UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Literature Kekayaan yang Utama Sesuai dengan Geguritan Kesehatan

From BASAbaliWiki
WhatsApp Image 2021-03-15 at 15.19.51.jpeg
Title (Other local language)
Kekayaan yang Utama Sesuai dengan Geguritan Kesehatan
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Denpasar
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Agastia,IBG. 2006. Dokter Ida Bagus Rai dan Karya Sastranya. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Geguritan Kesehatan inggih punika silih tunggil kriya sastra sane kakawi olih Dokter Ida Bagus Rai. Ida dados dokter sane kapertama ring Bali sapisanan dados sang sane ngadegang Rumah Sakit Sanglah. Ida embas ring Griya Mangasrami, Desa Ubud, Gianyar duk tanggal 5 Juni 1910. Rakan Ida sane maparab Ida Putu Maron wantah sang kawi sane ngaryanang akeh kriya sastra taler dados kurator naskah ring Gedong Kertya Singaraja miwah Lembaga Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana.Yadiastun sampun doh ngruruh kawruhan mangda dados dokter kantos ka Nederlandsch Indische Artsenshcool Soerabaia NIAS ring Surabaya, Dokter Ida Bagus Rai taler seneng ring tatwa agama. Indike punika kabuktiang antuk makudang-kudang kriya sastra sane sampun kakawi olih Ida, makadi : Geguritan Kesehatan; Magending Sambilang Malajah, Malajah Sambilang Magending; Geguritan Amatra Mungguing Bhagawadgita; Geguritan Yadnya ring Kuruksetra; miwah Geguritan Panca Puspita. Silih tunggil kakawian Dokter Ida Bagus Rai sane mabuat ring kauripan wantah Geguritan Kesehatan. Ring geguritan puniki madaging indik kautaman miara kesehatan; wastan panyungkan; panglahlah panyungkan; ceciren panyungkan; tata cara ngelidin panyungkan ring angga manusa; ajeng-ajengan sane madaging vitamin; miwah prawesa yening kakirangan vitamin punika. Makudang-kudang panyungkan sane kawedar ring Geguritan Kesehatan inggih punika Thypus, Kolera, Dysentri, TBC Tuberkulosis , Malaria miwah Cacingan. Geguritan Kesehatan kaiket antuk kutus pupuh inggih punika pupuh Durma, pupuh Ginada, pupuh Sinom, pupuh Maskumambang, pupuh Ginanti, pupuh Mijil, pupuh Semarandana, miwah pupuh Pangkur. Geguritan puniki nyritayang indik Bapa sane ngicenin paplajahan Ilmu Kesehatan ring Cening . Kruna Bapa pinaka cihna sang sane ngaryanang teks utawi nembangang geguritan punika, selanturnyane Cening pinaka sang sane ngwacen utawi mirengang tembang geguritane punika. Daging Geguritan Kesehatan kakawitin antuk wangun kesehatan sane nenten madue rupa sakewanten kaaptiang olih makasami manusane. Taler manut ring geguritan punika, kesehatan pinaka kasugihan sane pinih utama sekadi punggelan ring pada kaping kutus sane masuara Kesehatan taler dados umpamayang, padruwen pinih luih, kasugihan ne utama, langkungan ring raja brana, keakuin sareng sami, sampun kabuktiang, rikala manandang sakit. . Ring pada puniki katlatarang sapunapi kautaman kesehatan sane ngawinang manusane patut pisan nyaga angganyane mangda setata kenak. Lianan ring nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa mangda ngamolihang karahayuan, para manusa patut pisan uning ring wastan miwah ceciren panyungkan mangda prasida tangar taler uning sapunapi tata cara ngelidin panyungkane punika. Manut ring Geguritan Kesehatan, panyungkan Thypus, Kolera miwah Dysentri prasida nyusup ring anggan manusa santukan kawentenan kuman ring warih, bacin, tengkak miwah nanah manusa sane kakeberang teken buyung. Buyung punika ngeberang kuman-kuman saking genah sane romon nuju ring sekancan ajengan. Ajengan sane sampun kaencegin buyung prasida ngawi sang sane ngajeng ajengan punika jagi keni panyungkan. Mangda kahanan sekadi punika gelis matilar, sane patut kalaksanayang inggih punika ngicalang sebun buyung. Wenten akeh tata cara ngicalang sebun buyung, makadi: jemet makedas-kedas sarahina-rahina; nenten dados mailehan ngutang bacin utawi warih; nudungin sakancan ajengan mangda nenten kaencegin buyung; nenten masiram ring jelinjingan; eling ngwajikin tangan sadurung ngajeng; yening ngawe semer paling akidik dalemnyane patut 10 meter; yening ngwangun griya, puri, utawi jero mangda eling nagingin jendela mangda nenten bekbekan taler mangda sering keni sunaran matan ai sane ngawinang legu, buyung, bikul, semut miwah tembuyukan nenten masebun irika. Makasami tata cara iwawu patut pisan kalaksanayang mangda kawentenan kuman sane ngwisianin manusa nenten nyansan nglimbak. Taler mangda ri kala sungkan, nenten kocap setata kasengguh pagawen anak sane corah. Selanturnyane katlatarang indik panyungkan TBC utawi Tuberkulosis sane kacihnayang antuk sang sane dekahnyane matengkak getih. TBC punika silih tunggil panyungkan sane nglahlahin, punika mawinan sang sane sungkan TBC nenten dados ngawag madekahan. Sapunika taler sang sane kenak patut tangar mangda nenten nampek sareng anak sane madekahan. Duaning pamargin TBC wiakti alon miwah saru pisan, parajanane patut nyaga angga maka jalaran: ngajeng ajeng-ajengan sane madaging vitamin, zat tepung, miwah minyak-minyakan; nyaga karesikan; nenten magadang; miwah jemet maolah raga. Ri sampune TBC, mangkin katlatarang indik panyungkan kebus dingin sane kawastanin panyungkan Malaria. Panglahlah panyungkan Malaria wantah santukan kawentenan legu Malaria sane makta kuman Tersiana, Tropica miwah Kwartana. Kuman punika magenah ring sajeroning rah tur ngrusak rah punika. Ceciren sang sane sungkan Malaria inggih punika anggannyane marasa dingin sane tan sida kataanang miwah rasa kebus sane kaliwat. Panyungkan puniki dados katambanin antuk pil sane kawastanin pil Kinana. Wenten panyungkan cacingan sane kalahlahang olih cacing tambang, cacing pita miwah cacing geles. Cacing tambang magenah ring usus, geginannyane wantah ngisep rah. Punika mawinan sang sane sungkan nenten prasida mabacin taler rahnyane nyansan telas. Cacing pita marupa cacing sane mabuku-buku, geginannyane ngrebut sarin-sarin ajengan ring wateng sang sane sungkan. Cacing geles marupa sekadi usam, geginannyane wantah ngurik silit. Cacing geles utawi cacing kremi miwah exquiris ngawinang sang sane sungkan punika kagulgul sirepnyane taler ngawinang bayunnyane layu. Mangda setata kenak, wenten tata cara miara kesehatan makadi ngajeng ajeng-ajengan sane madaging zat tepung, minyak-minyakan, zat putih taluh, tasik, miwah vitamin. Kakirangan vitamin A ngawinang panyungkan buta ayam taler yening sampun kasuen-suen prasida dados buta nadi. Kakirangan vitamin B ngawinang panyungkan Beri-Beri, pamuputnyane sane sungkan pastika layu dudus. Kakirangan vitamin C mawasta Scorbut sane ngawinang cangkem sang sane sungkan utamannyane ring isit prasida medal rah. Kakirangan vitamin D ngawinang sakit tulang santukan keni panyungkan Rachitis. Ring geguritan punika Dokter Ida Bagus Rai ngewehin malih mangda parajanane ngelidin inum-inuman sane madaging alkohol santukan prasida ngawinang buduh penyakit jiwa . Geguritan Kesehatan sane kakawi olih Dokter Ida Bagus Rai mabuat pisan ring kauripan parajana Baline pinaka bantang sesuluh ri kala nyaga angga mangda setata kenak. Pinaka dokter sane kapertama ring Bali, Dokter Ida Bagus Rai meled pisan mangda parajanane makasami tatas uning ring Ilmu Kesehatan. Ida ngwedar sarin-sarin pikayunannyane indik kesehatan nganggen tembang-tembang macapat sane kasenengin olih parajana Bali. Dibya gunane punika ngawinang parajanane prasida uning ring kautaman kesehatan pinaka arta sane pinih luih, taler nenten lali ring tembang sekar alit sane dados tetamian anak lingsir saking ilu. Kocap arta brana punika utama pisan ring mercapadane puniki. Sakewanten yening i raga sungkan, nenten prasida makarya napi malih munduhang arta brana. Punika mawinan, kesehatan dados kasugihan sane utama, luihan ring raja brana, tur patut setata kajaga.

  In Indonesian

  Geguritan Kesehatan adalah salah satu karya sastra yang dibuat oleh Dokter Ida Bagus Rai. Beliau menjadi dokter pertama di Bali sekaligus menjadi seseorang yang mendirikan Rumah Sakit Sanglah. Beliau lahir di Griya Mangasrami, Desa Ubud, Gianyar tanggal 5 Juni 1910. Kakak beliau yang bernama Ida Putu Maron adalah penulis yang membuat banyak karya sastra juga sebagai kurator naskah di Gedong Kertya Singaraja dan Lembaga Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana. Walaupun sudah jauh mencari ilmu sampai ke Nederlandsch Indische Artsenshcool Soerabaia (NIAS) di Surabaya, Dokter Ida Bagus Rai juga senang dengan pengetahuan agama. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa karya sastra yang telah dibuat oleh beliau, utamanya : Geguritan Kesehatan; agending Sambilang Malajah, Malajah Sambilang Magending; Geguritan Amatra Mungguing Bhagawadgita; Geguritan Yadnya ring Kuruksetra; dan Geguritan Panca Puspita.

  Salah satu hasil tulisan Dokter Ida Bagus Rai yang bermanfaat dalam kehidupan adalah Geguritan Kesehatan. Dalam geguritan ini berisi tentang kautamaan memelihara kesehatan; nama penyakit; penyebaran penyakit; ciri-ciri penyakit; tata cara menghindari penyakit di dalam diri manusia; makanan yang mengandung vitamin; da akibat jika kekurangan vitamin tersebut. Beberapa penyakit yang dijelaskan di Geguritan Kesehatan yaitu hypus, Kolera, Dysentri, TBC (Tuberkulosis), Malaria dan Cacingan. Geguritan Kesehatandiikat oleh delapan pupuh yakni upuh Durma, pupuh Ginada, pupuh Sinom, pupuh Maskumambang, pupuh Ginanti, pupuh Mijil, pupuh Semarandana, dan pupuh Pangkur. Geguritan ini menceritakan tentang "Bapa" (Ayah) yang memberikan pelajaran Ilmu Kesehatan kepada "cening" (anak). Kata "Bapa" sebagai ciri seseorang yang membuat teks atau menyanyikan geguritan tersebut, selanjutnya "Cening" sebagai seseorang yang membaca atau mendengarkan lantunan geguritan tersebut. Isi Geguritan Kesehatan dimulai dengan bentuk kesehatan yang tidak memiliki rupa namun diharapkan oleh semua manusia. Juga menurut geguritan tersebut, kesehatan sebagai kekayaan yang paling utama seperti penggalan pada bait kedelapan yang bersuara "Kesehatan juga dapat diumpamakan, kepemilikan yang paling baik, kekayaan yang utama, lebih dari rajanya harta, diakui oleh semua orang, semua dibutikan, ketika mengalami sakit.". Pada bait ini dijelaskan bagaimana keutamaan kesehatan yang membuat manusia patut sekali menjaga dirinya agar selalu sehat. Selain dari memohon anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa agar memperoleh keselamatan, para manusia patut sekali mengetahui nama dan ciri-ciri penyakit agar bisa waspada dan tahu bagaimana cara menghindari penyakit tersebut. Sesuai dengan Geguritan Kesehatan, penyakit Thypus, Kolera dan Dysentri bisa menyusup di dalam diri manusia karena keberadaan kuman pada air kencing, feses, dahak dan nanah manusia yang diterbangkan oleh lalat. Lalat terseut menerbangan kuman-kuman dari tempat yang kotor menuju ke setiap makanan. Makanan yang sudah diinggapi lalat dapat membuat seseorang yang memakan makanan tersebut akan terkena penyakit. Agar hal seperti itu segera hilang, yang patut dilaksanakan adalah membasmi sarang lalat. Ada banyak cara menghilangkansarang lalat, utamanya: rajin bersih-bersih sehari-hari; tidak boleh buang air besar atau kecil sembarangan; menutupi makanan agar tidak dihinggapi lalat; tidak mandi di parit; ingat mencuci tangan sebelum makan; jika mmebuat sumur paling sedikit dalamnya harus 10 meter; jika membangun rumah agar ingat mengisi jendela agar tidak susah bernapas juga agar sering terkena sinaran matahari yang membuat nyamuk, lalat, tikus, semut dan kecoa tidak bersarang di sana. Semua tata cara tersebut patut sekali dilaksanakan agar keberadaan kuman yang meracuni manusia tidak semakin berkembang. Juga agar ketika sakit, tidak konon selalu dikatakan pekerjaan orang yang buruk. Selanjutnya dijelaskan tentang penyakit TBC atau Tuberkulosis yang dicirikan dengan seseorang yang batuknya berdahak darah. TBC itu salah satu penyakit yang menular, itu sebabnya seseorang yang sakit TBC tidak boleh batuk sembarangan. Karena perjalanan TBC singgih pelan dan samar, masyarakat harus menjaga diri degan jalan: makan makanan yang mengandung vitamin, zat tepung, dan minyak-minyakan; menjaga kebersihan; tidak begadang; dan rajin berolah raga. Setelah TBC, sekarang dijelaskan tentang penyakit panas dingin yang disebut penyakit Malaria. Penularan penyakit Malaria yakni karena keberadaan nyamuk Malaria yang membawa kuman Tersiana, Tropica dan Kwartana. Kuman tersebut bertempat di dalam darah dan merusak darah tersebut. Ciri-ciri seseorang yang sakit Malaria adalah dirinya merasa dingin yang tak tertahankan dan panas yang terlewat. Penyakit ini dapat diobati dengan pil yang dinamakan Pil Kinana. Ada penyakit cacinan yang ditularkan oleh cacin tambang, cacing pita dan cacing kremi. Cacing tambang bertempat di usus, pekerjaannya menghisap darah. Hal itu menyebabkan seseorang yang sakit tidak bisa membuang air besar dan darahnya semakin habis. Cacing pita memiliki rupa cacing yang berbuku-buku, pekerjaannya yakni merebut sari-sari makanan di dalam perut orang yang sakit. Cacing kremi memiliki rupa seperti ampas parutan kelapa, pekerjaannya mngorek dubur. Cacing kremi dan exquiris membuat sseorang yang sakit tersebut tidurnya terganggu dan membuat tenaganya lemas. Agar selalu sehat, ada tata cara memelihara kesehatan utamanya makan makanan yang mengandung zat tepung, minyak-minyakan, zat putih telur, garam, dan vitamin. Kekuranga vitamin A membuat sakit rabun senja dan jika sudah lama-kelamaan bisa menjadi buta sungguhan. Kekurangan vitamin B membuat sakit beri-beri, pada akhirnya orang yang sakit tersebut sangat lemas. Kekirangan vitamin C bernama scorbut yang membuat mulut orang yang sakit tepatnya pada gusi mengeluarkan darah. Kekurangan vitamin D membuat sakit tulang kaerna terkena penyakit rachitis. Di geguritan tersebut Dokter Ida Bagus Rai menambahkan lagi agar masyarakat menghindari minuman yang mengandung alkohol karena dapat menyebabkan penyakit jiwa.

  Geguritan Kesehatan yang dibuat oleh Dokter Ida Bagus Rai sangat bermanfaat di dalam kehidupan masyarakat Bali sebagai tongkat pedoman ketika menjaga diri agar tetap sehat. Sebagai dokter pertama di Bali, Dokter Ida Bagus Rai ingin sekali agar seluruh masyarakat tahu dengan cermat mengenai Ilmu Kesehatan. Beliau membagikan buah-buah pemikirannya mengenai kesehatan menggunakan nyanyian-nyanyian "macapat" yang disenangi oleh masyarakat Bali. Pengetahuan yang bermanfaat tersebut membuat masyarakat menjadi tahu mengenai keutamaan kesehatan sebagai harta yang paling baik, dan tidak lupa dengan nyanyian sekar alit yang menjadi warisan leluhur dari dahulu. Konon harta benda tersebut sangat penting di dunia ini. Tetapi apabila kita sakit, tidak akan bisa bekerja apa lagi mengumpulkan harta benda. Hal itu menyebabkan, kesehatan menjadi kekayaan yang utama, lebih baik dari pada harta yang terbesar, dan patut selalu dijaga.