UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Ki Balian Batur Jengah

From BASAbaliWiki
WhatsApp Image 2021-06-27 at 16.36.45 (1).jpeg
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Ni Luh Made Wali ngojog kamar ri kala teka uling madagang di tajen. Ia lantas nyereg jelanan kamarne. Sisan daganganne tonden magampilan. Awakne nglemet, sebet, maimbuh gedeg ngingetang unduk ane nibenin dugas madagang di tajen di Desa Cau. Ia ngeling gerong-gerong di kamarne. Marasa teken dewekne tan paguna. Nyaluk sanja, meme lan nyaman-nyamanne teka uling carike. Ni Biang Putu tangkejut neked jumah sawireh nepukin dagangan pianakne enu tileh. Biasane daganganne telah mara pianakne mulih. Ni Biang Putu lantas nengokin pianakne di kamarne. Nanging jelanan pianakne masereg. Ni Biang Putu narka pianakne kena bencana. Sawireh pianakne suba bajang maimbuh maparas jegeg. Pelih ngemban bajang, boya kaucap luh luih nanging kasengguh luh luu. Ni Biang Putu lantas ngetok jelanan kamar pianakne. Pedas dingeha Ni Luh Made Wali ngeling sigsigan di tengah kamarne. Ping ngedil jelanan kamarne kagetok, Ni Luh Made Wali lantas mukakang jelanan. Iluh kenken, gelem? Sing me, tiang tusing ja gelem. Tiang kena kasengkalan dugas madagang di Desa Cau. Tiang gulgul anak punyah. Tiang kadalih ngadep nasi mabe jlema. Makejang anake ngugu munyin jlema punyah ento. Makejang kramane pedih, misuh, mastu lan mariceda pedewekan tiange. Kramane masih nyengguhang I Guru lan kulawargane makejang sakti bisa ngleak. Makejang kramane di tajen nyuryakin tiang tur tusing ada nyak mayah dagangan tiange Ada jlema pondal gundul makumis lan majenggot ane misunayang tiang. Ento ngawinang tiang mulih selidan tur daganganne tusing telah, me Ningeh pasadun pianakne, Ni Biang Putu lan pianakne ane lenan tusing nyidang ngomong apa. Prajani caket ngenehang pianakne kena kasengkalan. Buin kejepne Ki Balian Batur lan Ketut Lengka teka uling carik. Ki Balian Batur tangkejut ningalin pianak somahne mapunduh maimbuh makejang semune sebet. Ni Biang Putu lantas nuturang pasadun Ni Luh Made Wali tekening Ki Balian Batur. Ki Balian Batur sebet lan jengh ningehang pasadun somahne. Sarasa muncrat getihne ka polo. Yening nirgamayang Ki Balian Batur ane polos sadarana sakadi yeh dadi api. Tusing nyidang Ki Balian Batur nanggehang gedeg basangne. Suudang monto ngeling, Luh. Da bes sanget ngenehang lan nyedihang, ene suba guwet liman gurune nglekadang cening ka jagate. Pisuna lawar jlema ento tuah guru ane katuju. Bes wanen tur mrekak jlemane ento mesuang pisuna. Pisunane ene satmaka ada anak ngentungang yeh inceh ka mua lan sirah gurune. Guru lakar ngwalesang sakit atin iluhe. Guru lakar ngaenang Desa Caune gerubug. Luh muani cenik kelih tua bajang ngemasin mati. Nah antosang jani pawales Ki Balian Batur Yening keto keneh gurune, kenkenang carane? Ni Biang Putu mataken. Ki Balian Batur nyambatang tekening rabine yening Ki Balian Batur boya jlema aji keteng dadua bani sesumbar ngaenang Desa Caune gerubug. Nah antosang kanti tengah lemeng buin jep, guru lakar nedunang makejang kawisesan panugrahan Ida Bhatari Danu tekening cai ajak makejang

  In Indonesian

  Nothing was added yet.