Parisolah Wisatawan

From BASAbaliWiki
20231130T135723626Z014573.jpeg
0
Vote
Title
Parisolah Wisatawan
Affiliation
SMA Negeri 2 Kuta Selatan
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
-
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?
Html5mediator: file extension not recognized

In English

In Balinese

Om Swastyastu, pinih riin titiang ngaturang suksmaning manah majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning titiang prasida muputang kerangka orti sane karyanin titiang indik para turis sane keni pikobet ring Bali, pulau sane madaging adat istiadat. Adat istiadat punika sampun kapastiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, taler sampun kawarisang majeng para generasi musa mangkin. Bali kaloktah antuk ak hnyan wisatanyane. Objek wisata sane wenten ring bali kaloktah antuk keindahan sane kadruenang lan ciri khas daerahnyane soang-soang, ngawit saking keasrian palemahannyane, keamanan, kenyamanan lan keramah tamahan krama lokal. Punika dados daya tarik san utama majeng ring wisatawan lokal miwah dura negara. Sak wanten, sering pisan para wisatawan iwang narka tetujon tur kawigunan obyek wisata punika sane mawinan ak h obyek san rusak. Nenten ja ping kalih manten parilaksana wisatawan sane nenten ngajiang budaya sane wenten ring Bali, umpami kasus sane wenten ring karangasem sane polisi nguber wisatawan asing sane nganistayang destinasi sane wenten ring Bali. Yadiastun manusane punika mula ririh ring paindikan-paindikan sane iwang, sakantunipun ipun alit, ipun tan maren ngardi iwang tur ngrasayang kasangsaran. Puniki wantah silih sinunggil pikobet sane patut kauratiang tur katureksain, inggih punika pikobet wisatawan sane maparilaksana nenten becik ritatkala malancaran ring Bali. Wenten 3 pikobet sane patut kaunggahang olih pamerintah majeng ring para wisatawan sane jagi malancaran ka Bali:

1. Ngangg n angkutan umum Ritatkala nuju liburan, becikan ngangg n angkutan umum ri tatkala ring genah san katuju. Sajabaning murah, pamargi puniki taler prasida ngirangin bahan bakar. Punika mawinan para wisatawan san malancaran ka Bali patut ngangg n transportasi umum san becik pisan mangda n nten w nten pikobet. Sekadi conto san anyar puniki san mamargi w nten turis san nempuh margi san n nten jimbar nanging turis punika mautsaha nglintangin saking sisi kiwa mobil santukan n nten uning kontur margi, bikul punika malaib saking montornyan santukan nabrak margi san jimbar pisan. Punika mawinan pemerintah Bali patut nglarang para WNA sane nenten prasida ngangge transportasi utawi nenten madue SIM mangda nenten numpak trsnportasi.

2. Pinaka wisatawan san durung uning indik genah liburan san kaaptiang, pinih becik nganutin awig-awig san kasurat miwah awig-awig san n nten kasurat. Manut ring awig-awig ring genah wisata punika wantah parilaksana san patut pisan kamargiang, duaning nyarengin ngajiang palemahan miwah krama irika. Sejajen inggih punika rasa bakti tur rasa suksma umat Hindu majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sak wanten puniki sering kasengguh nenten patut olih para wisatawan. Makudang-kudang rahina san sampun lintang w nten rombongan san malancaran ring Bali tur nglaksanayang paindikan san n nten patut inggih punika nyampat utawi ngeluda anak lian tur n nten sida antuk nyingkahang. Rikala malancaran ring genah-genah sane lianan, iraga patut nguratiang tata-titi miwah parilaksana sane becik sakadi sane sampun kawedar ring ajeng. Ring Bali w nten ak h pisan adat istiadat miwah budaya silih tunggilnyan Hari Raya Nyepi. Nyepi inggih punika rahina suci umat Hindu san kalaksanayang nyabran warsa anyar Saka, rikala kraman meneng ring jeronnyan selami 24 jam san kaangg n momentum antuk introspeksi diri. Rahina Nyepi sampun kadadosang rahina libur nasional san kaunggahang ring Keputusan Presiden Keppres Nomor 3 Tahun 1983. Sak wanten indik puniki kasengguh iwang olih wisatawan lokal miwah wisatawan dura negara san malancaran ka Bali. In Balinese: Minakadi warga Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, nglawan barisan pecalang sane magadang ring rahina Nyepi antuk berrekreasi ka Pantai Prapat Agung. Para kramane makeh sane ngerauhin tur pada muji Ida daweg Ida nglintangin temboke punika. Nentenke puniki wantah parilaksana sane nenten masuk akal, sajabaning Rahina Nyepi pinaka sarana mangda sayan raket ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, nanging puniki taler ngicenin dampak positif, inggih punika, Rahina Nyepi ngirangin emisi karbon dioksida 20.000 ton miwah gas rumah kaca 33 persen, ngewantu ngirangin polusi udara.

3. Etika ritatkala jagi mabakti ring genah-genah suci wenten makudang-kudang hal sane patut kauratiang ritatkala jagi mabakti ring genah suci. Bali kasengguh Pulo Dewa, pulo san madaging siu pura. Kuil punika genah anak mabakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pura pinaka genah ngastiti bhakti umat Hindu. Patut pisan y ning nuju genah san suci, iraga patut nguratiang tata krama. Boya ja wantah asiki wiadin kakalih jadmane sane keni danda punika, inggih punika sakancan anake sane sampun malaksana tan patut ring genah mabakti punika. In Balinese: Sane mangkin wenten wisatawan asing sane purun munggah ring pelinggih padmasana ring Pura Gelap sane wenten ring areal kompleks Pura Agung Besakih, Karangasem. Bulu san ngaku wastannyan Bernat puniki nekat nincap ring genah san pinih tegeh ring padmasana. Conto liyanan inggih punika WNA sane malancaran ka Bali, anak istri saking dura negara sane ngawetuang keributan ri sampune ngunggahang video indik dewekne makedapan ring wit keramat Bali. Ring video punika, w nten anak istri san ngenahang awaknyan ring punyan kayune antuk gaya bak model, tur kaambil saking ajeng. Manut informasi san kapolihang, video punika kakaryanin ring wit Kayu Putih san magenah ring Pura Babakan, D sa Tua, Kecamatan Marga, Kabupat n Tabanan, Bali. Punyan kayune punika kasengguh sampun mayusa satus tiban tur ngranjing ring genah suci Pura Babakan. Punika mawinan parilaksana WNA punika sampun ngletehin kasucian Pura Babakan. Duaning punika pamrentah Bali patut ngelarang WNA miwah WNI sane malancaran ring Bali mangda nenten nglaksanayang hal-hal sane nenten patut ring genah suci. Lan negesang sapunapi etika ngranjing ring genah san suci. Etika sane baosang ragane inggih punika: - Nganggen busana sane sopan ritatkala ring genah suci. San pinih saderana miwah dasar ri tatkala malancaran ka genah wisata san suci inggih punika busana. Yening ragane lunga ka genah sane lianan, ragane pacang dados anak merdeka. Nanging, puniki pacang matiosan akidik sareng genah san suci. -Tegepang parilaksana miwah tutur mangda setata maparilaksana sane becik. Santukan anake sane dados pamimpin bangsa Yahudine punika tanja dados pamimpin bangsa Yahudine, duaning punika parabangsane sane boya Yahudi miwah bangsa Yahudine sampun ngedotang mangda semeton dados pamimpin bangsa Yahudine. Sampunang semeton nganistayang anak lianan, wiadin nyumbungang raga, wiadin nyumbungang raga antuk bebaosan sane nyunyur manis. -Ngiringja iraga ngaturang bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane. Ring genah-genah san kasengguh suci, parajanane pacang mabakti ring genah punika. Tiosan ring punika, w nten taler san ngamargiang upacara ring genah pamendeman, ring umah adat, miwah ring genah suci lianan. Punika awinanipun semeton patut tansah ngajiang raga tur nyungkemin indik pangubakti sane kalaksanayang antuk parasemetone sane lianan. Minakadinipun pisan yening ipun mabaos nganggen cara sane keras miwah ngucapang paindikan-paindikan sane nyakitin ati. Ragan n nten dados nungkasin kepercayaan miwah ritual punika, nanging mangda setata ngajiang. Duaning punika ngiring iraga sareng sami mautsaha, mangda prasida ngarepin parindikan puniki, antuk makarya awig-awig sane tegas, mangda prasida ngicen peringatan majeng ring para wisatawan sane malancaran, mangda prasida ngamargiang parilaksana sane becik. Antuk ngwangun parilaksana sane eling indik objek wisata sane iraga dadosang bangga. Punika mawinan, iraga patut ngukuhang tur ngalestariang mangda objek wisata prasida dados genah sane nyihnayang budaya sane wenten ring Bali. Wantah asapunika sane prasida aturang titiang, riantuk iwang atur titiang, titiang nunas geng rena sinampura. Tiang matur suksma lan Om Santih Santih Santih Om.

In Indonesian