UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Ayam Ijo Sambu

From BASAbaliWiki
20221226T073506552Z397156.jpg
Location
Jembrana
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Dugas pidan, kacerita ada ratu lintang wibuh, mabiseka I Ngurang Rangsasa. Ida nguasa di jagat Pecangakan. Ida Anak Agung Ngurah Rangsasa seneng makaklecan. Yan sampun katandes, tan pisan ida sayang ring raja brana, kantos telas artabranan idane anggen ida matoh. Meh ring asapunapine, panegara kantos busanan idane sane kari karangsuk taler kaanggen matoh ring tajen. Ri tatkalaning masa, kocap arin idane sane mabiseka I Ngurah Sawe kadauhin, kanikayang ngwalinin anggan idane ngambel jagat, santukan Ida Anak Agung Ngurah Rangsasa mapakayunan pacang makerti ring telenging wanane. Gelisin satua, Ida Ngurah Sawe, tan tulak ring pakayunan rakan idane. Kacerita di sampune tengah wengi nedeng sepi, Ida Anak Agung Ngurah Rangsasa mamargi ka alase. Rauh ring alase, wenten bukit alit, irika ida nangun kerti, mangastawa ring Ida Betara. Tatujon idane mayasa sane pinih utama wantah mrasidayang jaya sajeroning makaklecan. Saking sidi pangastawan idane, raris tedun Ida Sanghyang Sambu. Ida ngandika ring Ngurah Rangsasa. Ida Sanghyang Sambu nakenang pangaptin Ngurah Rangsasa nangun tapa. Ngurah Rangsasa nguningayang mangda kapica kasidian, sadia menang makaklecan. Wau asapunika pinunas I Ngurah Rangsasa, Ida Sanghyang Sambu ledang tur arsa pisan ring kawentenan idane. Nah, jani manira maang Ngurah siap aukud, ento gocek. Yan suba budal walan Ngurahe marupa arta brana bantas atenga, mareren nyen Ngurah makaklecan, mapan tan wenang anake dadi Bupati ngalih kasukan saking matajen Wus masabda, Ida Sanghyang Sambu ngambil watu saha kapuja, dados ayam ijo biru, mata ireng kadi makukus, tegil putih kadi malem, bulu manuk ipun putih, mua ireng. Manuke punika raris kapicayang ring I Ngurah Rangsasa. Di sampune ayame punika katunas antuk I Ngurah Rangsasa, Ida Sanghyang Sambu raris mawali ka suarga loka. Gelisin satua, I Ngurah Rangsasa mangkin budal, sasampune nyakupang kara kalih matur suksma ring Ida Sanghyang Sambu duaning sampun kapica ayam maules. Sasampune rauh ring purian, ayame raris kakurung. Kurunganne kabuat antuk bambu linuih. Siang dalu I Ngurah Rangsasa mretenin ayame punika. Semeng sampun kagecel, siang malih kaborehin antuk kotoran banteng kacampur gedubang. Sorene bongbong ida sareng para bebotohe ring bencingah jagat Pacangakan. Di sampune ayame seger, sampun manut kagocek manut urah-arih ayam aduan, kocap I Ngurah Rangsasa ngadu ayame ka genah tajen sane ageng, tajen undangan kabaos. Makeh para bebotoh sane kabinawa rauh ka tajen; kabinawa mawinan madue jinah makeh; taler kabinawa mawinan madue ayam seselikan manut wacakan lontar pangayam-ayaman. Kacerita sane mangkin I Ngurah Rangsasa duaning ida mawala akidik, matilesang angga kocap ida nylibsib makta ayam ka tengah kalangane. Ayame kaseluk tur kaobong-obongan sareng lawannyane sane saih tanding. Kacerita mangkin ayam idane sampun polih saih tanding. Tan makeh sangke, I Ngurah Rangsasa mabuat wantah dasa ringgit. Kalah toh ayam idane duaning mapadu nandingin duen bebotoh kasub sugihing brana. Sasampun adung wala, wau kalebang ayame mapadu. Tan polih mapengkas meseh ayam I Ngurah Rangsasa saget sampun padem kasambut olih ayam paican Ida Sanghyang Sambu. Satunggal wenten kaklecan, ayame adu ida turmaning setata jaya, kantos mrasidayang budal walan ida sane sampun-sampun. Ri sampune mawali brana druen idane, raris ida usan makaklecan. Ayam punika raris kapicayang ring arin idane Ida Ngurah Sawe. Punika mawinan, yan pade wenten mangkin ayam marupa ijo masuku biru, matan ipun ireng kadi makukus, muan ipun ireng, tegil ipun putih semu kuning kadi malem, ikuh manuk ipun putih kabaos Ijo Sambu, wireh matehin warnin ayam paican Ida Sanghyang Sambu. Bukite sane alit genah Ida Ngurah Rangsasa makerti, kawastanin Bukit Rangsasa, samaliha mangkin kawangunin pura kawastanin Pura Rangsasa.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.