Lubdaka

From BASAbaliWiki
Lubdaka.jpg
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Kacrita dugas pidan, ada juru boros maadan I Lubdaka. Sawai-wai geginane tuah maboros ka alas gunung. Liatne salap, nyapa kadi aku. Tusing ngelah rasa welas asih tekening beburon. Nuju panglong ping pat belas Tileming Kapitu, semengan ipun luas ka alase. Nanging tusing ada beburon majlawatan. Da ja buron gedee, kadi rasa lelasan tusing ada ngliwat. I Lubdaka lantas ngungsi alas sane sripit. Ditu ia nepukin telaga yehne ening. Tunjung manca warna sedeng kembang. Ditu I Lubdaka mapanganen teked sanja, tusing masih ada beburon teka. Rikala engseb suryane, I Lubdaka ngrenggeng, Yen jani dewek mulih, sinah kapetengan di jalan, bisa sagrep macan. Paling melah dini dogen nginep. I Lubdaka mongkod kayu bila gede sane mentik di sisin telagane. Di carang kayu bilane ipun ngesil. Nyaluk peteng, I Lubdaka kiap. Nanging ipun jejeh pules, bisa-bisa ulung nengkayak. Ipun lantas ngeka daya anggon ngilangang kiapne. Daun bilane kapikpik tur kasintungang ka telagane. Kala punika jeg marawat-rawat i kidang ane katumbak olih ipun ibi. I kidang maplisahan ngelur di tanahe naanang sakit. Keto masih ipun ningeh pacruet eling panak bojoge, mangelingin memene kena tumbak. Ngancan makelo, ngancan liu parisolah ipune marawat, kala maboros di alase, wantah ngaenang sangsaran i buron. I Lubdaka ngrenggeng, Liu pesan i dewek ngae jelek di gumine, uli jani lakar suwud maboros, keto semayan ipunne. Ulian liu don bilane kapikpik tur tur kasintungang ka telagane, mabejug don bilane marupa lingga. Lingga maka linggih Ida Sang Hyang Siwa. Tan karasa saget suba semengan. I Lubdaka gegesonan tuun tur mulih matalang tan pabekel. Uling sekat ento, I Lubdaka suud maboros, geginan ipunne jani wantah matetanduran di tegale. Sekayan matetanduran anggona ngupapira pianak somah. Kacrita disubane I Lubdaka tua maimbuh gelem nganti ngemasin mati. Pianaknyane ngupakara layon I Lubdaka, ngaben lantur nyekah manut dresta. Sapuput pulah palih ngupakara, atman I Lubdaka malesat ka niskala, tur tiba di teleng marga sanga. Ring teleng marga sanga, atman I Lubdaka bengong mapan tusing nawang tongos ane katuju. Duugas ento rawuh cikrabala akeh pisan, sahasa ngoros atman I Lubdaka raris katur ring Ida Sang Hyang Suratma. Ida Sang Hyang Suratma raris mataken, Eh cai atma... nyen adan caine? Apa gaen caine di mercepada? Lautang jani cai matur teken manira Atman I Lubdaka matur sada ngejer, Inggih... Ratu... titiang mawasta I Lubdaka. Karyan titiang ring jagate wantah maboros. Mara keto atur I Lubdaka, raris Ida Sang Hyang Suratma mawecana, Eh... Lubdaka... yen keto solah cai, ento madan Himsa Karma. Jele pesan solah cai. Ane jani sandang dosan caine, malebok di kawahe satus tiban Puput Ida Sang Hyang Suratma mangucap, raris cikrabala sami ngoros atman I Lubdaka kabakta ka kawah Candra Gohmuka. Rawuh ring teleng margi, tan pasangkan rawuh Surapsara akeh pisan melanin atman I Lubdaka. Para cikrabala raris mataken, Eh... Surapsara, ngudiang i dewa melanin atman I Lubdaka ane setata masolah corah di gumine? Surapsara sami mangucap, Eh... cikrabala, apang i dewa tatas, tiang kandikayang olih Ida Hyang Siwa mendak atman I Lubdaka Yadiastun Ida Sang Hyang Siwa, sane ngarsayang atman I Lubdaka, cikrabala sami nenten kayun nyerah, santukan para cikrabala pageh ngamel swadharma, mayang-mayang atma sane corah. Punika mawinan atman I Lubdaka kukuh kagamel. Raris metu yuda rames. Kasuwen-suwen kasor cikrabala sami. Atman I Lubdaka kagayot olih Surapsara kagenahang ring joli emas. Nenten suwe pamargin Surapsara sami, sampun rawuh ring Siwa Loka, raris atman I Lubdaka katur ring Ida Sang Hyang Siwa. Ida Sang Hyang Yama mireng indik asapunika, raris gelis tangkil ring Ida Sang Hyang Siwa. Sampun rawuh ring ajeng Ida Sang Hyang Siwa, raris Ida Sang Hyang Yama matur, Inggih... Ratu Sang Hyang Siwa, i ratu sane ngardi awig-awig jagat, yan masolah becik polih linggih sane becik, yan masolah kawon polih linggih sane kawon. Raris I Lubdaka, sekala solah ipune kawon pisan, ngambekang solah mamati-mati. Dados ipun sane icen I Ratu linggih becik? Yan puniki margiang I Ratu, janten katulad olih panjake sami, tur janten rug jagate Asapunika atur Ida Sang Hyang Yama, ten cumpu ring pamargin Ida Sang Hyang Siwa, ngicen I Lubdaka linggih becik. Wawu asapunika atur Ida Sang Hyang Yama, raris Ida Sang Hyang Siwa nyawis, Uduh... Dewa Sang Hyang Yama, eda Dewa salit arsa. Saja I Lubdaka masolah Himsa Karma, nanging nuju panglong pat belas Tilem Kapitu, ia suba ngelar brata, anggona nglebur dosane makejang. Mireng bawos Ida Sang Hyang Siwa asapunika, ngancan nenten tatas Ida Sang Hyang Yama, raris Ida mataken malih, I Lubdaka wantah magadang ka lemah, dados ipun kabawos ipun ngelar brata? Ida Sang Hyang Siwa raris gelis nyawis, Uduh... Dewa Sang Hyang Yama, mangkin nira nartayang indik i manusa. I manusa sujatine damuh sane sering lali. Lali maring raga, tur lali ring Ida Sang Hyang Widhi. Antuk laline mangliput, mawinan kenehne sering paling, mawastu sering masolah dursila. Raris antuk majagra utawi magadang Nira ngajahin manusa mangda eling ring raga. Majagra kalaning panglong pat pat belas, Tileming Kapitu. Sedeng becik daweg punika, nira ngelar yoga, mawinan duk punika kaucap rahina Siwa Ratri. Sane mangkin manira jagi nartayang, indik Bratha Siwa Ratri salanturnyane, majagra wewehin upawasa. Upawasa ten keni pangan kinum. Raris bratha Siwa Ratri malih siki, sane kabawos pinih utama, majagra, upawasa, lan monobrata. Monobrata inggih punika meneng ening. aka siki.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.