UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Tusing Dadi Naar Be Deleg

From BASAbaliWiki
20220916T224443263Z454321.jpeg
Location
Bali
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Kacerita dugasiIpidan, Mpu Lalumbang masemeton sareng Mpu Langgia. Mpu Langgia madeg nata di Tanah Madura. Ida Sang Prabu madue parekan sayang madan I Sengguhu, suba masuci madiksa Resi maparab Jero Gede. I Sengguhu kapangdika muputang sarwa karyan Ida Sang Prabu. Ida Mpu Lalumbang madue swagina ngaryanang saluir prabot ane mangan marupa tiuk, kapak, kandik muang sarwa sanjata ane lanying-lanying. Tan kacerita kaliyuga jagate di Madura sawireh sami panjake pada maduwe senjata muang prabot marupa kapak, kandik, tiuk, klewang, tumbak muah keris. Sawireh pada bingung panjake muah para tandamantrine, ditu lantas Ida Sang Prabu ngwentenang paparuman agung lakar maosang unduk masa kaliyuga. Kacerita matur Dane Sengguhu ring Ida Sang Prabu, Ratu Sang Prabu, yening titiang ngamanahang, sane ngranang jagate sakadi kaliyuga duaning Ida Mpu Lalumbang makarya lelandep. Ngandika Ida Sang Prabu, Nah yen saja buka keto bakal rejek I Lalumbang. Jani kema dauhin panjak gelahe makejang, patih, tandamantri, parawira apang siaga buin mani semengan bakal ngrejek I Lalumbang. Buin maninne, pasemengan pesan mara galang kangin suba pada sregep panjake sarwa senjata luire keris, tumbak, klewang lakar ngrejek Ida Mpu Lalumbang. Dane Mpu Lalumbang suba malaib bakal ngengkebang angga, sawireh dane suba mirengang orta bakal karejek antuk panjak, tandamantri, patih, muah para wira sapangandikan Ida Sang Prabu, antuk pengekan-ekan dane Sengguhu. Ri tatkala Ida Mpu Lalumbang malaib ngengkebang angga, dadi kapanggihin ada temuku gede ane magook betene, yehe ngecor gede pesan tur ening ngrincing di kakecorane madegdegan, ada deleg macanda saling tututin, saling kepung, ngapirpir kepesne cara anake liang pesan. Ada ane ngalih amah-amahan, ngamah lumut batu. Sateked pangrejeke di jeron Ida Mpu Lalumbang, tusing ada Ida di jeroan. Ento makrana kaserepin Ida nyatur desa, ada ngalih ngauhang, ada nganginang, ada ngajanang, muah ngelodang. Tusing masi sida kapanggihin. Sawireh suba pada won pangrejeke ngalih-alihin, dadi makejang matulak ka puri, tangkil ring Ida Sang Prabu, nguningang nenten sida manggihin Mpu Lalumbang. Kacerita Ida Sang Prabu ngwentenang karya ring pamrajan angung di Madura, madulurin Ida Sang Prabu sungkan banget. Meweh Ida Sengguhu nginkinang panjake tur ngrereh tamba kanggen nambanin Ida Sang Prabu. Keweh panjake bakal muputang karyane krana tusing ada tiuk, kapak, kandik, golok kanggon magae nabdabang karyanne. Makejang panjake nunas ring Ida Sengguhu. Ri tatkala ngebah kayu gede tusing nyidang, sangkaning kasidaan Ida Sengguhu prasida bah kayune ento nanging ngrecah tusing mrasidayang. Dadi madugdug kewehne Ida Sengguhu, sawireh tusing nyidang ngrecah kayu, madulurin lek jengah kayun Ida, mirengang ujar para panjake. Kacerita jani di Madura, ada brahmana ane mapesengan Bujangga Kayu Manis Rare. Ida katunasin tamba kanggen nambanin Ida Sang Prabu semaliha ngicalang pakeweh panjak. Raris Ida Sengguhu maputusan apanga i putusan tangkil ring Ida, nakenang indik pinungkan Ida Sang Prabu muah pakeweh panjake. I Utusan raris mamargi, enggal teked di genah Ida Bujangga Kayu Manis Rare. Matur i putusan, Ratu Pedanda, titiang kapangandikayang tangkil ring Singgih Pedanda jagi nunasang pinungkan Ida Sang Prabu saha pakewuh panjake riantukan karya ring pamrajan agung nenten wenten lemat, kandik, kapak, jagi anggenipun ngrecah saang, miwah matetuasan. Disubane kapireng atur i utusan, agia Ida mayoga semadi, nedunang taksu tenung sandi. Sasampune nglesuang yoga raris Ida ngandika, Cening utusan, kene ngenah di payogan bapanne, ane ngranayang Ida sungkan tusing ja ada len krana Ida lali masemeton ring Ida Mpu Lalumbang, ane nongos ditu di temuku ayanne ane yehne ngecor ening pesan, di kecorane ada deleg macanda awanan pangetute ane bakal ngrejek Ida matulak sawireh nepukin deleg macanda di kecoran yehe. Nah jani kema dabdabang alih Ida ditu di temukune, laut iring ka puri. Yan suba Ida rauh di puri, sinah waras Ida Sang Prabu, buina pakeweh panjake ilang sawireh swaginan Idane makarya tiuk, kapak, kandik muah prabote ane mangan lenan. Karyane bakal enggal pragat, yan suba matemu sakala kalawan niskalane sinah rahayu jagate dini di Madura. Matur I putusan, Inggih yening yakti asapunika, mangkin titiang nglungsur mapamit jagi ngaturang gatrane puniki ring Ida Sang Prabu. Tan kecarita I putusan mangkin sampun tangkil ka Puri Madura. Atur I putusan, Inggih Ratu Sang Prabu, titiang mangkin jagi ngaturang sapangandikan Ida Brahmana Kayu Mas Rare. Sane makawinan Cokoridewa sungkan puniki, nenten ja tios kocap I Ratu lali masemeton ring Ida Mpu Lalumbang, sane mangkin magenah ring temuku ayane, mengkeb santukan ajerih kayun Ida pacang kapademang Cokoridewa, yan sampun Ida mawali ka puri janten Cokoridewa gelis kenak tan patamba sane luih, semaliha karyan Kokor idewa jagi gelis puput santukan Ida uning makarya lelandep miwah prabot jagi anggen muputang karyanne. Ngandikan Ida Sang Prabu, Nah, yen keto, kema Cai jani majalan ngalih I Lalumbang, tunden mai, apang enggal gelah seger Medal toyan pangaksiane, eling ring paindikane dumun. Mapamit raris i putusan bakal majalan kema ka temuku aya bakal tangkil ring Ida Mpu Lalumbang. Satekede di temukune kapanggihin Ida Mpu, raganne keris pesan, sawireh makelo Ida tusing ngajengang. Yan sing nu kulitne ngaput tulang, meh mabrarakan tulang Idane. Sawireh suba mapangguh, matur i putusan, Naweg titiang sira Mpu, sane mangkin Iratu kapangandikayang mangda rauh ka puri, mangda drika ring puri Iratu malinggih nyarengin Ida Sang Prabu riantukan Ida sungkan rahat, samaliha Ida pacang nabdabang karya agung ring pamrajan. Ngandika Ida Mpu, Kene, kene nah Cai utusan, sawireh anake buka bena ada di temukune ulihan I Sengguhu, jani apang ia ane ngalih bena mai, kala ditu nyen mara bena nyak mawali ka puri. Mara buka keto pawecanan sira Mpu, i putusan nglungsur mapamit lakar tangkil ka puri ngaturang ring Ida Sang Prabu. Satekanne di puri lantas matur ring Ida Sang Prabu, Ratu Sang Prabu, nunas lugra titiang ngaturang saparindikan titiang tangkil ring Ida Mpu Lalumbang. Manut baos Ida, sapasira ja sane mawinan Ida magenah ring temukune, mangda ipun sane ngrereh mrika. Wawu kapireng atur i putusan, eling ida ring indike dumun, raris ngadika ring I Sengguhu, Jero Gede, ne anak ulihan Jero Gede I Lalumbang mengkeb ditu di temukunne, jani Jero Gede ngalih ia kema apang enyak ia teka mai Matur I Sengguhu, Inggih yening yukti asapunika mangkin titiang nglungsur mapamit ring Palungguh Iratu, jagi mrika ka temukunne. Tan kacerita ri sapamit Ida Sengguhu sampun rauh ring genah Ida Mpu Lalumbang. Ngandika Ida Mpu Lalumbang, Ih, Jero Gede tumben teka mai. Apa ada karyan Jerone? Nang tegarang orahang teken bena, apang bena tatas nawang Matur Ida Sengguhu, Puniki sira Mpu, mawinan titiang tangkil ring sira Mpu, santukan titiang kapandikayang jagi ngrereh Ida Mpu, mangda budal mriki ka Madura jagi masarengin ring rakan sira Mpu, sane tepengan puniki sungkan banget pisan. Sampunang sira Ratu ngelingang indike sane sampun lintang Ngandika Mpu Lalumbang, Nah kene Jero Gede, bena bakal enyak mawali ka puri kewala kene. Sawireh bena berag buka jani tusing mampuh majalan, yen nyak ja Jero Gede ngandong bena, ditu mara bena nyak matulak kema ka puri. Kaselek Ida Sengguhu, sawireh suba titah Ida Sang Prabu, sumanggup Ida ngandong Mpu Lalumbang. Sedereng mawali ka puri, Mpu Lalumbang, eling ring raga, santukan Ida nenten kapanggihin antuk pengetute ulihan ia i deleg, ditu lantas Ida ngandika, Ih. Iba deleg ajak makejang, sawireh Iba ane ngengkebang kai, uli jani neked sapretisentanan wakene apang tusing dadi ngajeng be deleg. Yan ada ane mawuuk dumadak apang matemahan lara. Suba wusan Ida ngandika keto, gelis mamargi ka puri, kagandong olih Ida Sengguhu tur kapecik cokoridane kanti ceking, Ida Mpu Lalumbang nyambak rambut Ida Sengguhu kanti telah tustus. Sarawuhe di puri, katurang ajengan apang enggal prasida mawali kenak kadi jatimula. Saja kacerita enggal, kenak Ida Sang Prabu, karyannyane taler puput, labdhakarya.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.