How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Galuh Pitu

Dancer-4346755 960 720.jpg
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Di panegara Medang Kemulan, ada sang Prabu Beksa maduwe putra papitu, makasami istri-istri. Pesenganne inggih punika: Galuh Pradnyawati, Galuh Puspawati, Galuh Marmawati, Galuh Wijasantun, Galuh Mertasari, lan Galuh Sumanasa. Kacerita galuh pepitu punika sami jegeg sekadi dedari di kahyangan. Biang raden galun sesai-sai maselselan tur nangis sawireh nenten mrasidayang ngicenin okan-okane napi sane patut. Sawireh sang prabu nenten kari maduwe napi-napi. Druwene sami sampun telas anggena mamotoh. Sedek dina anu biang raden galuh makayunan ngaryanin laklak. Sawireh biang galuh maduwe baas abedik. Jani i dewek lakar ngae laklak, lakar adep di rurunge. Saget nyak maan bati, batine dogen lakar ajeng makejang. Yen sai-sai lantas keto, sinah suba i dewek nyidayang ngamertaning raden galuh, keto pakayunane biang raden galuh. Gelisang satua, baase punika sampun dados tepung, tur jagi kaanggen laklak. Biang raden galuh preragan di pawaregan. Dugase ento galuh pitu makejang pada sirep. Mara laklake lebeng abungkul matangi lantas Galuh Sumanasa ane paling alit, raris ka pawaregan. Cingakine biangne nglaklak. Icen ja tiang asiki biang, atur okane. Nah cening, kewala da oranga teken rakan ceninge. Sesampun di pameramane, raden galuh nguningin rakane. Mbok galuh, i biang ngaryanin laklak di perantenan, tiang icena abungkul. Mara pirenga atur raine, ngencolang Raden Galuh Mertasari ka perantenan. Biang, icen ja tiang laklak abungkul, tiang seduk pesan. Nah cening galuh, kewala da sambatanga teken rakan ceninge Kenten pabesen biangne. Disampune punika, sami okane matangi tur samian nunas laklake punika. Sabilang lebeng abungkul, sampun ajenga teken okane. Kanti laklake sami telas kaajeng olih Raden Galuh Pitu. Ditu biang galuh nangis mapangenan. Gelisin satua, buin manine sang prabu makayunan jagi magingsir nuju tongos ane lenan. Sami pada ngiring. Pamargine kacerita nelusuk alas ane bet. Ditu lantas manggihin tukad linggah tur dalem, ane matiti tiying petung akatih tur ganjih. Sang prabu makayunan lakar ngliwatin tukade totonan. Ditu sang prabu nuut titine jagi ngisiang di tanggu. Wawu raris Raden Galuh Pitu nikana nuut titi punika. Raris Galuh Pitu mamargi nuut titine. Disampune nganteg di tengah titine, titine magulikan tur Galuh Pitu makasami ulung. I biang nyerit katulung-tulung kewala tan prasida antuk nulungin. Sang prabu muah biang galuh sedih, mapangenan katinggalin putrin ida makasami. Gelisin satua, Raden Galuh Pitu sampun doh anyud, kewala kari saling glantingin. Kacerita lantas Raden Galuh Pitu kampih di sisin tukade ane bet, bek misi bun galing-galing. Ditu Raden Galuh Pitu nyangket tur kampih. Raden Galuh Pitu nuut sisin tukade. Disubane anteg maduwuran, saget ada umah melah pesan. Demen pesan atine Raden Galuh Pitu sawireh ada tongos madunungan. Ditu lantas Raden Galuh Pitu nuju umahe totonan. Disubane anteg di umahe totonan, dapetanga ada raksasa nyleleg di bale gedene, sedeng ngengkis pules. Baan takutne, ditu Raden Galuh Pitu ngencolang nuut bangsing punyan bingine tur mengken di punyan bingine. Disubane peteng, ditu ngenah umah I Raksasa galang maglanaran, kasinarin antuk manik-manik ane masinar makenyornyor. Raden Galuh Pitu makejang angob ningalin kasugihane I Raksasa. Lenan teken ento, I Raksasa liu masih ngubuh celeng, siap, bebek, kedis lan ane lianan. Nyingakin kasugihan I Raksasa, dadi eling Raden Galuh Pitu teken kalacuranne. Len suba sing ngelah apa, jani kampih di umah raksasa ane demen nadah jelema, keto pakayunan Raden Galuh Pradnyawati. Ida Raden Galuh makasamian nangis maselselan. Ditu lantas makasami ngulengang kayun nunas pasuecan Ida Hyang Parama Kawi. Raden Galuh Pradnyawati mangucap, Lara lara kajantaka apang ada jani pasubayan. Mara keto ada pamereman melah. Lara-lara kajantaka apang ada jani prabon tenun magenepan. Mara keto jeg ada perabot tenun agenepan. Kendel pesan pakayunane Raden Galuh makasami. Buin manine Raden Galuh Pitu makasami nenun di duur punyan bingine, sesubane kedise manguci saling pasaurin, Raden Galuh Pitu magending. Raksasa, raksasi, dong pules ja iba abulan pitung dina. Cang, cang, cang, sur katemplung, keto dogen gendingane Raden Galuh Pitu saling sahutin. Mara I Raksasa ningeh gendingane totonan, jeg pesu kiap matane buka dampeh. Uab-uab laut mamunyi I Raksasa, Uaaahemmmmm, meli tuak aji nemnem, tusing telah baan nginem, payu garang sidem, jani kai lakar medem. Kiap matane gendingane teken kedise, kai jani lakar pules abulan pitung dina. Sesubane mamunyi buka keto, I Raksasa lantas mageblug pules leplep. Ditu Raden Galuh tuwun uling punyan bingine tur macelep ka umahne I Raksasa. Ada ane nyemak baas lantas nyakan ditu, ada ane ngejuk siap lantas anggona be. Sabilang dina Raden Galuh ajak semitone setata maratengan tur matampahan gelah I Raksasa. Bulun celeng, bulun siap ane katampah kadugdugang ditu di samping jitne I Raksasa. Keto masih entip nasine tur leluu dedaaran ane lenan makejang kadugdugang di jit I Raksasa ane sedeng pules. Kacerita jani suba madan abulan pitung dina I Raksasa pules aris, ditu lantas ia bangun. Kewala dugase ento Raden Galuh Pitu suba buin menek ka punyan bingine sambilanga ngintip. Mara I Raksasa bangun toliha lantas siapne, celengne, tur baasne telah makejang. Lantas ia nepukin di beten jitne bek misi bulun siap, misi bulun celeng, misi balung siap, balung celeng, tur misi nasi mabrarakan. Ditu lantas I Raksasa pedih tekening jitne ane suba ngamah sakayane makejang. Ia ngaden jitne ane ngamah siap, celeng, tur baasne makejang. I Raksasa mamunyi padidi, Aduh pocol pules abulan pitung dina. Telah amahe tur isepe siap, celeng, tur baas kaine teken jit kaine nenenan kalahin pules abulan pitung dina. Jani lakar gaenang api, lakar suled bungut jit kaine apang mati. Keto pamunyin I Raksasa mara bangun, baan gedegne teken jitne. I Raksasa lantas munduhang sambuk teken kau liu lakar anggona ngendihang api. Sesubane apine gede ngarab-ngarab ditu lantas jitne suleda, ia negak duur api ane gede totonan. I Raksasa ngelur naanang sakit tur sakit bolne. I Raksasa ngemasin mati ulian kabelogane. Raden Galuh pitu ngenggalang tuwun uling punyan bingine. Raden Galuh ajaka papitu jani nongos di umahne I Raksasa. Raden Galuh dadi sugih, prajani ngwarisin sakayane I Raksasa.

  Kaketus saking Satua Bali Sang Mong Teken I Kidang I. NK Supatra

  In Indonesian

  Nothing was added yet.