What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Foto-New Normal di Paileh Ngedumang Bantuan-I Putu Suweka Oka Sugiharta

Kramane Nyemak Bantuan Mamasker.jpg
0
Vote
Title
Foto-New Normal di Paileh Ngedumang Bantuan-I Putu Suweka Oka Sugiharta
Year
Related Places
  Writer(s)
   Photographer(s)
    Reference
    087761557934
    Photo Credit
    Video Credit
    Wikithon competition
    Photo


    Add your comment
    BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

    Description


    In English

    In Balinese

    Uling Koronane mara nyumunin nglahlah nganti teka paletan ane kaadanin new normal gumine enu dogen rasaang tiang damang srebi. Tiang ngayah dadi Pekerja Sosial, ento mawanan tusing makejang gegaene sida pragatang uli jumah. Ulian panglahlah Koronane liu pesan soroh bantuan sosiale ane pesu. Ngedumang bantuane ane maendahan tusing dadi baan keneh ngramang, petekane musti beneh. Yen nganti pelih baan ngedumang bisa nglekadang wicara. Anake ane benehne maan bantuan bisa tusing kaduman, keto mase ane suba kaduman bisa naduanin. Ane paling takutin tiang, anake ane suba kapepekan brana kaduman bantuan anak tiwas. Sinah unduke buka keto lakar makrana biuta. Ulian ngenah-ngenah buute ane lakar lekad, tiang pepes miwalin uger-uger pamrentahe. Nanging pengkung tiange rahayu, tusing madasar keneh campah apa buin ewer. Piwal tiange sing ada len tuah nyekenang apang padum bantuane sida terem, tusing ada marasa kacorahin. Tusing acepok pindo tiang mentas di rurunge ane suung mangmung. Dikenkene tuah mapas montor wiadin onda ane dadi petekin baan jerijin lima. Taen mase tiang karerenang pacalang, katakonin magenepan paundukan tatujon paluasan tiange. Mara orahang tiang magae dadi Pekerja Sosial, nadak pacalange masebeng polos saha ngampakang blagbag rurunge. Lenan teken ento, tiang taen mase malinder ngalihin rurung ane tusing maempet wireh makudang-kudang desane sedekan nyipeng adat. Tongos magaen tiange tuah desa-desa ane nyeksek bongkol Gunung Agunge. Liu narka yening anake di padesan tusing sanget kalara baan panglahlah koronane. Wireh enu samah lakar dedaarane ane tusing musti mabeli cara paku, muncuk tabu, buah jepang, don junggul, miwah ne lenan. Panarkane ento tusing makejang beneh. Anake di padesan mase ngasanin lekahan gering Koronane, utamane ane nista brana. Anake tiwas di padesan satonden panglahlah koronane enu maan maulehan aji maburuh di pisagane ane ngelahan. Ada dadi tukang ulat ata, tukang bet umbin kladi, tukang encak batu, tukang penek, miwah ne lenan. Ane suba royod ngandelang paenjuh pianak lan braya-brayane ane maburuh di kota. Dipet kaselek tusing ngidaang nyakan, enu maan ngidih nasi awaregan di pisagane ane ngelah. Sasuban Koronane nglahlah liu anake kelangan alih-alihan, ngudukang dewekne dogen suba keweh apa buin lakar ngitungang ngupahin tur ngenjuhin anak len. Ento ngranaang bantuan pamrentahe kacagerang pesan. Yen nganti bantuane tusing pesu sinah enggal-enggal katekedang teken tiang. Tiang musti serat-seret kemu mai nakonang pajalan apang bantuan kramane sida pesu. Sujatine tiang ngelah rasa jejeh, patuh teken anak lenan. Panylaksak tiange ane tusing kena baan ngundukang ngae kenehe setata rundah. Pepes pesan ada pituduh nadak apang mragatang paileh gaene di makudang-kudang tongos. Taen mase paek pesan uli tongos tiange ngedumang Kartu Sembako ada anak kena Korona ane kapapagin baan Ambulans. Di suudne tiang tusing bani nglantas ngojog umah. Di kenehe dot pesan tusing matulak mulih, nanging tiang tusing ngelah bekel lebihan anggon nyewa padunungan. Payune tiang maksaang keneh budal mulih, diastun tusing bani mapaekan ajak robane jumah. Lenan teken kaselametan padewekan tiang jejeh pesan geringe nglahlah kala ngedumang bantuan. Sebet pesan tiang ngenehang anake ane suba kalaranin baan basang seduk buin kagandongin gering. Kadi rasa tusing ada pajalan beneh ane lakar ambahin tiang, makejang misi gegodan. Diastun keweh pesan nlatarang ane madan new normal teken anake di desa-desa nanging tiang tusing mareren meseng keneh. Uling konden tawang tiang ada reragragan new normal tiang suba liu mabesen teken krama-kramane ane maan bantuan. Paling malu nunas pangaksama wireh kahanan bantuane tuah amatra, mirib tusing sida matuhin pamupu gaen krama-kramane satonden panglahlah Korona. Suud ento ngajakang kramane apang jemet nganggon camok masker , ngumbahin lima masabunan, ngumbah baju yen maan pesu uli paumahan, tusing masalaman ajak anak len, tusing mapaekan ajak anak len, miwah ne lenan. Tiang mase ngemaang pameneh yen kanti ajak mekejang tusing piwal sinah geringe lakar enggal budal. Disubane geringe budal sinah ngidaang buin maburuh, tusing tuah nyagerang paenjuh pamrentahe ane tusing amongken. Kramane ane tuturin tiang makejang maanggutan lan nglaksanaang isin pitekete makejang. Jani iwasin tiang kayang anake ane suba odah papal macamok. Sanistane yen tusing ngelah camok, bibih miwah cunguhne kabedbed baan uek-uekan kain. Pakantenan kramane mase ngedasang wireh jemet ngumbah lima, mandus, lan manting panganggo. Rasaang tiang ene suba anut teken tatagihan new normale. Ulian jemet kramane ngiasaang pabesen pamrentahe ajaniane tusing ada ane kanti kaencegin gering Korona.

    In Indonesian