas gunung ngalih saang, ngalahin kedisne ane sedeng ngucaci. Semenganne ento I Pekak engsap ngejangin mamahan kedis di guwunganne. Tengaine, kedise layah lantas ngalih mamahan padidiana. Ia nepukin tepung kanji di duwur meja panerikan I Dadonge. Kedise ento ngamah kanjine. Nyam . Nyam nyam Dugas kedis Kenari ngamah tepung kanjine, I Dadong teka. Pedihne kaliwat. Lantas ngejuk kedise ento. Eh maling, sing buwungan cai mati, keto ia mamedih lantas nyemak tiuk. I Dadong mamaksa kedises mesuang kanji uling bungutne tur ngetep layahne. Kedise ento kalebang. Kedis Kenari ane layahne pegat daah duuh naenang sakit. Dija kedis icange? patakon I Pekak disubane mulih uling alas gunung. Disubane ningehang satuane I Dadong, I Pekak kaliwat pedih. Nanging ia tusing nyidang ngomong apa. Ia kaliwat sebet tur malipetan ka alas gunung ngalih-ngalihin kedisne. Kudang dina kaden suba I Pekak tusing mulih ka pondok. Nadaksara ia mulih mabekel besek cenik. Gatra melah, Dong keto ia makabar. Kedis kasayangan icange suba nyidang ngucaci. Ia mekelin duang besek gagapan, besik cenik, besek gede. Kewala icang ngidih ane cenikan kerana sing nyidang ngaba ane gede. I Dadong bagia pisan. Ia lantas ngagah beseke ento. Ia tangkejut, beseke misi emas, slaka, miwah manik-manik ane dumilah. I Dadong jibrag-jibrag kerana bagia, nanging buin kejepne memedih. Belog, kaliwat belog dadi jlema. Nguding sing besek gedenan aba mulih? I Dadong lantas luas ngalih kedise ento. Ia nagih besek ane gede. Makelo kaantiang, sanjane I Dadong mulih ka pondok. Kaukud awakne barak-barak tur beseh. Ia nyambatang ngagah beseke di margane. Beseke sing misi emas, slaka, miwah manik-manik nanging misi lelipi, lelipan, celedu, lan tabuan.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.