Balian Batur, Pisuna Lawar Jelema

WhatsApp Image 2021-06-13 at 21.26.35.jpeg
Location
Event
Dictionary words

  Summary  In English

  In Balinese

  Dugas pidan ada anak lanang kasub maadan Ki Balian Batur. Dane jenek sareng kulawargane di Alas Celedu Nginyah Desa Karang Kedangkan. Dane wantah soroh senggu ring Wintang Danu. Sadaweg kantun jenek ring Wintang Danu, Ki Balian Batur teleb ngmargiang swadharmaning agama. Sangkaning teleb nglarang dewasraya, Dewi Danu mapica kawisesan pangiwa ring Ki Balian Batur. Nika mawinan Ki Balian Batur kalintang sakti tan patanding. Ki Balian Batur nenten nguningin yening panugrahan pangleakan punika pacang mrasidayang nunggalang Puri Mengwi lan Puri Gelgel sane mapuikan. Ki Balian Batur polih pawisik Dewi Danu yening kawisesanne sida kakasorang antuk pajenengan Ki Narantaka Ki Selisik druwen Puri Semarapura. Antuk kasaktian danene, Ki Balian Batur kasub kasumbung ka dura desa. Salanturnyane Ki Balian Batur madunungan ka Desa Taro. Raris dane kasarengin rabi, Ni Biang Dayu lan okan-okannyane Ni Luh Wayan Gero, Ni Luh Made Wali, Ni Luh Nyoman Kasub, Ni Luh Ketut Keber, Ni Luh Putu Sengkrong, lan I Ketut Lengka sane kantun alit, jenek ring Alas Celedu Nginyah. Makasami anak alit Ki Balian Batur jemet magae taler saling asih kumasih. Ring Alas Celedu Nginyah, Ki Balian Batur ngmargiang swagina dados petani. Ki Balian Batur taler ngmargiang swagina dados balian. Antuk kasidian ngmargiang usadha Bali, nika ngwaninang dane kapica pesengan Ki Balian Batur santukan mawit saking Desa Batur. Ki Balian Batur ngancan kasub ring pulina Bali. Dane maduwe kawisesan kiwa tengen. Nika mawinan akeh kramane nunas ajah ring Ki Balian Batur. Wenten sane rawuh nunas tamba, wenten taler mlajahin pangleakan. Akeh taler sane nunas perkakas sakadi panglaris mangda dagangan ipune lais maseluk. Nunas pangasih-asih mangda kasayangang rabi utawi muaninnyane. Wenten taler nunas penangkeb mangda mawibawa. Ki Balian Batur ngmargiang ajian pangiwa lan panengan. Silih tunggil okan Ki Balian Batur, Ni Luh Made Wali sadina-dina madagang nasi. Sabilang dina ipun repot nyiagayang dagangan kawantu olih biang lan adin-adine. Ni Luh Made Wali maparas jegeg, langsing lanjar, pamulune nyandat gading, lan pipine sujenan. Kenyem manis lan baosne alus, duweg magesah ngawinang para terunane jatuh tresna kapining ipun. Sabilang dina ipun madagang di tenten, ring pura sane wenten pujawali, kantos madagang di tajen. Rikala ipun madagang, Ni Luh Made Wali setata mapayas melah, mapusung konjer maimbuh misi bunga jepun. Giwang cenik di kupingne ngawe ipun ngancan jegeg. Kaceritayang di Desa Cau ada tajen. Tajen punika kalaksanayang di wantilan desa. Semengan para bebotohe suba rame teka ka kalangan tajen. Bebotohe teka makamen makancut, ada masih mapulet ginting, kajengkepin saput lan udeng. Ada nganggon udeng dara kepek, kenjir, lan kaput nangka. Para bebotohe ka kalangan tajen ngandong kisa. Ngancan tengai ngancan ngliunang bebotohe teka. Ada ngaba siap biying, ejo, buik, klau, brumbun, putih, lan ane lenan. Ada ules siap Ejo Sambu, Sa Budi, Biying Pangajaran, Wangkas Kuning, Tegil Cakcak, Klau Biru Jambul Bang Karna Dimpil Karo lan ane lenan. Akeh cacaran siap sane kapercayain pacang micayang jayanti. Bebotohe ka kalangan tajen ada ngaba taji lan ngaba toh saling paliunin. Para saya ngitungang siap-siape ane lakar maprutput di kalangan. Rame sajan tajene. Ni Luh Made Wali madagang di bucu kangin, beten binginne gede ngrembun. Suba liu ane ngantosang ipun. Ni Luh Made Wali ngenggalang matanding dagangan. Rame sajan kramane mablanja. Ada nganti maimbuh kerana daganganne Ni Luh Made Wali jaen-jaen. Ipun madagang padidian kanti kasepan ngayahin kramane mablanja. Yadiastun keto, ipun masih nyidang makenyem ngawe ane mablanja liang ngantosang. Tusing makelone ada muani endep mokoh, tendas gundul, makumis tebel majenggot lantang teka ka rompyokne Ni Luh Made Wali. Pajalanne srayang sruyung, matane barak, lan omonganne ngacuh. Bibihne mabo arak, sinah ipun jlema punyah. Krama ane sedek mablanja di rompyokne Ni Luh Made Wali tusing pati nawang anake ento. I Gundul ngmaekin Ni Luh Made Wali ane sedeng repot madagang. Ni Luh Made Wali tusing ngrunguang ipun. Nanging I Gundul ngancan ngmaekang tur nglemesin Ni Luh Made Wali. Munyinne kasar maimbuh jaruh. Misi tundak tundik, kecah kecuh, lan nginceh ngawag. Kramane ane sedeng mablanja gedeg nepukin I Gundul ane punyah. Ni Luh Made Wali gedeg ningalin tingkahne I Gundul ane ngadug-adug. Nanging ipun tetep mautsaha makenyem tekening krama tiosan ane mablanja. I Gundul ane jaruh maimbuh nora mablanja tusing karunguang. Marasa tusing karunguang, I Gundul ane lantas katawang maadan I Pondal gelur-gelur lan utah-utah. Uek uek, dagange nenenan ngadep lawar jlema. Lawar, jukut ares, komoh, brengkes, sate makejang malakar ban be jlema, keto abetne I Pondal misunayang Ni Made Wali. I Pondal masih nyambatang reramane Ni Made Wali sakti, bisa ngleak. Pedagang lenan, bebotohe di kalangan tajen makejang ngrunyung ka rompyokne Ni Made Wali. I Pondal terus mapi-mapi ngutah, gelar gelur, majalan srayang sruyung lantas magedi uling rompyokne Ni Made Wali. Dagange ngadep lawar jlema, keto munyine sambilanga makad uling kalangan tajene. Munyine I Pondal kagugu tekening kramane. Krama ane uling semengan rame mablanja ada ngentungang tekor, utah utah, nengkik, nyumpahin, maimbuh makejang tusing ada nyak mayah. Ni Luh Made Wali kalintang sedih. Ipun ngeling sigsigan. Yeh paningalanne membah sakadi pancoran. Sakadi Drupaadi, tan wenten melanin ring paseban. Ipun ngedenang bayune tur mautsaha nerangang teken kramane. Tiang nenten ngadol daging manusa. Dagangan tiange malakar daging bawi. Titiang bani masumpah, yening tiang ngadep be manusa, apang titiang kena kharma tur dados jatma nista. Yening titiang patut, mangda Ida Sesuhunan mapica karahayuan. Titiang kapisunayang tekening I Pondal, nyelekang dagangan lan kulawargan tiange. Suud ngomong keto, uling dija kaden tekane, I Pondal teka nyautin. Bogbog da guguna. Ia ngadep lawar jlema. Nanangne sakti, milehang ngadep sabuk pangleakan. Jeg guguna munyine I Pondal tekening kramane. Makejang suryak siu nyambatang Ni Luh Made Wali ngadep lawar jlema. Ni Luh Made Wali ngancan kaplengek. Ngeling sigsigan di tongosne madagang. Sinalih tunggil kramane kapiosalan tekening ipun. Ning, bangun ning. Suud cening sedih buka keto. Ida Sesuhunan sampun uning kasujatianne, sukserahang ring ida. Mulihang ragan ceninge, gedeang bayune, da sedih buka keto, keto raos anak istri lingsir ngetisin kenehne Ni Luh Made Wali. Ni Luh Made Wali ngisinin pituduh anak istri lingsir punika. Ipun magegampil lan majalan mulihne yadiastun mabekel sakit ati.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.