UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Literature Geguritan Yadnya di Kuruksetra: Yadnya Sederhana Paling Utama

From BASAbaliWiki
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Yadnya; geguritan;Yadnya; geguritan;
  Reference


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Kawentenan budaya lan agama sane nunggal ring Bali ngawinang pulo puniki kaloktah kantos ka dura negara. Budaya Bali nenten pacang ical yening kramane kukuh ngamargiang kapatutan darma agama. Rahinane mangkin akeh pisan krama Bali sane meled kayunnyane nglaksanayang yadnya agung yadiastun akeh nelasang jinah. Kocap yadnya punika taler kadadosang genah ngajumang raga. Kramane makayun yening nglaksanayang yadnya sane agung, akeh nganggen banten, akeh ngaturang sesari, akeh nedunang krama, sinah pacang ngamolihang karma sane becik. Sakewanten kaluihan yadnya punika nenten ja kukurang saking yadnya sane ageng. Mangda sida uning ring sapunapi yadnya sane luih, Dokter Ida Bagus Rai sampun ngicenin ajah-ajahan saking Geguritan Yadnya ring Kuruksetra. Geguritan Yadnya ring Kuruksetra inggih punika silih tunggil kriya sastra sane kakawi olih Dokter Ida Bagus Rai pinaka dokter kapertama ring Bali. Mabinayan ring geguritan ida sane lianan, geguritan Yadnya ring Kuruksetra wantah kaiket antuk pupuh sinom tur akeh padanyane wantah 46 pada. Nyaritayang carita duk Sang Yudistira madeg ratu ri sampune para Korawa pejah ring Tegal Kuru. Sang Yudistira jagi ngaryanang karya agung ring Kuruksetra. Kocap wenten bikul alit sane dewekne asibak mabulu kuning makenyah sekadi emas ngrayang ring tengah pasamuhan ngedekin yadnyane. Bikul puniki sane nyatuayang pamargin yadnya olih brahmana sareng patpat. I Bikul majarang indike nguni ring Tegal Kuru wenten anak tiwas ngaturang yadnya sane pinih luih, doh nglangkungin yadnya sane jagi kalaksanayang olih Sang Yudistira. Yadnya punika wantah masarana antuk tepeng jagung sane akedik pisan. I Bikul nimbalin malih indik anak tiwas sareng patpat punika saking wangsa brahmana, lanang istri, madue putra adiri, taler kasarengin olih mantu. Brahmana punika nenten madue napi, sarahina wantah munuh wawu durus marayunan. Sarahina taler nglaksanayang uncchawretti brata, inggih punika ngratengang sapunapi sane kapolihang raris kadum sareng papat, makasami patut katelasang nenten dados masisa. Kacrita rauh masan sayah, sareng patpat nenten polih munuh miwah tan marayunan. Ri sampune suwe makenta, kocap ida polih ngunuh jagung. Jagunge punika pramangkin kadadosang tepeng raris kadum sareng patpat mawadah jembung. Ri kala jagi marayunan, rauh anak lingsir sane keris pisan. Anak lingsir punika raris katanjen mangda sareng ngajeng. Ida brahmana lanang suweca ngenjuhang jembung idane. Tamiune gelis ngajeng, sepanan ngetonin saget sampun telas tepenge punika. Saking semune, sinah kapangguh tamiune kari kekirangan. Ida brahmana istri ledang jagi ngicenin jembung idane ring tamiu lingsir punika. Ida brahmana lanang duhkita pisan nyingakin rabinnyane sane ugi ngayahin ida yadiastun sampun suwe nenten marayunan kantos keris. Ida taler sedih dados anak lanang sane nenten prasida nyaga rabinnyane. Raris Ida brahmana lanang ngandika indik laksanan becik rabinnyane jagi ngawinang ida brahmana istri jagi nemu suargan, nenten pacang molihang karma sane kaon. Ida brahmana istri ngandika matutang darma arta sane patut kabagi. Kayun ida jagi nyarengin ida brahmana lanang mangda kaluen sinarengan. Tepeng ring jembung ida brahmana istri raris kicen ring tamiune. Kantos tepenge punika telas, kari tamiune seduk. Ida brahmana lanang meweh mapikayun ngaksinin indike punika. Putran ida taler nyingakin tur nampekin ida brahmana lanang. Putran ida punika ngaturang tepeng duennyane majeng ring ida brahmana lanang mangda prasida ngewehin pitulung ring tamiu sane keni kasengsaran. Ida brahmana lanang nenten kayun nyingakin okannyane sane lue yening makasami tepeng punika katur ring tamiu. Sakewanten putran ida kukuh jagi nglaksanayang putra sesana sane durus nguratiang tamiu anak lingsir malarapan antuk ngaturang tepeng yadiastun ragannyane nenten marayunan. Wantah akijapan tepenge punika katelasang olih tamiune. Indike punika nyihnayang tamiune punika kaluen gati. Mantun ida brahmana raris matur jagi ngaturang tepengnyane ring tamiu. Ida brahmana lanang ngetabtab tur ngandika aris mangda mantunyane nenten nyerahang tepeng ring tamiu lingsir punika. Mantun ida nimbal ngandika jagi ngaturang makasami sane kaduenang majeng ring ida brahmana lanang. Kacrita mangkin tepeng saking mantun ida brahmana sampun katrima olih tamiune tur katelasang. Tamiune ngaturang suksmaning manah antuk paica saking brahmane makapatpat. Tamiune ngaturang indik yadnyan brahmana sareng patpat punika wiakti alit sakewanten kalangkung luih tan patanding santukan kadasarin antuk budi pakerti sane luhur, nenten lempas ring darma miwah astiti bakti ring Hyang Widhi. Punika ngawinang brahmana makapatpat patut polih genah ring suargan. Ri sampune puput mababaosan, tamiune lingsir medal tur ical nenten kacingak malih. Mapajar malih ipun I Bikul sane duk punika wenten irika tur ngamanggihin tepeng sane ulung. Wantah akidik tepeng sane masambehan ring tanahe. Ring tepenge punika I Bikul ngliling kantos tendas muah awakne asibak keni tepeng. Pramangkin bulun tendas miwah bulun awakne asibak dados mawarna emas makenyah. Sekat punika I Bikul satata luas ngrereh yadnya kadi punika mangda polih ngliling ring sisan tepeng malih. Ri kala I Bikul miragiang indik Sang Yudistira jagi ngaryanang yadnya agung, irika I Bikul nuju genah karya tur sepanan ngrayang glalang gliling. Sakewanten lacur, awakne durung molihang warna mas samian. Kocap sawusan mapajar, I Bikul ical. Geguritan punika nlatarang indik kawentenan yadnya ageng sane kalaksanayang olih Sang Yudistira durung prasida nyaihang yadnya alit sane kalaksanayang olih brahmana makapatpat. Sane patut uratiang wantah kahanan yadnya sane pinih luih boya ja yadnya sane ageng utawi yadnya sane akeh nelasang prabea, sakewanten yadnya sane kadasarin antuk kayun sane suci nirmala. Indike puniki munggah ring Geguritan Yadnya ring Kuruksetra pada kaping pitu sane masuara Sampunang pisan ngangobang, yadnyane kadi puniki, yadian prabea katah, akueh nelasang wiyakti, yan boya saking sujati, wenten kanirmalan kayun, nirgawe yadnya punika, tan paaji nyang akedik, titiang sanggup, ngaturang bukti ne sinah. . Sujatinnyane yadnya ageng miwah yadnya alit sane kalaksanayang olih krama Bali pada-pada molihang karma sane becik yening kalaksanayang antuk kayun sane suci. Krama sane durung prasida ngaryanang yadnya ageng santukan kabanda antuk jinah, nenten dados marasa kuciwa utawi sedih. Sapunika taler krama sane satata ngulurin indriya nglaksanayang yadnya ageng santukan akeh madue jinah, patut pisan makayun malih indik yadnya punika jagi katur ring Hyang Widhi napi wantah sarana ngawi krama lianan angob? Ngiring sareng-sareng mayadnya sane kadasarin antuk kasucian kayun.

  In Indonesian