What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Sang Bima Dados Caru

20220711T002552271Z483788.jpg
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Sedek dina anu, kacerita Dewi Kunti sareng maka lelima putran idane, makadi Sang Darma Wangsa, Sang Bima, Sang Arjuna, Sang Nakula, muah Sang Sahadewa, rauh di Desa Ekacakra. Ditu Sang Panca Padawa madunungan di Grian Ida Sang Brahmana Luih. Jani kacerita, Ida Sang Brahmana patut ngamedalang jatma adiri lakar kaanggen caru tetadahan I Detyabaka. Nangis Ida Brahmana lanang, Aduh Adi, kenkenang jani baan madaya apang prasida luput teken kapatutanne? Encen men jani serahang pianake? Yen ane luh, mara ia menek bajang kaliwat sayang, yen adinne ane muani, enu ia cenik. Melahan suba idewek bareng mati ajak makejang katadah ban I Raksasa Baka, keto baos Idane. Sawireh buka keto pariselsel Ida Brahmana lanang, lantas nyawis matur Ida Brahmana Istri, Inggih Beli, sampunang gelis sungsut, sane kawastanin istri patut nulungin susatya ring rabi. Banggiang titiang manten serahang ring I Detya Baka, mangda titiang molihang kadharman, titiang misadia ngawe karahajengan rabi. Sane kawastanin anak luh, patut patibrata ring rabi. Jani matur nimbal okanne ane maraga isteri, Inggih naweg titiang Ibu, yening Ibu seda, sinah sampun Ida I Aji sareng seda. Raris, sapasira jagi ngemban adin titiange kari alit? Duaning asapunika, becikan sampun titiang serahang ring I Detya Baka Semaliha, swadharmaning titiang dados putra, sane ngelarang putra sesana wenang subakti ring guru rupaka. Antuk punika, ledangang ugi kayun aji kalih Ibu, banggiang titiang dados caru. Ane jani masaur masi putrane sane lanang, Aji, Ibu, sampunang Aji miwah Ibu sungsut, wusan sedih, banggiang titiang mademang I Detyabaka, keto baos putran idane ane lanang. Kacerita ne jani, mataken lantasan Dewa Kunti, Naweg, nawegang titiang Ratu Pedanda, presangga wiakti titian purun matur, napi mawinan Singgih Pedanda maswabawa sungsut kadi puniki? Ngandika Sang Pandita, Ibu sang maraga datengan, kalintang luih Idewa, mataken indik kabyaparan tiange. Sapuniki indike, Desa Ekacakra kawawa antuk Raksasa Baka. Krama desane pada ajerih ring ipun, antuk luih prabwan ipun. Krama desane nyabran ngawarsa mangda ngaturang jatma adiri dados tetadahan I Raksasa Baka. Taler mangda ngaturang kebo aukud, kambing aukud, adeng asiu, rauhing jejanganan ipun miwah sekancan inum-inuman. Punika ngilir akuren-akuren ngamedalang kakenan ngawarsa. Yen pet nenten ngaturang, desane jagi kabasmi tur kalebur rauh ka dagingnyane. Warsane sane mangkin titiang polih giliran ngamedalang jatma tetadahan. Punika sane mawanan titiang sedih. Semaliha titiang kari tresna mapianak kalih makurenan, keto pangandikan Ida Brahmana lanang. Di subane kapiarsa pangandikan Ida Sang Brahmana, nyawis matur Dewi Kunti, Inggih Ratu Pedanda, sampunang Ratu sungsut, puniki titiang madue pianak lelima, puniki ambil asiki sane pinih siteng mangda katadah antuk I Raksasa Baka. Kacawis atur Dewi Kunti olih Sang Pandita. Uduh... Dewa sang maraga tamiu, kalintang luih yukti idewa. Wiakti titiang lintang papa yening titiang makrana tamiun titiange ngemasin seda, nista dama dados titiang dewa, nenten uning ring sesana. Banggiang titiang padem sakulawarga. Malih nyawis Ida Dewi Kunti, Inggih Ratu Pedanda karasa sampun antuk titiang indike punika Ratu, titiang taler sayang pisan ring pianak. Sakemaon pianak titiange puniki sampun kapiandel pisan, jaga presida ngarepin kawisesan I Raksasa Baka. Punika sane mawinan titiang ngaturang ipun. Mireng atur Dewi Kunti asapunika, ledang pisan Ida Sang Pandita. Irika raris Dewi Kunti ngandikain putrane Sang Bima mangda mapitulung ring Ida Sang Pandita sane katiben sebala. Cening Sang Bima, jani patut iraga ngwales pasuecan Sang Brahmana, duaning Ida katiben panyengkala rahat. Utama pisan anake bisa ngwales pitresnan anak, apabuin tresna matulung urip, apang eda kaucap mirat dana, tuara bisa ngwales kapitresnan anak. Sang Bima nenten purun tempal ring titah ibiang. Inggih biang, titiang wantah sairing. Asapunika atur Sang Bima marep ring Dewi Kunti. Gelisang carita, benjangne para krama Desa Ekacakra makta tetadahan Raksasa Baka, marupa nasi, kebo, kambing, sarwa pala, inuman tuak, muah ulam saha rerasmen. Makejang abana ka sisin Tukad Yamunane, genah I Raksasa Baka lakar nadah. Di subane, tetadahane ento melah kacacarang, jeg nyedag Sang Bima malinggih ngarepin sagine ento, lantas ngajengang nasi teked ulame makejang. Tusing pesan Sang Bima madue pikayunan jejeh lakar ngarepin I Detya Baka. Nuju Sang Bima seleg ngajengan, pesu I Raksasa Baka pacang nadah caru. Kekantenang Sang Bima ngajengang carune. Ditu lantas I Raksasa Baka brangti, tur sahasa nyagur tundun Sang Bimane. Sakewala Sang Bima iteh ngajengang carune ento. I Raksasa Baka ngabut taru ane gede, kanggon nglempag Sang Bima, masi Ida sing ja rungu, iteh Sang Bima ngajeng, kukuh sing obah malinggih, tusing ngrasang katigtig. Suud ngajeng, Sang Bima nginum toya, laut ngadeg nyingakin I Raksasa aeng kabinawa. Jani ngwales Sang Bima, ngabut kayu kadadiang gada, anggona nigtig I Raksasa Baka. Ditu jani rame pesan siate, saling tigtig kanti dekdek kayune. Magrudugan kanti magejeran pretiwine. Dadi kaenjelang I Raksasa ban Sang Bima, kelidu lengene tur kategul kanti tusing nyidang makrisikan, katlejek tur kaububang, laut kailut baongne, mawastu ia mati. Di subane I Raksasa mati, ditu lantas Sang Bima ngraos maduluran brangti, Ih Iba Raksasa, tusing pesan Iba dadi ngamatiang pianak manusa, uli jani anggon patinget, Suudang Iba nadah-nadah manusa Ene mula palakarman Ibane, bas liu mamangsa jadma patut, jani Iba ngemasin pati . Mara keto Ida Sang Bima mabaos, makejang panjake di Ekacakra marasa liang, risaksat presida ngamolihang kasukertan jagat, sawireh musuh jagate suba ngemasin mati. Makejang krama Desa Ekacakrane ngajumang kawisesan Sang Bimane. Uli sekat ento karma Desa Ekacakrane luput uli rasa papa neraka, suud lakar mesuang rare ane katadah ban I Raksasa Baka.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.