How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Literature Sekala Niskalaning Pamunah Korona

20200520 193204 0000-min.png
Title (Other local language)
Photograph by
Komang Artha Susila
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  • covid-19
Reference
Related Places
Event
Related scholarly work
Reference


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description

Youtube-Luh Yesi Candrika


In English

In Balinese

Mligbagang gering di Bali tusing dadi leb uli paundukan niskala, mapan makudang-kudang rontal medasang geringe ngelah pangangon uli kapetengan. Kala pangangon geringe brangti teken parilaksanan Manusa Baline ane murug tata titi sinah rerencange lakar kapituduh ngura wit gering. Ipidan dugas Gering Koronane konden nglahlah di Bali, liu mapanarka Gumi Baline tusing ja lakar kaduman gering wireh di Bali pangacin Widine tusing taen kapegatan. Ketogan Manusa Baline sumbar yening tusing ada tongos di jagate ane luihan teken Bali di unduk mayadnya. Ento makrana Gumi Baline setata kasihin Widi. Panagara Cina, tongos gering koronane katarka lekad kadalih lengit mapangaci, tusing buka di Bali. Kapantesang gumine ento ricu kauyak gering. Ada mase ngaba pangugu kadasarin baan tutur-tutur ilu ane tami katami. Sinalih tunggilne katuturan kalaning Betara Katon Anak Agung Oka Geg enu nyeneng, kocap Ida sida ngrerenang amuk gering tuah aji pangucap. Ida masabda di ajeng palinggih Prajapatine, Yen makejang panjak tiange ambil Embok, nyen mani puan lakar ngaturin embok canang tuh ? . Lacurne rasa subaktine ane nyimpir ngae anak Baline nyansan ngedig tangkah. Kadi rasa Widine sikut likad nedunang biseka di Bali. Atur-aturan pasaian nganti patgata kalane ka Widi kadadiang pangentek. Kabisan ngae canang sari atanding kadadiang pangagu. Buka tatas nawang yening panembahane bakal kamranan kalaning pegat katuran. Lenan teken ento Manusa Baline engsap nyuluhin dewek, tuah marasa di benehe dogenan. Pangargan piranti panyliksik internet ane nyansan mudah kerug sanget ngedengang Manusa Baline sepanan marasa ngelah panawang lebihan, sawatek ane tepukina ditu enggal kagugu. Mara tepukina ada anak ngorahang Virus Koronane tuah gering lemet lete, ento awanan tusing bakal mampuh ngusak-asik Manusa Indonesiane ane suba papal uyak gering kaweng cara demam berdarah, tipus, malaria, miwah ne lenan enggal kagugu. Ada mase tepukina rariptan yening Virus Koronane tusing mabayu di tongos ane tusing sanget gesit buka di Indonesia, tuturan ngambang buka keto enggal karesep. Nanging yan ada anak miteketin apang ngaggon camok masker miwah seleg ngumbah lima masabunan sepanan kacampahin. Keto suba bikas manusa Baline jani, enggal pesan nindihin tutur ane joh sawat sinambi ngematahang piteket ane sumekenan. Orat patine anggona maguyu-guyuan. Bikas ampahe tusing ja gelah kacerikane dogen. Mirib yen urati nylehin, rugrugan pamucuke ane ngewarang pasobiah apang ngwatesin pesu uli paumahan tusing sida ngemaang patulad. Pepesan sang panguger ngengkogin, nglompangin arah-arahne padidi. Kala gumine kawehan nyansan liu anake ngaku maan pawisik suung paundukan banten panempuran gering. Uli ne ngmel-mel di pekene kanti kalinggihan di pura-purane. Tusing teked ditu dogen, ngliunang jan banggul Widine ngaku maan pawuwus apang tapakan panembahane nglawang macecingak nyomia gering. Nabdabang pawuwus buka keto mase ketil pesan, kadi rasa tusing ada pajalan beneh. Ada dogen majlawatan keneh rundah yening pajalan ane kacumponin kadoriane bakal ngaba pangraran. Di pelihe baan ngentasin pamutus sinah grudugan kramane ane kenyeng tur tusing taen nyak naros pastika tuah bisa melihang dogen. Kacerikane ane marasa tusing ngelah panawang nyumingkin sengka, yan sanget karesepang kajerihin tuah munyin I Buta Mangigel ane mangoda nanging yan pucingin katakutin seken panikan Widi. Simalune makudang-kudang desa pakraman nyobiahang war-war mabinayan paundukan bebantenane ane sandang kaatur ka luur. Ada mase ane tusing mapangarah apa-apa. Pepesan kramane ane tusing maan pangarah sumeken milu-milu tuung nuutin arah-arah ane bakatanga uli sawitrane di dura desa, yen sing keto ulian baan mamaca di medsos. Sinah di soang-soang paumahan kapasang srana panangkal gering ane maendahan. Diastun alih-alihane sedek keweh, kramane nglasang pamupun gaene kasepih anggona meli lakaran banten. Nepasin unduk buka keto pamrentahe masawala patra ka Bandesa Agung miwah para Bandesa sajebag Bali. Isin sawala patrane apang pamucuk desa pakramane sida ngarahin kacerikane ngunggahang banten pajati miwah bungkak ane kajejerang nganti geringe magedi. Di lebuh kaaturang nasi wong-wongan ane ulam, warna, miwah wangune suba kaiket baan uger-uger apang tusing sanget muara tempang. Nanging liu kramane ngae wangun nasi wong-wongan soleh, mirib mamarna mabanyolan laut kaedengang di medsos. Pamuputne nasi wong-wongan ane miwalin uger-uger ento dadi kakedekan gumi, tusing abedik ane mariceda. Sabanen nyepi, saupan truna-trunane ngrenggeng apan ogoh-ogohne buung kaigelang di pangrupukane, ada ane ngambul nunjel ogoh-ogohne di patongosan. Pamrentahe adanina tusing ngajiang karajegan seni budayane. Yan slehin buin, pepesan paseed truna-trunane di pangrupukane tusing ja ngalih smertin ogoh-ogoh pinaka musuh-musuh di awak ane wenang basmi. Liunan nyumpuang lakar mamunyah, ngidupang salon mamunyi ngempengin, kanti ngedegang bayu gede napkala nyuriakang ogoh-ogoh ne pepesan ngundang ieg. Lumrahne bikas manusane tusing ja liu masalin sasuban ogoh-ogohe katunjel. Kramane ane lenan mapariselsel wireh tusing dadi nglaksanaang yadnya ane makobyohan, marame-rame. Sedek pujawali pamedeke ane maturan ka pura-pura kawatesin, makudang-kudang karya agung kabuungan, kakirigang . Diastun ada mase murug, tetep mujawali kadi patut kewala pamedeke tusing kadadiang ngaba hape. Tetujone apang orta pujawaline ane tetep ngramia tusing teked ka dura desa. Yen ada kalayusekaran pratekan sawane nyemak sulur ane paling ringkes. Keto mase pula-pali pawiwahane karamenin baan braya pangarep dogenan. Liu nyimbing anake nganten masan gering tuah daya ngintik. Kenehe ane kuang nyumpuang pula-pali yadnya maorten ringkes nyiriang liunan Manusa Baline konden cacep nyalanang yadnya ngunteng, pepesan enu baatan ka teben. Gae nistane kaadanin tiwas, tusing karesep yening nista ento maakah uli kruna Basa Sansekerta ista ane maarti unteng. Taen mase ada pangrancana uli sinalih tunggil pamucuk kramane apang Gumi Baline majumu nyipeng di sasih kadasane. Sang ngragrag nyenarang parikramane ento kadasarin baan wiweka,apang sekalane sida megatang palahlah geringe lan niskalane kramane sida ngening-ening uli paumahan soang-soang, ngemaang galah soroh bebutane magarapan. Reragragane ene pastika ada ane menehang miwah melihang. Ane menehang liunan kramane ane suba ngelah alih-alihan netep, diastun tusing pesu uli pomahan tetep magajih. Kabalikane ane melihang tusing len tuah kramane ane makuli di rurunge, yen tusing pesu tusing maan upah. Panampen ane maimpas buka keto nyihnayang Manusa Baline enu kamemegan minayang utsaha sekala kalawan niskala kala nyusudang palahlah gering. Di sastrane mula ada kasurat sekalane madasar niskala. Iketan sekala niskalane wenang jemak uli sulur sekala malu. Buka ngalih yehe ane nasarin tanah wenang tanahe kacongcong riin. Ento awanan kala Presiden Sukarno nyumunin nlatarang wangun Pancasilane 1 Juni 1945 , paundukan ka niskala lakuna ketuhanan yang berkebudayaan kapejang paling duri. Ririgan ane buka keto tusing ja singsal, mapan yen konden pragat baan medasang paileh di gumi sekala sinah keweh nyujur niskala. Buka jani liu pesan biuta sekalane ane sandang dabdabin riinan. Tusing ngalih imba joh, parikrama nyemprotang disinfektan liunan singsal. Enu ketah nyemprotang disnfektan nganti ngentegin kulit wiadin ngetikin mua. Reke wisian disinfektane ento sida ngwetuang gering len yen kanti nyiam wiadin ngetikin paukudan. Keto mase enu liu magae goroh, nyemprot aspal miwah bet-bet. Kramane ane ngmol-mol wireh marasa kawatesin mabraya baan uger-uger pamrentahe, mabalik ngelung pabrayan ulian ngugu orta di rurunge. Nyamane ane mara mulih uli dura negara kacadang, kadalih ngaba gering agrobag. Brayane ane kageringan sedek majalan nuju tongos maubad katambakin di margane. Lacurne ketian tuah bisa nundung wiadin nambakin nanging tusing mampuh ngemaang pajalan luungan. Panyama brayane patutne ubuhin baan keneh rungu teken anak len. Ane ngelah lebihan patut ngumpanin brayane ane tunaan. Tusing ja ane ngelah mabalik pripit, setata ngedotang ane lebihan. Enu liu pegawe pamrentahe tusing las mara ada pangrancana asil pagaene lakar kasepih anggona ngencanin gering. Keto mase juru gaene ane ngelah sepelan liu madaya linyok mapi-mapi tiwas, milu ngintip wantuan anak kalaran. Panglahlah geringe patutne sida nganehang momone ane suba makelo nyusupin awake. Pangrasa ajume ulian ngelah brana lebihan suba wenang enyatin. Gumine ane suba sanget kacemerin mase wenang sumekenang mratekain apang sida mawali resik. Yen suba aketo sinah niskalane lakar ledang mapaica panempuran gering.

In Indonesian

Persolan wabah penyakit di Bali tidak dapat dilepaskan dari unsur (niskala) karena beberapa pustaka lontar menyebutkan jika wabah penyakit juga disebabkan oleh hal-hal yang tak kasat mata. Adanya keyakinan bahwa penguasa malam ini marah kepada manusia Bali yang tidak mengikuti aturan, maka pasukan yang diperintahkan akan turun untuk mendatangkan wabah. Sewaktu virus Corona ini belum sampai ke Bali , banyak masyarakat yang berpendapat bahwa Bali tidak akan terkena imbasnya. Masyarakat Bali terkesan menjadi sesumbar dan menganggap bahwa tidak ada tempat seaman di Bali karena senantiasa melakukan yadnya. Oleh karena itu, Tuhan selalu memberikan perlindungan. Cina dianggap sebagai negara yang diaggap malas mengadakan upacara. Tidak seperti yang dilakukan di Bali. Maka dianggap pantaslah negara tersebut kacau akibat wabah.

Ada pula anggapan yang didasarkan pada keyakinan kuna yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya mitos terkait dengan Betara Katon (Anak Agung Oka Geg). Saat masih hidup, konon beliau dapat mengatasi dan menghentikan wabah penyakit hanya dengan sarana mantra. Beliau berdoa di hadapan palinggih prajapati. “Apabila semua pengikut anda ambil, siapa yang akan menghaturkan yadnya di kemudian hari?”. Keyakinan masyarakat Bali yang sangat tipis membuat mereka semakin angkuh. Tuhan seolah-olah sulit memberikan anugerahnya kepada Bali. Berbagai yadnya telah dihaturkan kepada Tuhan untuk memohonkan ketentraman. Kemudian, hanya dengan membuat canang sari satu tanding dijadikan alat penyombong diri. Bagaikan telah mengetahui segalanya tentang hal yang buruk akan datang jika yadnya tersebut tidak lagi dihaturkan. Selain itu, masyarakat Bali lupa menginstropeksi diri dan merasa paling benar.

Kemajuan teknologi dan mudahnya memperoleh akses internet menambah kesan kengkuhan manusia Bali yang terburu-buru merasa paling tahu. Apa pun yang diperoleh dari media daring sangat mudah untuk dipercaya. Pemerolehan informasi yang begitu cepat mengenai Virus Corona hanyalah wabah biasa yang tidak akan mampu mengacaukan kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa terserang wabah demam berdarah, tipus, malaria, dan yang lainnya sangat mudah dipercaya.

Ada pula kabar bahwa Virus Corona tidak akan dapat hidup pada suatu tempat yang beriklim tropis seperti di Indonesia. Kabar yang demikian justru sangat cepat dipercaya oleh masyarakat. Akan tetapi, jika ada seseorang yang memberikan himbuan untuk memakai masker dan rajin mencuci tangan dengan sabun, malahan terkadang himbauan tersebut tidak dihiraukan dengan baik. Demikianlah sebagian perilaku masyarakat Bali saat ini. Mudah sekali percaya pada isu-isu yang tak pasti dan mengabaikan nilai-nilai kebenaran. Hidup mati ini malah dijadikan bahan candaan. Perilaku yang tidak waspada ini mungkin hanya sebagain kecil saja. Apabila diamati dengan baik, himbauan pemerintah mengenai aturan agar tidak ke luar rumah justru tidak terlalu dihiraukan. Seringkali masyarakat justru acuh dan tidak mengikuti instruksi-instruksi tersebut.

Saat masyarakat merasa semakin terdesak, banyak orang kemudian mengaku mendapatkan petunjuk mengenai yadnya yang hendaknya dihaturkan untuk memusnahkan wabah penyakit. Petunjuk-petunjuk tersebut diperoleh dari warga kesurupan yang terjadi di pasar-pasar, bahkan konon mendapatkan petunjuk di pura-pura. Tidak hanya demikian, banyak masyarakat yang mengaku mendapatkan petunjuk dari Tuhan agar sungsungan warga yang berupa tapakan tersebut turun menari (nglawang) sehingga dapat menghalau wabah penyakit. Menangapi petunjuk yang demikian, hendaknya masyarakat justru lebih cermat, bagaikan sudah tidak ada pilihan lain lagi. Ada saja rasa ragu, jika keputusan yang dilakukan pada akhirnya akan mendatangkan malapetaka.

Apabila salah dalam menjalankan upaya menanggulangi penyebaran Virus Corona, maka masyarakat yang hanya bisa mengkritik akan dengan sangat mudah untuk menyalahkan. Kemampuan yang rendah dalam menanggapi sesuatu, justru akan mendatangkan malapetaka, ibarat orang buta yang sedang menari. Akan tetapi, jika benar-benar wabah menyerang barulah rasa takut dan puja tiada henti dipersembahkan kepada Tuhan.

Pada awalnya, banyak desa pakraman memberikan pengarahan yang berbeda-beda mengenai upakara yang akan dihaturkan kepada Sang Pencipta. Ada pula yang tidak mendapatkan pengarahan apa pun. Bahkan, sering kali masyarakat yang tidak mendapatkan pengarahan hanya ikut-ikutan menjalankan pengarahang yang diperolehnya dari desa lain. Jika tidak demikian, sering kali informasi didapatkan dengan menghandalkan media sosial. Oleh karena itu, pada masing-masing perumahan dipasang sarana penangkal wabah penyakit.

Walapun sulit memperoleh pemasukan, masyarakat dengan ikhlas membagi penghasilannya untuk membeli sarana upakara. Menghadapi persoalan yang demikian, pemrintah mengirimkan surat kepda Bendesa Agung dan juga kepada para kepala desa di seluruh Bali. Adapun isi suratnya yaitu agar para kepala desa dapat menghimbau masyarakat agar menghaturkan upakara (pajati) dan kelapa kuning (bungkak) untuk dihaturkan sampai wabah penyakit ini pergi. Sementara itu, untuk upakara yang dihaturkan pada Buta adalah berupa nasi wong-wongan dengan ulam, berwarna, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, banyak juga masyarakat yang menganggap nasi-wong-wongan tersebut sebagai suatu hal yang aneh. Mungkin saja karena warnanya dianggap lucu, apalagi saat di unggah di media sosial. Pada akhirnya, nasi wong-wongan yang disarankan tersebut hanya menjadi bahan candaan. Bahkan, tidak sedikit orang yang mencemooh.

Sementara itu, pasca perayaan Nyepi tahun ini, banyak pemuda-pemudi yang membicarakan mengenai batalnya pengarakan ogoh-ogoh pada Pangrupukan. Reaksinya beragam, di antaranya ada yang membakar ogoh-ogoh langsung di tempat mereka memajangnya. Pemerintah kemudian dituding tidak menghargai seni budaya. Apabila diamati kembali, para pemuda saat pangrupukan tidak memaknai ogoh-ogoh tersebut ibarat memusnahkan musuh di dalam diri. Justru banyak pemuda yang hanya ingin mabuk-mabukan, menghidupkan musik terlalu keras, dan menjadi ajang unjuk kekuatan saat bersorak mengarak ogoh-ogoh. Pada akhirnya hanya akan menciptakan keributan dan perkelahian.

Umumnya, perilaku masyarakat khususnya para pemuda tidaklah banyak berubah pasca ogoh-ogoh tersebut di bakar. Warga lainnya justru merasa sedih karena ada aturan jika tidak diperkenankan membuat yadnya dengan beramai-ramai atau berkerumun. Pada saat upacara piodalan, para umat yang ingin sembahyang ke pura-pura dibatasi dan berbagai upacara besar dibatalkan. Walapun ada saja yang melakukan pelanggaran dengan tetap melakukan upacara seperti biasanya, maka tidak diperkenankan untuk membawa gawai. Tujuannya agar upacara yang tetap digelar dalam keramaian tersebut tidak sampai tersiar ke desa lain. Apabila ada kematian, mayat terebut diupacara dengan upakara yang sederhana. Demikian pula, untuk acara pernikahan hanya boleh dihadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak saja. Banyak orang yang beranggapan bahwa menikah di masa seperti sekarang ini merupakan perilaku yang cerdik. Keinginan yang kurang menyetujui pelaksanaan yadnya pada masa pandemik seperti saat ini mencirikan, bahwa banyaknya manusia Bali yang belum terbiasa menjalankan inti sari dari pelaksanaan yadnya. Seringkali justru merasa terbebani untuk urusan di dunia. Upacara yang dibuat dengan cara yang nista (paling sederhana) sehingga seringkali disebut miskin. Banyak yang belum memahami bahwa kata nista berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu ista berarti inti. Ada juga rencana dari salah instruksi dari instansi pemerintah agar masyarakat Bali melaksanakan nyipeng pada sasih kadasa. Instansi terkait yang memberikan instruksi tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan nyipeng ini didasarkan dengan berbagai pertimbangan sehingga upaya ini secara sakala dapat memutus penularan wabah penyakit. Sementara itu, secara niskala masyarakat hendaknya menyucikan perumahan masing-msing dan menghaturkan yadnya untuk para Buta. Berbagai usaha yang dilakukan tentu akan mendatangkan tanggapan yang positif dan ada pula yang menanggapinya secara negatif.

Adapun masyarakat yang menanggapi positif dan membenarkan instruksi tersebut adalah kebanyakan orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Walaupun tidak ke luar dari rumah, tetapi tetap mendapatkan gaji. Namun, sebaliknya bagi masyarakat yang bekerja hanya dengan mengandalkan upah harian. Apabila tidak ke luar rumah untuk bekerja, maka tidak akan mendapatkan gajih. Anggapan masyarakat yang bertolak belakang demikian mencirikan manusia Bali masih bingung membedakan usaha secara sekala dan niskala dalam mengatasi wabah virus corona. Dalam pustaka-pustaka kuna memang disebutkan bahwa hal-hal yang bersifat nyata di dunia juga didasari oleh hal-hal yang bersifat maya. Untuk itulah, baik secara sekala maupun niskala hendaknya dijalankan secara seimbang yang dimulai dari antisipasi secara sekala. Seperti memperoleh air bersih yang bersumber dari tanah, maka perlu untuk menggalinya terlebih dahulu. Hal ini terkait dengan peristiwa sejarah, saat Presiden Soekarno mulai menggali Pancasila (pada 1 Juni 1945), yang mengarah pada keyakinan metafisik (niskala) yaitu ‘Ke-Tuhanan yang berkebudayaan’ diletakkan dibagian akhir. Urutan yang demikian tidak lah keliru karena apabila belum tuntas pada hal-hal di dunia, maka akan menjadi cukup sulit untuk menuntaskan hal-hal yang bersifat keyakinan atau metafisik (niskala). Seperti kondisi saat ini, banyak sekali masalah yang perlu diatasi. Contoh sederhanyanya yaitu saat melakukan penyemprotan disinfektan yang justru banyak terjadi kekeliruan. Masih banyak petugas yang menyemprotkan disinfektan hingga mengenai kulit dan terkadang hingga terciprat ke bagian wajah. Konon disinfektan tersebut justru dapat menimbulkan penyakit lainnya, apabila mengenai tubuh. Demikian pula, dengan penyemprotan yang asal-asalan. Misalnya saja menyemprot disinfektan ke aspal dan juga semak belukar.

Masyarakat yang mengeluh karena merasa interaksi sosialnya dibatasi karena aturan pemerintah, sebaliknya justru memutuskan hubungan karena percaya dengan isu-isu yang tersebar. Misalnya, sanak saudara yang baru kembali dari luar negeri dianggap membawa dan dapat menularkan virus corona. Bahkan yang memprihatinkan yaitu masyarakat yang akan berobat justru dihadang di jalan. Hal ini sangat menyedihkan, pasalnya sebagian orang hanya bisa mengusir dan menghalangi orang yang terkena wabah, tetapi urung memberikan bantuan dan jalan ke luar yang baik. Rasa persaudaraan tersebut hendaknya dipelihara dengan meningkatkan rasa peduli terhadap orang lain. Orang yang berkecukupan hendaknya berbagi dengan saudara yang kurang mampu. Bukan justru sebaliknya, orang yang mampu justru menjadi kikir, bahkan menjadi serakah. Banyak para pekerja pemerintahan yang tidak ikhlas ketika ada wacana bahwa gaji para pekerja akan dipotong sebagian untuk mengatasi wabah. Demikian pula dengan beberapa pekerja yang melakukan kebohongan dengan berpura-pura miskin, sehingga mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Adanya bencan wabah penyakit ini hendaknya dijadikan momentum untuk kembali merenung tentang diri sendiri. Keangkuhan karena memiliki limpahan harta dan kekayaan hendaknya dihilangkan. Dunia sekala yang sudah dicemari dengan perbuatan-perbuatan tidak baik harus segera dibenahi agar kembali bersih. Dengan demikian, maka dunia niskala dapat mengusir bencana wabah penyakit.