UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

I Celempung

From BASAbaliWiki
Celempung.jpg
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Kacerita di Desa Keladian ada anak muani maadan I Celempung. Ia ngelah kurenan maadan Ni Gadung. Suba makelo makurenan, I Celempung tekening Ni Gadung tusing ngelah pianak. Ia jenek di sisin alase, idup padaduanan sawireh tusing ngelah sentana. Yadiastun tiwas tur balu, ipun makadadua tusing taen maselselan nyalanang idupne. Sedek dina anu, desane ngwangun karya. Kelian banjar nguduhang juru arahe mapangarah ka soang-soang krama, galah buin mani lakar sangkep di bale banjar. Di sangkepe apisanan mayah peson-peson duang tali rupiah. Ningeh pangarah buka keto, I Celempung mapineh-pineh lakar nyilih pipis. Pasti suba tusing guguna teken krama banjara yening ia nyilih pipis. Tusing ada ngugu kerana ia tusing ngelah sekaya ane seken, keto masih tusing ngelah berana anggon wala. Ia kaliwat tiwas, kadirasa baas lakar jakan buin mani ngu ngalih jani. Nah keto nyen lacurne I Celempung masomahan ajak Ni Gadung. Jani I Celempung suba ngelah winaya apang nyidang ngelah pipis anggon papeson di banjar. Da sebet Luh, buin mani pastika bli suba ngelah pipis anggon mayah papeson di banjar. Cicinge lakar anggon jaminan, to aturang ka bale banjar. Kewala satonden ento, iraga apang tetep masih nyilih pipis malu limang atus rupiah, apang ada anggon catu mayah di banjar. Ningeh pasadok kurenane buka keto, Ni Gadung masara lega kenehne sawireh tusing ja liu lakar ngulehang pipis. Buin manine di pasangkepan di bale banjare, makejang suba kramae mayah papeson. I Celempung konden mayah dugase ento. Kelian banjar nyambat adane I Celempung. Kewala ia tusing ada ngenah. Tusing ada akijapan barong, saget I Celempung suba teka ka bale banjar nyangkol kuluk poleng. Kuluke ento adanina I Anggrek. Makejang anake ngerimik, to ngudiang I Celempung sangkep nyangkol kuluk, jeg soleh gen tingkahne, mabet paling saying tekening buron gen agemne I Celempung lantas matur tekening Jro Kelian Banjar, Nawegang titiang jro kelian, titiang nunas ampura santukan tiang kadat rauh. Titiang wawu pesan polih nyelang jinah. Sakewanten nenten ja sami prasida tiang naur. Sane mangkin tiang naur wantah satak rupiah. Sane malih siu nanggu domas, mangda jro kelian naurang tiang dumun. Satmaka tiang nyelang teken jro klian. Niki kuluk tiange anggen boreh keto I Celempung matur teken jro kelian, ane kadingehang teken para krama banjara makejang. Ditu jro kelian makenyir, keto masih krama banjare makejang pada mabriak kedek. Ih Celempung, to ngudiang cicing anggon boreh. Cicing tusing ja nekaang asil, sing ja buungan tai dogen ane lakar bakat. Konden buin ia nagih ngamah sabilang wai, keto panikan jro kelian marep I Celempung. Sampunang ngandika sakadi punika jro kelian. Sapuniki jro kelian, cicing tiang punika boya ja cicing awag-awagan. Cicing titiange puniki prasida mesuang pipis sabilang semengan, keto I Celempung mamunyi di arep krama banjare makejang. Kewala dugase ento jro kelian sing ja nyadin munyine I Celempung. Jro kelian lantas ngandika, Nah yan saja buka munyin caine, tegarang cai ngorahin apang cicing caine mesuang pipis. Yan saja buka munyin caine, icang ngemang cai nganggeh papeson di banjar Jro kelian lantas ngorahin krama banjar makejang apang nyaksiang pamunyin tur nelokin cicingne I Celempung ane bisa mesuang pipis. Disubane makejang pada makumpul, ditu I Celempung mesuang dayane ane lengit. I Celempung nyangkol cicingne, tur jit cicingne isepa baan bibihne. Bibihne I Celempung dapetang jeg liu misi pipis. Jro kelian ajak krama banjar makejang bengong nepukin I Celempung ngelah kuluk bisa mesuang pipis. Jro kelian demen pesan atine, sawireh lakarang sugih kerana ngelah cicing ane bisa mesuang pipis sesai sai. Jro kelian lantas mayah pepesone I Celempung di banjar. Tur imbuhina buin limangatus anggon bekelne I Celempung. Kacerita jani cicingne I Celempung suba dadi gelah jro kelian ane mula sugih. Jro kelian lantas nadtad cicinge totonan abana ka umahne. Cicinge totonan kasayangang pesan tur sesai sai baanga ngamah ane jaen-jaen tur liu-liu. Kenehne jro kelian apang liu cicinge nyidang mesuang pipis. Nah kacerita jani karya di banjar suba suud, makejang suba pada mesuang pipis. Makejang suba pada ngayah. Jro kelian ngenggalang mulih uling di bale banjar. Ia suba dot pesan mesuang pipis liu uling jit cicinge totonan. Jro kelian suba ngaat kenehne apang enggal dadi anak sugih maliah tusing kuangan apa. Anteg jumahne, cicingne baangina ngamah kanti betek, basangne gede nyantung. Jro kelian lantas nyeritin somahne, pianakne, tur pisagane apang nyaksiang tur nepukin ia ngisep pipis uli jit cicingne. Liu pesan nyama brayane mapunduh lakar mabalih jro kelian ngisep pipis uling jit cicingne. Saup sangkole cicinge totonan, tur isepe jit cicingne. Bes sanget baana ngisep jit cicingne nganti sakit jitne, buin pecike basangne. Iteh jro kelian ngisep kanti bek bibihne misi tain cicing. Jro kelian ngaden taine ento pipis. Ditu lantas ia ngutah ngutah, uek uek baan seneb basangne ngisep tain cicing liu. Ada suba mirib atenga ane bakat gelekanga. Jro kelian suryakange teken nyama brayane. Ia lek pesan tur malaib ka semer mabaseh. Sing kodag-kodag lek atine jro kelian teken nyama braya lan pisagane. Cicingne lantas pantiganga kanti mati. Jro kelian ane kaliwat gedeg lantas ngalih I Celempung ka jumahne. Ih cai Celempung, cai mula jelema jele. Dong cai nguluk-nguluk wake. Bobab cicing caine bisa mesuang pipis. Ulian cicing caine, wake dadi lek teken pisaga tur nyama banjare, keto munyine jro kelian bangras. I Celempung makebris kedek di kenehne sawireh cicingne mula tusing bisa mesuang pipis. Mapan satonden ngisep jit cicingne, I Celempung suba nyegsegang pipis di bibihne. Pipise totonan sing ja teka uling jit cicinge to. Ditu I Celempung kedek di kenehne, sawireh maan nguluk-nguluk jro kelian banjar. Jro kelian buin mamunyi, Ih cai Celempung, sawireh cai suba nguluk-nguluk wake, jani ulihang pipis icange petang talu rupiah keto munyin jro kelian bangras. Inggih jero kelian, jinah jrone jagi waliang titiang, sakemaon cicing tiange ulihang dumun Cicing caine suba matiang wake, da buin cai nyambat cicing caine totonan keto jro kelian nyautin. Inggih yening asapunika, tiang tan prasida ngwaliang jinah jrone, sawireh cicing tiannge sampun pademang jro kelian, keto pasautne I Celempung. Kapelek kenehne jro kelian tur tusing nyidang masaut apa-apa sawireh cicingne I Celempung suba kamatiang.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.