How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Foto-Virus Corona Ngajahin Tiang Matilesang Dewek-Nengah Kologan

Negak.jpg
0
Vote
Title
Foto-Virus Corona Ngajahin Tiang Matilesang Dewek-Nengah Kologan
Year
Related Places
  Writer(s)
   Photographer(s)
    Reference
    085739043168
    Photo Credit
    Video Credit
    Wikithon competition
    Photo


    Add your comment
    BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

    Description


    In English

    In Balinese

    Yen sing ke ada Virus Corona buka jani, mirib sebeng tiange nu tegeh negehin Gunung Agunge. Yen sing ada mrana buka kene, mirib keneh tiange suba ngedenang, ngedenin gumine. Ipidan idup tiange saja luung, dompete sing taen puyung, pipis satus talian kenceng setata mabaris, paling bedik misi dasa baris. Ento mara ane ngenah, tonden buin pipis ane di ATM-e, jeg setata liu misi saldo. Nanging ane jani suba malenan pesan sasukat Virus Coronane teka mai Ka Bali. Viruse teka, tamune magedi, kayang isin dompete telah magedi. Jani kalingan pipis satus talian kenceng abidang, pipis siuan lecek kapah misi. Sasukat ada Virus Corona, tiang kelangan gae, ulian pariwisatane benyah latig. Atiban tiang suba dadi sopir, ngateh-ngatehang turise malali. Sabilang wai panyatusan maan ngidih tipping muah susuk uli art shop miwah restoran tatbkala tamune mabelanja . Ento ane makada tiang marasa ajum ulian setata liu ngisi pipis. Satondene nyupir, tiang maburuh di hotel. Ngancam makelo gajihe ngancan ngamedikang ulian sewan kamar hotele ngmudahang, nanging kaperluan kulawargan tiange terus ngeliunang, apa buin suba ada panak buin besik. Nyagerang tiang dogen magae, gajihe di hotel pak-puk, jeg sing masisa. Ento makada tiang banting setir dadi sopir, mungpung ada timpale ngmaang jalan. Timpale ngelah utsaha travel, ditu tiang nyumunin maburuh nyopir, nganggo mobil timpale. Sing kanti telung bulan, keneh tiange ngedenang ulian suba tepuk selah pipise. Prajani tiang pindah kost, ngalih tongos ane luungan, ane misi AC, pokokne kost ane mewah. Tiang masih suud maburuh ngajak timpale, gede keneh tiange nyicil mobil, kenehe apang sing misi mayah setoran buin, tiang padidi ane dadi bosne. Ngancan wai, ngancan ngeliunang pangasilan tiange. Idup tiange sesai motah, sing taen buin madaar jumah, sesai madaar di restoran. Keto masih Yen mulih ka desa, mobile tegakin tiang, sebenge suba tegeh sajan cara bos. Nanging ento tuah caritan tiange satonden ada Virus Corona teka ngrebeda. Jani, kalingan nyewa kost mewah, nyewa kost ane biasa-biasa dogen tusing nyidaang. Kalingan madaar di restoran, lakar meli nasi jinggo dogen tiang nu makeneh. Nyelsel, sajan-sajan tiang nyelselin dewek. Jani kanggoang tiang nongos di desa, suba sing nu ngkost di kota. Cicilan mobile masih suba sing nyidang nugtugang. Tiang kelangan pagaen, kelangan mobil. Aget masih nu ada sepeda motor somahe ane ngatehang kemu-mai. Yen dadi ke lipetang galahe, tiang misadia nu maburuh di hotel maan gajih abedik, nanging pasaiane ne cukup, panake nu nyidaang meliang susu formula. Ane jani, pipis anggo meliang panake susu suba tusing katugtugang buin, nyidaang ngaenang bubuh baas dogen suba aget. Keto masih tiang nyidaang madaarang nasi uyah lengis dogen tiang suba lega sing kodag-kodag. Kelangen nepukin panak-pnake jani tuah madaar bubuh sabilang wai. Dikenkene panake ngeling inget-inget nagih susu. Ulian pedalem, angsehang tiang masih meliang susu ane mudahan. Nyelsel tiang nyelsel. Ngudiang ipidan tusing nabung tat kala ngelah pangasilan gede. Nanging tiang jani sadar, Widhine mula adil. Mirib ene pajalan karman tiange. Ulian Virus Coronane, jani tiang malajah matilesang dewek, malajah nambunang sekaya, krana pajalan idupe enu lantang. Panak-panake nu cerik, mani puan masekolah, sinah ngancan ngedenang tetagihanne. Mogi ja tetep sweca Widhine, pait getih tiange, nyidaang ngisinin kaperluan kulawargan tiange, nyidaang nyekolahang panak-panak tiange sabatek neked SMA. Ulian viruse ene masih, somah tiange jani bisa ngae jaja, bisa ngae jejaitan. Jaja donat pagaenne sesaine ada dogen ane melinin , keto masih canang ane gaena setata telah maadep. Yadiastun somahe mlajah uli YouTube, somah tiange enggal bisa. Asil uli daganganne sabilang wai sedeng masih anggon ngudusang bungut paone. Dikenkene masisa masih bedik, nyidang nabungang nyang limang tali rupiah. Malenan ngajak tiang, tiang jani ngarapin tanah carik warisan bapan tiange, yadiastun tuah selae are. Apang enggal ngasilang, tanemin tiang baan bunga pacah lan bunga mitir. Dadinne pasaian tiang nyidaang ngalapin bunganne, sabilang sanja adep tiang ka Peken Galiran. Asilne ada masih anggon tiang mayah yeh PAM, mayah listrik, muah kaperluan ane lenan. Sing suud-suud tiang ngrastiti bakti, sweca Widhine ada masih jalan anggon tiang ngalih bekel pasaian. Keto masih sing suud-suud tiang nunas pangampura, krana imaluan tiang bas kaliwat sombong, tusing bisa ngyasayang sekaya. Sabilang peteng makere masare, setata ngetel yeh paningalan tiange ulian sebete kaliwat. Dumadak ja Virus Coronane enggal ilang, sametone makejang Apang seger oger, apang nyidaang mapupul, nyidaang mabraya. Yen suba new normal apa adanne, tiang lakar tetep cara jani, tusing Lala buin nyagerang magae di pariwisata, tusing buin marantau. Kanggoang magae dini, di tanah palekadan tiange, maka bukti baktin tiange nugtugang geginan panglingsir tiange.

    In Indonesian